Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 31
2 Μαρτίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΄ ΑΡΙΘ. 3918

Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Αρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί
Αρθρο 2 Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών
Αρθρο 3 Αντικείμενο συμβάσεων υπηρεσιών
Αρθρο 4 Συμφωνία - πλαίσιο
Αρθρο 5 Προγραμματισμός προμηθειών
Αρθρο 6 Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών
Αρθρο 7 Εξόφληση προμηθευτών
Αρθρο 8 Συγκρότηση της Επιτροπής Προδιαγραφών (Ε.Π.)
Αρθρο 9 Αρμοδιότητες της Επιτροπής Προδιαγραφών
Αρθρο 10 Διάρθρωση Επιτροπής - Θέματα προσωπικού
Αρθρο 11 Διενέργεια διαγωνισμών-Σύναψη σύμβασης
Αρθρο 12 Εκχώρηση αρμοδιότητας
Αρθρο 13 Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών
Αρθρο 14 Τιμές ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Αρθρο 15 Έναρξη ισχύος
Αρθρο 16 Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΕΝΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΣΤΟ ΕΣΥ
Αρθρο 17 Σύσταση - Επωνυμία Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας
Αρθρο 18 Σκοπός - Υπαγόμενα Πρόσωπα
Αρθρο 19 Πόροι - Περιουσία
Αρθρο 20 Διοικητικό Συμβούλιο
Αρθρο 21 Αρμοδιότητες Προέδρου
Αρθρο 22 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Αρθρο 23 Διοικητική Οργάνωση
Αρθρο 24 Αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων
Αρθρο 25 Αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας
Αρθρο 26 Θέματα προσωπικού
Αρθρο 27 Νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό
Αρθρο 28 Λογιστική και οικονομική λειτουργία
Αρθρο 29 Λοιπές διατάξεις
Αρθρο 30 Τελικές διατάξεις
Αρθρο 31 Συμμετοχή στο Συντονιστικό Συμβούλιο και στο ΣΥΣΠΥ
Αρθρο 32 Ένταξη Νοσοκομείων ΙΚΑ - ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ
Αρθρο 33 Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Αρθρο 34 Καθιέρωση ποσού επιστροφής από ιδιωτικά φαρμακεία υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρθρο 35 Καθορισμός ποσού έκπτωσης των φαρμακευτικών εταιριών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου και τα Νοσοκομεία
Αρθρο 36 Ρυθμίσεις θεμάτων λειτουργίας φαρμακείων
Αρθρο 37 Προμήθειες φαρμάκων από τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και Ν.Π.Δ.Δ.
Αρθρο 38 Καθορισμός ποσοστού κέρδους των εμπόρων φαρμακευτικών προϊόντων χονδρικής πώλησης
Αρθρο 39 Μεταφορά Τμήματος Τιμών Φαρμάκων και Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αρθρο 40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
Αρθρο 41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Αρθρο 42 Οικογένειες με τρία τέκνα
Αρθρο 43 Πολύτεκνες οικογένειες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αρθρο 44 Λειτουργικές ανάγκες Κ.Ε.Α.Τ.
Αρθρο 45 Επικουρικό προσωπικό σε Ν.Π.Δ.Δ. άμεσα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αρθρο 46
Αρθρο 47
Αρθρο 48
Αρθρο 49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αρθρο 50 Μετονομασία της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Αναδιάρθρωσή της
Αρθρο 51 Διάφορα Θέματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Αρθρο 52 Νοσηλευτές - Διασώστες
Αρθρο 53
Αρθρο 54 Κοινωνικοί Λειτουργοί
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ
Αρθρο 55 Βαθμοί Ιατρών ΕΣΥ-Εφημερίες
Αρθρο 56 Επικουρικοί Ιατροί Τ.Ε.Π.
Αρθρο 57 Ιατροί Υπαίθρου
Αρθρο 58
Αρθρο 59
Αρθρο 60
Αρθρο 61
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
Αρθρο 62
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Φ.
Αρθρο 63
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
Αρθρο 64
Αρθρο 65
Αρθρο 66
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Αρθρο 67 Ειδικότητα Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Αρθρο 68 Ειδικότητα Παθολογικής Ογκολογίας
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΣΥ
Αρθρο 69
Αρθρο 70 Κοστολόγηση ιατρικών πράξεων - Χρήση κάρτας πληρωμών
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ
Αρθρο 71
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αρθρο 72 Ρυθμίσεις θεμάτων φορέων και κλάδων υγείας
Αρθρο 73 Εξόφληση υποχρεώσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τους προμηθευτές-αναδόχους υπηρεσιών
Αρθρο 74 Διευθέτηση θεμάτων προμηθειών
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Αρθρο 75
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΑΔ
Αρθρο 76
Αρθρο 77 Καταργούμενες διατάξεις
Αρθρο 78 Κύρωση σύμβασης δωρεάς της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του N.Π.Δ.Δ. Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»
Αρθρο 79
Αρθρο 80
Αρθρο 81
Αρθρο 82 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή τους ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: