Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 17-03-2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 24644 - 17-03-2023

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ:

Εγκύκλιος Οδηγία - Λειτουργία βραχυχρόνιων αγορών.

Αναφερόμενοι στις διατάξεις του νόμου 4849/2021 (Α΄ 207) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις», ως προς τη λειτουργία των βραχυχρόνιων αγορών των άρθρων 33 έως 42 του νόμου, διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

α) Στη χωροθέτηση και την κατανομή των θέσεων, κατά κατηγορία πωλητών και πωλούμενων ειδών, όπως αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς και στον κανονισμό λειτουργίας της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 25 , καθώς και στην περ. α΄ του άρθρου 38 Ν. 4849/2021 , η τοποθέτηση των συμμετεχόντων πωλητών δύναται να διενεργείται και μέσω της επαναλαμβανόμενης εναλλαγής, ανά κατηγορία, των θέσεων πώλησης, με τρόπο που κατά την κρίση του φορέα λειτουργίας της αγοράς υπηρετεί την πληρότητα και αναδεικνύει την ποικιλία των πωλούμενων ειδών.

β) Ο καθορισμός του μέγιστου επιτρεπτού μήκους της πρόσοψης των πάγκων ανά κατηγορία πωλητών και πωλούμενων ειδών στον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ β΄ του άρθρου 38, Ν. 4849/2021 επιτρέπει την εγκατάσταση πάγκων σε θέσεις διαφορετικού μήκους ανά κατηγορία πωλητών και ειδών, χωρίς να αποκλείει τον καθορισμό διαφορετικών μεγεθών πάγκων στην ίδια κατηγορία.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Κ.Α.Α. ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: