Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2020

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.πρωτ.: Ε.2040

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ

Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

ΤΜΗΜΑ Ε΄: Φ.Π.Α ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑ:

Εφαρμογή της Α.1032/30.01.2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε..

Κατόπιν της Α.1032/30.01.2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 613/Β), αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με Α.Δ.Α: 6ΟΨΛ46ΜΠ3Ζ-Ζ25 και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της ήτοι 30.01.2020, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την ανωτέρω απόφαση τροποποιείται εκ νέου η παράγραφος 1 του άρθρου 29 της ΠΟΛ.1184/2018 ώστε:

ως νέα ημερομηνία εφαρμογής της διαδικασίας υπαγωγής εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης με ηλεκτρονικά μέσα να ορισθεί η 11η Μαΐου 2020 κατά την οποία αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μηχανογραφικές προσαρμογές ώστε η υποβολή Δελτίου Εισόδου, Δελτίου Εξόδου και Δελτίου Μεταβίβασης να πραγματοποιείται μέσω του ICISnet. Επίσης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και έκδοσης των αδειών θα πραγματοποιείται μέσω του ICISnet.

• μέχρι την ολοκλήρωση της μηχανογραφικής υλοποίησης των διαδικασιών εισόδου - εξόδου προς και από την αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης, η υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης εφαρμόζεται με χειρόγραφες διαδικασίες, όπως περιγράφονται στην ΠΟΛ.1184/2018 (άρθρα 12, 13 και 18 της απόφασης). Διευκρινίζεται ότι, οι άδειες που έχουν ήδη εκδοθεί από τις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες για την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης ενεργοποιούνται από την ημερομηνία έναρξη ισχύος της νέας απόφασης.

Συνοπτικά οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης είναι οι ακόλουθες:

(α) έκδοση άδειας: για την υποβολή αίτησης έκδοσης άδειας υπαγωγής εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, ο αιτών πρέπει ήδη να διαθέτει την ιδιότητα του AEO δηλ. να διαθέτει άδεια AEO-C και άδεια AEO-S. Για την υποβολή αίτησης με σκοπό την έκδοση άδειας υπαγωγής εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης δεν απαιτείται η έκθεση σκοπιμότητας του άρθρου 4 παρ.2.

(β) τήρηση λογιστικής αποθήκης από το Διαχειριστή της αποθήκης - κάτοχο της άδειας μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ή κατάλληλου λογισμικού.

(γ) σύσταση εγγύησης από το Διαχειριστή της αποθήκης-κάτοχο της άδειας, εξαιρουμένων των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ.4 και στο άρθρο 16 παρ.2 της απόφασης.

Πέραν των ανωτέρω, για τη λειτουργία του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης εγχώριων εμπορευμάτων ισχύουν τα κάτωθι:

Η διάρκεια παραμονής εγχώριων εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης είναι απεριόριστη.

Η έξοδος των εγχώριων εμπορευμάτων από τους χώρους αποθήκευσης προκειμένου να λάβουν προορισμό πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση τήρησης του χρονικού ορίου παραμονής στο καθεστώς του άρθρου 12 παρ.3 της απόφασης.

Η εκτέλεση συνήθων εργασιών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν χώρα εντός των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων.

Οι παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών εντός του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης με διατήρηση του καθεστώτος απαλλάσσονται από το φόρο προστιθεμένης αξίας υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά φορολογικά στοιχεία εκδίδονται χωρίς ΦΠΑ και φέρουν την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ- ΑΡΘΡΟ 25 ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 - ΠΟΛ.1184/2018 » καθώς και αναφορά του αριθμού της άδειας του διαχειριστή της αποθήκης.

Η υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης λήγει με έναν από τους προορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 18 της ΠΟΛ.1184/2018. Η απαλλαγή από το φόρο ή καταβολή αυτού πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 19-23 της ως άνω απόφασης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: