Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 130
3 Αυγούστου 2010

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3869

Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Αρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
Αρθρο 2 Διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού
Αρθρο 3 Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία
Αρθρο 4 Κατάθεση αίτησης και εγγράφων
Αρθρο 5 Επίδοση της αίτησης
Αρθρο 6 Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων
Αρθρο 7 Δικαστικός συμβιβασμός
Αρθρο 8 Δικαστική ρύθμιση χρεών
Αρθρο 9 Διαδικασία ρευστοποίησης περιουσίας Προστασία κύριας κατοικίας
Αρθρο 10 Καθήκον ειλικρινούς δήλωσης
Αρθρο 11 Απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών
Αρθρο12 Δικαιώματα ενέγγυων πιστωτών και έναντι εγγυητών
Αρθρο 13 Τήρηση Αρχείου Αιτήσεων
Αρθρο 14 Ένδικα μέσα
Αρθρο 15 Αναλογική εφαρμογή διατάξεων
Αρθρο 16 Χρόνος τήρησης και χρήσης δεδομένων
Αρθρο 17 Διαγραφή απαιτήσεων
Αρθρο 18 Αύξηση θέσεων Ειρηνοδικών
Αρθρο 19 Μεταβατικές διατάξεις
Αρθρο 20
Αρθρο 21
Αρθρο 22 Έναρξη ισχύος του νόμου

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Λευκάδα, 31 Ιουλίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: