Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 4630

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 43167

(5η) τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ9/οικ. 70521/14-08-2014 υπουργικής απόφασης, «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων» (Β΄ 2243).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 4262/2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

2. Τον ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων» (Α΄ 189).

3. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 30 (Α΄ 31).

4. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές διατάξεις» (Α΄ 38).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).

7. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α΄ 156).

8. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

9. Την υπό στοιχεία Υ9/οικ.70521/14-08-2014 υπουργική απόφαση, «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων» (Β΄ 2243), όπως τροποποιήθηκε με τις 113385/31-12-2014 (Β΄ 35/2015), Γ3γ/οικ. 98494/21-12-2015 (Β΄ 2816), Γ3γ/οικ.28501/18-04-2016 (Β΄ 1115) και ΕΑΛΕ/Γ.Π. 72816/16-12-2021 (Β΄ 6163) όμοιες αποφάσεις.

10. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο "Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)"» (Β΄ 4898), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.2918/07-03-2019 (Β΄ 889), ΕΑΛΕ/Γ.Π.20254/04-04-2019 (Β΄ 1218) και ΕΑΛΕ/Γ.Π.51391/24-12-2020 (Β΄ 5821) όμοιες κοινές υπουργικές αποφάσεις.

11. Το υπό στοιχεία ΔΒ3Β/Φ4/οικ. 19182/22-07-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ΄ αρ. 120 απόφαση της 831ης/02-06-2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

12. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. οικ. 43689/26-07-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, από την οποία προκύπτει ότι από το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού τ.έ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η εν θέματι αναφερόμενη απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μόνο ως προς τα ακολούθως αναφερόμενα σημεία, τα οποία πλέον έχουν ως εξής:

1. Η παρ. 3 του άρθρου 3, όπως προστέθηκε με την υπό στοιχεία Γ3γ/οικ.28501/18-04-2016 (Β΄ 1115) υπουργική απόφαση, τροποποιείται και έχει πλέον ως εξής:

Για τον ίδιο ΑΜΚΑ ασφαλισμένου επιτρέπεται η συνταγογράφηση και εκτέλεση της ίδιας εξέτασης μια φορά εντός διαστήματος 20 ημερών.

Για τις κάτωθι εξετάσεις, το ανωτέρω χρονικό διάστημα διαμορφώνεται ως εξής:

i. Ανά τέσσερις (4) ημέρες:

- Γενική Αίματος

- Χολερυθρίνη

- CPK, CPK-MB

- Ηλεκτρολύτες (Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο)

- Σάκχαρο

- Ουρία

- Κρεατινίνη

- Αμυλάση

- INR, ΡΤ,ΡΤΤ

- Β-Χοριακή Γοναδοτροπίνη

- Γενική Ούρων

- CRP ποσοτικό

- Ακτινογραφίες ανά όργανο με πάθηση

- Μικροσκοπική εξέταση εκκρίματος για γονόκοκκο, για σπειροχαίτη, για μαλακό έλκος, για Nicolas Favre, για τριχομονάδες, για μύκητες, για χλωρίδες, για ελαστικές ίνες, κρυστάλλου Curghaman, ηωσινόφιλα, για άγκιστρα εχινόκοκκου, για Hansen, για Koch κατά παραγγελία

ii. Ανά εξήντα (60) ημέρες:

- Βιταμίνη Β12

- Προσδιορισμός Φυλλικού Οξέος

- Χοληστερόλη (CHL)

- Χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HD-CHOLESTEROL)

- Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL-CHOLESTEROL)

- Τριγλυκερίδια αίματος.

iii. Ανά ενενήντα (90) ημέρες: Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη (HbA1c). Εξαιρούνται: ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 (icd10:

E10 - ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης), η Κύηση (icd10: Z32, Z32.1) και ο Διαβήτης Κύησης (icd10: 0.24, 024.0, 024.1, 024.2, 024.3, 024.4, 024.9).

iv. Ανά έξι (6) μήνες:

- ΟΛΙΚΗ 25 (ΟΗ) ΒΙΤΑΜΙΝΗ D

- 1,25 Διυδροξυ - Βιταμίνη D3 ορού(ΟΗ)2D3)

- Ομοκυστεΐνη.

v. Ανά έτος:

- Προσδιορισμός λιποπρωτεϊνης α (LPa)

- Αντι-θυρεοσφαιρινικά αντισώματα(Αnti-TG)

- Αντισώματα έναντι της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης ((Αnti-TG)

- Ελεύθερη τριωδιοθυρονίνη (FT3).

Η συνταγογράφηση κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ορισθεισών χρονικών περιόδων επιτρέπεται, όμως σε αυτή την περίπτωση εκδίδεται παραπεμπτικό με την έν­δειξη «Δεν αποζημιώνεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε Ιδιώτη Πάροχο», οπότε και θα πρέπει να εκτελεστεί μόνο σε δημόσια δομή».

2. Στο παράρτημα Γ, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.51391/24-12-2020 (Β΄ 5821), μετονομάζεται η κατηγορία ιατρικής εξέτασης από «Γονιδιακές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού» σε «Γενετικές εξετάσεις κληρονομούμενου καρκίνου».

Κατά τα λοιπά ισχύει η εν θέματι αναφερόμενη υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί από τις υπ΄ αρ. 113385/31-12-2014 (Β΄ 35/2015), υπό στοιχεία Γ3γ/οικ. 98494/21-12-2015 (Β΄ 2816), Γ3γ/οικ.28501/18-04-2016 (Β΄ 1115) και ΕΑΛΕ/Γ.Π.72816/16-12-2021 (Β΄ 6163) όμοιες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2022
O Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: