Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 170

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4831

Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΣΚ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
`Αρθρο 3 Αποστολή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
`Αρθρο 4 Αρμοδιότητες του ΝΣΚ
`Αρθρο 5 Συγκρότηση του ΝΣΚ ως συλλογικού οργάνου
`Αρθρο 6 Αρμοδιότητες Τριμελών Επιτροπών
`Αρθρο 7 Αρμοδιότητες Τμημάτων και Ολομέλειας
`Αρθρο 8 Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ
`Αρθρο 9 Λειτουργία του ΝΣΚ ως συλλογικού οργάνου
`Αρθρο 10 Υπηρεσιακά - Πειθαρχικά Συμβούλια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΣΚ -ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
`Αρθρο 11 Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
`Αρθρο 12 Αρμοδιότητες του Προέδρου του ΝΣΚ ως Αντιπροσώπου (gent) της Ελληνικής Δημοκρατίας στο ΕΔΔΑ
`Αρθρο 13 Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ
`Αρθρο 14 Γραφείο Προέδρου του ΝΣΚ
`Αρθρο 15 Γραμματεία ΝΣΚ
`Αρθρο 16 Σχηματισμοί Δικαστικών και Εξωδικαστικών Υποθέσεων
`Αρθρο 17 Διευθύνσεις του ΝΣΚ -Διάρθρωση Διευθύνσεων
`Αρθρο 18 Γραφείο Επιθεώρησης
`Αρθρο 19 Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δεδομένων
`Αρθρο 20 Γραφεία Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Ειδικά Γραφεία ΝΣΚ
`Αρθρο 21 Δικαστικά Γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
`Αρθρο 22 Λειτουργία Γραφείων ΝΣΚ σε Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές και ΑΕΙ
`Αρθρο 23 Νομιμοποίηση - Ατέλειες
`Αρθρο 24 Συμμετοχή του Δημοσίου στις ποινικές δίκες
`Αρθρο 25 Δικαστική εκπροσώπηση από διοικητικά όργανα
`Αρθρο 26 Καθήκοντα λειτουργών του ΝΣΚ
`Αρθρο 27 Χειρισμός υποθέσεων -Συμβιβαστική επίλυση διαφορών
`Αρθρο 28 Υποχρεώσεις των υπηρεσιών του ΝΣΚ και
`Αρθρο 29 Λειτουργικά και οικονομικά θέματα
`Αρθρο 30 Υποχρεώσεις και νομιμοποίηση δικηγόρων του Δημοσίου
`Αρθρο 31 Δικηγορικές εταιρείες και δικηγόροι της αλλοδαπής
`Αρθρο 32 Ειδικές διαιτητικές υποθέσεις
`Αρθρο 33 Ασκούμενοι δικηγόροι στο ΝΣΚ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
`Αρθρο 34 Λειτουργοί του ΝΣΚ - Βαθμοί ιεραρχίας -Αντιστοιχία - Αναπλήρωση
`Αρθρο 35 Αρχαιότητα
`Αρθρο 36 Οργανικές θέσεις λειτουργών του ΝΣΚ
`Αρθρο 37 Προσόντα διορισμού
`Αρθρο 38 Κωλύματα διορισμού
`Αρθρο 39 `Αρση κωλυμάτων
`Αρθρο 40 Διαγωνισμός
`Αρθρο 41 Επιτροπή διαγωνισμού
`Αρθρο 42 Υποβολή αίτησης συμμετοχής -Έλεγχος δικαιολογητικών
`Αρθρο 43 Εξεταστέα ύλη
`Αρθρο 44 Στάδια διαγωνισμού - Βαθμολογία
`Αρθρο 45 Προκριματικό στάδιο - Διεξαγωγή γραπτής εξέτασης
`Αρθρο 46 Κανόνες διεξαγωγής γραπτής εξέτασης
`Αρθρο 47 Βαθμολόγηση προκριματικής - γραπτής εξέτασης
`Αρθρο 48 Προφορική εξέταση - τελικός βαθμός
`Αρθρο 49 Ισοβαθμίες
`Αρθρο 50 Πρακτικό διαγωνισμού - Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων
`Αρθρο 51 Διορισμός επιτυχόντων
`Αρθρο 52 Ανάκληση του διορισμού
`Αρθρο 53 Αναδιορισμός
`Αρθρο 54 Ασυμβίβαστα - Συμμετοχή σε επιτροπές, συμβούλια και συλλογικά όργανα της Διοίκησης
`Αρθρο 55 Εντοπιότητα - Σύγκρουση συμφερόντων
`Αρθρο 56 Δωσιδικία
`Αρθρο 57 Νομική υπεράσπιση λειτουργών του ΝΣΚ
`Αρθρο 58 Συμμετοχή σε Ταμεία
`Αρθρο 59 Ατομικοί φάκελοι - Μητρώο
`Αρθρο 60 Μισθός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΔΕΙΕΣ
`Αρθρο 61 Δικαστικές διακοπές - `Αδειες
`Αρθρο 62 Αναρρωτική άδεια - `Αδεια μητρότητας , ανατροφής τέκνου και άδεια πατρότητας - Περίθαλψη
`Αρθρο 63 Εκπαιδευτική άδεια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ
`Αρθρο 64 Μονιμοποίηση Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων
`Αρθρο 65 Προαγωγές λειτουργών του ΝΣΚ
`Αρθρο 66 Αποχή από προαγωγή
`Αρθρο 67 Προσφυγή για παράλειψη από προαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
`Αρθρο 68 Τοποθετήσεις - Μεταθέσεις - Μετακινήσεις
`Αρθρο 69 Μετακινήσεις εκτός έδρας ή στην αλλοδαπή
`Αρθρο 70 Αποσπάσεις
`Αρθρο 71 Εμφάνιση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΓΙΑ
`Αρθρο 72 Διαθεσιμότητα
`Αρθρο 73 Αργία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ
`Αρθρο 74 Σύνθεση και στόχοι Γραφείου Επιθεώρησης
`Αρθρο 75 Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Προϊσταμένου του Γραφείου Επιθεώρησης
`Αρθρο 76 Αρμοδιότητες Επιθεωρητών
`Αρθρο 77 Αξιολόγηση υπηρεσιακών μονάδων
`Αρθρο 78 Επιθεώρηση λειτουργών ΝΣΚ
`Αρθρο 79 Εκθέσεις Επιθεώρησης
`Αρθρο 80 Προσφυγή του επιθεωρούμενου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
`Αρθρο 81 Γενικές αρχές
`Αρθρο 82 Πειθαρχικά παραπτώματα
`Αρθρο 83 Παραγραφή
`Αρθρο 84 Πειθαρχικές ποινές
`Αρθρο 85 Έναρξη και λήξη πειθαρχικής ευθύνης
`Αρθρο 86 Πειθαρχικά όργανα
`Αρθρο 87 Πειθαρχική δικαιοδοσία
`Αρθρο 88 Κώλυμα συμμετοχής σε Πειθαρχικό Συμβούλιο
`Αρθρο 89 Πειθαρχική δίωξη - Διαδικαστικές διατάξεις
`Αρθρο 90 `Ασκηση πειθαρχικής δίωξης
`Αρθρο 91 Προκαταρκτική εξέταση
`Αρθρο 92 Ένορκη διοικητική εξέταση ( ΕΔΕ )
`Αρθρο 93 Έναρξη και λήξη πειθαρχικής δίωξης
`Αρθρο 94 Προδικασία
`Αρθρο 95 Ανάκριση
`Αρθρο 96 Ανακριτικές πράξεις
`Αρθρο 97 Κλήση σε απολογία - Ορισμός συνεδρίασης
`Αρθρο 98 Κύρια διαδικασία - Απόφαση
`Αρθρο 99 Έφεση
`Αρθρο 100 Προσφυγή
`Αρθρο 101 Επανάληψη πειθαρχικής δίκης
`Αρθρο 102 Εκτέλεση απόφασης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
`Αρθρο 103 Οριστική παύση
`Αρθρο 104 Παραίτηση
`Αρθρο 105 Αποχώρηση από την υπηρεσία
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΣΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - ΚΛΑΔΟΙ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ -ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ
`Αρθρο 106 Οργανικές θέσεις
`Αρθρο 107 Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου κατά κατηγορία και κλάδο
`Αρθρο 108 Κατανομή θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα
`Αρθρο 109 Κατάταξη προσωπικού
`Αρθρο 110 Κλάδοι Προϊσταμένων
`Αρθρο 111 Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
`Αρθρο 112 Αξιολόγηση του διοικητικού προσωπικού
`Αρθρο 113 Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης
`Αρθρο 114 Επιλογή Προϊσταμένων
`Αρθρο 115 Υπερωριακή εργασία
`Αρθρο 116 Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
`Αρθρο 117 Πειθαρχική δικαιοδοσία
`Αρθρο 118 `Ασκηση πειθαρχικής δίωξης
`Αρθρο 119 Γενικές ρυθμίσεις
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 120 Ετήσια έκθεση
`Αρθρο 121 Ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά με τη διακίνηση εγγράφων στις υπηρεσίες του ΝΣΚ
`Αρθρο 122 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 123 Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
`Αρθρο 124 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 125 Μεταφορά ζημιών - Τροποποίηση του άρθρου 27 του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 126 Ρύθμιση για το «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.» - Τροποποίηση του άρθρου τέταρτου του Ν. 3785/2009
`Αρθρο 127 Μείωση ποσοστού παρακράτησης και συμψηφισμού οφειλών της Ε.Α.Β. Α.Ε. - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4244/2014
`Αρθρο 128 Ειδικές ρυθμίσεις Ε . Α . Β . Α . Ε .
`Αρθρο 129 Ειδική ρύθμιση για το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας που μεταβαίνει στο εξωτερικό στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας - Τροποποίηση του άρθρου 18 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015
`Αρθρο 130 Τέλος ταξινόμησης των Μεμονωμένων Οχημάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) -Τροποποίηση του άρθρου 121 του Ν. 2960/2001
`Αρθρο 131 Παρακολούθηση της διαδικασίας κατασκευής των Μεμονωμένων Οχημάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) για φορολογικούς σκοπούς - Προσθήκη Κεφαλαίου Β.1 και άρθρου 5α στον ν. 1573/1985
`Αρθρο 132 Τέλη κυκλοφορίας των Μεμονωμένων Οχημάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2948/2001
`Αρθρο 133 Επιβολή τέλους ταξινόμησης στα διασκευασμένα από ανοικτά φορτηγά σε κλειστά αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 123 του Ν. 2960/2001
`Αρθρο 134 Μετατάξεις υπαλλήλων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
`Αρθρο 135 Αποδοχές και επιμίσθιο Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού -Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 14 του Ν. 4415/2016
`Αρθρο 136 Μέτρα επιτάχυνσης έργων και μελετών για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των πλημμυρικών ροών - Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 137 Υποστηρικτικά μέτρα των εμβολιασθέντων ατόμων 15-17 ετών
`Αρθρο 138 Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για διενέργεια εμβολιασμών - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 52Α του Ν. 4764/2020
`Αρθρο 139 Φορείς υλοποίησης Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 -Αντικατάσταση του άρθρου 268 του Ν. 4798/2021
`Αρθρο 140 Σύναψη συμβάσεων ιδιωτών ιατρών και φορέων του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 με το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια εμβολιασμών
`Αρθρο 141 Παράταση χρονικού διαστήματος εμβολιασμών κατ΄ οίκον από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Υγειονομικών Περιφερειών και των ΟΤΑ
`Αρθρο 142 Λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων -Παράταση ισχύος του άρθρου τριακοστού δευτέρου του Ν. 4771/2021
`Αρθρο 143 Ρυθμίσεις για τη διαδικασία υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων των δημοσίων νοσοκομείων από αγορές φαρμάκων -Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 και προσθήκη δευτέρου και τρίτου εδαφίου στην παρ. 3 του άρθρου 90 του ν. 4812/2021
`Αρθρο 144 Αύξηση των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δαπανών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα έτη 2020 και 2021 - Τροποποίηση και συμπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4549/2018
`Αρθρο 145 Συμβάσεις προμήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (self-test) του ιού SARS-COVID-19 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
`Αρθρο 146 Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 147 Παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικών τους προσώπων για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 148 Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 149 Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (Δ.Ο.Α.) -Ολυμπιακή Φλόγα - Αντικατάσταση του άρθρου 37 του Ν. 2725/1999
`Αρθρο 150 Πειθαρχική μεταχείριση Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας (Κ.Α.Ε.) σε περίπτωση μη χορήγησης ή ανάκλησης του πιστοποιητικού της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 77Α του Ν. 2725/1999
`Αρθρο 151 Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης και μη χορήγηση πιστοποιητικού από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) σε Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (Κ.Α.Ε.) που πρόκειται να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών της αγωνιστικής περιόδου 2021 - 2022
`Αρθρο 152 Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
`Αρθρο 153 Παραγραφή παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ - Τροποποίηση του άρθρου 22 του Ν. 4791/2021
`Αρθρο 154 Δυνατότητα πρόσληψης δεύτερου αναπληρωτή επιχειρησιακού διευθυντή στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας (Ο.Α.Κ.Α.) - Τροποποίηση του άρθρου 19 του Ν. 1646/1986
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 155 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2021
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2021
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: