Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2019

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ε. 2019

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Θέμα:

Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από παροχές ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων πηγής Ελλάδας που λαμβάνει φορολογικός κάτοικος Ελβετίας -Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Ομοσπονδίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και του συνημμένου σ΄ αυτή Πρωτοκόλλου (Ν. 1502/1984, ΦΕΚ192/1984, Ν.4034/2011 ΦΕΚ 269/2011, Ν.4105/2013 ΦΕΚ 5/2013)

Με αφορμή την υποβολή ερωτήματος που έχει τεθεί στην Υπηρεσία, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από παροχές ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων πηγής Ελλάδας που λαμβάνει φορολογικός κάτοικος Ελβετίας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 18 της Σύμβασης μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Ομοσπονδίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και του συνημμένου σ΄ αυτή Πρωτοκόλλου (Ν.1502/1984, ΦΕΚ192/1984, Ν.4034/2011 ΦΕΚ 269/2011, Ν.4105/2013 ΦΕΚ 5/2013), με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους για προηγούμενη απασχόληση φορολογούνται μόνο σ΄ αυτό το Κράτος. Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού φορολογείται μόνο στο Κράτος αυτό. Εντούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος αν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος του Κράτους αυτού.

Περαιτέρω, στα ερμηνευτικά σχόλια του πρότυπου μοντέλου σύμβασης του ΟΟΣΑ (επικαιροποιημένη έκδοση 2017) σχετικά με το άρθρο 18 για τη φορολόγηση των συντάξεων αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το συγκεκριμένο άρθρο εφαρμόζεται μόνο σε πληρωμές που γίνονται για προηγούμενη εργασία, συνεπώς δε θα εφαρμόζεται για παράδειγμα σε μία πρόσοδο η οποία αποκτήθηκε κατευθείαν από τον δικαιούχο της προσόδου από κεφάλαιο το οποίο δε χρηματοδοτήθηκε από ένα εργατικό συνταξιοδοτικό σχήμα. Το άρθρο εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τη φορολογική μεταχείριση του σχήματος υπό το οποίο γίνονται οι σχετικές πληρωμές. Συνεπώς, μια πληρωμή η οποία γίνεται υπό ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα το οποίο δε δικαιούται φορολογική ελάφρυνση, μπορεί ωστόσο να συνιστά «σύνταξη ή άλλες παρόμοιες αμοιβές». Ομοίως, το άρθρο εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το αν οι σχετικές πληρωμές γίνονται από «αναγνωρισμένο συνταξιοδοτικό ταμείο».

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ΄ της παρ.3 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013), ορίζεται ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις θεωρείται και «το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικής παροχής, στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων». Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου ορίζεται η φορολογική μεταχείριση του πιο πάνω ασφαλίσματος.

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικής παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων, ορίζεται ως ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και ότι το άρθρο 18 για τη φορολόγηση των συντάξεων της Σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας εφαρμόζεται μόνο σε πληρωμές που γίνονται για προηγούμενη εργασία. Συνεπώς, εφόσον το ασφάλισμα πηγής Ελλάδας που λαμβάνει φορολογικός κάτοικος Ελβετίας αποτελεί πληρωμή που προέρχεται από σύναψη ομαδικού ασφαλιστηρίου συνταξιοδοτικού συμβολαίου για προηγούμενη εργασία, τότε οι πληρωμές που γίνονται στα πλαίσια του ομαδικού ασφαλιστηρίου συνταξιοδοτικού συμβολαίου φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 της Σύμβασης μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Ομοσπονδίας και άρα το ασφάλισμα πηγής Ελλάδας που καταβάλλεται σε κάτοικο Ελβετίας για προηγούμενη απασχόληση φορολογείται μόνο στην Ελβετία.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: