Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Νοεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 5873

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3148

Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον N. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του N. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265) και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 69.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας "Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε." και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61), και ειδικότερα την παρ. 19 του άρθρου 65.

4. Τον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

5. Τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/20.12.2013).

6. Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/20.12.2013).

7. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 227/31.07.2014).

8. Τον Καν. 2020/2220 της 23ης Δεκεμβρίου του 2020 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022.

9. Τον Καν. (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

10. Τον Καν (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ.

11. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).

12. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 19).

13. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 142).

14. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄ 100).

15. Την υπ΄ αρ. 6309/09-09-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιο Στύλιο» (Β΄ 4190).

16. Την υπ΄ αρ. 282966/9-7-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (Β΄ 125).

17. Την υπ΄ αρ. 4941/07-11-2011 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» (Β΄ 2538).

18. Την υπ΄ αρ. 24944/20.09.2016 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β΄ 3066).

19. Την υπ΄ αρ. 2618/13-10-2022 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027» (Β΄ 5375).

20. Την υπ΄ αρ. 281255/06-05-2008 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία "Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)"» (Β΄ 794).

21. Την υπ΄ αρ. 2004/101527/18.07.2018 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διαπίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών για τις δαπάνες του γεωργικού ταμείου ΕΓΤΑΑ».

22. Την υπ΄ αρ. 1065/19-04-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος "Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014- 2020"» (Β΄ 1273).

23. Την υπ΄ αρ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014­2020 για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

24. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/ οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης "Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Β΄ 2471)» (Β΄ 841).

25. Την υπ΄ αρ. 72516/16-11-2022 σύμφωνη γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

26. Ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Ενισχυόμενο Μέτρο - Σκοπός

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση του θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή, διαχείριση και παρακολούθηση του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

2. Στόχος του Μέτρου η παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και του μεγεθυμένου κόστους παραγωγής στην κτηνοτροφία.

3. Το μέτρο συνεισφέρει στην προτεραιότητα 2: «Ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας σε όλες τις περιφέρειες και προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών» και ειδικότερα στην Περιοχή Εστίασης 2Α: «Βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή και ο προσανατολισμός στην αγορά και η διαφοροποίηση της γεωργίας».

`Αρθρο 2
Αρμόδιοι Φορείς

1. Φορέας Διαχείρισης του Μέτρου είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ (ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ).

2. Οργανισμός Πληρωμής του Μέτρου είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

`Αρθρο 3
Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι εννοιολογικοί προσδιορισμοί:

1. Αιτήσεις

α) Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ): Η αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, αναφέροντας κατά περίπτωση όλα τα στοιχεία της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και των βοσκήσιμων γαιών.

β) Αίτηση στήριξης-πληρωμής: Η αίτηση που υποβάλλει ο υποψήφιος για την ένταξη στο εν λόγω μέτρο του ΠΑΑ που ταυτόχρονα είναι και αίτηση πληρωμής της ενίσχυσης, όπου αναφέρονται κατά περίπτωση όλα τα στοιχεία της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, των βοσκήσιμων γαιών και την κλάση/κλάσεις για την οποία ζητείται στήριξη.

2. Ολοκληρωμένο Σύστημα (ΟΣ): περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

1. ηλεκτρονική βάση δεδομένων

2. σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων

3. σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης

4. Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης

5. Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου

6. ενιαίο σύστημα καταγραφής της ταυτότητας κάθε δικαιούχου ο οποίος υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

3. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) 2014- 2020: νοείται το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 (παρ. 9α) του Ν. 4314/2014.

4. Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ): νοείται το επί μέρους πληροφοριακό σύστημα που είναι διαθέσιμο μέσω του gov.gr, υποστηρίζει τις ανάγκες εφαρμογής του Μέτρου και λειτουργεί με άμεση σύνδεση με το ΟΣ, την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ) και με άλλες βάσεις δεδομένων, εφόσον απαιτείται, καθώς και με το ΟΠΣΑΑ, μέσω διεπαφών, για τις ανάγκες εφαρμογής του Μέτρου 22.

5. Πράξη: νοείται απόσπασμα της απόφασης Ένταξης Πράξεων με τα στοιχεία ένταξης σε συγκεκριμένη δράση για ένα συγκεκριμένο δικαιούχο.

6. ΣΔΕ: Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», όπως αυτό έχει εκδοθεί με την υπ΄ αρ.1065/2016 (Β΄ 1273) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ισχύει.

7. Κτηνοτροφική Εκμετάλλευση: είναι οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται σε έναν κωδικό του ΟΠΣ-Κτηνιατρικής της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

8. `Αδεια κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης: είναι η άδεια λειτουργείας, ή άδεια εγκατάστασης ή έγκριση λειτουργείας ή άδεια διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης του ν. 4056/2012 (Α΄ 52).

9. ΚΒΔ: Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής (ΟΠΣ-Κτηνιατρικής) σε εφαρμογή της υπ΄ αρ. 297286/05.08.2005 (Β΄ 1170) κοινής υπουργικής απόφασης.

10. Ηλεκτρονική Εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ: νοείται η διαδικτυακή εφαρμογή για τη διαχείριση της οποίας είναι αρμόδιος ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και λειτουργεί βάσει της υπ΄ αρ. 838/51008/14-03-2019 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 964).

`Αρθρο 4
Πεδίο εφαρμογής

Το Μέτρο 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» και ειδικότερα οι δράσεις:

Δράση 1: Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους κτηνοτρόφους του τομέα εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας και βοοτροφίας με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Δράση 2: Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους κτηνοτρόφους του τομέα εντατικής αιγοπροβατοτροφίας, εντατικής βοοτροφίας, πτηνοτροφίας και χοιροτροφίας με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

εφαρμόζονται σε ολόκληρη την επικράτεια της Ελλάδας.

`Αρθρο 5
Δικαιούχοι του Μέτρου

Δικαιούχοι του Μέτρου 22 είναι οι κτηνοτρόφοι των κλάδων αιγοπροβατοτροφίας και βοοτροφίας καθώς επίσης και οι κτηνοτρόφοι των κλάδων πτηνοτροφίας (αυγοπα-ραγωγές ή/και κρεοπαραγωγές όρνιθες) και χοιροτροφίας.

`Αρθρο 6
Κριτήρια επιλεξιμότητας

Για τη Δράση 1: Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους κτηνοτρόφους του τομέα εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας και βοοτροφίας με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Οι δικαιούχοι της παρούσας δράσης θα πρέπει:

- Να έχουν αναλάβει την τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης και εφόσον το επιλέξουν τις υποχρεώσεις του «πρασινίσματος», στο πλαίσιο της υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2021, χωρίς διαπίστωση ευρημάτων, σε συνέχεια των προβλεπόμενων ελέγχων.

- Να διαθέτουν βοσκότοπο, όπως αυτό προκύπτει από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ), για το έτος αιτήσεων 2021 κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους στις 15 Οκτωβρίου 2022 ή το πιο πρόσφορο έτος αναφοράς για τις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, στον οποίο εφαρμόζουν μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον, όπως είναι η εκτατική εκτροφή.

- Να έχουν στη νόμιμη κατοχή τους κτηνοτροφική εκμετάλλευση των τομέων αιγοπροβατοτροφίας, βοοτροφίας, όπως αυτό προκύπτει από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ), για το έτος αιτήσεων 2021 κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους στις 15 Οκτωβρίου 2022 ή το πιο πρόσφορο έτος αναφοράς για τις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας.

- Να είναι κάτοχοι ενεργών αιγοπροβατοτροφικών/ βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ) κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης.

- Οι εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα πρέπει να τεκμηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει κύκλου εργασιών μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000,00 € στον εν λόγω τομέα (όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ τα οποία θα περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση). Το εν λόγω κριτήριο θα τηρηθεί και για τις νησιωτικές περιοχές που θα λάβουν την αυξημένη κατά 15% ενίσχυση, ενώ για τις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας το κριτήριο αυτό δεν θα ισχύσει σε καμία κλάση.

- Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 15 βοοειδή πρέπει να τεκμηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει κύκλου εργασιών μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000,00 € στον εν λόγω τομέα (όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ τα οποία θα περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση). Το εν λόγω κριτήριο θα τηρηθεί και για τις νησιωτικές περιοχές που θα λάβουν την αυξημένη κατά 15% ενίσχυση, ενώ για τις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας το κριτήριο αυτό δεν θα ισχύσει σε καμία κλάση.

- Για τα αιγοπρόβατα, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους στις 15 Οκτωβρίου 2022, να ανήκουν στις περιγραφόμενες κλάσεις, όπως αυτές ορίζονται βάσει του αριθμού ενήλικων ζώων (θηλυκά ή/και αρσενικά ηλικίας μεγαλύτερης του ενός έτους). Για τα βοοειδή όπως αυτά προσδιορίζονται κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους στις 15 Οκτωβρίου 2022, να ανήκουν στις περιγραφόμενες κλάσεις, όπως αυτές ορίζονται βάσει του αριθμού των ζώων χωρίς καμία διάκριση ως προς την παραγωγική κατεύθυνση (γαλακτοπαραγωγής, κρεοπαραγωγής), ως προς την ηλικία και το φύλο του βοοειδούς που εκτρέφεται.

Για τη Δράση 2: Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους κτηνοτρόφους του τομέα εντατικής αιγοπροβατοτρο-φίας, εντατικής βοοτροφίας, πτηνοτροφίας και χοιροτροφίας με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Οι δικαιούχοι της παρούσας δράσης θα πρέπει:

- Ανάλογα με το μέγεθος της εκμετάλλευσής τους να ικανοποιούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

- Για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις κατηγορίας Α΄, όπως περιγράφεται στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (Β΄ 841) υπουργική απόφαση, να κατέχουν εν ισχύ απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ),

- Για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις κατηγορίας Β΄, όπως περιγράφεται στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (Β΄ 841) υπουργική απόφαση, να υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, ανάλογα με το είδος της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης,

- είτε στο πλαίσιο της άδειας εγκατάστασης της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης,

- είτε στο πλαίσιο υπεύθυνης δήλωσης του κτηνοτρόφου κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης του παρόντος Μέτρου.

- Για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με δυναμικότητα μικρότερη της κατηγορίας Β; όπως περιγράφεται στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (Β΄ 841) υπουργική απόφαση:

- είτε να έχουν υποβάλλει δήλωση Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) το έτος 2021 αναλαμβάνοντας την τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης, χωρίς διαπίστωση ευρημάτων στο πλαίσιο των προβλεπόμενων ελέγχων,

- είτε να έχουν υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ανάληψης των σχετικών υποχρεώσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης του παρόντος Μέτρου, στην περίπτωση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που δεν είναι υπόχρεες υποβολής ΕΑΕ.

- Να έχουν στη νόμιμη κατοχή τους κτηνοτροφική εκμετάλλευση των τομέων αιγοπροβατοτροφίας, βοοτροφίας, όπως αυτό προκύπτει από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ), για το έτος αιτήσεων 2021 κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους στις 15 Οκτωβρίου 2022 ή το πιο πρόσφορο έτος αναφοράς για τις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας.

- Να είναι κάτοχοι ενεργών αιγοπροβατοτροφικών/ βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ) κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης.

- Για τα αιγοπρόβατα, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους στις 15 Οκτωβρίου 2022, να ανήκουν στις περιγραφόμενες κλάσεις, όπως αυτές ορίζονται βάσει του αριθμού ενήλικων ζώων (θηλυκά ή/και αρσενικά ηλικίας μεγαλύτερης του ενός έτους). Για τα βοοειδή, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους στις 15 Οκτωβρίου 2022, να ανήκουν στις περιγραφόμενες κλάσεις, όπως αυτές ορίζονται βάσει του αριθμού των ζώων χωρίς καμία διάκριση ως προς την παραγωγική κατεύθυνση (γαλακτοπαραγωγής, κρεοπαραγωγής), ως προς την ηλικία και το φύλο του βοοειδούς που εκτρέφεται.

- Οι εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα πρέπει να τεκμηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει κύκλου εργασιών μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000,00 € στον εν λόγω τομέα (όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ τα οποία θα περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση). Το εν λόγω κριτήριο θα τηρηθεί και για τις νησιωτικές περιοχές που θα λάβουν την αυξημένη κατά 15% ενίσχυση, ενώ για τις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας το κριτήριο αυτό δεν θα ισχύσει σε καμία κλάση.

- Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 15 βοοειδή πρέπει να τεκμηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει κύκλου εργασιών μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000,00 € στον εν λόγω τομέα (όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ τα οποία θα περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση). Το εν λόγω κριτήριο θα τηρηθεί και για τις νησιωτικές περιοχές που θα λάβουν την αυξημένη κατά 15% ενίσχυση, ενώ για τις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας το κριτήριο αυτό δεν θα ισχύσει σε καμία κλάση.

- Να έχουν στη νόμιμη κατοχή τους ενεργή κτηνοτροφική εκμετάλλευση των τομέων πτηνοτροφίας (αυγοπαραγωγού ή/και κρεοπαραγωγού), ή/και χοιροτροφίας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ)/σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης.

- Για την αυγοπαραγωγό πτηνοτροφία να εκτρέφουν όρνιθες του γένους Gallus Gallus, να ανήκουν στις περιγραφόμενες κλάσεις, όπως αυτές ορίζονται βάσει της αδειοδοτημένης δυναμικότητας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ) στο έτος 2022, δεδομένου ότι το έτος 2021 δεν είχε ακόμη ενεργοποιηθεί το σχετικό μητρώο των πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

- Για την κρεοπαραγωγό πτηνοτροφία ενισχύονται οι εκτροφείς που έσφαξαν ορνίθια (μη ενήλικες όρνιθες κρεοπαραγωγής) και ανήκουν στις περιγραφόμενες κλάσεις, όπως αυτές ορίζονται βάσει των πραγματοποιηθεισών σφαγών που δηλώθηκαν στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ για το έτος 2021.

- Για την χοιροτροφία ενισχύονται οι εκτροφείς που έσφαξαν χοιροειδή και ανήκουν στις περιγραφόμενες κλάσεις, όπως αυτές ορίζονται βάσει του συνολικού βάρους σφαγίου που δηλώνεται στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ και αφορούν στις πραγματοποιηθείσες σφαγές για το έτος 2021.

`Αρθρο 7
Ύψος ενίσχυσης

1. Ο υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης πραγματοποιείται ανά δικαιούχο σύμφωνα με την κλάση των επιλέξιμων ζώων και βάσει της έδρας της εκμετάλλευσης.

2. Το ύψος ενίσχυσης ανά δράση και για κάθε κλάση αριθμού ζώων προσδιορίζεται κατωτέρω ως εξής:

Δράση 1: Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους κτηνοτρόφους του τομέα εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας και βοοτροφίας με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Για τον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυμαίνεται από 100€ έως και 5.480€ ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση, ανάλογα με την κλάση που ανήκει ο κάθε δικαιούχος και την έδρα της εκμετάλλευσης, βάσει του αριθμού των ενήλικων ζώων που κατέχει, όπως αυτός προσδιορίζεται μετά τους σχετικούς ελέγχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που η έδρα τους βρίσκεται σε νησιωτικές περιοχές (συμπεριλαμβανόμενης Εύβοιας και Κρήτης) τα ποσά κάθε κλάσης προσαυξάνονται κατά 15%. Για τους κτηνοτρόφους των οποίων η έδρα εκμετάλλευσης βρίσκεται στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας ορίζεται επαυξημένο κατ΄ αποκοπή ποσό ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

Ακολουθεί πίνακας με τα ενδεικτικά ποσά ανά κλάση και περιοχή της χώρας:

ΚΛΑΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ

ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ

11-24

100,00 €

115,00 €

25-50

250,00 €

287,50 €

51-100

520,00 €

598,00 €

101-150

800,00 €

920,00 €

151-200

1.150,00 €

1.322,50 €

201-300

1.550,00 €

1.782,50 €

301-450

2.250,00 €

2.587,50 €

451-650

3.250,00 €

3.737,50 €

651-950

4.700,00 €

5.405,00 €

>950

5.480,00 €

6.302,00 €

Πυρόπληκτες Β. Εύβοιας 1-100

1.300,00 €

Πυρόπληκτες Β. Εύβοιας 101-200

2.200,00 €

Πυρόπληκτες Β. Εύβοιας 201-500

3.000,00 €

Για τον τομέα της βοοτροφίας το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυμαίνεται από 120€ έως και 7.000€ ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση, ανάλογα με την κλάση που ανήκει ο κάθε δικαιούχος και την έδρα της εκμετάλλευσης, βάσει του αριθμού των βοοειδών που κατέχει, όπως αυτός προσδιορίζεται μετά τους σχετικούς ελέγχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των οποίων η έδρα εκμετάλλευσης βρίσκεται σε νησιωτικές περιοχές (συμπεριλαμβανόμενης Εύβοιας και Κρήτης) τα ποσά κάθε κλάσης προσαυξάνονται κατά 15%. Για τους κτηνοτρόφους των οποίων η έδρα εκμετάλλευσης βρίσκεται στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας ορίζεται επίσης επαυξημένο κατ΄ αποκοπή ποσό ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

Ακολουθεί πίνακας με τα ενδεικτικά ποσά ανά κλάση και περιοχή της χώρας:

ΚΛΑΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ

ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ

1-5

120,00 €

138,00 €

6-15

350,00 €

402,50 €

16-30

750,00 €

862,50 €

31-50

1.300,00 €

1.495,00 €

51-80

2.010,00 €

2.311,50 €

81-120

3.200,00 €

3.680,00 €

>120

7.000,00 €

8.050,00 €

Πυρόπληκτες 1-49

3.100,00 €

Πυρόπληκτες 50 και άνω

8.000,00 €

Δράση 2: Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους κτηνοτρόφους του τομέα πτηνοτροφίας και χοιροτροφίας με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Για τους τομείς της αιγοπροβατοτροφίας και της βοοτροφίας, τα ενδεικτικά ποσά ανά κλάση ισχύουν όπως στη Δράση 1.

Για τον τομέα της ωοπαραγωγού πτηνοτροφίας, το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυμαίνεται από 700€ έως 15.000€. Για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των οποίων η έδρα εκμετάλλευσης βρίσκεται σε νησιωτικές περιοχές (συμπεριλαμβανόμενης Εύβοιας και Κρήτης) τα ποσά κάθε κλάσης προσαυξάνονται κατά 15%.

Ακολουθεί πίνακας με τα ενδεικτικά ποσά ανά κλάση και θέση της έδρας της εκμετάλλευσης:

ΩΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΚΛΑΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ

ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ

Μονάδες με δυναμικότητα από 501 έως και 2.000 όρνιθες

700,00 €

805,00 €

Μονάδες με δυναμικότητα από 2.001 έως και 5.000 όρνιθες

2.400,00 €

2.760,00 €

Μονάδες με δυναμικότητα από 5.001 έως και 15.000 όρνιθες

3.700,00 €

4.255,00 €

Μονάδες με δυναμικότητα από 15.001 έως και 30.000 όρνιθες

5.500,00 €

6.325,00 €

Μονάδες με δυναμικότητα από

15.000,00 €

15.000,00 €

30.001 όρνιθες και πάνω

Για τον τομέα της χοιροτροφίας, το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυμαίνεται από 1.000€ έως 15.000€. Για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που η έδρα τους βρίσκεται σε νησιωτικές περιοχές σε νησιωτικές περιοχές (συμπεριλαμβανόμενης Εύβοιας και Κρήτης) τα ποσά κάθε κλάσης προσαυξάνονται κατά 15%.

Ακολουθεί πίνακας με τα ενδεικτικά ποσά ανά κλάση και θέση της έδρας εκμετάλλευσης:

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ

ΚΛΑΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ

ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ

Περισσότερο από 1 τόνο έως και 10 τόνους

1.000,00 €

1.150,00 €

Περισσότερο από 10 έως και 50 τόνους

4.000,00 €

4.600,00 €

Περισσότερο από 50 έως και 100 τόνους

6.000,00 €

6.900,00 €

Περισσότερο από 100 έως και 400 τόνους

10.000,00 €

11.500,00 €

Περισσότερο από 400 τόνους

15.000,00 €

15.000,00 €

Για τον τομέα της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας, το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυμαίνεται από 2.000€ έως 15.000€.

Ακολουθεί πίνακας με τα ενδεικτικά ποσά ανά κλάση:

ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΚΛΑΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ

έως και 50.000 σφαγές

2.000,00 €

από 50.001 έως και 150. 000 σφαγές

5.500,00 €

από 150.001 έως και 250. 000 σφαγές

8.500,00 €

από 250.001 έως και 350. 000 σφαγές

11.500,00 €

Από 350.001 σφαγές και πάνω

15.000,00 €

Για τον τομέα της χοιροτροφίας, το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυμαίνεται από 1.000€ έως 15.000€. Για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που η έδρα τους βρίσκεται σε νησιωτικές περιοχές σε νησιωτικές περιοχές (συμπεριλαμβανόμενης Εύβοιας και Κρήτης) τα ποσά κάθε κλάσης προσαυξάνονται κατά 15%.

Ακολουθεί πίνακας με τα ενδεικτικά ποσά ανά κλάση και θέση της έδρας εκμετάλλευσης:

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ

ΚΛΑΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ

ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ

Περισσότερο από 1 τόνο έως και 10 τόνους

1.000,00 €

1.150,00 €

Περισσότερο από 10 έως και 50 τόνους

4.000,00 €

4.600,00 €

Περισσότερο από 50 έως και 100 τόνους

6.000,00 €

6.900,00 €

Περισσότερο από 100 έως και 400 τόνους

10.000,00 €

11.500,00 €

Περισσότερο από 400 τόνους

15.000,00 €

15.000,00 €

3. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται εφάπαξ για να αποζημιώσει τους δικαιούχους με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και του αυξημένου κόστους παραγωγής στην κτηνοτροφία.

4. Το ποσό θα καταβληθεί ως τις 15 Οκτωβρίου 2023, βάσει των αιτήσεων στήριξης που θα εγκριθούν έως την 31η Μαρτίου 2023.

5. Για να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση και η υπεραντιστάθμιση από άλλα ενωσιακά ή εθνικά καθεστώτα με την μορφή άμεσης επιχορήγησης στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, στο πλαίσιο της στήριξης για τις δυσμενείς επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η συνολική στήριξη από τις Δράσεις 1 και 2 που θα λάβει ο δικαιούχος του παρόντος Μέτρου δεν θα ξεπερνά τις 15.000€.

6. Το σύνολο των ποσών στήριξης που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα, δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 15.000€.

`Αρθρο 8
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος -Δημοσιοποίηση του Μέτρου

1. Η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ προωθεί προς υπογραφή από το Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥπΑΑΤ σχέδιο Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης-πληρωμής από τους υποψηφίους δικαιούχους.

2. Στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζονται τα κατωτέρω:

1) το προκηρυσσόμενο μέτρο

2) ο τόπος και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις στήριξης-πληρωμής

3) το συνολικό ποσό της δημόσιας ενίσχυσης καθώς και το ύψος ενίσχυσης

4) η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής μέσω του ΠΣ

5) τα κριτήρια επιλεξιμότητας που πρέπει να πληρούν οι δυνητικοί δικαιούχοι

6) οι διαδικασίες διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής

7) τα σημεία και οι διαδικτυακοί τόποι για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το Μέτρο

8) η ενημέρωση των υποψηφίων ότι τα στοιχεία τους θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με τα άρθρα 111-113 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 και ότι τα στοιχεία ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται οι διατάξεις των Καν. (ΕΚ) 679/2016 και (ΕΕ) 1725/2018 περί προστασίας των δεδομένων.

3. Μετά την έκδοση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με ευθύνη της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ αυτή αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr, του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και του ΕΣΠΑ www. espa.gr, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι έλαβαν εγκαίρως γνώση της ύπαρξης και του περιεχομένου της.

Σε κάθε περίπτωση, τηρείται από την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ αρχείο με τα αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποίησης της Πρόσκλησης. Το κείμενο που δημοσιεύεται μπορεί να αποτελεί περίληψη της πλήρους Πρόσκλησης και να παραπέμπει σε αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, το οποίο τίθεται στη διάθεση των υποψηφίων σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα των εμπλεκόμενων φορέων, είτε μέσω του διαδικτύου.

4. Με ευθύνη της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, τα στοιχεία της Πρόσκλησης καταχωρίζονται στο ΟΠΣΑΑ. Με κατάλληλη υπηρεσία διαδικτύου που παρέχεται από το ΟΠΣΑΑ, τα στοιχεία της Πρόσκλησης μεταφέρονται στο ΠΣ μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής.

`Αρθρο 9
Υποβολή αίτησης στήριξης-πληρωμής

1. Μετά τη δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης και προκειμένου να ενταχθούν στο μέτρο, οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ αίτηση στήριξης-πληρωμής με την οποία δηλώνουν ότι:

- δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση από άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραμμα, ή/και δεν έχουν ήδη λάβει οικονομική ενίσχυση για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης Πράξης, ή

- έχουν λάβει σχετική στήριξη για συγκεκριμένο καθεστώς στο πλαίσιο της στήριξης για τις δυσμενείς επιπτώσεις της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Το εν λόγω ποσό συμπληρώνεται βάσει παραμετρικού αρχείου, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

2. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς μέσω του ΠΣ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.

Η ορθή καταχώρηση και υποβολή στο ΠΣ της αίτησης στήριξης - πληρωμής, καθώς και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος εκτυπώνει την οριστικοποιημένη αίτηση και τη φυλάσσει στο αρχείο του.

Με την υποβολή της αίτησης στήριξης-πληρωμής, οι υποψήφιοι αποδέχονται την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των ευαίσθητων προσωπικών τους δεδομένων συμπεριλαμβανομένων. Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

3. Οι υποψήφιοι μπορούν να διορθώνουν και να ανακαλούν εν όλω ή εν μέρει την αίτηση στήριξης-πληρωμής, μέσω του ΠΣ, ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται στη σχετική Πρόσκληση. Για το σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι ακολουθούν τη διαδικασία που περιγράφεται στα ανωτέρω σημεία.

4. Δεν απαιτείται η αποστολή υπογεγραμμένων αντίγραφων ή αποδεικτικών κατάθεσης της αίτησης από τους υποψήφιους προς την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ.

`Αρθρο 10
Διοικητικός έλεγχος αιτήσεων στήριξης-πληρωμής

1. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης- πληρωμής, η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο του συνόλου των αιτήσεων μέσω του ΠΣ.

Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται μηχανογραφικά στο σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων και περιλαμβάνει διασταυρωτικούς ελέγχους με άλλες βάσεις δεδομένων (π.χ. ΟΣ, ΟΠΣΚ, ΑΡΤΕΜΙΣ κ.λπ.).

Ο έλεγχος των αιτήσεων περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τα παρακάτω:

1) το εμπρόθεσμο της υποβολής·

2) την πληρότητα της αίτησης και την κάλυψη των κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων·

3) τον προσδιορισμό της κλάσης επιλέξιμου αριθμού ζώων/τόνων/σφαγών και του αντίστοιχου ποσού ενίσχυσης

4) την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης ή υπερα-ντιστάθμισης από άλλα ενωσιακά ή εθνικά καθεστώτα με την μορφή άμεσης επιχορήγησης στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, στο πλαίσιο της στήριξης για τις δυσμενείς επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η συνολική στήριξη από τις Δράσεις 1 και 2 που θα λάβει ο δικαιούχος του παρόντος Μέτρου δεν θα ξεπερνά τις 15.000€.

5) Το σύνολο των ποσών στήριξης που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα, δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 15.000€.

2. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων, για το σύνολο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της ίδιας Πρόσκλησης δημιουργείται από την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, μέσω του ΠΣ, προσωρινός πίνακας παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης-πληρωμής.

3. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στο ΠΣ και ο κάθε υποψήφιος δικαιούχος δύναται να λάβει αναλυτική πληροφόρηση για τα ατομικά αποτελέσματα της αξιολόγησης της αίτησης στήριξής του μέσω του ΠΣ. Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων ανακοινώνεται στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ (www.minagric.gr), του ΠΑΑ (www. agrotikianaptixi.gr) και του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr).

4. Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή, ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ, κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης-πληρωμής, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα προσδιορίζεται στην πρόσκληση. Στην προσφυγή του, ο υποψήφιος οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους υποβολής της προσφυγής,. Ο έλεγχος των ενδικοφανών προσφυγών υλοποιείται με ευθύνη της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ μέσω του ΠΣ με μηχανογραφική διασταύρωση όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 και εμφανίζεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ενδικοφανούς προσφυγής στο ΠΣ.

5. Τα τελικά αποτελέσματα της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών θεωρούνται οριστικά και καταχωρίζονται στο ΠΣ από την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, ώστε να οριστικοποιηθεί ο προσωρινός πίνακας των παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης-πληρωμής.

6. Για τις προσφυγές που δεν κρίθηκαν βάσιμες, οι προσφεύγοντες ενημερώνονται μέσω του οριστικού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων από το ΠΣ.

7. Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου -αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής και της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών δημιουργείται από την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, μέσω του ΠΣ, οριστικός πίνακας παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης-πληρωμής. Για την ενημέρωση των υποψηφίων σχετικά με την τελική αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής τους, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου για τον προσωρινό πίνακα.

8. Το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης-πληρωμής, τα αποτελέσματα των διοικητικών ελέγχων καθώς και τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, μεταφέρονται από το ΠΣ στο ΟΠΣΑΑ, με χρήση κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου από την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ.

9. Για τα στοιχεία των υποψηφίων που δημοσιοποιούνται, εφαρμόζονται τα άρθρα 111-113 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 και παρέχεται ενημέρωση ότι αυτά ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις των Καν. (ΕΚ) 679/2016 και (ΕΕ) 1725/2018 περί προστασίας των δεδομένων περί προστασίας των δεδομένων.

`Αρθρο 11
Ένταξη πράξεων

1. Για τις αιτήσεις που επιλέχθηκαν προς στήριξη (παραδεκτές αιτήσεις στήριξης-πληρωμής), η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ εκδίδει απόφαση Ένταξης Πράξεων, με βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις σχετικές αιτήσεις, τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου αυτών καθώς και τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών που τυχόν υποβλήθηκαν.

2. Η απόφαση Ένταξης Πράξεων περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τον κωδικό ΟΠΣΣΑ και τα βασικά στοιχεία των αντίστοιχων πράξεων.

3. Τελικός διατάκτης της απόφασης Ένταξης Πράξεων είναι ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥπΑΑΤ.

4. Η απόφαση Ένταξης Πράξεων, με ευθύνη της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ (www.minagric.gr), του ΠΑΑ (www.agrotikianaptixi.gr) και η ανάρτησή της δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο. Οι ενδιαφερό­μενοι ενημερώνονται για την ανάρτηση της απόφασης Ένταξης Πράξεων μέσω εξατομικευμένης πληροφόρησης - μηνύματος που παρέχεται από το ΠΣ.

5. Οι δικαιούχοι θεωρείται ότι έλαβαν γνώση, με μόνη τη δημοσιοποίηση της απόφασης Ένταξης Πράξεων.

6. Σε κάθε περίπτωση η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ τηρεί αρχείο με τα αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποίησης της απόφασης Ένταξης Πράξεων.

7. Μετά την έκδοση της απόφασης Ένταξης Πράξεων, τα στοιχεία της (αριθμός και ημερομηνία πρωτοκόλλου, ΑΔΑ) καταχωρίζονται από την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ στο ΟΠΣΑΑ.

8. Η απόφαση Ένταξης Πράξεων μεταφέρεται στο ΠΣ μέσω κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας που παρέχεται από το ΟΠΣΑΑ και σχετικό Τεχνικό Δελτίο Πράξης παράγεται αυτόματα από το ΟΠΣΑΑ.

`Αρθρο 12
Ανάκληση ένταξης πράξεων

1. Η ένταξη μιας πράξης δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Η διαπίστωση της ανάγκης ανάκλησης της ένταξης μιας πράξης μπορεί να προκύψει με την υποβολή αιτήματος από τον δικαιούχο, σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Καν. (ΕΕ) 809/2014. Το αίτημα ανάκλησης υποβάλλεται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ και λαμβάνει μοναδικό αριθμό και ημερομηνία οριστικοποίησης

2. Ο διοικητικός έλεγχος του αιτήματος ανάκλησης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ μέσω του ΠΣ. Το αίτημα ανάκλησης και ο διοικητικός έλεγχος αυτού μεταφέρονται από το ΠΣ στο ΟΠΣΑΑ, μέσω κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας.

3. Η ανάκληση ενταγμένης πράξης πραγματοποιείται μέσω τροποποίησης της απόφασης Ένταξης Πράξεων.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. (ΕΕ) 809/2014, δεν επιτρέπονται ανακλήσεις στις περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή έχει ήδη ενημερώσει τον δικαιούχο για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στην αίτηση στήριξης-πληρωμής, ή εάν η αρμόδια αρχή έχει ειδοποιήσει τον δικαιούχο για την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο ή εάν από τον επιτόπιο έλεγχο αποκαλυφθούν τυχόν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

5. Στην περίπτωση που για την συγκεκριμένη πράξη, η οποία ανακαλείται, έχει καταβληθεί πληρωμή γίνεται ανάκτηση του ποσού σύμφωνα με το άρθρο 15.

`Αρθρο 13
Επιτόπιοι έλεγχοι

Φορέας διεξαγωγής των επιτόπιων ελέγχων είναι η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙΙ.2 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχων του ΠΑΑ 2014-2022, στο πλαίσιο του άρθρου 49 του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 809/2014.

`Αρθρο 14
Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης

1. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμός Πληρωμών πραγματοποιεί την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) της δαπάνης, διά των οργανικών μονάδων επιπέδου περιφερειακών Διευθύνσεων, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΛΕΓΕΠ, όπως κάθε φορά ισχύει. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, περιλαμβάνονται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Οι πληρωμές διενεργούνται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση και ανά Περιφέρεια Στήριξης, Προτεραιότητα και Περιοχή Εστίασης μετά τη δημιουργία φακέλου, εκ του μηχανογραφικού αρχείου πληρωμών του ΟΠΣΑΑ, όπως περιγράφεται αναλυτικά σε σχετική εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

3. Με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθορίζεται το περιεχόμενο του φακέλου πληρωμής και εφόσον απαιτείται περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής για τη διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης.

4. Ο φάκελος πληρωμής κατ΄ ελάχιστον περιλαμβάνει:

1) Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής των δικαιούχων ενίσχυσης εκτυπωμένη ανά παρτίδα από το μηχανογραφικό αρχείο πληρωμών της Βάσης Δεδομένων,

2) Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής εκτυπωμένη ανά παρτίδα από το μηχανογραφικό αρχείο πληρωμών της Βάσης Δεδομένων,

3) Λίστες ελέγχων με τα αποτελέσματα των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Οργανισμού υπογεγραμμένες από τους αντίστοιχους προϊσταμένους Διεύθυνσης,

4) Λίστα ελέγχου εκκαθάρισης,

5) Αναλυτική Κατάσταση Δείγματος πληρωμών,

6) Λίστα ελέγχου Δείγματος.

6. Επιπλέον, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ για το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στους δικαιούχους, προκειμένου η τελευταία να εκδώσει απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης, στην οποία αναγράφεται το ποσό που πρέπει να καταβληθεί, η Συλλογική απόφαση (Σ.Α.Ε.), ο ενάριθμος (Κ.Α.Ε.) και ο τίτλος του έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) από το οποίο θα πραγματοποιηθεί η διάθεση της πίστωσης. Τέλος διαβιβάζει την απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥπΑΑΤ και την καταχωρίζει στο ΟΠΣΑΑ.

6. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥπΑΑΤ, σε συνέχεια της ως άνω απόφασης, εκδίδει εντολή κατανο­μής πίστωσης με την οποία μεταφέρονται οι πιστώσεις στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΟΔΕ). Την εντολή αυτή διαβιβάζει στην Τράπεζα της Ελλάδος, την αναρτά στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την καταχωρίζει στο ΟΠΣΑΑ.

7. Με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω κατάλληλης διεπαφής καταχωρίζονται στο ΟΠΣΑΑ οι αιτήσεις πληρωμής, οι αντίστοιχοι διοικητικοί έλεγχοι και τα στοιχεία πληρωμών.

`Αρθρο 15
Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1. Εφόσον προκύψει ανάγκη επιστροφής μέρους ή του συνόλου της ενίσχυσης από τον δικαιούχο συνέπεια των αναφερομένων στο άρθρο 11 και στο άρθρο 12 της παρούσης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ εγγράφει την υποχρέωση στο Βιβλίο Οφειλετών και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για μια συγκεκριμένη περίοδο δύναται, σε περίπτωση διαπίστωσης ύπαρξης άλλης αναγνωρισμένης και εκκαθαρισμένης απαίτησης του αιτούντα, να συμψηφιστούν με την εν λόγω αναγνωρισμένη και εκκαθαρισμένη απαίτησή του και σε περιπτώσεις που τα ποσά δεν επαρκούν, ανακτώνται με τη διαδικασία που περιγράφεται στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

`Αρθρο 16
Τελικές διατάξεις

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2022
Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: