Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Οκτωβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 190

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4842

Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ
`Αρθρο 1 Αρμοδιότητα Μονομελών Πρωτοδικείων -Τροποποίηση του άρθρου 17Α του ΚΠολΔ
`Αρθρο 2 Επιτάχυνση της πολιτικής δίκης -Προσθήκη άρθρου 20Α στον ΚΠολΔ
`Αρθρο 3 Αρχές έγγραφης και προφορικής διεξαγωγής της δίκης - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 115 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 4 Στοιχεία δικογράφων -Ηλεκτρονική ταυτοποίηση -Τροποποίηση του άρθρου 118 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 5 Ακριβής καθορισμός διεύθυνσης -Ηλεκτρονική υποβολή δικογράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή -Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 119 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 6 Επίδοση δικογράφων με ηλεκτρονικά μέσα -Αντικατάσταση του άρθρου 122Α του ΚΠολΔ
`Αρθρο 7 `Ασκηση και περιεχόμενο αίτηση επαναφοράς -`Ασκηση με τις προτάσεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 155 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 8 Συμψηφισμός μέρους των δικαστικών εξόδων όταν υπάρχει εύλογη αμφιβολία για την έκβαση της δίκης - Τροποποίηση του άρθρου 179 του ΚΠολΔ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ
`Αρθρο 9 Ηλεκτρονική τήρηση πινακίου -Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 226 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 10 Πρόσκληση για συμπλήρωση τυπικών παραλείψεων από τον γραμματέα με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαδίκου - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 227 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 11 Ενέργειες του δικαστηρίου πριν τη δικάσιμο - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 232 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 12 Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων και αποδεικτικών εγγράφων - Αντίκρουση και συμπλήρωση - Ορισμός δικαστών -Διάταξη περί αποδείξεων - Εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο - Ανάληψη σχετικών -Αντικατάσταση του άρθρου 237 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 13 Παρεμπίπτουσες αγωγές, ανταγωγές, προσεπικλήσεις και ανακοινώσεις -Αντικατάσταση της παρ. 1 και τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 238 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 14 Εκφώνηση της υπόθεσης και συζήτηση -Συμφωνία των διαδίκων να δικασθούν χωρίς να παραστούν κατά την εκφώνηση -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 242 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 15 Επανάληψη συζήτησης για τη συμπλήρωση κενών - Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 254 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 16 Ματαίωση συζήτησης - Προθεσμίες -Κατάργηση δίκης - Αυτεπάγγελτος προσδιορισμός δικασίμου - Αντικατάσταση της παρ. 2 και προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 260 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 17 Αδυναμία έκδοσης απόφασης -Επανάληψη συζήτησης - Τροποποίηση του άρθρου 307του ΚΠολΔ
`Αρθρο 18 Οριστική απόφαση - Πότε εκδίδεται -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 308 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 19 Εξαίρεση μαρτύρων - Τροποποίηση της περ. 1 του άρθρου 400 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 20 Δικαιούμενοι σε άρνηση μαρτυρίας -Τροποποίηση της περ. 1 του άρθρου 401 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 21 Λήψη ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρου - Αντικατάσταση του άρθρου 421 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 22 Επίδοση κλήσης - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 422 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 23 Ένορκη βεβαίωση, που δίδεται κατά παράβαση των προηγούμενων διατάξεων - Αντικατάσταση του άρθρου 424 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 24 Μικροδιαφορές - `Ασκηση αγωγής -Επιδόσεις - Προθεσμίες - Αποδεικτικά μέσα - Αντικατάσταση του άρθρου 468 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 25 Συζήτηση - Ανακοπή ερημοδικίας -Ελαστικότητα διαδικασίας - Αντικατάσταση του άρθρου 469 του ΚΠολΔ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΙΤΟΥ
`Αρθρο 26 Χρόνος κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης ενώπιον του δικαστηρίου της ανακοπής -Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 509 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 27 Ποιοι έχουν δικαίωμα έφεσης - Προσθήκη προσεπικληθέντων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 516 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 28 Απόρριψη έφεσης ως απαράδεκτης -Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 524 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 29 Προβολή νέων πραγματικών ισχυρισμών -Εναρμόνιση με το άρθρο 237 -Τροποποίηση των περ. 2 και 4 του άρθρου 527 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 30 Ποιοι έχουν δικαίωμα αναψηλάφησης -Προσθήκη προσεπικληθέντων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 542 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 31 Λόγοι αναψηλάφησης - Τροποποίηση της περ. 7 του άρθρου 544 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 32 Πότε αναστέλλεται η εκτέλεση -Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 546 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 33 Διαδικασία της κατ΄ αναψηλάφηση δίκης -Τροποποίηση του άρθρου 548 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 34 Ποιοι έχουν δικαίωμα αναίρεσης - Προσθήκη προσεπικληθέντων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 556 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 35 Λόγοι αναίρεσης κατά αποφάσεων ειρηνοδικείων - Τροποποίηση των περ. 2 και 3 του άρθρου 560 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 36 Απαράδεκτα - Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 562 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 37 Πρόσθετοι λόγοι - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 569 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 38 Προτάσεις - Πότε είναι υποχρεωτικές -Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 570 του ΚΠολΔ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ
`Αρθρο 39 Ειδικές διαδικασίες - Εφαρμογή γενικών διατάξεων - Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 4, 7 και προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 591 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 40 Απόφαση επί ανακοπής - Νέα επίδοση διαταγής πληρωμής - Αναστολή - Επαναφορά των πραγμάτων - Τροποποίηση της παρ. 2 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 633 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 41 Διαταγή πληρωμής οφειλόμενου μισθού -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 636Α του ΚΠολΔ
`Αρθρο 42 Αποτελέσματα ανακοπής - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 644 του ΚΠολΔ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ
`Αρθρο 43 Αρμόδιο δικαστήριο - Τροποποίηση της παρ. 3 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 683 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 44 Αρμοδιότητα πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου δικαστηρίου να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα, όταν η κύρια υπόθεση εκκρεμεί σε αυτό - Τροποποίηση του άρθρου 684 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 45 Αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων -Τροποποίηση των παρ. 5 και 6 και προσθήκη παρ. 7 και 8 στο άρθρο 686 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 46 Πιθανολόγηση - Συζήτηση της αίτησης -Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 690 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 47 Ανακριτικό σύστημα - Απόφαση -Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 691 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 48 Ισχύς προσωρινής διαταγής, όταν η συζήτηση της αίτησης αναβληθεί - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 691Α του ΚΠολΔ
`Αρθρο 49 Προθεσμία άσκησης αγωγής από τη δημοσίευση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 693 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 50 Ανάκληση - Μεταρρύθμιση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων από το δικαστήριο της κύριας δίκης - Τροποποίηση του άρθρου 697 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 51 Συντηρητική κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη - Επίδοση στον γραμματέα του ειρηνοδικείου - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 711 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 52 Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης - Προθεσμία άσκησης αγωγής - Προσθήκη άρθρου 732Α του ΚΠολΔ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΤΟΥ
`Αρθρο 53 Παράσταση με δήλωση - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 764 του ΚΠολΔ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΒΔΟΜΟΥ
`Αρθρο 54 Αναστολή δίκης σε περίπτωση αμφισβήτησης κύρους διαιτητικής ρήτρας -Προσθήκη άρθρου 870Α του ΚΠολΔ
`Αρθρο 55 Διαιτητική απόφαση - Υπογραφή με ηλεκτρονικά μέσα - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 892 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 56 Κατάθεση διαιτητικής απόφασης -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 893 του ΚΠολΔ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΟΓΔΟΟΥ
`Αρθρο 57 Αντιρρήσεις κατά της εκτέλεσης -Κατά ποίων απευθύνεται η ανακοπή κατά του πλειστηριασμού - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 933 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 58 Ανακοπή τρίτου - Σώρευση αιτήματος απόδοσης του πράγματος - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 936 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 59 Δίκες περί την εκτέλεση - Παρέμβαση -Ένδικα Μέσα - Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 937 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 60 Αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης - Προσθήκη άρθρου 938 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 61 Απόδοση ή παράδοση τέκνου - Τροποποίηση της παρ. 2 και κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 950 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 62 Κατάσχεση βιβλίων - Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 953
`Αρθρο 63 Κατάσχεση - Έκθεση κατάσχεσης -Ανακοπή - Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 954 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 64 Δυνατότητα πλειοδοσίας από κοινού -Τροποποίηση των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 959 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 65 Χρόνος πλειστηριασμού πραγμάτων υποκειμένων σε φθορά - Καταβολή εγγύησης σε μετρητά - Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 962 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 66 Από κοινού πλειοδοσία - Τροποποίηση των παρ. 1, 4 και 5 του άρθρου 965 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 67 Μη εμφάνιση πλειοδοτών - Χρόνος υποβολής της αίτησης του επισπεύδοντος για κατακύρωση σε αυτόν - Τροποποίηση του άρθρου 966 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 68 Αναγγελία - Υπογραφή υποχρεωτικά από δικηγόρο - Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 972 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 69 Δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού -Τροποποίηση των παρ. 1, 3 και 6 του άρθρου 973 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 70 Γενικά προνόμια - Σειρά κατάταξης -Τροποποίηση των περ. 1, 3 και 4 του άρθρου 975 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 71 Σειρά κατάταξης προνομιούχων και μη -Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 977 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 72 Σειρά κατάταξης υπερπρονομιούχων, προνομιούχων και μη -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 977Α του ΚΠολΔ
`Αρθρο 73 Ανακοπή κατά του πίνακα - Υποχρεώσεις υπαλλήλου πλειστηριασμού -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 979 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 74 Δήλωση τρίτου στη γραμματεία του ειρηνοδικείου - Τροποποίηση του άρθρου 985 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 75 Ανακοπή κατά δήλωσης - Εφαρμογή της ειδικής διαδικασίας των περιουσιακών διαφορών - Τροποποίηση του άρθρου 986 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 76 Κατάσχεση ακινήτων - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 993 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 77 Κατάσχεση ακινήτων - Επιδόσεις -Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 995 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 78 Προθεσμία - Καταγγελία μίσθωσης από τον υπερθεματιστή - Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 997 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 79 Προϋποθέσεις ματαίωσης πλειστηριασμού και άρση κατάσχεσης - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 1002 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 80 Προθεσμίες καταβολής πλειστηριάσματος - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 1004 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 81 Δικαίωμα του υπερθεματιστή έναντι του μισθωτή - Τροποποίηση του άρθρου 1009 του ΚΠολΔ
`Αρθρο 82 Αξίωση του υπερθεματιστή για την καταβολή τόκων σε περίπτωση ακύρωσης - Τροποποίηση του άρθρου 1018 του ΚΠολΔ
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
`Αρθρο 83 Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών Συμβουλίων - Τροποποίηση των άρθρων 67 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
`Αρθρο 84 Εισαγωγική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση των δικαστικών υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων - Τροποποίηση του άρθρου 74 του Ν. 4798/2021
`Αρθρο 85 Μονιμοποίηση υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. -Τροποποίηση του άρθρου 223 του Ν. 4798/2021
`Αρθρο 86 Ασφαλιστικό καθεστώς μονιμοποιούμενων υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. στα δικαστήρια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
`Αρθρο 87 Καταχώριση ενδίκων βοηθημάτων στο Κτηματολογικό Γραφείο Ρόδου -Τροποποίηση του άρθρου 51 του Ν. 4821/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
`Αρθρο 88 Περιεχόμενο της άσκησης του ασκούμενου δικηγόρου - Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
`Αρθρο 89 Εκκαθάριση και καταβολή αποζημιώσεως -Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3226/2004
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
`Αρθρο 90 Δίκαιη ικανοποίηση λόγω καθυστέρησης εκδίκασης υπόθεσης - Τροποποίηση του άρθρου 7 του Ν. 4239/2014
`Αρθρο 91 Αυτεπάγγελτη αναβολή λόγω μη εμφάνισης συνηγόρου νομικής βοήθειας - Προσθήκη παρ. 4Α στο άρθρο 7 του Ν. 3226/2004
`Αρθρο 92 Διορισμός σε θέσεις στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων - Τροποποίηση του άρθρου 63 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
`Αρθρο 93 Δυνατότητα κάλυψης κενών θέσεων με πρόσληψη, μετάταξη ή μεταφορά υπηρετούντων ήδη υπαλλήλων του κλάδου πληροφορικής στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 4745/2020
`Αρθρο 94 Συνυπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης από τον Υπουργό Οικονομικών - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 4786/2021
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 95 Καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν. 4483/2017
`Αρθρο 96 Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών δόμησης των δήμων - Τροποποίηση του άρθρου 97Α του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 97 Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων από τους δήμους στο πλαίσιο υφιστάμενης διοικητικής υποστήριξης -Τροποποίηση του άρθρου 376 του Ν. 4700/2020
`Αρθρο 98 Ορισμός αμίσθων αντιδημάρχων σε δήμους ή δημοτικές ενότητες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης -Τροποποίηση του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 99 Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως και 17 του Ν. 4321/2015, των άρθρων 98 έως και 109 του Ν. 4611/2019 και στον Ν. 4469/2017 - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 291 του Ν. 4738/2020
`Αρθρο 100 Επέκταση του χρόνου συνεισφοράς του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 101 Εμπρόθεσμο καταβολής του ποσού που βαρύνει τον οφειλέτη - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν. 4714/2020
`Αρθρο 102 Παράταση της προθεσμίας ρύθμισης -Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 69 του Ν. 4790/2021
`Αρθρο 103 Εμπρόθεσμο καταβολής του ποσού που βαρύνει τον οφειλέτη - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4790/2021
`Αρθρο 104 Εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης - Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 16Γ του Ν. 3864/2010
`Αρθρο 105 Διαδικασία ανάθεσης στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ως φορέα ωρίμανσης, διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας και παρακολούθησης της εκτέλεσης συμβάσεων - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 130 του Ν. 4799/2021
`Αρθρο 106 Σύσταση - Σκοπός - Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. - Τροποποίηση της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3986/2011
`Αρθρο 107 Ωρίμανση συμβάσεων στρατηγικής σημασίας, διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση αυτών και παρακολούθηση της εκτέλεσής τους - Τροποποίηση του άρθρου 5Β του Ν. 3986/2011
`Αρθρο 108 Χρηματοδότηση δράσεων Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 109 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών - Τροποποίηση του άρθρου 165 του Ν. 4763/2020
`Αρθρο 110 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων - παιδοκόμων -Τροποποίηση του άρθρου 102 του Ν. 4790/2021
`Αρθρο 111 Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και εκπαίδευσης, σε σχολικές μονάδες της ειδικής αγωγής και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης -Τροποποίηση του τίτλου και της παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν. 4547/2018
`Αρθρο 112 Μεταβατικές διατάξεις για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 231 του Ν. 4823/2021
`Αρθρο 113 Τροποποίηση του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 - Τροποποίηση του άρθρου 54 του Ν. 4777/2021
`Αρθρο 114 Ρυθμίσεις για την πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) - Νέα Φάση» - Τροποποίηση του άρθρου 169 του Ν. 4763/2020
`Αρθρο 115 Στεγαστικό επίδομα καταρτιζόμενων των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης - Τροποποίηση του άρθρου 10 του Ν. 3220/2004
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 116 Μεταβατικές διατάξεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
`Αρθρο 117 Μεταβατική διάταξη για την εφαρμογή του άρθρου 157 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων
`Αρθρο 118 Μεταβατική διάταξη για την κατά τόπον αρμοδιότητα εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 119 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 120 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2021
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2021
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: