Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 03/04/2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αρ.Πρωτ.: 37698 - 03/04/2018

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ΄ αριθμ. 1/2018

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΙΘΡ ΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ:

Εφαρμογή του Ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που υπεβλήθησαν στην υπηρεσία μας από φορείς, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4497/2017 για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ενότητα Α. - ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Καταγραφή αδειών στο ΟΠΣΠΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης) και ανανέωση-θεώρηση αδειών υπαίθριου εμπορίου.

Αναφορικά με τον τρόπο ανανέωσης αδειών υπαιθρίου εμπορίου, καταχώρησης των στοιχείων αυτών στο ΟΠΣΠΑ και μεταφοράς των φυσικών φακέλων αδειοδότησης, από τους αρμόδιους - κατά περίπτωση - φορείς διευκρινίζουμε τα εξής: Οι αρμόδιοι φορείς για την έκδοση και ανανέωση των αδειών υπαιθρίου εμπορίου ορίζονται σαφώς στα άρθρα 8 (παραγωγοί πωλητές) και 18 (επαγγελματίες πωλητές) του Ν. 4497/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 121 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5).

Αναλυτικά:

`Αδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου. (άρθρο 8)

(Φυσικά πρόσωπα):

Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών είναι ο δήμος της μόνιμης κατοικίας του παραγωγού.

Για την έκδοση και ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών σε παραγωγούς που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους σε δήμο που γεωγραφικά ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, αρμόδια αρχή ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα. Για την ανανέωση των αδειών που έχουν εκδοθεί από τους πρώην Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης αρμόδια αρχή ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.

(Αγροτικοί και γυναικείοι συνεταιρισμοί, καθώς και ομάδες και οργανώσεις παραγωγών):

Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών ορίζεται ο δήμος, στον οποίο έχουν την έδρα τους, πλην αυτών που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για τους οποίους αρμόδια είναι η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα.

`Αδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου. ( άρθρο 18, όπως τροποποιήθηκε με την παρ . 1 του άρθρου 121 Ν . 4512/2018 ).

(Φυσικά πρόσωπα):

Αρμόδια αρχή έκδοσης και θεώρησης των αδειών επαγγελματιών πωλητών είναι ο δήμος μόνιμης κατοικίας του αδειούχου.

Για τις επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών που έχουν εκδοθεί από τους πρώην Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, αρμόδιες αρχές θεώρησης ορίζονται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.

Ειδικά, για τις νέες άδειες που εκδίδονται για τη στελέχωση των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρμόδιες είναι οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.

Δεδομένου ότι, πολλοί φάκελοι αδειών υπαιθρίου εμπορίου, είτε εξακολουθούν να βρίσκονται στις οικείες Περιφερειακές Ενότητες (παλιές Νομαρχίες), είτε σε Δήμο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στις ανωτέρω διατάξεις, προτείνεται όπως οι κατά νόμο αρμόδιοι φορείς να υιοθετήσουν τις κάτωθι ενέργειες, όσον αφορά στις ανανεώσεις αδειών, κατά περίπτωση.

Γενική αρχή είναι η ενέργεια να γίνεται από το φορέα στον οποίο υποβάλλονται οι αιτήσεις ανανέωσης με στόχο την όσο το δυνατόν απλούστευση της διαδικασίας και την διευκόλυνση των πολιτών.

Κατόπιν των ανωτέρω διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις

1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Κατάσταση:

Ο φορέας στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση ανανέωσης της άδειας είναι αρμόδιος με βάση τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 και έχει στη διάθεσή του τον φυσικό φάκελο αδειοδότησης.

Ενέργειες:

Ανανέωση της άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 και ενημέρωση του εντύπου της άδειας.

Ενημέρωση του ΟΠΣΠΑ, εφόσον έχει πρόσβαση στα ηλεκτρονικά στοιχεία της άδειας. Εάν δεν έχει πρόσβαση, συμπληρώνει τα στοιχεία της άδειας στη συνημμένη κατάσταση εκκρεμοτήτων (αρχείο excel).

2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Κατάσταση:

Ο φορέας στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση ανανέωσης της άδειας είναι αρμόδιος με βάση τις διατάξεις του Ν. 4497/2017, αλλά δεν έχει στη διάθεσή του τον φυσικό φάκελο αδειοδότησης.

Ενέργειες:

α) Ανανέωση της άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 και ενημέρωση του εντύπου της άδειας, εφόσον από τα στοιχεία που προσκομίζει ο πολίτης με την αίτησή του προκύπτει ότι είναι νόμιμος αδειούχος πωλητής υπαιθρίου εμπορίου (π.χ. έντυπο αδείας του).

β) Επικοινωνία με τον φορέα, στον οποίο βρίσκεται ο φυσικός φάκελος και αίτημα σε αυτόν για διαβίβαση του φακέλου.

γ) Εάν για οποιοδήποτε λόγο υφίσταται πρόσβαση στα ηλεκτρονικά στοιχεία της άδειας, γίνεται ενημέρωση των στοιχείων. Εάν δεν υπάρχει πρόσβαση, συμπληρώνει τα στοιχεία της άδειας στη συνημμένη κατάσταση εκκρεμοτήτων (αρχείο excel).

3η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Κατάσταση:

Ο φορέας στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση ανανέωσης της άδειας δεν είναι αρμόδιος με βάση τις διατάξεις του Ν. 4497/2017, αλλά έχει στη διάθεσή του τον φυσικό φάκελο αδειοδότησης.

Ενέργειες:

Ενημέρωση του πολίτη για το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και διαπίστωση, με βάση την πληροφόρηση από τον πολίτη, του αρμόδιου φορέα (δήμος μόνιμης κατοικίας του / Περιφέρεια Αττικής ή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) .

Επικοινωνία με τον αρμόδιο φορέα (δήμος μόνιμης κατοικίας του πολίτη ή Περιφέρεια Αττικής - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) και άμεση αποστολή σε αυτόν του αιτήματος του πολίτη, των τυχόν υποβληθέντων δικαιολογητικών και του φυσικού φακέλου αδειοδότησης.

Εάν ο φορέας στον οποίο υπεβλήθη η αίτηση έχει πρόσβαση στα ηλεκτρονικά στοιχεία της άδειας καταχωρεί τα στοιχεία του αιτούντα πωλητή, ώστε η άδειά του να είναι ηλεκτρονικά καταχωρημένη.

Στη συνέχεια ο αρμόδιος φορέας με βάση το Ν. 4497/2017 (δήμος μόνιμης κατοικίας ή Περιφέρεια Αττικής - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), με την παραλαβή της αίτησης του πολίτη προχωρεί στα ενέργειες α και γ της ανωτέρω περίπτωσης 2.

4η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Κατάσταση:

Ο φορέας στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση δεν είναι αρμόδιος με βάση τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 και δεν έχει στη διάθεσή του τον φυσικό φάκελο αδειοδότησης.

Ενέργειες:

Ενημέρωση του πολίτη για το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για να απευθυνθεί στον αρμόδιο φορέα (δήμος μόνιμης κατοικίας του ή Περιφέρεια Αττικής - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), προκειμένου να ενεργήσει σύμφωνα με τις διαδικασίες της ανωτέρω περίπτωσης 1 ή 2.

Σχηματικά τα ανωτέρω:

ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΟΠΣΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4497/2017, (ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1

ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

ΟΠΣΠΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣΠΑ

H ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΟΠΣΠΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΡΧΗ.
ΜΗ ΕΦΙΚΤΗ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΣΠΑ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ν. 4497/2017

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4497/2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ (ΑΡΧΕΙΟ EXCEL )

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

ΟΠΣΠΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΑΡΧΗ (ΑΡΧΗ ΜΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν. 4497/2017)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣΠΑ

H ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΟΠΣΠΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΡΧΗ.
ΜΗ ΕΦΙΚΤΗ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΣΠΑ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ν. 4497/2017

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4497/2017
(εφόσον από τα στοιχεία που προσκομίζει ο πολίτης με την αίτησή του προκύπτει ότι είναι νόμιμος αδειούχος πωλητής υπαίθριου εμπορίου)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ (ΑΡΧΕΙΟ EXCEL )

ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΟΠΣΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΕΙΟΥΧΟ
ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4497/2017

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3

ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

ΟΠΣΠΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣΠΑ

ΜΗ ΕΦΙΚΤΗ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΣΠΑ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΒΑΣΕΙ Ν. 4497/2017
(ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΕΒΛΗΘΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ)

- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.
- ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΒΑΣΕΙ Ν. 4497/2017.
-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ Ν. 4497/2017 ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΠΣΠΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ν. 4497/2017

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4497/2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ (ΑΡΧΕΙΟ EXCEL )

ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΟΠΣΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4497/2017

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4

ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

ΟΠΣΠΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

-

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΒΑΣΕΙ Ν. 4497/2017
(ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ)

- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.
-ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ, ΒΑΣΕΙ Ν. 4497/2017.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ν. 4497/2017

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1 ή 2

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1 ή 2

Το ανωτέρω αναφερόμενο αρχείο excel θα αποσταλεί συνημμένα με την παρούσα Εγκύκλιο για συμπλήρωση από τις Αρμόδιες Αρχές.

2. Ανανέωση - μεταβίβαση - ανάκληση υφιστάμενων αδειών.

Οι υφιστάμενες άδειες υπαίθριου εμπορίου κάθε είδους, ανανεώνονται, μεταβιβάζονται και ανακαλούνται από την Αρχή που είναι αρμόδια, σύμφωνα με το Ν. 4497/2017. Αιτήσεις και δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί αναρμοδίως διαβιβάζονται αμελλητί στην αρμόδια Αρχή, με ταυτόχρονη ενημέρωση του ενδιαφερομένου. Ο φυσικός φάκελος της άδειας διαβιβάζεται, επίσης, στην αρμόδια Αρχή, η οποία ενημερώνει τον Δήμο ή την Περιφέρεια δραστηριοποίησης του πωλητή σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής του.

Η ανανέωση των αδειών γίνεται στο εξής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄171) και με βάση την παρούσα εγκύκλιο.

Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος ανανέωσης ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 22.

Επισημαίνεται ότι, δεν επιτρέπεται η δραστηριοποίηση αδειούχων πωλητών των οποίων η άδεια δεν είναι σε ισχύ.

Για επαγγελματικές άδειες που δεν ανανεώθηκαν βάσει του Ν. 4264/2014 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού υπουργικών αποφάσεων καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης είναι η 31/03/2018. (άρθρο 59 παρ. 13 & 17).

3. Ανανέωση - μεταβίβαση υφιστάμενων αδειών, για τις οποίες η διαδικασία είχε εκκινήσει πριν την έκδοση του Ν. 4497/2017.

Οι άδειες όλων των ειδών υπαίθριου εμπορίου για τις οποίες είχε κατατεθεί αίτηση ανανέωσης ή μεταβίβασης αυτών πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4497/2017 (13/11/2017) θα ανανεωθούν ή θα μεταβιβαστούν από την Αρχή (Δήμος μόνιμης κατοικίας ή Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας) που είναι αρμόδια, σύμφωνα με το Ν. 4497/2017.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί αναρμοδίως διαβιβάζονται στην αρμόδια Αρχή αμελλητί, με την ταυτόχρονη ενημέρωση του ενδιαφερομένου, επικαιροποιούνται και συμπληρώνονται, όπου αυτό απαιτείται. Ο φυσικός φάκελος της άδειας διαβιβάζεται, επίσης, στην αρμόδια Αρχή.

4. Ειδικές περιπτώσεις για την ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.

Για την πρώτη ανανέωση επαγγελματικών αδειών πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου -σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017- που εκδόθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4497/2017, τυχόν εισοδήματα από άλλη πηγή δεν λαμβάνονται υπόψη. Ευνόητο είναι για τις περιπτώσεις που υπάρχουν εισοδήματα, το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης του στοιχείου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 22, θα πρέπει είναι σύμφωνο με τα υποβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία.

Ειδικά για τους αδειούχους Λαϊκών Αγορών, τυχόν εισοδήματα από άλλη πηγή ομοίως δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την πρώτη ανανέωση της άδειας. Ωστόσο, η υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με τη μη άσκηση άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας (προϋπόθεση που ίσχυε και με το Ν. 4264/2014), παραμένει και το περιεχόμενο της εξετάζεται βάσει των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 22. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν εισοδήματα από άλλη επαγγελματική δραστηριότητα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21. Περιπτώσεις υφιστάμενων αδειούχων επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου που κατέχει άδεια και ο/η σύζυγος ή/και τα προστατευόμενα τέκνα δεν θίγονται. (άρθρο 21 παρ. 3, άρθρο 22, παρ. 1.α.ββ).

5. Έκδοση νέων επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου μετά την έκδοση του Ν. 4497/2017.

Η μεταβατική διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α΄171), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.2 του άρθρου 121 του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5), ορίζει ότι η έκδοση νέων επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε μορφής, καθώς και η δημιουργία νέων λαϊκών αγορών, επιτρέπονται μόνο μετά την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣΠΑ, η οποία θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, μέσω εγκυκλίου που θα εκδοθεί για το σκοπό αυτό. Η ως άνω διάταξη θέτει απαγόρευση ως προς την έκδοση νέας προκήρυξης επαγγελματικών αδειών μέχρι την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣΠΑ.

Επισημαίνεται ότι, για την έκδοση προκήρυξης νέων επαγγελματικών αδειών απαιτείται και γνώμη των οικείων Επιτροπών Λαϊκών Αγορών (άρθρο 28 παρ. 6κ).

6. Έκδοση νέων αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου για τις οποίες η διαδικασία είχε εκκινήσει πριν την έκδοση του Ν. 4497/2017.

`Αδειες παραγωγού πωλητή για τις οποίες είχε κατατεθεί αίτηση χορήγησης πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4497/2017 (13/11/2017) και η έκδοσή τους εκκρεμεί θα εκδοθούν από την Αρχή (δήμος μόνιμης κατοικίας ή περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας) που είναι αρμόδια, σύμφωνα με το Ν. 4497/2017, καθώς και τις διατάξεις αυτού.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί αναρμοδίως διαβιβάζονται αμελλητί στην αρμόδια Αρχή, με ταυτόχρονη ενημέρωση του ενδιαφερομένου, επικαιροποιούνται και συμπληρώνονται, όπου αυτό απαιτείται. Ο φυσικός φάκελος της άδειας διαβιβάζεται, επίσης, στην αρμόδια Αρχή.

7. Έκδοση νέων αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.

Η απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών που τίθεται με την παρ. 4 του άρθρου 59, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 121 αφορά μόνο τις επαγγελματικές άδειες. Κατά συνέπεια για την έκδοση νέων αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου δεν υφίσταται περιορισμός.

Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται από τον ενδιαφερόμενο στον Δήμο μόνιμης κατοικίας του. Σε περίπτωση που ο δήμος μόνιμης κατοικίας ανήκει γεωγραφικά στην περιφέρεια Αττικής ή στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, η αίτηση για την απόκτηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών κατατίθεται στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Ταυτόχρονα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει στον Δήμο μόνιμης κατοικίας και την σχετική αίτηση για να δραστηριοποιηθεί σε Λαϊκές Αγορές (πλην λαϊκών αγορών Περιφέρειας Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης) ή στο Στάσιμο ή στο Πλανόδιο Εμπόριο. Η αίτηση διαβιβάζεται αρμοδίως.

Κατά την έκδοση της άδειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9, ο αδειούχος παραγωγός πωλητής επιλέγει, αν θα δραστηριοποιηθεί σε Λαϊκές Αγορές ή στο Στάσιμο ή στο Πλανόδιο Εμπόριο.

Ο αδειούχος παραγωγός δύναται να αιτηθεί στην εκδούσα Αρχή την μετατροπή της άδειας του αναφορικά με το είδος του υπαίθριου εμπορίου που θα δραστηριοποιηθεί (Λαϊκές Αγορές, Στάσιμο ή Πλανόδιο Εμπόριο), πριν την έναρξη της δραστηριοποίησης του.

Συνεταιρισμοί, ομάδες, οργανώσεις παραγωγών: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στον δήμο της έδρας τους, ή στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, εφόσον η έδρα τους ανήκει εκεί.

Ενδιαφερόμενος παραγωγός

Έκδοση `Αδειας

Δραστηριοποίηση (υποβολή αίτησης & μοριοδότηση)

Υποβολή αίτησης & δικαιολογητικών

Λαϊκές Αγορές

Στάσιμο Εμπόριο

Πλανόδιο Εμπόριο

Φυσικό πρόσωπο

- Στο Δήμο μόνιμης κατοικίας του.
- Για άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών: Στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, εφόσον ο δήμος μόνιμης κατοικίας ανήκει γεωγραφικά στην περιφέρεια Αττικής ή στην Μητροπολιτική Ενότητα Θες/νίκης.

Ο αδειούχος υποβάλει αίτηση: στην Περιφέρεια στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκονται οι λαϊκές αγορές που ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί. (άρθρο 32), ή στον Δήμο μόνιμης κατοικίας του (για Λαϊκές Αγορές πλην Περιφέρειας Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης) (άρθρο 32, παρ.1 & 33, παρ.2), ή στον Φορέα Λειτουργίας στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η λαϊκή ή οι λαϊκές αγορές. (άρθρο 33,παρ. 2)
Η Μοριοδότηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 33 και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄ και Γ΄.

Ο αδειούχος προκειμένου να τοποθετηθεί σε θέση υποβάλει αίτηση στο Δήμο στα όρια του οποίου που θέλει να δραστηριοποιηθεί. Ή στον Δήμο μόνιμης κατοικίας του (άρθρο 41).
Η Μοριοδότηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 42 και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄.

Ο αδειούχος υποβάλει αίτηση για έγκριση δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια που επιτρέπεται να δραστηριοποιηθεί, ή στον Δήμο μόνιμης κατοικίας του (η δραστηριοποίηση επιτρέπεται εντός της Περιφέρειας που ο αδειούχος έχει τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις του και σε δύο ακόμα Περιφέρειες, εφόσον το αίτημα εγκριθεί από τον οικείο Περιφερειάρχη). (άρθρο 47)
Η Μοριοδότηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 48 και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄.

Συνεταιρισμοί, ομάδες, οργανώσεις παραγωγών

- Στο Δήμο της έδρας τους, - Στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, εφόσον η έδρα τους ανήκει εκεί.

8. Χωρική ισχύς υφιστάμενων και νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου

ΜΟΡΦΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ

Υφιστάμενοι και νέοι αδειούχοι

Υφιστάμενοι αδειούχοι

Νέοι αδειούχοι

Πλανόδιο Εμπόριο

Εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας στην οποία διατηρούν τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους. Μπορούν, επίσης, να δραστηριοποιηθούν σε δύο ακόμη Περιφέρειες, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτησή τους θα εγκριθεί από τον οικείο Περιφερειάρχη. (άρθρο 6, παρ. 3)

Εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας στην προκήρυξη της οποίας συμμετείχαν. Μπορούν, επίσης, να δραστηριοποιηθούν σε δύο ακόμη Περιφέρειες, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτησή τους θα εγκριθεί από τον οικείο Περιφερειάρχη. (άρθρο 59, παρ. 11 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 6)

Εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας, στην προκήρυξη της οποίας συμμετείχαν. (άρθρο 16, παρ. 3)

Στάσιμο Εμπόριο

Στο προκαθορισμένο από το δήμο σημείο, για το οποίο του έχει χορηγηθεί η άδεια. Μπορούν να ζητήσουν θέση στάσιμου εμπορίου σε δήμο που βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων που βρίσκονται οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους. (άρθρο 6, παρ. 2)

Στο προκαθορισμένο από το δήμο σημείο, για το οποίο τους έχει χορηγηθεί η άδεια. (άρθρο 16, παρ. 2)

Λαϊκές Αγορές

Σε λαϊκές αγορές που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια. (άρθρο 6, παρ. 1)

Στις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στους δήμους της Περιφέρειας, στην προκήρυξη της οποίας συμμετείχαν. (άρθρο 16, παρ. 1)

Για την διάθεση προϊόντων από τους παραγωγούς απευθείας στο χώρο παραγωγής (χωράφι- αλιευτικό σκάφος) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4497/2017. Κατά τα λοιπά, τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από νομοθετήματα αρμοδιότητας άλλων φορέων.

9. Χρονική ισχύς υφιστάμενων και νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ

ΜΟΡΦΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Υφιστάμενοι και νέοι αδειούχοι

Υφιστάμενοι και νέοι αδειούχοι

Λαϊκές Αγορές
Στάσιμο Εμπόριο
Πλανόδιο Εμπόριο

Αόριστη, ανανέωση ανά προϊόν για χρονικό διάστημα το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.
(άρθρο 11 παρ. 1 &2)

Μέχρι την συνταξιοδότηση, ανανέωση κάθε τρία χρόνια.
(άρθρο 21 παρ. 3 & άρθρο 22, παρ. 1)

10. Έντυπα αδειών υπαίθριου εμπορίου

Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 15, αναφορικά με τον καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε εντύπου αδείας, για την έκδοση και την ανανέωση αδειών, γίνεται χρήση των υφιστάμενων τύπων εντύπων.

Ενότητα Β - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ που αφορούν σε διατάξεις του νόμου.

1. Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων (`Αρθρο 3, παρ. 3)

Για την διακίνηση προϊόντων από τους παραγωγούς εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών και ο δραστηριοποιούμενος υποχρεούται να φέρει και να εκδίδει όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά.

Οι Καταστάσεις Διακινούμενων Ποσοτήτων ανά προϊόν τις οποίες τηρεί κάθε παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου αριθμούνται και θεωρούνται από την αρχή έκδοσης και ανανέωσης της άδειας, εξ΄ αρχής.

2. Στοιχεία αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (άρθρα 5 & 15).

Για την καταγραφή των στοιχείων που απαιτούνται να αναγράφονται στις παραγωγικές και επαγγελματικές άδειες (π.χ. αριθμός δημοτολογίου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ) και σε περίπτωση που δεν προκύπτει από τα ήδη υποβληθέντα δικαιολογητικά, απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου δικαιολογητικού-εγγράφου-βεβαίωσης αρμόδιας αρχής στο οποίο αναγράφεται το στοιχείο.

3. Χωρική ισχύς της άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 6)

Αναφορικά με τον παραγωγό πωλητή πλανόδιου εμπορίου, η υποβολή αίτησης και η έγκριση δραστηριοποίησης του εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας στην οποία διατηρεί τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις του δεν αποτελεί προϋπόθεση για την δυνατότητα δραστηριοποίησης του σε δύο ακόμα Περιφέρειες, εφόσον το εγκρίνουν οι οικείοι Περιφερειάρχες.

4. Είδη εμπορίας αδειών παραγωγών πωλητών (άρθρο 7)

Δεν υφίσταται περιορισμός στα προϊόντα που μπορεί να εμπορεύεται ταυτόχρονα ο αδειούχος παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου. Σε κάθε περίπτωση το μήκος πρόσοψης των εγκαταστάσεων πώλησης δεν θα υπερβαίνει τα όρια της παρ. α του άρθρου 31.

Τα είδη της παρ. 1ζ «πουλερικά και κουνέλια» αφορούν σε σφάγια, τηρουμένων των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης.

5. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 9, παρ.1δ, άρθρο 11 παρ. 2, άρθρο 22, παρ.1γ)

Η ασφαλιστική ενημερότητα προσκομίζεται από όσους έχουν υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Σε αντίθετη περίπτωση προσκομίζεται βεβαίωση απαλλαγής του αρμόδιου φορέα.

6. Έκδοση - ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (άρθρα 9 & 11)

Στην άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου αναγράφονται οι ποσότητες των πωλούμενων προϊόντων, όπως αυτές υπολογίζονται με το σύστημα αυτόματου υπολογισμού των παραγόμενων ποσοτήτων, ανά νομό, του ΕΛΓΑ, που διαθέτουν οι ΔΑΟΚ στις Περιφέρειες και τις Περιφερειακές Ενότητες.

7. Προϊόντα που δεν αναφέρονται στον κατάλογο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (άρθρο 10)

Το εδάφιο δ΄ της παρ. 1.κα του άρθρου 10: «Για όσα προϊόντα δεν αναφέρονται στον κατάλογο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)...κατά περίπτωση» δεν αφορά μόνο σε βιολογικά προϊόντα, αλλά σε κάθε προϊόν.

8. Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 11)

Τα δικαιολογητικά που ο αδειούχος παραγωγός πωλητής υποχρεούται να υποβάλλει ανά τριετία για την ανανέωση της άδειας (ήτοι την βεβαίωση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9, για την απόδειξη της ιδιότητας του ως επαγγελματία αγρότη, καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα), όσον αφορά στις υφιστάμενες άδειες, θα προσκομίζονται με την πρώτη ανανέωση με το νόμο 4497/2017, ήτοι από 13/11/2017 και εξής. Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων ποσοτήτων ο παραγωγός δύναται, κατά την ανανέωση της άδειας να αναγράψει στην υπεύθυνη δήλωσή του ότι θα διαθέσει αυτές και ότι σε κάθε περίπτωση τα αδιάθετα προϊόντα βρίσκονται σε συμφωνία με τα αναγραφόμενα στην Κατάσταση Διακινούμενων Ποσοτήτων (επιστροφές- μη πωληθέντα).

9. Τριμελείς Επιτροπές (άρθρο 12)

Αναφορικά με τον ορισμό του γ΄ μέλους για την συγκρότηση των τριμελών επιτροπών, (παρ.1γ) επισημαίνεται ότι στο άρθρο 17 του Ν. 4015/2011 , μεταξύ άλλων,

ορίζεται : «Οι Αγροτικοί Σύλλογοι έχουν κλαδικό αντικείμενο και διακρίνονται σε φυτικής, ζωικής και αλιευτικής παραγωγής.»

Ο έλεγχος της τριμελούς επιτροπής αφορά στον παραγωγό πωλητή κάθε είδους υπαίθριου εμπορίου (Λαϊκή Αγορά, Στάσιμο Εμπόριο, Πλανόδιο Εμπόριο).

10. Δραστηριοποίηση παραγωγού πωλητή μετά τη συνταξιοδότηση (άρθρο 13, παρ. 4).

Ο παραγωγός πωλητής δύναται να δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο και μετά τη συνταξιοδότηση, εφόσον είναι καταχωρισμένος στο Μ.Α.Α.Ε. ως επαγγελματίας αγρότης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τηρουμένων των προϋποθέσεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4497/2017.

11. Είδη εμπορίας αδειών επαγγελματιών πωλητών. (άρθρο 17)

Στα είδη εμπορίας αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου στην κατηγορία Ε (βιομηχανικά είδη) δεν περιλαμβάνονται: α) τα ηλεκτροδοτούμενα ηλεκτρικά είδη και β) τα παιχνίδια. Στην εν λόγω κατηγορία δεν απαγορεύεται η πώληση μεταχειρισμένων ειδών, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων άλλων νομοθετημάτων που αφορούν σε θέματα υγείας, ασφάλειας, διακίνησης προϊόντων κ.α.

Αναφορικά με την συνδυαστική πώληση προϊόντων (αρθρ. 17, παρ.3):

Για τους αδειούχους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών κατηγορίας Α αφορά στην προσθήκη προϊόντων που ανήκουν στις ομάδες α,β,γ και έως τρία συνολικά από την κατηγορία Γ, καθώς και αντίστροφα.

Για τους αδειούχους επαγγελματίες πωλητές στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου αφορά σε προϊόντα που ανήκουν στις ομάδες α,β,γ των κατηγοριών Α & Γ (έως τρία συνολικά από κάθε κατηγορία) και έως τρία από την κατηγορία Δ.

Αδειούχος επαγγελματίας πωλητής

Κατηγορίες Προϊόντων

Α

Γ

Δ

Λαϊκών Αγορών

Οποιαδήποτε προϊόντα της κατηγορίας

- τυροκομικά,
- ελιές,
- κατεψυγμένα λαχανικά

-

- αυγά,
- μέλι,
- βιολογικές ελιές

Οποιαδήποτε προϊόντα της κατηγορίας

-

Στάσιμου και Πλανόδιου Εμπορίου

- ελιές,
- μέλι,
- βιολογικά αυγά

- ξηροί καρποί,
- ρύζι, κατεψυγμένα αλιεύματα

- χώμα,
-γλάστρες,
-βιομηχανικά είδη κηπουρικής

12. Αδιάθετα είδη προς πώληση πτωχευμένων επαγγελματιών σε λαϊκές αγορές (άρθρο 19, παρ. 4)

Τα προς πώληση αδιάθετα είδη της επιχείρησης (που διατηρούσαν επαγγελματίες που έχουν πτωχεύσει, και οι οποίοι μπορούν να ζητήσουν την χορήγηση άδειας, ισχύος έως ένα έτος, και θέση σε λαϊκή αγορά), θα ανήκουν στις κατηγορίες ειδών εμπορίας επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.

Η δυνατότητα που παρέχεται στους πτωχευμένους επαγγελματίες λειτουργεί ανεξάρτητα από την έκδοση προκήρυξης.

Ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να δραστηριοποιηθεί σε Λαϊκή Αγορά, απευθύνεται στον φορέα που είναι αρμόδιος για την έκδοση και θεώρηση αδειών επαγγελματία πωλητή για χορήγηση άδειας (διάρκειας ενός έτους η οποία δεν ανανεώνεται και σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπεται σε άδεια υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε μορφής) και στη συνέχεια υποβάλλει αίτηση στον φορέα λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς που επιθυμεί για χορήγηση θέσης. Η εν λόγω πρόβλεψη βρίσκει εφαρμογή τηρουμένων των διατάξεων του πτωχευτικού κώδικα.

13. Χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 20).

Για την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 παρ.3, αναφορικά με την απόκτηση νέας επιπλέον θέσης από τον επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιείται σε λιγότερες από πέντε (5) λαϊκές αγορές εβδομαδιαίως εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 59 παρ.3. Η διαδικασία της μοριοδότησης της παρ.3 του άρθρου 59 διεξάγεται από την Περιφέρεια. Για την τοποθέτηση του επαγγελματία πωλητή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35.

14. Υποχρεώσεις επαγγελματιών πωλητών (άρθρο 21 σε συνδυασμό με άρθρο 22)

Ο επαγγελματίας πωλητής που προβαίνει σε παύση δραστηριότητας ανεξαρτήτως λόγου, δεν δικαιούται νέας άδειας.

15. Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 22).

Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.β αφορούν στην τελευταία τριετία.

Η προθεσμία ενός έτους εντός της οποίας ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλλει νέο αίτημα θεώρησης της άδειάς του ισχύει άπαξ. (άρθρο 22, παρ. 2).

16. Μεταβίβαση επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 23).

Με τη μεταβίβαση της άδειας επαγγελματία πωλητή μεταβιβάζονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που αφορούν στην τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου καθώς και η θέση του προκατόχου της άδειας (λαϊκές αγορές, στάσιμο εμπόριο) στο νέο κάτοχο. Ευνόητο είναι ότι η προς μεταβίβαση άδεια πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.

17. Επιτροπές Λαϊκών Αγορών (άρθρο 28)

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται Ομοσπονδία ή σύλλογος παραγωγών πωλητών της οικείας Περιφέρειας ο εκπρόσωπος των επαγγελματιών παραγωγών (παρ. στ) καθώς και των επαγγελματιών πωλητών (παρ. ζ) προτείνεται από την Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

18. Ίδρυση, μετακίνηση, επέκταση και κατάργηση λαϊκών αγορών (άρθρο 29).

Για την επέκταση λαϊκών αγορών αποφασίζει ο φορέας λειτουργίας αυτής ύστερα από σύμφωνη γνώμη των Επιτροπών Λαϊκών Αγορών. Επίσης απαιτείται και η γνώμη της Αστυνομικής Αρχής, όπως για την ίδρυση και την κατάργηση λαϊκών αγορών.

19. Κατανομή και προσωρινή τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε λαϊκές αγορές. (άρθρο 32 & 33)

Η αίτηση του αδειούχου παραγωγού υποβάλλεται στην Περιφέρεια στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκονται οι λαϊκές αγορές που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί (άρθρο 32, παρ. 1) ή στον Φορέα Λειτουργίας της Λ.Α. (άρθρο 33, παρ. 2).

Επίσης, για λαϊκές αγορές πλην Περιφέρειας Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στο δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης του άρθρου 9. Στην περίπτωση αυτή ο δήμος μόνιμης κατοικίας του παραγωγού υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση στην Περιφέρεια ή στις Περιφέρειες που απευθύνεται ο παραγωγός.(άρθρο 32, παρ.1)

Η Περιφέρεια ή ο Φορέας λειτουργίας της Λ.Α. διαβιβάζουν τις υποβληθείσες σε αυτούς αιτήσεις στις οικείες Επιτροπές Λαϊκών Αγορών, υποχρεωτικά κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες.

Η Επιτροπή αποφασίζει και συντάσσει πρακτικό, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 32, το οποίο διαβιβάζεται στους οικείους δήμους.

Ο φορέας λειτουργίας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η λαϊκή ή οι λαϊκές αγορές, που αφορά το Πρακτικό της Επιτροπής, αναλαμβάνει τις διαδικασίες ενημέρωσης του εντύπου της άδειας, του Πληροφοριακού Συστήματος και ενημερώνει τον πωλητή για τις υποχρεώσεις του, αναφορικά με την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους.

Όλα τα ποσοτικά στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 33 αφορούν την κατάσταση των δικαιούχων, όπως διαμορφώνεται, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του παραγωγού στο φορέα λειτουργίας ή στο δήμο μόνιμης κατοικίας τους, ή στην Περιφέρεια κατά περίπτωση (ηλικία, παλαιότητα άδειας κ. λπ.).

Πωλητής (παραγωγός ή επαγγελματίας) δεν δύναται να συμμετάσχει σε διαδικασία κατανομής και τοποθέτησης σε λαϊκές αγορές, όταν η άδειά του, έχει προσωρινά ανακληθεί ή βρίσκεται σε αναστολή λόγω οφειλών του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους.

Κατανομή και προσωρινή τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε λαϊκές αγορές.

Υποβολή αίτησης αδειούχου παραγωγού

Διαβίβαση αίτησης παραγωγού (όταν έχει αρχικά διαβιβαστεί στον Δήμο μόνιμης κατοικίας)

Διαβίβαση αίτησης παραγωγού

Ενημέρωση του εντύπου της άδειας και του πωλητή

Μοριοδότηση για την κατανομή και τοποθέτηση παραγωγών πωλητών

Στον Δήμο μόνιμης κατοικίας (για Λαϊκές Αγορές πλην Περιφέρειας Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης) (άρθρο 32, παρ.1 & 33, παρ.2)

Στην Περιφέρεια ή στις Περιφέρειες που απευθύνεται ο παραγωγός. (άρθρο 32, παρ.1)

Στις οικείες Επιτροπές Λαϊκών Αγορών, υποχρεωτικά κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες.
Η Επιτροπή αποφασίζει και συντάσσει πρακτικό, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 32, το οποίο διαβιβάζεται στους οικείους δήμους. (άρθρο 32, παρ. 1)

Από τον φορέα λειτουργίας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η λαϊκή ή οι λαϊκές αγορές, που αφορά το Πρακτικό της Επιτροπής
(άρθρο 32, παρ.2)

Όλα τα ποσοτικά στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 33 αφορούν την κατάσταση των δικαιούχων, όπως διαμορφώνεται, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του παραγωγού στον δήμο μόνιμης κατοικίας τους, στην Περιφέρεια ή στον φορέα λειτουργίας, κατά περίπτωση.

Στην Περιφέρεια στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκονται οι λαϊκές αγορές που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί (άρθρο 32, παρ.1)

-

Στον Φορέα Λειτουργίας στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η λαϊκή ή οι λαϊκές αγορές (άρθρο 33,παρ. 2)

-

20. Βελτίωση θέσης εντός συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς, αμοιβαία αλλαγή θέσης - Αλλαγή Λαϊκής Αγοράς (άρθρο 35).

Η διαδικασία του άρθρου 35 δεν συνεπάγεται ανακατανομή του συνόλου των θέσεων των πωλητών (παραγωγών & επαγγελματιών) στις λαϊκές αγορές. Διενεργείται σε περιπτώσεις κενών θέσεων και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του Ν. 4497/2017. Θέσεις που κατέχουν πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) βάσει προγενέστερου θεσμικού πλαισίου δεν θίγονται.

Προηγείται η διαδικασία του άρθρου 35, κατά την κρίση του αρμόδιου φορέα λειτουργίας (που διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα π.χ. ετησίως ή ανά εξάμηνο) χωρίς σε κάθε περίπτωση να κωλύεται η κατανομή και προσωρινή τοποθέτηση.

21. Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές (άρθρο 38)

Για την λειτουργία των υπαίθριων αγορών του άρθρου 38, Ν. 4497/2017 το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει μία απόφαση κανονιστικού χαρακτήρα με την οποία εγκρίνεται και ο κανονισμός λειτουργίας, όσον αφορά σε όμοιες και σταθερά επαναλαμβανόμενες υπαίθριες αγορές, η οποία θα επικαιροποιείται όταν αυτό απαιτείται.

Στις αγορές του άρθρου 38 «Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές» οι υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων (πρόχειρα γεύματα από καντίνες και φορητές εγκαταστάσεις έψησης), δύναται να συμπεριληφθούν στα πωλούμενα είδη που αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στον κανονισμό λειτουργίας των αγορών αυτών. Στην περίπτωση αυτή επισημαίνεται η υποχρέωση τήρησης ειδικότερων διατάξεων (όπως υγειονομικών) που διέπουν την παρασκευή και διάθεση των ανωτέρω ειδών.

Οι βεβαιώσεις δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο του άρθρου 38, παρ. 3 δεν συνιστούν διοικητικές άδειες και αφορούν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα είδη εμπορίας των αγορών του άρθρου 38, καθορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας.

Με την απαίτηση για υποβολή βιβλιαρίου υγείας που αναφέρεται στην παρ. 5.β του άρθρου 38 νοείται η υποβολή πιστοποιητικού υγείας.

Ως προς την άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων με ψυχαγωγικό, καλλιτεχνικό ή εκπαιδευτικό αντικείμενο στις αγορές του άρθρου 38, δεν απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης της παρ. 3, ενώ κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 39 Ν. 4497/2017 , καθώς και στην παρούσα εγκύκλιο. Σύμφωνα με την παρ. 2 Ν. 4497/2017: «Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι οι δήμοι της χώρας. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι διάφορες από το υπαίθριο εμπόριο και δεν υπάρχει περιορισμός στη δραστηριοποίηση των φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.»

Επισημαίνεται ότι, στις αγορές του άρθρου 38 τις οποίες συνδιοργανώνουν οι Σύλλογοι, τα Σωματεία, οι Ενώσεις ή οι Ομοσπονδίες Ρομά με τους δήμους της χώρας, επιτρέπεται η συμμετοχή και πωλητών πλην Ρομά (παρ. 10). Προς τούτο, δύναται να υπάρχει μνεία στον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς για διευκρινιστικούς λόγους.

ΑΓΟΡΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 38

Δικαιούμενοι συμμετοχής

Συμμετέχουν σε ποσοστό %

Υποβολή αίτησης για έγκριση συμμετοχής

α) Πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών. (άρθρο 38 παρ.3)
β) Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο. (άρθρο 38, παρ.4)

70%

Σε όλους τους δήμους της Επικράτειας.

Πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα. (άρθρο 38, παρ. 4)

20%

Αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του άρθρου 38. (άρθρου 38, παρ. 4)

10%

Αδειούχοι του άρθρου 45 (άρθρο 38, παρ.4)

Επιπλέον αριθμός θέσεων

Επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης

Επιπλέον αριθμός θέσεων

22. Υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο (άρθρο 39)

Από την παρ. 3 του άρθρου 39 του Ν. 4497/17 , συνάγεται ότι για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων δεν απαιτείται το στοιχείο παρ. β του άρθρου 6 Π.Δ. 12/2005 . Ωστόσο, σύμφωνα με το αρ. 37 του Ν.4442/16 «καταργούνται οι αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συμβουλίων που περιγράφονται στους Α.ν. 445/1937 (Α΄ 32) και 446/1937 (Α΄ 23) αναφορικά με την αδειοδότηση των θεάτρων και κινηματογράφων. Η αρμοδιότητα των συμβουλίων για την αδειοδότηση των λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του άρθρου 81 του Ν. 3463/2006 παραμένει εν ισχύ». Τα λοιπά δικαιολογητικά της παρ. 3, όπως ενδεικτικά η βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών, ευνόητο είναι ότι προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο.

Σε κάθε περίπτωση, οι Δήμοι, ως αρμόδια αρχή για την χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, ελέγχουν δια της Τεχνικής Υπηρεσίας τους την τήρηση των κανόνων ασφαλούς λειτουργίας των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

23. Ειδικότερα θέματα στάσιμου εμπορίου (άρθρο 40)

Α. `Ασκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικό χώρο (εκτός καντίνας).

Σύμφωνα με την παρ.2, του άρθρου 40 του Ν. 4497/2017 «οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, πρέπει να βρίσκονται σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους». Περιπτώσεις προγενέστερες της έναρξης ισχύος του Ν. 4497/2017 δεν θίγονται.

Β. Όρια ελάχιστης απόστασης

Το όριο της ελάχιστης απόστασης των πενήντα μέτρων της παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4497/17 , καθώς και τα όρια ελάχιστης απόστασης της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, δεν αφορούν σε υφιστάμενους αδειούχους.

Γ. Αναφορικά με την άσκηση δραστηριότητας με αντικείμενο καντίνα επισημαίνονται τα εξής:

Γ.1 Η λειτουργία καντίνας σε ιδιωτικό χώρο δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 4497/2017. Για την εν λόγω δραστηριότητα τηρούνται τόσο οι διατάξεις που αφορούν στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ήτοι του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄230), της υπ΄ αριθμ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ Β΄1723) κοινής υπουργικής απόφαση, της υπ΄ αριθμ. ΥΙγ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ Β΄2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, καθώς και διατάξεις άλλων νομοθετημάτων που διέπουν τη λειτουργία τους.

Γ.2 Η δραστηριοποίηση με αντικείμενο καντίνα σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους, καθώς και ως υπαίθρια πλανόδια δραστηριότητα εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 4497/2017, σύμφωνα με τις οποίες εκδίδεται και θεωρείται η σχετική άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου. Για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας (καντίνα) εφαρμόζεται επίσης ο Ν.4442/2016 (ΦΕΚ Α΄230), η υπ΄ αριθμ. 16228/ 17.05.2017 (ΦΕΚ Β΄1723) κοινή υπουργική απόφαση, η υπ΄ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ Β΄2161) απόφαση του υπουργού Υγείας, καθώς και διατάξεις άλλων νομοθετημάτων που την διέπουν.

24. Τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. (άρθρο 41)

Η αντιστοίχιση αδειούχων παραγωγών πωλητών - θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες και τον αριθμό αιτήσεων. Η ολική ή μερική έγκριση αιτήματος παραγωγού αφορά σε ζητήματα όπως το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης.

25. Διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης (άρθρο 45)

Α. Για την ανανέωση της διοικητικής άδειας του άρθρου 45 του Ν. 4497/2017 «Διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης» απαιτείται να συντρέχουν κατά τον χρόνο της ανανέωσης οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτής. Για την ανανέωση προσκομίζεται το έντυπο της άδειας και σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχει προβεί σε διακοπή εργασιών και ότι σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.

Σε περίπτωση που υπάρχει αλλαγή-προσθήκη στα προς διάθεση είδη, ο ενδιαφερόμενος εκδίδει νέα βεβαίωση από τους κατά περίπτωση φορείς πιστοποίησης καθώς και επικαιροποιημένα τα στοιχεία της παρ. 3Β, εάν απαιτείται.

Οι άδειες ανανεώνονται με διάρκεια από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες για δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένο σημείο με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους. Αρμόδια αρχή για την ανανέωση της άδειας είναι δήμος, που έχει εκδώσει την άδεια.

Β. Aναφορικά με την συνέχιση της δραστηριοποίησης κατόχων αδειών υπαίθριου εμπορίου με αντικείμενο την διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης, αρμόδια αρχή είναι ο δήμος, στον οποίο αιτούνται την δραστηριοποίησή τους.

Υφιστάμενες άδειες υπαίθριου εμπορίου με αντικείμενο την διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης εναρμονίζονται με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45. Από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά της παρ. 3, οι υφιστάμενοι κατά το χρόνο δημοσίευσης του Ν.4497/2017 αδειούχοι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45, δεν υποχρεούνται στην έκδοση νέας βεβαίωσης πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας. Ωστόσο, σε περίπτωση που υπάρχει αλλαγή-προσθήκη στα προς διάθεση είδη, ευνόητο είναι ότι ο ενδιαφερόμενος εκδίδει νέα βεβαίωση από τους κατά περίπτωση φορείς πιστοποίησης. Ο αδειούχος με την αίτησή του προσκομίζει την βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, καθώς και αποδεικτικό δραστηριοποίησης από το TAXIS που προβλέπεται στην παρ. 3. Εφόσον εγκριθεί η αίτησή του, δραστηριοποιείται για διάρκεια από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες σε συγκεκριμένο σημείο με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους και η δραστηριοποίησή του, στο εξής, αφορά σε αδειούχο του άρθρου 45 με χρήση της διοικητικής άδειας της παρ. 1 του άρθρου. Μπορεί να επιτραπεί η δραστηριοποίησή του σε δήμο πέραν αυτού που αιτήθηκε αρχικά, υπό την προϋπόθεση ότι ο δήμος εγκρίνει το αίτημα για δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένο χώρο και χρονικό διάστημα με ταυτόχρονη ενημέρωση του δήμου ανανέωσης της άδειας.

`Αδειες που τυχόν ανανεώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4497/2017 , αντικαθιστούνται από την Αρχή που τις ανανέωσε, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Γ. Για τις άδειες του παρ. 3 & 15, παρ. 2. άρθρου 45 δεν καταβάλλεται το παράβολο του άρθρου 5,

26. Πλανόδιο εμπόριο (άρθρο 46, παρ. 2)

Αναφορικά με το πληθυσμιακό κριτήριο των 5.000 κατοίκων μόνιμου πληθυσμού άνω του οποίου δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου, αυτό αφορά σε δημοτικές κοινότητες, και για το σύνολο των οντοτήτων-οικισμών που ανήκουν σε αυτές. Σε περίπτωση που δεν υφίστανται δημοτικές κοινότητες, αλλά Δήμος με μόνιμο πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους, είτε Δήμος που καταλαμβάνει την συνολική έκταση νησιού όπου δεν υπάρχουν δημοτικές και τοπικές κοινότητες, δεν τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη και κατά συνέπεια επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

`Ασκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (άρθρο 46 παρ.2)

Επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε:

1

Τοπικές Κοινότητες
(έχουν πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3852/2010)

2

Δημοτικές Κοινότητες
με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους

3

Δήμους
με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους στους οποίους δεν υφίστανται Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες, καθώς και Δήμους-νησιά στα οποία δεν υπάρχουν Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

Κ.Α.Α. ΜΑΛΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: