Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Ιανουαρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 76

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4041 ΕΞ 2022
Καθορισμός των διαδικασιών, του περιεχομένου της αίτησης, των προϋποθέσεων και των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έγκαιρης προειδοποίησης οφειλετών της διαδικασίας του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης του N . 4738/2020 (Α΄ 207).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 70 του Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207).

2. Τα άρθρα 1 , 2 , 3 και 4 του Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

6. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

8. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

9. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

10. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

11. Την υπό στοιχεία 3981/ΕΞ/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικο-ποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β΄ 762).

12. Την υπό στοιχεία 76219/ΕΞ/2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και Επικρατείας «Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν. 4738/2020 "Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις" (Α΄ 207)» (Β΄ 2817).

13. Την υπό στοιχεία 118944/ΕΞ/2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλει-τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).

14. Την υπό στοιχεία 38428/ΕΞ/2021/11-11-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β΄ 5231).

15. Την ανάγκη καθορισμού των διαδικασιών, του περιεχομένου της αίτησης, των προϋποθέσεων και των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έγκαιρης προειδοποίησης οφειλετών της διαδικασίας του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης του ν. 4738/2020 (Α΄ 207).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ Α΄
Διαδικασία Υπαγωγής στο Μηχανισμό Έγκαιρης Προειδοποίησης Οφειλετών και Περιεχόμενο της αίτησης

`Αρθρο 1
Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης Οφειλετών

1. Εισάγεται Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης Οφειλετών, ο οποίος υλοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 29 του ν. 4738/2020 (εφεξής «ηλεκτρονική πλατφόρμα») η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και

εποπτεύεται από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (εφεξής Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.).

2. Αίτηση στον μηχανισμό μπορούν να υποβάλουν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Για την είσοδο στην πλατφόρμα χρησιμοποιεί τους κωδικούς - διαπιστευτήρια του της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

3. Οι αιτούντες κατατάσσονται σε τρία επίπεδα κινδύνου αφερεγγυότητας, ήτοι χαμηλό, μέτριο και υψηλό.

`Αρθρο 2
Ορισμοί

α) Ως αιτών νοείται το πρόσωπο που κάνει την αίτηση του άρθρου 2 του Ν. 4738/2020.

β) Ως αίτηση νοείται η αίτηση του άρθρου 2 του Ν. 4738/2020.

γ) Ως άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία νοούνται χρηματοπιστωτικά μέσα του αιτούντος σύμφωνα με τον ν. 4514/2018 (ενδεικτικά μετοχές, ομόλογα, μερίδια σε αμοιβαία κεφάλαια, επενδύσεις σε συνάλλαγμα ή παράγωγα προϊόντα), η αξία των οποίων υπολογίζεται στα κινητά περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος. Τα στοιχεία προκύπτουν από την αίτηση κατά δήλωση του αιτούντος ή αντλούνται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

δ) Ως ατομικό εισόδημα νοείται το εισόδημα του αιτούντος μετά φόρων.

ε) Ως συνολικό εισόδημα (για φυσικό πρόσωπο - επιτηδευματία) νοείται το άθροισμα: α) του εισοδήματος εκτός της επιχειρηματικής δραστηριότητας του αιτούντος, μετά την αφαίρεση των φόρων και β) των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA).

στ) Ως εύλογες δαπάνες διαβίωσης νοούνται οι δαπάνες του οφειλέτη (φυσικού προσώπου επιτηδευματία ή μη) ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού του, όπως καθορίζονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και αποτελούν την πρώτη ομάδα εύλογων δαπανών.

ζ) Ως Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης Οφειλετών νοείται το εργαλείο που προβλέπεται στο άρθρο 2 του Ν. 4738/2020, παρέχεται και υλοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, έπειτα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου και εποπτεύεται από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

η) Ως καθαρός δανεισμός νοούνται οι δανειακές υποχρεώσεις του νομικού προσώπου μετά από την αφαίρεση των χρηματικών του διαθεσίμων.

θ) Ως καταθέσεις του αιτούντος νοούνται όλοι οι λογαριασμοί που ο αιτών διατηρεί σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, βάσει των στοιχείων που προκύπτουν από την αίτησή του και αντλούνται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εφόσον εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Η αξία των καταθέσεων υπολογίζεται στα κινητά περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος.

ι) Ως νοικοκυριό νοούνται όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Στο νοικοκυριό εντάσσονται οι σύζυγοι και τα εξαρτώμενα τέκνα και ενήλικες.

ια) Ως σύζυγος νοείται και ο αντισυμβαλλόμενος σε σύμφωνο συμβίωσης (ο συμβίος ή η συμβία) του ν. 4356/2015 (Α΄ 181) ή του ν. 3719/2008 (Α΄ 241).

ιβ) Ως φυσικό πρόσωπο-επιτηδευματίας νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα ή από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

ιγ) Ως συνολική αξία περιουσιακών στοιχείων νοείται το άθροισμα της αξίας των ακίνητων και κινητών περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος.

ιδ) Ως συνολικό χρέος νοείται το άθροισμα του υπάρχοντος χρέους προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τους χρηματοδοτικούς φορείς καθώς και τους λοιπούς πιστωτές. Για τις κατηγορίες φυσικού προσώπου καθώς και φυσικού προσώπου-επιτηδευματία, στο συνολικό χρέος περιλαμβάνονται και οι οφειλές στις οποίες ενέχεται ως συνοφειλέτης ή εγγυητής, εφόσον έχουν καταγγελθεί.

ιε) Ως ύψος τραπεζικών καταθέσεων αιτούντος νοείται το μέσο υπόλοιπο καταθέσεων των τελευταίων δώδεκα μηνών.

ιστ) Ως χρηματοδοτικός φορέας νοούνται: α) τα πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων και εκείνα που τελούν υπό ειδική εκκαθάριση, β) οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, γ) οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, δ) οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), ενεργώντας για λογαριασμό προσώπων που έχουν αποκτήσει δάνεια και πιστώσεις του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, εφόσον τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, καθώς και ε) τα νομικά πρόσωπα που αποκτούν απαιτήσεις προς τιτλοποίηση και οι διαχειριστές αυτών.

ιζ) Ως θεσμικοί πιστωτές νοούνται οι πιστωτές που είναι συνδεδεμένοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ήτοι το Δημόσιο, μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) και οι χρηματοδοτικοί φορείς.

`Αρθρο 3
Λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης Οφειλετών

1. Ο Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης Οφειλετών αφού ενεργοποιηθεί κατόπιν αίτησης του αιτούντος, λαμβάνει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό του επιπέδου επικινδυνότητας του αιτούντος. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση είτε αντλούνται αυτόματα από το σύστημα είτε καταχωρούνται από τον αιτούντα.

2. Οι αιτούντες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

α) Φυσικά Πρόσωπα

β) Φυσικά Πρόσωπα - Επιτηδευματίες

γ) Νομικά Πρόσωπα.

3. Στη συνέχεια ο Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης Οφειλετών λειτουργεί ως εξής:

α) Υπολογίζει τους αριθμοδείκτες που έχουν τεθεί για κάθε κατηγορία αιτούντος.

β) Κάθε αριθμοδείκτης ανά κατηγορία αιτούντος και σύμφωνα με τα τεθέντα όρια χαρακτηρίζεται ως πράσινος (χαμηλό επίπεδο κινδύνου) ή πορτοκαλί (μέτριο επίπεδο κινδύνου) ή κόκκινος (υψηλό επίπεδο κινδύνου).

γ) Ανάλογα με τα αποτελέσματα του συνόλου των αριθμοδεικτών, ο αιτών κατατάσσεται τελικά στο ανάλογο επίπεδο κινδύνου, και συγκεκριμένα σε χαμηλό, μέτριο ή υψηλό.

δ) Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.

`Αρθρο 4
Περιεχόμενο της Αίτησης

1. Ο αιτών εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατόπιν αυθεντικοποίησής του με κωδικούς-διαπίστευση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και καλείται να συμπληρώσει τα στοιχεία που τον αφορούν, ενώ ορισμένα στοιχεία αντλούνται αυτόματα. Τα στοιχεία και έγγραφα που αντλούνται αυτόματα εκκινούν από την τελευταία διαθέσιμη έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσμία υποβολής τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών η αυτόματη άντληση των εγγράφων εκκινεί από την τελευταία έκδοση για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής.

2. Με την αίτηση παρέχεται από τον αιτούντα:

α) άδεια για κοινοποίηση της κατάθεσης αίτησης στον Ηλεκτρονικό Μηχανισμό Έγκαιρης Προειδοποίησης Οφειλετών και άντληση στοιχείων από τους θεσμικούς πιστωτές και

β) συναίνεση για παροχή και επεξεργασία των δεδομένων, των εγγράφων και των στοιχείων που τον αφορούν και είναι απαραίτητα για την αίτηση, όπως προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο, και βρίσκονται στην κατοχή των θεσμικών πιστωτών, για τους σκοπούς της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης. Η άδεια του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α΄ 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

3. Η αίτηση δεν συνεπάγεται παροχή άδειας για κοινοποίηση του περιεχομένου και των συνοδευτικών στοιχείων της αίτησης, ούτε του αποτελέσματος της κατάταξης του αιτούντος σε επίπεδο κινδύνου αφερεγγυότητας στους θεσμικούς πιστωτές.

4. Όταν πρόκειται για αιτούντα φυσικό πρόσωπο (επιτηδευματία ή μη, εκτός των ειδικώς ορισθέντων κατωτέρω), η αίτηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής:

α. Τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και αναφορά στην οικογενειακή του κατάσταση, ήτοι την ύπαρξη ή μη συζύγου και τον αριθμό εξαρτώμενων τέκνων ή ενηλίκων τέκνων.

β. Για φυσικά πρόσωπα- μη επιτηδευματίες, τον αριθμό συνεχόμενων μηνών που βρίσκεται ο αιτών σε καθεστώς ανεργίας, το αναμενόμενο ατομικό εισόδημα του αιτούντος, το σύνολο δόσεων οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το ποσό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων που πρόκειται να αποπληρωθούν κατά το έτος που κατατίθεται η αίτηση.

γ. Για φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες τον Κωδικό Αριθμό κύριας Δραστηριότητας (ΚΑΔ) καθώς και την περιγραφή του.

δ. Την ύπαρξη οφειλών του αιτούντος προς τους θεσμικούς πιστωτές και τους λοιπούς πιστωτές. Στην περίπτωση των λοιπών πιστωτών συμπληρώνεται μόνο το οφειλόμενο ποσό και όχι τα πλήρη στοιχεία του εκάστοτε πιστωτή. Για τα φυσικά πρόσωπα- επιτηδευματίες, τα ως άνω αναφερόμενα στοιχεία παρέχονται ξεχωριστά για τις οφειλές από επιχειρηματική δραστηριότητα και ξεχωριστά για οφειλές εκτός επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ε. Το εισόδημα του/της συζύγου του αιτούντος του τελευταίου φορολογικού έτους μετά φόρων (αν υπάρχει σύζυγος).

στ. Την εκτιμώμενη αξία των κινητών και αξία των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. Η αξία των κινητών περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζεται με βάση τη δήλωση του αιτούντος ή, αν υπάρχει, με βάση την εκτιμώμενη αξία που προσκομίζεται από τους χρηματοδοτικούς φορείς (π.χ. καταθέσεις, άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία) ή την εμπορική αξία, όπως προκύπτει από τις εγγραφές στα βιβλία των χρηματοδοτικών φορέων (αν υπάρχει). Η αξία των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζεται κατά δήλωση του αιτούντος, προαιρετικά συμβουλευόμενος την εμπορική αξία που αντλείται από τις εγγραφές στα βιβλία των χρηματοδοτικών φορέων καθώς και τη φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σύμφωνα με τον ν. 4223/2013 (Α΄ 287), όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου.

ζ. Ο αιτών δίνει τη συναίνεσή του για την άντληση των εξής στοιχείων από τους θεσμικούς πιστωτές:

i. πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) των δύο τελευταίων φορολογικών ετών,

ii. πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους,

iii. υπάρχον χρέος προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Για τα φυσικά πρόσωπα- επιτηδευματίες, τα ως άνω αναφερόμενα στοιχεία παρέχονται ξεχωριστά για τις οφειλές από επιχειρηματική δραστηριότητα και ξεχωριστά για οφειλές εκτός επιχειρηματικής δραστηριότητας,

iv. δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (E.1) των τελευταίων δύο (2) φορολογικών ετών, μόνο για τα φυσικά πρόσωπα- επιτηδευματίες,

v. κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων δύο (2) φορολογικών ετών, μόνο για τα φυσικά πρόσωπα- επιτηδευματίες,

vi. οφειλόμενο ποσό ανά χρηματοδοτικό φορέα. Για τα φυσικά πρόσωπα- επιτηδευματίες, τα ως άνω αναφερόμενα στοιχεία παρέχονται ξεχωριστά για τις οφειλές από επιχειρηματική δραστηριότητα και χωριστά για οφειλές εκτός επιχειρηματικής δραστηριότητας,

vii. αριθμό ημερών καθυστέρησης για οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς (που αφορά το κεφάλαιο και τους τόκους),

viii. στοιχεία αναφορικά με καταθέσεις και χρηματοπιστωτικά προϊόντα που τηρούνται από χρηματοδοτικούς φορείς καθώς και την εκτιμώμενη αξία τους και

ix. εμπορική αξία που υπάρχει καταχωρισμένη στα βιβλία των χρηματοδοτικών φορέων για τα κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος.

5. Όταν πρόκειται για αιτών νομικό πρόσωπο, τότε η αίτηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής:

α. πλήρη στοιχεία του αιτούντος (επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση),

β. χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251), οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση,

γ. αναφορά, στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, τα ίδια κεφάλαια, τις τοκοχρεολυτικές πληρωμές του έτους, το κυκλοφορούν ενεργητικό, τα αποθέματα, τις επισφαλείς απαιτήσεις και στοιχεία σχετικά με το δανεισμό του νομικού προσώπου,

δ. ο αιτών δίνει τη συναίνεσή του για την άντληση, των εξής στοιχείων από θεσμικούς πιστωτές:

i. Κωδικό Αριθμό κύριας Δραστηριότητας (ΚΑΔ) καθώς και την περιγραφή του,

ii. κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων δύο (2) φορο­λογικών ετών,

iii. οφειλόμενο ποσό ανά χρηματοδοτικό φορέα προερχόμενο από δανειακές υποχρεώσεις.

6. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησής του από το μηχανισμό, ο αιτών δύναται να αιτηθεί την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης από τα αρμόδια Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) ή Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.) ή την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τους αρμόδιους Φορείς Υποστήριξης Οφειλετών, ανάλογα με την ιδιότητα του, όπως ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του Ν. 4738/2020 και τις ισχύουσες κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις. Στην περίπτωση αυτή, παρέχει την συναίνεσή του για να δοθεί η πρόσβαση στα δεδομένα του Ηλεκτρονικού Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης Οφειλετών στους υπαλλήλους ή εκπροσώπους των ανωτέρω φορέων.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αγ. Ι. Ρέντης, 12 Ιανουαρίου 2022

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: