Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 212
23 Αυγούστου 2005

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 3386

Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
`Αρθρο 1 Ορισμοί
`Αρθρο 2 Πεδίοεφαρμογής
`Αρθρο 3 Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής Παρακολούθησης της Μεταναστευτικής Πολιτικής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ
`Αρθρο 4 Σημεία εισόδου - εξόδου
`Αρθρο 5 `Ασκηση ελέγχου εισόδου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
`Αρθρο 6 Θεώρηση εισόδου
`Αρθρο 7 Διέλευση υπηκόων τρίτων χωρών
`Αρθρο 8 `Αρνηση εισόδου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
`Αρθρο 9 Τύποι αδειών διαμονής
`Αρθρο 10 Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής
`Αρθρο 11 Υποβολή αίτησης για χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής
`Αρθρο 12 Διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής
`Αρθρο 13 Γνωμοδοτική Επιτροπή Μετανάστευσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
`Αρθρο 14 Διαδικασία μετάκλησης υπηκόου τρίτης χώρας για εργασία
`Αρθρο 15 Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για εξηρτημένη εργασία
`Αρθρο 16 Εποχιακή εργασία υπηκόων τρίτων χωρών
`Αρθρο 17 Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές και προσωπικό εταιριών
`Αρθρο 18 Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με σκοπό την παροχή υπηρεσίας
`Αρθρο 19 Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσίας
`Αρθρο 20 Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής αθλητών και προπονητών
`Αρθρο 21 Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων
`Αρθρο 22 Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε πνευματικούς δημιουργούς
`Αρθρο 23 Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
`Αρθρο 24 `Ασκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας
`Αρθρο 25 Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής
`Αρθρο 26 `Αδεια διαμονής για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας
`Αρθρο 27 Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
`Αρθρο 28 Χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους σπουδών
`Αρθρο 29 Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής
`Αρθρο 30 Επαγγελματική κατάρτιση
`Αρθρο 31 Αλλαγή κατεύθυνσης σπουδών
`Αρθρο 32 Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές
`Αρθρο 33 Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας
`Αρθρο 34 Συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα
`Αρθρο 35 Επαγγελματική δραστηριότητα σπουδαστών υπηκόων τρίτων χωρών
`Αρθρο 36 Χορήγηση άδειας διαμονής σε οικονομικά ανεξάρτητα άτομα
`Αρθρο 37 Χορήγηση άδειας διαμονής σε ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων και σε υπηκόους τρίτης χώρας που υπηρετούν ως υπηρετικό προσωπικό διπλωματικών αποστολών
`Αρθρο 38 Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε ανταποκριτές ξένου τύπου
`Αρθρο 39 Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε λειτουργούς των γνωστών θρησκειών
`Αρθρο 40 Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους
`Αρθρο 41 Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για σπουδή, γνωριμία και άσκηση του μοναχικού βίου
`Αρθρο 42 Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε αρχηγούς οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού
`Αρθρο 43 Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
`Αρθρο 44 Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους
`Αρθρο 45 Χορήγηση άδειας διαμονής για δημόσιο συμφέρον
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
`Αρθρο 46 Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων
`Αρθρο 47 Ενημέρωση θυμάτων και ειδική μέριμνα για ανήλικους
`Αρθρο 48 Προθεσμία περίσκεψης
`Αρθρο 49 Περίθαλψη και παροχές κατά την περίοδο περίσκεψης
`Αρθρο 50 Προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής
`Αρθρο 51 Ειδικοί λόγοι μη ανανέωσης και ανάκλησης της άδειας διαμονής
`Αρθρο 52 Αλλαγή σκοπού διαμονής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ
`Αρθρο 53 Προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση
`Αρθρο 54 Μέλη οικογένειας
`Αρθρο 55 Υποβολή και εξέταση της αίτησης για οικογενειακή επανένωση
`Αρθρο 56 Χορήγηση άδειας διαμονής
`Αρθρο 57 Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής
`Αρθρο 58 Ανάκληση άδειας διαμονής
`Αρθρο 59 Δικαιώματα μελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας
`Αρθρο 60 Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ Ή ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ Ε.Ε.
`Αρθρο 61 Δελτίο διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε.
`Αρθρο 62 Προϋποθέσεις διατήρησης δικαιώματος διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, μελών οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε.
`Αρθρο 63 Δελτίο μόνιμης διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε.
`Αρθρο 64 Γενικές διατάξεις περί Δελτίων Διαμονής υπηκόων τρίτης χώρας, μελών οικογένειας Έλληνα ή πολίτη κράτους - μέλους της Ε.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ
`Αρθρο 65 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 66 Βασικές αρχές κοινωνικής ένταξης Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ
`Αρθρο 67 Προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του επί μακρόν διαμένοντος
`Αρθρο 68 Κριτήρια απόκτησης της ιδιότητας του επί μακρόν διαμένοντος
`Αρθρο 69 Ρύθμιση ειδικών θεμάτων επί μακρόν διαμενόντων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ ΔΙΑΜΟΝΗ
`Αρθρο 70 Είσοδος υπηκόων τρίτων χωρών για ολιγοήμερη διαμονή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
`Αρθρο 71 Δικαιώματα
`Αρθρο 72 Πρόσβαση των ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση
`Αρθρο 73 Υποχρεώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ -ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΠΕΛΑΣΗ
`Αρθρο 74 Περιορισμοί στην κίνηση και εγκατάσταση υπηκόων τρίτων χωρών
`Αρθρο 75 Ειδικές ρυθμίσεις
`Αρθρο 76 Προϋποθέσεις και διαδικασία διοικητικής απέλασης
`Αρθρο 77 Προσφυγή κατά της διοικητικής απέλασης
`Αρθρο 78 Αναστολή απέλασης
`Αρθρο 79 Προστασία από την απέλαση
`Αρθρο 80 Δαπάνες απέλασης
`Αρθρο 81 Ειδικοί χώροι παραμονής αλλοδαπών
`Αρθρο 82 Ανεπιθύμητοι αλλοδαποί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 83 Παράνομη είσοδος και έξοδος από τη Χώρα
`Αρθρο 84 Υποχρεώσεις υπηρεσιών και υπαλλήλων - Κυρώσεις
`Αρθρο 85 Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων - Κυρώσεις
`Αρθρο 86 Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζόμενων υπηκόων τρίτων χωρών - Κυρώσεις
`Αρθρο 87 Υποχρεώσεις λοιπών ιδιωτών και υπαλλήλων Κυρώσεις
`Αρθρο 88 Υποχρεώσεις μεταφορέων - Κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
`Αρθρο 89 Λειτουργική αναδιάρθρωση και εποπτεία εφαρμογής
`Αρθρο 90 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 91 Μεταβατικές ρυθμίσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 92 Παράβολα - Αναπροσαρμογή προστίμων Επικυρώσεις
`Αρθρο 93 Ενιαίο πληροφορικό σύστημα - Τήρηση μητρώου
`Αρθρο 94 Γονείς ανήλικων ημεδαπών
`Αρθρο 95 Ανιθαγενείς
`Αρθρο 96 Δικαιολογητικά - Προϋποθέσεις
`Αρθρο 97 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 98 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 18 Αυγούστου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 18 Αυγούστου 2005

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: