Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4826/2021.

Εισηγητική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 286
29 Δεκεμβρίου 2000

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2874

Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
`Αρθρο 1 Περιφερειακά σχέδια δράσης για την απασχόληση
`Αρθρο 2 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης
`Αρθρο 3 Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών
`Αρθρο 4 Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας
`Αρθρο 5 Διευθέτηση του χρόνου εργασίας
`Αρθρο 6 Μείωση ασφαλιστικών εισφορών
`Αρθρο 7 Προσαύξηση αμοιβής των μερικώς απασχολούμενων
`Αρθρο 8 Κίνητρο επανένταξης μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας
`Αρθρο 9 Τροποποιήσεις του Ν . 1387/1983
`Αρθρο 10 Καταβολή εισφορών για μακροχρόνια ανέργους
`Αρθρο 11 `Αδεια μητρότητας
`Αρθρο 12 Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας
`Αρθρο 13 Γνωμοδοτική Επιτροπή για χορήγηση άδειας ΕΞ.Υ.Π.Π.
`Αρθρο 14 Δευτεροβάθμιες Επιτροπές του Ν. 2643/1998
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΘΕΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 15
`Αρθρο 16 Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
`Αρθρο 17 Ίδρυση Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου Σπουδών του Ο.Α.Ε.Δ.
`Αρθρο 18 Ασφάλιση κατά ατυχήματος των συμμετεχόντων σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. Διενέργεια ελέγχων
`Αρθρο 19 Συγχώνευση νομικών προσώπων
`Αρθρο 20 θέματα Ο.Α.Ε.Δ. - Ο.Ε.Κ. - Ο.Ε.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 21 Έκδοση τίτλων προεσόδων από το Ίδρυμα
`Αρθρο 22 Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών Ο.Γ.Α.
`Αρθρο 23
`Αρθρο 24 Ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από σεισμούς
`Αρθρο 25 Ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από πυρκαγιές
`Αρθρο 26 Χορήγηση νοσηλίου - τροφείου
`Αρθρο 27 Εισφορά για τη λήψη διαφοράς εφάπαξ βοηθήματος
`Αρθρο 28 Παράταση προθεσμίας για αναγνώριση χρόνου εργασίας
`Αρθρο 29 Διαδοχική ασφάλιση Ο.Γ.Α.
`Αρθρο 30 Τροποποιήσεις στο άρθρο 38 του Ν. 2676/1999
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 31 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 32 Απονομή σύνταξης μετά 35ετή ασφάλιση
`Αρθρο 33
`Αρθρο 34 Ρύθμίση θεμάτων Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Σ.Ε.Κ. και Σ.Υ.Υ.
`Αρθρο 35
`Αρθρο 36
`Αρθρο 37
`Αρθρο 38 Έναρξη ισχύος του νόμου

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2000.

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: