Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2017

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β1149554ΕΞ2017

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Θέμα:

Ορθή Συμπλήρωση των Δηλώσεων Ε.Φ.Κ. που υποβάλλονται για τη Βεβαίωση και Είσπραξη της Αιθυλικής Αλκοόλης και των Αλκοολούχων προϊόντων

Σχετ.: Η υπ΄ αριθμ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ "Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ στο ICISNet".

Στο πλαίσιο διενέργειας σχετικών ερευνών στο υποσύστημα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICISnet) για την άντληση στοιχείων από τις Δηλώσεις Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) οι οποίες έχουν υποβληθεί για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης και των αλκοολούχων προϊόντων με σκοπό τη διενέργεια από την Υπηρεσία μας στατιστικών αναλύσεων και δεδομένου ότι, κατά καιρούς, έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν εσφαλμένες καταχωρήσεις, ιδίως όσον αφορά στα πεδία που σχετίζονται με τις ποσότητες των προϊόντων που τίθενται σε ανάλωση, με την παρούσα παρέχονται περαιτέρω οδηγίες και διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης ορισμένων πεδίων της Δήλωσης Ε.Φ.Κ.

Ειδικότερα, δεδομένου ότι έχουν παρατηρηθεί συγχύσεις και παρερμηνείες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης ορισμένων πεδίων της ΔΕΦΚ με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται εσφαλμένες καταχωρήσεις οι οποίες, παρά το γεγονός ότι δεν επηρεάζουν την ορθή επιβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων, δυσχεραίνουν τη διενέργεια έγκυρων στατιστικών αναλύσεων, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

- Η συμπλήρωση των πεδίων της ενότητας «Εθνικά Προϊόντα» είναι υποχρεωτική όταν το πεδίο 2α «Αποστολέας» έχει συμπληρωθεί με τα στοιχεία της φορολογικής αποθήκης από την οποία εξέρχονται τα προϊόντα. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι το πεδίο «Αιτούμενη Ποσότητα» συμπληρώνεται με την ποσότητα εκφρασμένη στις μονάδες που χρησιμοποιούνται ανά κατηγορία προϊόντος για την παρακολούθηση και την πίστωση της φορολογικής αποθήκης. Ήτοι, το εν λόγω πεδίο, συμπληρώνεται σε λίτρα άνυδρης (καθαρής) αλκοόλης για την αιθυλική αλκοόλη και τα αλκοολούχα προϊόντα, σε λίτρα για το κρασί, τα ποτά παρασκευαζόμενα από ζύμωση καθώς και τα ενδιάμεσα προϊόντα και τέλος σε εκατόλιτρα για τη μπύρα.

- Το πεδίο 55 «Μονάδες Φορολόγησης» είναι υποχρεωτικό πεδίο και συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ποσότητα του προϊόντος εκφρασμένη στη μονάδα μέτρησης η οποία αποτελεί τη βάση υπολογισμού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο Taric, δηλ. για την αιθυλική αλκοόλη και τα αλκοολούχα προϊόντα η ποσότητα συμπληρώνεται εκφρασμένη σε λίτρα άνυδρης (καθαρής) αλκοόλης, για το κρασί, τα ποτά παρασκευαζόμενα από ζύμωση εκτός από κρασί και μπύρα καθώς και για τα ενδιάμεσα προϊόντα σε λίτρα, για τη μπύρα σε εκατόλιτρα και τέλος, για τα προϊόντα απόσταξης των μικρών αποσταγματοποιών (Διημέρων) η ποσότητα συμπληρώνεται σε χιλιόγραμμα.

Ιδιαίτερα για το κρασί και τα ποτά παρασκευαζόμενα από ζύμωση εκτός από κρασί και μπύρα επισημαίνεται ότι, για λόγους ομοιομορφίας και τήρησης ορθών στατιστικών στοιχείων, το εν λόγω πεδίο στο εξής θα συμπληρώνεται σε λίτρα, δηλαδή στη μονάδα μέτρησης η οποία αποτελεί τη βάση υπολογισμού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο Taric, από όλες τις κατηγορίες των επιτηδευματιών (εγκεκριμένοι αποθηκευτές , εγγεγραμμένοι παραλήπτες, μικροί οινοπαραγωγοί κλπ.).

- Η συμπλήρωση των πεδίων της θέσης «Συμπληρωματικά Στοιχεία Υπολογισμού» της ενότητας «Γενικά Στοιχεία» είναι υποχρεωτική μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για τα προϊόντα μπύρας το πεδίο «Επιπλέον Στοιχεία Υπολογισμού» συμπληρώνεται με τον κωδικό 057 ενώ το πεδίο «Τιμή» συμπληρώνεται με το γινόμενο της ποσότητας του προϊόντος εκφρασμένης σε εκατόλιτρα επί του βαθμού plato της μπύρας,

β) για τα υπόλοιπα προϊόντα οι εν λόγω περιοχές του πεδίου «Συμπληρωματικά Στοιχεία Υπολογισμού» συμπληρώνονται μόνο στις περιπτώσεις όπου δεν είναι συμπληρωμένα τα πεδία 2α «Αποστολέας» και «Εθνικά Προϊόντα».

Προς διευκόλυνση των συναλλασσομένων καθώς και των αρμόδιων τελωνειακών αρχών παρατίθεται σχετικό παράρτημα αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της παρούσας και εφιστούμε την προσοχή για την ορθή συμπλήρωση των Δηλώσεων Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με την παρούσα καθώς και την ως άνω σχετική Ε.Δ.Υ.Ο. επισημαίνοντας ότι η μη ορθή συμπλήρωση της δήλωσης επισύρει ποινή ανακριβούς δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.2960/01 .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Γ.ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: