Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 21-3-2019

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: Α.1106

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

 

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄

 

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

 

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α΄ & Β΄

 

ΤΜΗΜΑΤΑ Δ΄ & Θ΄

 

 

ΘΕΜΑ:

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την αξιολόγηση και την καταγραφή των πληροφοριακών δελτίων, τόσο των υφιστάμενων, όσο και αυτών που θα εισέρχονται, στις ανωτέρω Υπηρεσίες, με σκοπό την περαιτέρω ελεγκτική αξιοποίησή τους.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε΄ της παραγράφου 4 και των υποπαραγράφων α΄ έως γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 14 , των υποπαραγράφων γ΄ και θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 , του άρθρου 7 , καθώς και των παραγράφων 1 , 2 , 3 , 4 , 5 του άρθρου 41 αυτού .

β) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 .

γ) Της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

δ) Των άρθρων 13 , 14 , 15 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

ε) Του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

2. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

3. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν.4389/2016 .

4. Την ανάγκη καθορισμού ομοιόμορφης διαδικασίας για την αξιολόγηση και την καταγραφή των πληροφοριακών δελτίων, τόσο των υφιστάμενων, όσο και αυτών που εισέρχονται στις Φορολογικές Ελεγκτικές Υπηρεσίες, με σκοπό την περαιτέρω ελεγκτική αξιοποίηση αυτών.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), Α΄ Τάξεως, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) τριμελείς Επιτροπές για την αξιολόγηση και την καταγραφή των πληροφοριακών δελτίων, τόσο των υφιστάμενων, όσο και αυτών που εισάγονται, στις ανωτέρω Υπηρεσίες, με σκοπό την περαιτέρω ελεγκτική αξιοποίηση αυτών.

Β. Συγκροτούμε τις παραπάνω Επιτροπές και ορίζουμε τον Πρόεδρο, τα μέλη, τον εισηγητή και τον γραμματέα εκάστης Επιτροπής, με τους αναπληρωτές αυτών, ως εξής:

Ι. 1. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της κάθε Υπηρεσίας από τις ανωτέρω, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του στην ίδια Υπηρεσία.

2. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του στην Υποδιεύθυνση. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες της μιας Υποδιευθύνσεις, τον Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης, που ορίζει ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας.

3. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου/Ελέγχων, κατά περίπτωση, ως μέλος, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του στο Τμήμα. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός Τμήματα Ελέγχου/Ελέγχων, τον Προϊστάμενο Τμήματος Ελέγχου/Ελέγχων, κατά περίπτωση, που ορίζει ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας.

ΙΙ. Ως εισηγητές της Επιτροπής, δύνανται να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον δεν είναι μέλη αυτής, ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης και του Τμήματος Ελέγχου, στους οποίους έχουν ανατεθεί τα πληροφοριακά δελτία που εξετάζει η Επιτροπή κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

ΙΙΙ. Χρέη Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της κάθε Επιτροπής εκτελούν υπάλληλοι που ορίζονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

Γ. Ι. Έργο των ανωτέρω Επιτροπών είναι η αξιολόγηση και η μέριμνα για την καταγραφή των πληροφοριακών δελτίων, τόσο αυτών που εκκρεμούν στις ανωτέρω ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., όσο και αυτών που θα εισάγονται μετά από την υπογραφή της παρούσας σε κάθε μία (1) από αυτές, με σκοπό την περαιτέρω αξιοποίησή τους.

ΙΙ. Ο Προϊστάμενος κάθε Υπηρεσίας και Πρόεδρος της Επιτροπής πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής:

1) μεριμνά για τη συγκέντρωση των Πληροφοριακών Δελτίων που θα αξιολογηθούν σε αυτήν και για την κλήση των μελών/αξιολογητών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

2) ελέγχει, κατά το δυνατόν, εάν μεταξύ των πληροφοριακών δελτίων που θα εξετασθούν, υφίστανται πληροφοριακά δελτία διαφορετικής ελεγκτικής αρμοδιότητας και, στην περίπτωση αυτή, τα διαβιβάζει αμέσως στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία, χωρίς αξιολόγηση και καταχώριση αυτών στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.).

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αλλαγή ελεγκτικής αρμοδιότητας σε μεταγενέστερο χρόνο από τη συνεδρίαση της Επιτροπής, το πληροφοριακό δελτίο διαβιβάζεται αμελλητί στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία, με σχετική ενημέρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Δ.ΗΛΕ.Δ..

ΙΙI. Οι ανωτέρω Επιτροπές μεριμνούν για την καταχώρηση σε ηλεκτρονική εφαρμογή της Δ.ΗΛΕ.Δ. των υφιστάμενων εκκρεμών Πληροφοριακών Δελτίων, όσο και αυτών που εισέρχονται στην Υπηρεσία μετά από την υπογραφή της παρούσας απόφασης, εισάγοντας αναλυτικά τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στοιχεία ανά πληροφοριακό δελτίο.

Ειδικότερα, ως προς το ενδιαφέρον τίθενται οι παρακάτω αντίστοιχες τιμές βαθμών αξιολόγησης:

Αξιολόγηση ως προς το ενδιαφέρον

Βαθμός αξιολόγησης

`Ανευ ενδιαφέροντος

0

Απλό - Μικρού ενδιαφέροντος

1

Ενδιαφέρον - Σημαντικό

2

`Αμεση/ Ταχεία επέμβαση

3

 

IV. Τα υφιστάμενα εκκρεμή πληροφοριακά δελτία ανά Υπηρεσία, αξιολογούνται και καταχωρούνται σε σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή, κατά τα ανωτέρω, αρχής γενομένης από τα πιο πρόσφατα και κατά φθίνουσα σειρά παλαιότητας, λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων στις περί παραγραφής διατάξεις.

Στο σώμα εκάστου πληροφοριακού δελτίου τίθεται επισημείωση με την ημερομηνία αξιολόγησης, τον βαθμό αξιολόγησης κάθε μέλους και τον αυτοτελή αύξοντα αριθμό αυτού, κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση της ίδιας ημερομηνίας, η οποία μονογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ή τον Αναπληρωτή του, αντίστοιχα και τον Γραμματέα αυτής.

Ως τελικός βαθμός αξιολόγησης του πληροφοριακού δελτίου, ο οποίος αναγράφεται διακριτά επί του σώματος αυτού, θεωρείται ο βαθμός που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των εισηγήσεων των μελών της Επιτροπής και σε περίπτωση διαφωνίας των μελών ο βαθμός που εισηγείται ο Πρόεδρος αυτής.

Μετά το πέρας κάθε συνεδρίασης της Επιτροπής, συντάσσεται από τον Γραμματέα της Επιτροπής πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη που συμμετέχουν σε αυτήν, το οποίο περιλαμβάνει, κατ΄ ελάχιστο, τον τόπο και την ημερομηνία συνεδρίασης, την ημερομηνία κλήσης των μελών, τους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση, το πλήθος, συγκεντρωτικά, των πληροφοριακών δελτίων που αξιολογήθηκαν και τα επιμέρους σύνολα αυτών, ανά βαθμό αξιολόγησης, ως ακολούθως:

Κωδικός Υπηρεσίας

Ημερομηνία αξιολόγησης

Γενικό σύνολο Π.Δ. που αξιολογήθηκαν

Σύνολο Π.Δ. που αξιολογήθηκαν με "0"

Σύνολο Π.Δ. που αξιολογήθηκαν με "1"

Σύνολο Π.Δ. που αξιολογήθηκαν με "2"

Σύνολο Π.Δ. που αξιολογήθηκαν με "3"

 

V. Συγκεντρωτική ενημέρωση για την πορεία του έργου των ως άνω Επιτροπών καταχωρείται στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή της Δ.ΗΛΕ.Δ., ανά δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, στην οποία έχουν πρόσβαση οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών και των Φορολογικών Περιφερειών, κατά λόγο αρμοδιότητας, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και οι εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι της Διεύθυνσης Ελέγχων.

Τα στοιχεία που αφορούν στη συγκεντρωτική ενημέρωση για την πορεία του έργου των ως άνω Επιτροπών καταχωρούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας.

Πέραν των πληροφοριακών δελτίων καταγράφεται και αξιολογείται και κάθε πληροφορία, που κρίνεται ότι άπτεται ενδεχόμενης ελεγκτικής ενέργειας.

Εάν σε πληροφοριακό δελτίο διαλαμβάνονται περισσότερα του ενός εμπλεκόμενα πρόσωπα αυτά αποτυπώνονται στο αρχείο καταγραφής σε ισάριθμες γραμμές των αντίστοιχων ταυτοποιημένων προσώπων. Για τεχνικούς λόγους, στην περίπτωση που σε ένα πληροφοριακό δελτίο υπάρχουν περισσότερα του ενός εμπλεκόμενα πρόσωπα θα πρέπει στο αρχείο καταγραφής να επαναλαμβάνονται οι πληροφορίες του Πληροφοριακού Δελτίου σε ισάριθμες γραμμές, μία για κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο. Ως ταυτοποίηση για τις ανάγκες της παρούσας νοείται η ύπαρξη Α.Φ.Μ. Επίσης, στο αρχείο καταγραφής αποτυπώνονται σε διακεκριμένες ισάριθμες γραμμές, πρόσωπα με ικανά προσδιοριστικά στοιχεία για την εύρεση Α.Φ.Μ. (ονοματεπώνυμο, επωνυμία, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, αριθ. ταυτότητας, κλπ.).

Όλα τα ανωτέρω αφορούν και εφαρμόζονται, επίσης, σε κάθε πληροφορία και πληροφοριακό δελτίο που περιέρχεται στην Υπηρεσία από την υπογραφή της παρούσας και εφεξής μέχρι τη λειτουργία της εφαρμογής διαχείρισης πληροφοριακών δελτίων του ELENXIS παραγωγικά. Τα οριζόμενα στην παρούσα δεν αφορούν σε πληροφοριακά δελτία που ήδη έχουν ληφθεί υπόψη σε υπόθεση ελέγχου στο Ο.Π.Σ. Elenxis. Η Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως και ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται όλα τα μέλη αυτής.

Ειδικότερα, το έργο κάθε Επιτροπής που αφορά στην αξιολόγηση και καταγραφή, κατά τα ανωτέρω, των υφιστάμενων εκκρεμών, κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, στις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., πληροφοριακών δελτίων, ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019. Η αξιολόγηση και καταγραφή των πληροφοριακών δελτίων που εισέρχονται στις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και μέχρι την 13η Σεπτεμβρίου 2019, ολοκληρώνεται ομοίως το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019. Η ως άνω οριζόμενη διαδικασία διενεργείται εφεξής για τα πληροφοριακά δελτία που εισέρχονται στις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. μετά την 13η Σεπτεμβρίου 2019, με τον μέγιστο χρόνο αξιολόγησης και καταγραφής κάθε νέου πληροφοριακού δελτίου να μην υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμές ημέρες από την ημερομηνία εισαγωγής τους. Ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης των πληροφοριακών δελτίων, τα ως άνω οριζόμενα εφαρμόζονται από την υπογραφή της παρούσας, ενώ όσον αφορά στην καταχώρηση των πληροφοριακών δελτίων, τα ως άνω οριζόμενα εφαρμόζονται από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της σχετικής εφαρμογής της Δ.ΗΛΕ.Δ.. Προκειμένου να εφαρμοστεί ΑΜΕΣΩΣ και να τηρηθεί η παρούσα καλούνται, τόσο οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να μεριμνήσουν σχετικά καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, όσο και οι Προϊστάμενοι των Φορολογικών Περιφερειών να συντονίσουν και να εποπτεύσουν τις Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητάς τους για την εφαρμογή όλων των ως άνω αναφερομένων.

Δ. Οι Επιτροπές, θα συνεδριάζουν εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

Ε. Η θητεία των Επιτροπών αυτών είναι διαρκής.

ΣΤ. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία των Επιτροπών εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύουν.

Ζ. Την παρούσα απόφαση ακολουθεί παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Οι παράμετροι αξιολόγησης, καταγραφής και συγκεντρωτικής ενημέρωσης που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσης δύνανται να τροποποιούνται ή/και να συμπληρώνονται ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες και τις δυνατότητες τεχνικής υλοποίησης.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ

Η καταχώρηση των υφιστάμενων εκκρεμών Πληροφοριακών Δελτίων, όσο και αυτών που εισέρχονται στην Υπηρεσία μετά την υπογραφή της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται σε ηλεκτρονική εφαρμογή της Δ.ΗΛΕ.Δ., εισάγοντας τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία αναλυτικά ανά πληροφοριακό δελτίο σε αντίστοιχα πεδία της εφαρμογής:

 

Α/Α ΠΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΥΠΑΡΞΗ ΛΙΣΤΑΣ ΤΙΜΩΝ

1

Α/Α

ΟΧΙ

2

Κωδικός Υπηρεσίας

ΝΑΙ

3

Όνομα Υπηρεσίας

ΝΑΙ

4

Ημερομηνία αξιολόγησης

ΟΧΙ

5

Αριθμός πρωτοκόλλου Υπηρεσίας (εισερχομένου)

ΟΧΙ

6

Ημερομηνία πρωτοκόλλου Υπηρεσίας (εισερχομένου)

ΟΧΙ

7

Αριθμός πρωτοκόλλου αποστολέα

ΟΧΙ

8

Ημερομηνία πρωτοκόλλου αποστολέα

ΟΧΙ

9

Πηγή προέλευσης Πληροφοριακού Δελτίου/Καταγγελίας.

ΝΑΙ

10

Είδος καταγγελίας

ΝΑΙ

11

Ονοματεπώνυμο καταγγέλλοντος

ΟΧΙ

12

Α.Φ.Μ. καταγγέλλοντος

ΟΧΙ

13

Α.Φ.Μ. Εμπλεκόμενου/Καταγγελόμενου (Διενεργείται έλεγχος ορθότητας Α.Φ.Μ.)

ΟΧΙ

14

Ονο ματεπώνυμο Εμπλεκό μενο υ/Καταγγελό μενο υ

ΟΧΙ

15

Έτος διάπραξης φορολογικής παράβασης (Από)

ΟΧΙ

16

Έτος διάπραξης φορολογικής παράβασης (Εως)

ΟΧΙ

17

Τόπος διάπραξης φορολογικής παράβασης

ΟΧΙ

18

Είδος φορολογικής παράβασης

ΝΑΙ

19

Σύντομη περιγραφή φορολογικής παράβασης

ΟΧΙ

20

Εκτίμηση ποσού αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης

ΟΧΙ

21

Φορολογικό αντικείμενο

ΟΧΙ

22

Βαθμός αξιολόγησης Πληροφοριακού Δελτίου/Καταγγελίας ως προς το ενδιαφέρον

ΝΑΙ

23

Περιγραφή βαθμού Αξιολόγησης ως προς το ενδιαφέρον

ΝΑΙ

24

Αξιολόγηση ως προς την εμπιστευτικότητα

ΝΑΙ

25

Διαβίβαση Πληροφοριακού Δελτίου/Καταγγελίας σε άλλη Υπηρεσία

ΝΑΙ

26

Υπηρεσία διαβίβασης του Πληροφοριακού Δελτίου/Καταγγελίας

ΟΧΙ

27

Δημιουργία/Συσχέτιση Υπόθεσης στο Elenxis

ΟΧΙ

28

Id Υπόθεσης Ελέγχου

ΟΧΙ

29

Παρατηρήσεις

ΟΧΙ

 

2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ

Τα στοιχεία που αφορούν στη συγκεντρωτική ενημέρωση για την πορεία του έργου των οριζόμενων με την παρούσα Απόφαση Επιτροπών πραγματοποιείται σε ηλεκτρονική εφαρμογή της Δ.ΗΛΕ.Δ., εισάγοντας τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία σε αντίστοιχα πεδία της εφαρμογής:

Α/Α ΠΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

1

Κωδικός Υπηρεσίας

2

Όνομα Υπηρεσίας

3

Περίοδος αξιολόγησης από

4

Περίοδος αξιολόγησης έως

5

Πλήθος συνεδριάσεων

6

Γενικό σύνολο Π.Δ. που αξιολογήθηκαν

7

Σύνολο Π.Δ. που αξιολογήθηκαν με "0"

8

Σύνολο Π.Δ. που αξιολογήθηκαν με "1"

9

Σύνολο Π.Δ. που αξιολογήθηκαν με "2"

10

Σύνολο Π.Δ. που αξιολογήθηκαν με "3"

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: