Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

`Ατυπη Ομάδα myDATA - Ασφαλιστικές Εταιρείες - Πρωτασφάλιση

Θεματικές Ενότητες myDATA
Τελευταία Ενημέρωση 16.01.2023

Πρωτασφάλιση είναι η σύμβαση με την οποία η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει (έναντι ασφαλίστρου) να αποζημιώσει τις ζημιές οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν από την επέλευση του ασφαλιζόμενου κινδύνου (ασφαλιστικός κίνδυνος). Κατά την Πρωτασφάλιση συνάπτεται Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο μεταξύ της Ασφαλιστικής Εταιρείας και των Ασφαλισμένων πελατών της. Προκύπτουν οι παρακάτω συναλλαγές:

1. Η Ασφαλιστική Εταιρεία εκδίδει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο με τον Πελάτη της, Επιχείρηση ή Ιδιώτη, το οποίο εγγράφεται στο μητρώο παραγωγής της ασφαλιστικής εταιρίας.

2. Στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου ασφαλιστηρίου συμβολαίου, όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, η ασφαλιστική εταιρία εκδίδει απόδειξη ασφάλιστρου κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητή η αμοιβή, την οποία εγγράφει στο μητρώο παραγωγής της.

3. Η εταιρεία σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, πριν την λήξη του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, εκδίδει Ακυρωτική Πράξη (Πιστωτική Απόδειξη Ασφαλίστρου), την οποία εγγράφει στο μητρώο παραγωγής της.

Β. Διαβίβαση στοιχείων συναλλαγών

1. Έκδοση Ασφαλιστήριου Συμβολαίου σε Επιχείρηση - Συναλλαγή (Β2Β)

1. Στην περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρεία εκδίδει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σε Πελάτη Επιχείρηση, διαβιβάζονται τα παρακάτω δεδομένα:

1.1 Η Ασφαλιστική Εταιρεία εκδίδει το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σε Πελάτη Επιχείρηση και διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της κατηγορίας Α1.

2. Χαρακτηρισμός εσόδου 1.3 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-) με τη συνολική αξία του Συμβολαίου.

3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] άρθρο 22 ν. 2859/2000 ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

4. Χαρακτηρισμός Φόρου Ασφαλίστρων, Κατ.2-5 [(α2) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%, (β) ασφάλιστρα κλάδου ζωής 4%, (γ) ασφάλιστρα λοιπών κλάδων 15%, (δ) απαλλασσόμενα φόρου ασφαλίστρων 0%].

5. Χαρακτηρισμός Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ. 561[Σύνολο]_Χονδρικές - Επιτηδευματιών (κωδ._001).

1.2 Η Επιχείρηση Λήπτης λαμβάνει το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ως παραστατικό εξόδου της κατηγορίας Α1, διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Χαρακτηρισμό συναλλαγής εξόδων με 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) με την συνολική αξία του συμβολαίου για τη Σύνοψη και τον ΜΑΡΚ του αντικριζόμενου παραστατικού ημεδαπής της κατηγορίας Α1, που έλαβε αυτοματοποιημένα από την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

2. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ. 7 [0%] κατ.7 περίπτωση 27 Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ

3. Ο χαρακτηρισμός Ε3_Διάφορα λειτουργικά έξοδα - κωδ. 585[Σύνολο]_Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (κωδ._009).

2. Εκδοση Ακυρωτικής Πράξης (Πιστωτική Απόδειξη Ασφαλίστρου) Ασφαλιστήριου Συμβολαίου σε Επιχείρηση -Συναλλαγή(Β2Β)

2. Στην περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρεία εκδίδει Ακυρωτική Πράξη (μερική ή ολική) σε Πελάτη Επιχείρηση, διαβιβάζονται τα παρακάτω δεδομένα:

2.1 Η Ασφαλιστική Εταιρεία εκδίδει το Πιστωτικό Παραστατικό (Πιστωτική Απόδειξη Ασφαλίστρου) σε Πελάτη Επιχείρηση και διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού είτε 5.1 Πιστωτικό Τιμολόγιο/ Συσχετιζόμενο είτε 5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο/Μη Συσχετιζόμενο της κατηγορίας Α1.

2. Χαρακτηρισμός εσόδου 1.3 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-) με τη συνολική αξία ή μέρος της αξίας του Συμβολαίου.

3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] άρθρο 22 ν. 2859/2000 ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

4. Χαρακτηρισμός Φόρου Ασφαλίστρων, Κατ.2-5 [(α2) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%, (β) ασφάλιστρα κλάδου ζωής 4%, (γ) ασφάλιστρα λοιπών κλάδων 15%, (δ) απαλλασσόμενα φόρου ασφαλίστρων 0%].

5. Χαρακτηρισμός Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ. 561[Σύνολο]_Χονδρικές - Επιτηδευματιών (κωδ._001).

2.2 Η Επιχείρηση Λήπτης, που λαμβάνει το Πιστωτικό Παραστατικό (Πιστωτική Απόδειξη Ασφαλίστρου) ως παραστατικό εξόδου της κατηγορίας Α1 διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Χαρακτηρισμό συναλλαγής εξόδων με 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) με την συνολική αξία του συμβολαίου για τη Σύνοψη και τον ΜΑΡΚ του αντικριζόμενου παραστατικού ημεδαπής της κατηγορίας Α1, που έλαβε αυτοματοποιημένα από την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

2. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ. 7 [0%] περίπτωση 27 Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ

3. Ο χαρακτηρισμός Ε3_Διάφορα λειτουργικά έξοδα - κωδ. 585[Σύνολο]_Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (κωδ._009).

3. Έκδοση Ασφαλιστήριου Συμβολαίου σε Πελάτη - Ιδιώτη - Συναλλαγή (Β20)

3. Στην περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρεία εκδίδει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σε Ιδιώτη, διαβιβάζονται τα παρακάτω δεδομένα:

3.1 Η Ασφαλιστική Εταιρεία εκδίδει Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε Ιδιώτη και διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 11.2 Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών της κατηγορίας Α2.

2. Χαρακτηρισμός εσόδου 1.3 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-) με τη συνολική αξία του Συμβολαίου.

3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] άρθρο 22 ν. 2859/2000 ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

4. Χαρακτηρισμός Φόρου Ασφαλίστρων, Κατ.2-5 [(α2) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%, (β) ασφάλιστρα κλάδου ζωής 4%, (γ) ασφάλιστρα λοιπών κλάδων 15%, (δ) απαλλασσόμενα φόρου ασφαλίστρων 0%].

5. Χαρακτηρισμός Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ. 561[Σύνολο]_ Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία (κωδ._003).

3.2 Ο Ιδιώτης λαμβάνει την Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και ως μη υπόχρεος του άρθρου 2 της Α.1138/2020 δεν διαβιβάζει δεδομένα στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA.

4. Έκδοση Ακυρωτικής Πράξης (Πιστωτική Απόδειξη Ασφαλίστρου) Ασφαλιστήριου Συμβολαίου σε Πελάτη -Ιδιώτη - Συναλλαγή(Β20)

4. Στην περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρεία εκδίδει Ακυρωτική Πράξη (μερική ή ολική) για Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σε Ιδιώτη, διαβιβάζονται τα παρακάτω δεδομένα:

4.1 Η Ασφαλιστική Εταιρεία εκδίδει το Πιστωτικό Παραστατικό (Πιστωτική Απόδειξη Ασφαλίστρου) σε Ιδιώτη και διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 11.4 Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής της κατηγορίας Α2

6. Χαρακτηρισμός εσόδου 1.3 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-) με την συνολική αξία ή μέρος της αξίας του Συμβολαίου.

2. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] άρθρο 22 ν. 2859/2000 ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής

ΦΠΑ.

3. Χαρακτηρισμός Φόρου Ασφαλίστρων, Κατ.2-5 [(α2) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%, (β) ασφάλιστρα κλάδου ζωής 4%, (γ) ασφάλιστρα λοιπών κλάδων 15%, (δ) απαλλασσόμενα φόρου ασφαλίστρων 0%].

4. Χαρακτηρισμός Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ. 561[Σύνολο]_ Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία (κωδ._003).

4.2 Ο Ιδιώτης λαμβάνει την Πιστωτική Απόδειξη Ασφαλίστρου και ως μη υπόχρεος του άρθρου 2 της Α1138/2020 δεν διαβιβάζει δεδομένα στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA.

5. Είσπραξη Ασφαλίστρων για Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Ασφαλιστήρια - Συναλλαγή Β2Β

Η Ασφαλιστική εταιρεία χρεώνει τα αναλογούντα ασφάλιστρα στην αντισυμβαλλόμενη εταιρεία του ομαδικού ασφαλιστηρίου, η οποία είναι ταυτόχρονα ο εργοδότης των ασφαλισμένων μελών του προγράμματος, δηλαδή των υπαλλήλων της, με τους οποίους διατηρεί έμμισθη σχέση εργασίας.

Τα εν λόγω ασφάλιστρα, έχουν δύο πηγές προέλευσης:

1. Τα ασφάλιστρα με τα οποία συμμετέχουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μέσω της μισθοδοσίας τους. Τα εν λόγω ασφάλιστρα εκπίπτουν από τις μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων ακριβώς όπως εκπίπτουν οι υποχρεωτικές κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων (τύπου ΕΦΚΑ κτλ) - άρθρο 14 παρ.1 (ι) Ν.4172/2013.

2. Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για τον ίδιο τον εργαζόμενο.

Η συνήθης πρακτική για τους εργοδότες είναι να μετατρέπουν σε έξοδο τα παραπάνω ασφάλιστρα μαζί με τις μηνιαίες εγγραφές μισθοδοσίας και τις λοιπές παροχές προς το προσωπικό.

Η ασφαλιστική εταιρεία λογιστικοποιεί το έσοδο του ασφαλίστρου κατά τη στιγμή της έκδοσης του σχετικού παραστατικού (απόδειξη ασφαλίστρου), το οποίο εκδίδεται τη χρονική στιγμή της είσπραξης. Το εν λόγω γεγονός μπορεί να έρχεται ετεροχρονισμένα σε σχέση με τον χρόνο της εγγραφής του εξόδου από την αντισυμβαλλόμενη εταιρεία. Αντίστοιχα και η λήψη του παραστατικού μπορεί να είναι ετεροχρονισμένη για την αντισυμβαλλόμενη εταιρεία.

Στην περίπτωση αυτή, για την αντισυμβαλλόμενη εταιρεία ως Λήπτης η συναλλαγή διαβιβάζεται ως εγγραφή «Μισθοδοσίας» τύπου 17.1 - Μισθοδοσία (μη-αντικριζόμενη διαβίβαση) ενώ για την Ασφαλιστική ως Εκδότης διαβιβάζεται ως «Παροχή Υπηρεσιών» τύπου 2.1 - Τιμολόγιο Παροχής (αντικριζόμενη διαβίβαση).

Σε διαφορετική περίπτωση η Ασφαλιστική ως Εκδότης διαβιβάζει Τύπο Παραστατικού 2.1 - Τιμολόγιο Παροχής (αντικριζόμενη διαβίβαση) και η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία ως Λήπτης χαρακτηρίζει ως έξοδο τον αντικριζόμενο Τύπο Παραστατικού που λαμβάνει.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, διενεργούνται τα εξής:

5.1 H Ασφαλιστική σε κάθε περίπτωση εκδίδει Τιμολόγιο και διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της κατηγορίας Α1.

2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εσόδων με 1.3 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+)/(-) με το ποσό των υπηρεσιών που παρείχε.

3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ. Κατ. 7 [0%] άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

4. Χαρακτηρισμός Φόρου Ασφαλίστρων, Κατ. 5 (δ) απαλλασσόμενα φόρου ασφαλίστρων 0%.

5. Χαρακτηρισμός Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ.561[Σύνολο]_Χονδρικές - Επιτηδευματιών (κωδ._001).

5.2 Η Αντισυμβαλλόμενη Εταιρεία στην περίπτωση που έχει συμπεριλάβει το έξοδο στην εγγραφή μισθοδοσίας, λαμβάνει το παραστατικό που εξέδωσε η Ασφαλιστική και διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Χαρακτηρισμός συναλλαγής εξόδων 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (-) / (+) με το ποσό των υπηρεσιών για τη Σύνοψη του αντικριζόμενου παραστατικού ημεδαπής της κατηγορίας Α1, που έλαβε αυτοματοποιημένα από την Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA.

2. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] άρθρο 22 ν. 2859/2000 ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

3. Δε λαμβάνει χαρακτηρισμό και δεν συσχετίζεται με κωδικό Ε3.

5.3 Η Αντισυμβαλλόμενη Εταιρεία στην περίπτωση που δεν έχει συμπεριλάβει το έξοδο στην εγγραφή μισθοδοσίας, λαμβάνει το παραστατικό που εξέδωσε η Ασφαλιστική ως έξοδο και διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Χαρακτηρισμό συναλλαγής εξόδων με 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) με τη συνολική αξία του συμβολαίου για τη Σύνοψη και τον ΜΑΡΚ του αντικριζόμενου παραστατικού ημεδαπής της κατηγορίας Α1, που έλαβε αυτοματοποιημένα από την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

2. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ. 7 [0%] κατ.7 περίπτωση 27 Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ

3. Ο χαρακτηρισμός Ε3_Διάφορα λειτουργικά έξοδα - κωδ. 585[Σύνολο]_Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (κωδ._009).

6. Συμπεράσματα

1. Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA διαβιβάζονται όλα τα ποσά που περιέχονται στα εκδιδόμενα παραστατικά ανεξάρτητα αν αυτά επηρεάζουν ή όχι το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση που η σύνοψη των ποσών που περιέχονται στα παραστατικά αυτά δεν επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα, για τον Εκδότη (έσοδα τιμολόγησης) χαρακτηρίζονται με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-) και για το Λήπτη (έξοδα τιμολόγησης) χαρακτηρίζονται με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (+) / (-) χωρίς να συσχετίζονται με το Ε3.

2. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις διαβιβάζονται από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες οι κάτωθι Τύποι Παραστατικών: - 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της κατηγορίας Α1 στις περιπτώσεις συναλλαγής εσόδων με πελάτη Επιχείρηση,

- 5.1 Πιστωτικό Τιμολόγιο/ Συσχετιζόμενο της κατηγορίας Α1 στις περιπτώσεις συναλλαγής εσόδων με πελάτη Επιχείρηση,

- 5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο/Μη Συσχετιζόμενο της κατηγορίας Α1 στις περιπτώσεις συναλλαγής εσόδων με πελάτη Επιχείρηση,

- 11.2 Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών της κατηγορίας Α2 στις περιπτώσεις συναλλαγής εσόδων με Πελάτη Ιδιώτη,

- 11.4 Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής της κατηγορίας Α2 στις περιπτώσεις συναλλαγής εσόδων με Πελάτη Ιδιώτη .

3. Για την Ασφαλιστική Εταιρεία το ποσό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου λαμβάνει χαρακτηρισμό εσόδου 1.3 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+)/(-) με τη συνολική αξία του Συμβολαίου.

4. Ο χαρακτηρισμός ΦΠΑ είναι κατ. 7 [0%] άρθρο 22 ν. 2859/2000 ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

5. Χαρακτηρισμός Φόρου Ασφαλίστρων, κατ.2-5 [(α2) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%, (β) ασφάλιστρα κλάδου ζωής 4%, (γ) ασφάλιστρα λοιπών κλάδων 15%, (δ) απαλλασσόμενα φόρου ασφαλίστρων 0%].

6. Ο χαρακτηρισμός Ε3 ανά περίπτωση συναλλαγής για τις Ασφαλιστικές Εταιρείες αντιστοιχεί στους παρακάτω κωδικούς:

- Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ.561[Σύνολο]_Χονδρικές - Επιτηδευματιών (κωδ._001) για συναλλαγές εσόδων με Επιχειρήσεις - Β2Β, ημεδαπής.

- Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ.563[Σύνολο]_Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία (κωδ._003) για συναλλαγές εσόδων με Πελάτες Ιδιώτες - B2C, ημεδαπής - αλλοδαπής.

7. Σε σχέση με τον χρόνο διαβίβασης αναφορικά με τα έσοδα, αυτός συνάδει με τα κανάλια διαβίβασης που επιλέγει ή έχει υποχρέωση να χρησιμοποιήσει κάθε Επιχείρηση. Αναφορικά με τα έξοδα, αυτά σε κάθε περίπτωση διαβιβάζονται ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α.

8. Επισημαίνεται ότι στην πρώτη φάση λειτουργίας του έργου, στην περίπτωση χαρακτηρισμού συναλλαγών, οι επιχειρήσεις επιλέγουν τους διαθέσιμους κωδικούς, ανεξαρτήτως αν είναι οι ενδεδειγμένοι αναφορικά με τη σωστή συμπλήρωση του εντύπου Ε3. Έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να διορθώνει τους χαρακτηρισμούς εσόδων - εξόδων Ε3 που διαβίβασε, με τους σωστούς κωδικούς που υποβάλλονται στη ΔΦΕ_Ε3 διαβιβάζοντας Τύπους Παραστατικών 17.3 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση και 17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση αυξάνοντας και μειώνοντας τους σχετικούς κωδικούς Ε3 για έσοδα και έξοδα (αντίθετα πρόσημα).

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: