Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 12 Μαΐου 2022

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.:Ε.2043

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ Φ.ΠΑ

ΘΕΜΑ:

Απαγόρευση πώλησης ειδών πολυτελείας σε φυσικά πρόσωπα ταξιδιώτες εγκατεστημένους στη Ρωσία - εφαρμογή ΚΑΝ (ΕΕ) 2022/428.

ΣΧΕΤ: 1) Η αριθ. πρωτ. ΔΤΔ Γ 1024853 ΕΞ 2022/18-03-2022 εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ, 2) Η αριθ. πρωτ. ΔΤΔ Γ 1037162 ΕΞ 2022/03-05-2022 εγκύκλιος ΑΑΔΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του ΚΑΝ. ΕΕ 2022/428 με τον οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ΚΑΝ 833/2014 αναφορικά με την απαγόρευση πώλησης, προμήθειας, μεταβίβασης ή εξαγωγής, άμεσα ή έμμεσα, ειδών πολυτελείας, σε οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία και ειδικότερα ως προς τις tax free πωλήσεις προς ταξιδιώτες εγκατεστημένους στη Ρωσία

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στην εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις συμπληρωματικά της αριθ. πρωτ. ΔΤΔ Γ 1024853 ΕΞ2022/18-03-2022 εγκυκλίου Διοικητή ΑΑΔΕ με την οποία γνωστοποιήθηκαν οι τροποποιήσεις στον ΚΑΝ ΕΕ αριθ. 833/2014 όπως αναφέρονται στον ΚΑΝ ΕΕ 428/2022, σύμφωνα με τις οποίες, μεταξύ άλλων, εισήχθηκε απαγόρευση πώλησης, προμήθειας, μεταβίβασης ή εξαγωγής, άμεσα ή έμμεσα, ειδών πολυτελείας, όπως αυτά απαριθμούνται στο Παράρτημα XVIII, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία. Οι διευκρινήσεις επικεντρώνονται στην απαγόρευση εφαρμογής της διαδικασίας που έχει καθοριστεί με την ΠΟΛ 1338/96 για την άμεση απαλλαγή ή επιστροφή ΦΠΑ σε ταξιδιώτες όταν αυτοί είναι εγκατεστημένοι στη Ρωσία.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο πώλησης των ειδών αυτών, στις επιχειρήσεις διαμεσολάβησης που δραστηριοποιούνται στο χώρο των tax free πωλήσεων, στους ιδιώτες - ταξιδιώτες Τρίτων Χωρών και στις αρμόδιες τελωνειακές και φορολογικές υπηρεσίες.

Σε συνέχεια οδηγιών αναφορικά με την πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή, εμπορευμάτων, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία κατόπιν και της δημοσίευσης του ΚΑΝ ΕΕ 428/2022 σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 24 του Κώδικα ΦΠΑ απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών (λιανικές πωλήσεις) σε ταξιδιώτες Τρίτων Χωρών εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται στις ανωτέρω διατάξεις και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο (σχετ. ΑΥΟ 1138050/4885/1436/Α0014 ΠΟΛ. 1338/30.12.1996 Β 18/97). Μεταξύ των προϋποθέσεων είναι τα πρόσωπα αυτά (ταξιδιώτες) να είναι εγκατεστημένα σε Τρίτη χώρα και να αποδεικνύεται η έξοδος των αγαθών από την Ε.Ε. μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τη διενέργεια της αγοράς.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του καν 428/2022 με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του Καν ΕΕ 833/2014 προβλέφθηκε απαγόρευση πώλησης, προμήθειας, μεταβίβασης ή εξαγωγής, άμεσα ή έμμεσα, ειδών πολυτελείας, όπως αυτά απαριθμούνται στο Παράρτημα XVIII του κανονισμού, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία . Η απαγόρευση αυτή αφορά τα ανωτέρω εμπορεύματα εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τα 300 ευρώ ανά τεμάχιο για τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVIII εκτός και αν ειδικότερα ορίζεται κάτι διαφορετικά σε αυτό.

Διευκρινίζεται ότι ως «τεμάχιο» νοείται η συνήθης συσκευασία για τη λιανική πώληση, π.χ. μια συσκευασία με 3 μπουκάλια αρώματος εάν πωλούνται μαζί θεωρείται ως ένα τεμάχιο ή ένα μπουκάλι άρωμα εάν προορίζεται να πωληθεί χωριστά θεωρείται ως ένα 1 τεμάχιο, (ειδικότερες πληροφορίες έχουν δοθεί με την ανωτέρω σχετική ΔΤΔ Γ 1037162 ΕΞ 2022/03-05-2022 εγκύκλιο ΑΑΔΕ επικουρικά και στο κείμενο απαντήσεων σε συχνά ερωτήματα όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε. Επιτροπής. Error! Hyperlink reference not valid.https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-m ilita ry-aggressio n-against-ukraine_e n»

3. Κατά συνέπεια για τις ανωτέρω περιπτώσεις λιανικών πωλήσεων αγαθών προς ταξιδιώτες εγκατεστημένους στη Ρωσία δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 24 του Κώδικα ΦΠΑ και συναφώς δεν εφαρμόζεται η διαδικασία της ΑΥΟ ΠΟΛ 1338/96 .

Κατόπιν των ανωτέρω, εφιστάται η προσοχή:

α) στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πωλήσεις σε ταξιδιώτες τρίτων χωρών (πωλήσεις taxfree) να εξετάζουν κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 2, της ΑΥΟ ΠΟΛ 1338/96 τις προϋποθέσεις έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης και να μην προβαίνουν σε πωλήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 833/2014, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 428/2022.

β) στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές εξόδου της χώρας, ώστε εφόσον κατά τον έλεγχο τόσο των παραστατικών όσο και των υποστηρικτικών εγγράφων διαπιστώνεται ότι πρόκειται για αγαθά και ταξιδιώτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού, δεν θα προβαίνουν σε έγκριση και θεώρηση των εν λόγω συναλλαγών μέχρι νεότερης ενημέρωσης σχετικά με την απαγόρευση αυτή.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: