Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2021

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.:Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1067611 ΕΞ 2021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄, Β΄, Ε΄

Θέμα:

Απάντηση στην 3512/30-7-2021 αναφορά κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 95634/02-08-2021 υπηρεσιακού σημειώματος σας, με το οποίο διαβιβάσατε στην Υπηρεσία μας φωτοαντίγραφο της υπ΄ αριθμ. 3512/30-7-21 αναφοράς κοινοβουλευτικού ελέγχου, με συνημμένο δελτίο του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου, που κατέθεσε στην Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ» κ. Βελόπουλος Κ., σας γνωρίζουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, τα ακόλουθα:

Το ζήτημα που τίθεται στην ανωτέρω αναφορά, δηλαδή «...να υπάρξει κούρεμα μέρους των χρεών που δημιουργήθηκαν στην περίοδο της πανδημίας και αποπληρωμή των υπολοίπων σε 120 δόσεις...», εφόσον αναφέρεται σε θέσπιση νέας ρύθμισης οφειλών, εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, καθώς συνδέεται με τη χάραξη της φορολογικής πολιτικής, είναι θέμα πολιτικής βούλησης και προϋποθέτει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.

Αναφορικά με το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών, θέτουμε υπ΄ όψιν σας τα εξής:

Για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και λόγω της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, έχουν εκδοθεί σχετικές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, Νόμοι και κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών Υπουργικές Αποφάσεις.

Ειδικότερα, με Αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση των άρθρων 1 και 2 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 55), όπως ισχύει, παρατάθηκαν, κατά περίπτωση, οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, καθώς και οι προθεσμίες

καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών των πληγέντων (φυσικά και νομικά πρόσωπα σύμφωνα με συγκεκριμένους πίνακες ΚΑΔ), με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις αποφάσεις αυτές. Επίσης ανεστάλη η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων οφειλών των ανωτέρω προσώπων.

Με τις διατάξεις του άρθρου 289 του Ν. 4738/2020 (Α΄207), όπως ισχύει ύστερα από την αντικατάστασή του από το άρθρο 75 του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134Α΄/31-7-21) με τίτλο «Ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοιού COVID-19 - Αντικατάσταση του άρθρου 289 του Ν. 4738/2020», οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, μπορούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις αυτές.

Με τις διατάξεις του άρθρου 291 του ν.4738/2020 (ΦΕΚ. 207 Α/27-10-2020), όπως ισχύει ύστερα από την αντικατάστασή του από το άρθρο 76 του ν.4821/2021 (ΦΕΚ 134Α΄/31-7-21) με τίτλο «Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοιού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 και του Ν.4469/2017-Αντικατάσταση του άρθρου 291 του ν.4738/2020», οφειλέτες με οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από 1 Μαρτίου 2020 έως και έως και 31 Ιουλίου 2021 τις ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής (των έως 100 και έως 120 δόσεων αντίστοιχα), δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης, κατόπιν αίτησής τους. Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Αυγούστου 2021, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 μαζί με τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου 2021. Η καταληκτική ημερομηνία της αναβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.

Επιπροσθέτως, από την 1η/6/2021 (δυνάμει του άρθρου 83 του Ν. 4764/2020, Α΄ 256) ισχύουν ol διατάξεις των άρθρων 6-30 του Ν. 4738/2020 (Α΄207) περί του εξωδικασακού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, που τροποποιήθηκαν με το ν. 4818/2021 (Α΄124) και το ν. 4821/2021 (Α΄134). Το κανονιστικό πλαίσιο για την εφαρμογή του εξωδικαστικού μηχανισμού περιλαμβάνει επίσης τις υπ΄ αριθ. 67360 ΕΞ 2021 (Β΄ 2499/10-6-2021), 74694 ΕΞ 2021 (Β΄2710/24-6-2021) και 77697 (Β΄ 2896/5-7-2021) κοινές υπουργικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση των παρ. 2, 1 και 5 του άρθρου 71 του Ν. 4738/2020, αντίστοιχα. Επίσης, με την υπ΄ αριθ. 66468 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ Β΄2484/10-6-2021) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίστηκαν το πεδίο εφαρμογής, οι όροι και η διαδικασία κατάρτισης διμερών συμβάσεων αναδιάρθρωσης μεταξύ οφειλέτη και Δημοσίου ή οφειλέτη και φορέων κοινωνικής ασφάλισης, κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 71 του Μ. 4738/2020.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω διαδικασιών εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, πολυμερών και διμερών, παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών προς το Δημόσιο σε έως διακόσιες σαράντα (240) δόσεις ανάλογα με την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, καθώς και η δυνατότητα διαγραφής οφεΛών (με εξαίρεση τη βασική οφειλή από παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους), υπό την προϋπόθεση ότι το Δημόσιο δεν περιέρχεται σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης (βλ. άρθρα 22, 24 και 71 παρ. 2, 2Α και 5 του Ν. 4738/2020, όπως ισχύουν), κατ΄ εφαρμογή σχετικού υπολογιστικού εργαλείου. Ειδικά στις διμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών καθώς και στις περιπτώσεις πολυμερών συμβάσεων που εμπίπτουν στην παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν. 4738/2020, η διαγραφή βασικής οφειλής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 75% της βασικής οφειλής, στην οποία δεν περιλαμβάνονται ol βασικές οφειλές από παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, που δεν υπόκεινται σε διαγραφή, κατά τα ανωτέρω. Επιπλέον, στις ίδιες ως άνω περιπτώσεις εξωδικαστικής ρύθμισης, δεν επιτρέπεται διαγραφή οφειλής προς το Δημόσιο από αυτοτελή πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 75% επί της βασικής οφειλής.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΓΔΦΔ
Γεώργιος Φάκος

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: