Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αθήνα, 23/3/2024
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ

Αρ. Πρωτ. 2 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
ΘΕΜΑ:

Λογιστικές Εγγραφές αγοράς βάρκας και εξωλέμβιας μηχανής.

Μηχανολόγος - Μηχανικός, με ατομική επιχείρηση, στο πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας, θα αγοράσει μια βάρκα και εξωλέμβια μηχανή. Ποιες θα πρέπει να είναι οι λογιστικές εγγραφές - λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου, που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αγορά της βάρκας και της εξωλέμβιας μηχανής σε τήρηση διπλογραφικών και απλογραφικών βιβλίων;

Σε τί συντελεστή απόσβεσης υπόκειται η αγορά βάρκας και εξωλέμβιας μηχανής; Η βάρκα μπορεί να είναι είτε κάτω των πέντε (5) μέτρων είτε άνω των πέντε (5) μέτρων. Επίσης η καθαρή αξία τόσο της βάρκας όσο και της εξωλέμβιας μηχανής μπορεί να είναι είτε κάτω είτε άνω των 1.500 Ευρώ.

Απάντηση:

Αν η οικονομική οντότητα τηρεί διπλογραφικά βιβλία, θα καταχωρίσει το σκάφος στον λογαριασμό 13.04 Πλωτά μέσα, σε περίπτωση που εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. ή σε υπολογαριασμό του λογαριασμού 14 Μεταφορικά μέσα, σε περίπτωση που εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών του ν. 4308/2014.

Παρά το γεγονός ότι το σκάφος του ερωτήματος αποτελείται από περισσότερα συστατικά στοιχεία (βάρκα και εξωλέμβια μηχανή), τα οποία έχουν διαφορετική ωφέλιμη οικονομική ζωή και ποικίλλουσα υπολειμματική αξία, δεν απαιτείται να παρακολουθούνται ως διακεκριμένα πάγια καθώς δεν έχουν σημαντική αξία κτήσης.

Για το λογιστικό χειρισμό των αποσβέσεων του σκάφους πρέπει να ληφθούν υπόψη οι σχετικές ρυθμίσεις των παραγράφων 3(α) (1) έως και 3(α) (4) του άρθρου 18 του ν.4308/2014. Με βάση τα πραγματικά περιστατικά της κάθε οντότητας, η διοίκησή της δύναται να υιοθετήσει τους φορολογικούς συντελεστές απόσβεσης, όπως ισχύουν κάθε φορά με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, εάν κατά την κρίση της προσεγγίζουν τους λογιστικούς συντελεστές απόσβεσης. Στην περίπτωση αυτή δεν γεννάται θέμα διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης και συνακόλουθα δεν υπάρχει ανάγκη τήρησης διπλών μητρώων παγίων (για τη λογιστική και τη φορολογική βάση).

Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη οντότητα είναι πολύ μικρή, κατά την παράγραφο 2(γ) του άρθρου 1 του ν.4308/2014 και τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις μεθόδους απόσβεσης παγίων στοιχείων της φορολογικής νομοθεσίας χωρίς να έχει υποχρέωση να εφαρμόσει τις σχετικές ρυθμίσεις των παραγράφων 3(α)(1) έως και 3(α)(4) του άρθρου 18 του ν.4308/2014 , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του ίδιου νόμου.

Για τις φορολογικές πτυχές του ερωτήματος θα πρέπει να απευθυνθείτε στις αρμόδιες διευθύνσεις της Α.Α.Δ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Αλέξανδρος Σικαλίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χαράλαμπος Συρούνης
Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος
Κωνσταντίνος Χαλέβας
Γεώργιος Παπαναστασόπουλος

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: