Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιήμενος σύμφωνα με το Ν.4461/2017.

Αιτιολογική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4387
Αρ. Φύλλου 85
12 Μαΐου 2016

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος -Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ -ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
`Αρθρο 1 Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας
`Αρθρο 2 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
`Αρθρο 3 Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
`Αρθρο 4 Υπαγωγή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων - λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των στρατιωτικών
`Αρθρο 5 Ενιαίοι κανόνες ασφάλισης παροχών υπαλλήλων Δημοσίου
`Αρθρο 6 Ειδικές - Μεταβατικές συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου
`Αρθρο 7 Εθνική Σύνταξη
`Αρθρο 8 Ανταποδοτική σύνταξη
`Αρθρο 9 Προσωρινή σύνταξη
`Αρθρο 10 Οικογενειακή παροχή ? προσαύξηση σύνταξης
`Αρθρο 11 Σύνταξη αναπηρίας
`Αρθρο 12 Σύνταξη λόγω θανάτου
`Αρθρο 13 Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης
`Αρθρο 14 Αναπροσαρμογή συντάξεων-προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων
`Αρθρο 15 Χρόνος ασφάλισης
`Αρθρο 16 Δικαιώματα αντισυμβαλλομένου συμφώνου συμβίωσης
`Αρθρο 17 Παράλληλη ασφάλιση
Αρθρο 18 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης
`Αρθρο 19 Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης
Αρθρο 20 Απασχόληση συνταξιούχων
`Αρθρο 21 Αναλογική Εφαρμογή διατάξεων -Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 22 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 169/2007
`Αρθρο 23 Ρυθμίσεις διαφόρων συνταξιοδοτικών θεμάτων
`Αρθρο 24 Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων - Ο.Δ.Α.Ζ.
`Αρθρο 25 Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ)
`Αρθρο 26 Έκταση Εφαρμογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
`Αρθρο 27 Εφαρμογή κοινών κανόνων ασφαλισμένων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα
`Αρθρο 28 Ανταποδοτική σύνταξη
`Αρθρο 29 Προσωρινή σύνταξη
`Αρθρο 30 Προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές
`Αρθρο 31 Ασφαλιστικές παροχές λόγω εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας
`Αρθρο 32 Παροχές ασθένειας σε χρήμα
`Αρθρο 33 Αναπροσαρμογή συντάξεων-προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων
`Αρθρο 34 Χρόνος ασφάλισης
`Αρθρο 35 Εφάπαξ παροχή
`Αρθρο 36 Παράλληλη ασφάλιση
`Αρθρο 37 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ -ΠΟΡΟΙ - ΑΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
`Αρθρο 38 Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών
`Αρθρο 39 Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών
`Αρθρο 40 Εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ
`Αρθρο 41 Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης
`Αρθρο 42 Ειδικό παράβολο ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών
`Αρθρο 43 Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
`Αρθρο 44 Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων
`Αρθρο 45 Κοινό μητρώο εισφορών και φόρου εισοδήματος
`Αρθρο 46 Αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού εισφορών
`Αρθρο 47 Μετοχικά Ταμεία
`Αρθρο 48 Διατάξεις Μ . Τ . Π . Υ .
`Αρθρο 49 Πρόσθετοι πόροι Ασφαλιστικού Συστήματος
`Αρθρο 50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
`Αρθρο 51 Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης -Σύσταση - Σκοπός
`Αρθρο 52 Οργανισμός του Ε .Φ .Κ .Α .
`Αρθρο 53 Ένταξη φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών στον Ε.Φ.Κ.Α.
`Αρθρο 54 Κ .Ε .Α .Ο .
`Αρθρο 55 Ασφαλιστέα πρόσωπα
`Αρθρο 56 Πόροι
`Αρθρο 57 Διοίκηση του Ε .Φ .Κ .Α .
`Αρθρο 58 Συμβουλευτικές Επιτροπές
`Αρθρο 59 Αρμοδιότητες Διοικητή
`Αρθρο 60 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 61 Προσωπικό γραφείων Διοικητή και Υποδιοικητών
`Αρθρο 62 Διοικητική Οργάνωση
`Αρθρο 63 Τμήμα Γραμματείας Διοικητή
`Αρθρο 64 Τμήμα Γραμματείας Υποδιοικητών
`Αρθρο 65 Διεύθυνση Ειδικού Προγράμματος
`Αρθρο 66 Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων
`Αρθρο 67 Γενικές Διευθύνσεις
`Αρθρο 68 Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης
Αρθρο 69 Τμήματα Διοικητικής Μέριμνας
`Αρθρο 70 Περιουσία, λογιστική και οικονομική λειτουργία
`Αρθρο 71 Θέματα προσωπικού
`Αρθρο 72 Θέματα προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής
`Αρθρο 73 Διατάξεις Ν .Α .Τ . και Ο .Γ .Α .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ε.Τ.Ε.Α. ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
`Αρθρο 74 Μετονομασία Ε.Τ.Ε.Α. σε «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» («Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.»)
`Αρθρο 75 Ένταξη Ταμείων Πρόνοιας στον Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
`Αρθρο 76 Ασφαλιστέα πρόσωπα στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
`Αρθρο 77 Πόροι του Ε . Τ . Ε . Α . Ε . Π .
`Αρθρο 78 Οικονομικό Σύστημα Λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
`Αρθρο 79 Χρόνος ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
`Αρθρο 80 Διοίκηση του Ε .Τ .Ε .Α .Ε .Π .
`Αρθρο 81 Θέματα οργάνωσης Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
`Αρθρο 82 Θέματα οικονομικής λειτουργίας Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
`Αρθρο 83 Θέματα προσωπικού εντασσομένων νομικών προσώπων
`Αρθρο 84 Ενιαίος Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
`Αρθρο 85 Ειδικά Οικονομικά Θέματα Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
`Αρθρο 86 Τ . Μ . Ε . Δ . Ε .
`Αρθρο 87 Διοίκηση Τ . Μ . Ε . Δ . Ε .
`Αρθρο 88 Πόροι και Περιουσία Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
`Αρθρο 89 Θέματα Προσωπικού Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
`Αρθρο 90 Έναρξη ισχύος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ
`Αρθρο 91 Προνοιακά Επιδόματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ηλικιωμένων και υπερηλίκων
`Αρθρο 92 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)
`Αρθρο 93 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
`Αρθρο 94 Ειδικές διατάξεις για θέματα παροχών
`Αρθρο 95 Παραγραφή αξιώσεων Ε.Φ.Κ.Α. -Αναλογική Εφαρμογή διατάξεων-Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 96 Παροχές Ε.Τ.Ε.Α. - Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων
`Αρθρο 97 Εισφορές επικουρικής ασφάλισης
`Αρθρο 98 Μεταβατική ρύθμιση - εισφορές αυταπασχολούμενων προερχόμενων από το Ε.Τ.Α.Α.
`Αρθρο 99 Μεταβατική διάταξη για συνταξιοδοτικές παροχές ασφαλιζομένων στον ΟΓΑ
`Αρθρο 100 Γενικές μεταβατικές διατάξεις Ε.Φ.Κ.Α.
`Αρθρο 101 Μεταβατικές διατάξεις για θέματα προσωπικού Ε.Φ.Κ.Α.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
`Αρθρο 102 Εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων
`Αρθρο 103 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών
`Αρθρο104 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών
`Αρθρο 105 Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΑΣ
`Αρθρο 106 Θωράκιση ελεγκτικών μηχανισμών αγοράς εργασίας
`Αρθρο 107 Πρόσβαση ΚΕΑΟ στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών
`Αρθρο 108 Διάκριση ασφαλιστικών οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης
`Αρθρο 109 Διαγραφή οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 110 Τροποποίηση του άρθρου 4 του Π.Δ. 370/1987
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
`Αρθρο 111 Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ)
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
`Αρθρο 112 Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος
`Αρθρο 113 Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων
`Αρθρο 114
`Αρθρο 115
`Αρθρο 116
`Αρθρο 117
`Αρθρο 118 Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
`Αρθρο 119 Ρύθμιση οφειλών προς Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. των πτωχών οφειλετών και άλλα θέματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
`Αρθρο 120
`Αρθρο 121
`Αρθρο 122 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως

νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2016
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: