Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΘΗΝΑ, 16/10/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ5/50/604022

Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 49

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΘΕΜΑ:

Ανάκληση της αρ. 20/12 εγκυκλίου κατά το μέρος που αφορά τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)

Κατ΄ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 53 του Ν.3996/11 , εκδόθηκε η αρ. 20/12 εγκύκλιος, κατά το μέρος που αφορά τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), σύμφωνα με την οποία από 5/8/11 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου) τα μέλη/φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στις προαναφερόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε αυτόν, κατατασσόμενα στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία του Οργανισμού του άρθρου 5 του Π.Δ. 258/05, καταβάλλοντας τις αναλογούσες εισφορές του Κλάδου Σύνταξης, μειωμένες κατά 50%.

Με το αρ. πρωτ. Φ10035/16166/137/18-09-12 έγγραφο, το εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας, μας γνώρισε τις διατάξεις του μεταγενέστερου Ν. 4019/11 (ΦΕΚ 216 τ.Α΄/30-09-11) με τις οποίες θεσπίζεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) και μεταξύ άλλων ορίζονται τα εξής:

Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους-εταίρου σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις ( Ν. 4019/11 άρθρο 3 παρ. 4 ).

Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι και εργαζόμενοι της, οι οποίοι αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, τα οποία δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, γίνεται κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 713 επ.ΑΚ με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του Ν. 2716/99 ( Ν. 4019/11 άρθρο 4 παρ. 6 & 7 ).

3. Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτήν. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό αποθεματικού, κατά ποσοστό 35% διανέμονται στους εργαζόμενους της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της και το υπόλοιπο διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ( Ν. 4019/11 άρθρο 7 παρ. 1 & 2 ).

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τα μέλη-εταίροι της Κοιν.Σ.Επ. με μόνη την ιδιότητα του μέλους, απαλλάσσονται από κάθε ασφαλιστική υποχρέωση ενώ για τα μέλη-εταίρους που είναι και εργαζόμενοι προβλέπεται ασφαλιστικό καθεστώς εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ).

Ύστερα από το προαναφερόμενο έγγραφο του εποπτεύοντος Υπουργείου καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4019/11 ως νεότερου κανόνα δικαίου που κατισχύει του Ν. 3996/11 και συνεπώς ανακαλείται η εγκύκλιος 20/12 κατά το μέρος που αφορά τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.).

Κατόπιν των παραπάνω, τα φυσικά πρόσωπα/μέλη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων που γράφτηκαν στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ πρέπει να εντοπιστούν και να διαγραφούν από την ημερομηνία εγγραφής τους και ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί να επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

Της παρούσας να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.

Ακριβές Αντίγραφο

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: