Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2021

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: Ε.2066

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Θέμα:

Διευκρινίσεις για λήψη των εκπτώσεων ΤΕ.Π.Α.Η., λόγω εφάπαξ ετήσιας προκαταβολής του και λόγω ετήσιας παραμονής πλοίου σε λιμένες της Ελληνικής Επικράτειας.

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με τα εν θέματι ζητήματα, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Με την περ. γ της παρ. 3 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4211/2013 (Α΄ 256) ορίζεται ότι σε περίπτωση εφάπαξ προπληρωμής του ΤΕ.Π.Α.Η. για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών (ένα έτος) παρέχεται έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) στο οφειλόμενο ποσό, ενώ, για τη διενέργεια της έκπτωσης, η προπληρωμή πρέπει να πραγματοποιείται εντός του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους για το επόμενο έτος ή εντός του Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.

2. Σύμφωνα με την περ. β της ως άνω παραγράφου είναι δυνατόν να παρέχεται περαιτέρω μείωση μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%)για τα σκάφη ολικού μήκους άνω των δώδεκα (12) μέτρων, ανεξαρτήτως σημαίας, εφόσον εισέρχονται και παραμένουν σε λιμένες της Ελληνικής Επικράτειας κατά το τρέχον έτος.

3. Κατ΄ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η ΠΟΛ. 1210/2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών, με την οποία ορίσθηκαν, μεταξύ άλλων, και οι προθεσμίες για την εμπρόθεσμη καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. ως εξής:

Βάσει του άρθρου 2 αυτής, το ΤΕ.Π.Α.Η. καταβάλλεται για κάθε μήνα παραμονής στα ελληνικά χωρικά ύδατα και η καταβολή διενεργείται πριν την έναρξη του μήνα για τον οποίο οφείλεται το τέλος και δύναται να αφορά και περισσότερους του ενός μήνες.

Για τα πλοία αναψυχής (ιδιωτικά και επαγγελματικά) ή τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια που εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα για πρώτη φορά εντός του μήνα, το ΤΕ.Π.Α.Η καταβάλλεται το αργότερο κατά την ημερομηνία εισόδου για ολόκληρο τον τρέχοντα μήνα.

Επίσης, το ΤΕ.Π.Α.Η. δύναται να προκαταβάλλεται εφάπαξ και για ολόκληρο το έτος με την προϋπόθεση η καταβολή να πραγματοποιηθεί είτε τον μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, είτε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.

4. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ΤΕ.Π.Α.Η. καταβάλλεται πριν την έναρξη του μήνα ή της περιόδου (περισσότερους του ενός μήνες) για τα οποία οφείλεται ή το αργότερο μέχρι την ημερομηνία εισόδου του σκάφους στα ελληνικά ύδατα.

Στην περίπτωση προπληρωμής του ετήσιου ΤΕΠΑΗ, και προκειμένου να ληφθεί η έκπτωση ετήσιας προπληρωμής (10%) η καταβολή του ετήσιου ΤΕΠΑΗ πρέπει να πραγματοποιηθεί είτε εντός του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους για το επόμενο, ή εντός του Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.

Για πλοία που εισέρχονται για πρώτη φορά εντός του μηνός Ιανουαρίου και προκειμένου να ληφθεί η έκπτωση ετήσιας προπληρωμής (10%) η καταβολή του ετήσιου ΤΕΠΑΗ πρέπει να έχει γίνει έως την ημερομηνία εισόδου στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

5. Παραδείγματα:

- Για σκάφος που βρίσκεται στα ελληνικά χωρικά ύδατα εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2020, πέραν της μηνιαίας καταβολής του ΤΕΠΑΗ για το μήνα αυτό, η έκπτωση (10%) για το έτος 2021, ήτοι από 1/1/2021 έως 31/12/2021, παρέχεται, εφόσον η ετήσια προπληρωμή για το εν λόγω έτος γίνει είτε το μήνα Δεκέμβριο έτους 2020 είτε τον Ιανουάριο του 2021.

- Για σκάφος που εισήλθε στα ελληνικά χωρικά ύδατα στις 10 Ιανουαρίου 2021, για την παροχή της έκπτωσης (10%), θα πρέπει η ετήσια προπληρωμή, του ΤΕ.Π.Α.Η. να γίνει μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2021, (ημέρα εισόδου του στα ελληνικά χωρικά ύδατα)

6. Τέλος, σε ότι αφορά την επιπλέον έκπτωση της παρ. β του άρθρου 5 της ΠΟΛ 1210/2018, λόγω ετήσιας παραμονής σε λιμένες της Ελληνικής Επικράτειας (20%), η έκπτωση αυτή χορηγείται με την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως χορηγηθεί η έκπτωση (10%) της ετήσιας προπληρωμής του ΤΕ.Π.Α.Η.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: