Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 4755/1930 - Άρθρο 15

ΑΡΘΡΟΝ 15 (Έγγραφα υποκείμενα εις εμπορικόν τέλος)

Εις το κατά την παράγραφαν 1 του προηγουμένου άρθρου 14 τέλος υπόκεινται:

1.α) Πάσα σύμβασις, οιουδήποτε αντικειμένου, συναπτόμενη είτε απ΄ ευθείας, είτε δια δημοσίου συναγωνισμού μεταξύ εμπόρων, μεταξύ εμπόρου και εμπορικής εταιρείας πάσης φύσεως, μεταξύ εμπορικών εταιρειών πάσης φύσεως, αφορώσα αποκλειστικώς εις την ασκουμένην υπ΄ αυτών εμπορίαν, και μεταξύ τρίτου εν γένει και ανωνύμου εταιρείας, ή πάσα εξόφλησις συμβάσεως ή σχετική προς την σύμβασιν απόδειξις, εφόσον καταρτίζονται εγγράφως και δη είτε δια δημοσίου, είτε δι΄ ιδιωτικού καθ΄ οιονδήποτε τύπον συντεταγμένου εγγράφου.

Εξαιρούνται: Α. Αι συμβάσεις, εξοφλήσεις και αποδείξεις, αίτινες, κατά ρητάς διατάξεις του παρόντος νόμου, υπόκεινται εις έλασσον τέλος χαρτοσήμου.

Β. Αι κατά το Νομοθετικόν Διάταγμα της 17 Ιουλίου 1923 "περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών" καθ΄ οιονδήποτε τύπον συμβάσεις ενέγγυου πιστώσεως ή προκαταβολής επί φορτωτικών, αίτινες υπόκεινται εις το ήμισυ του αναλογικού τέλους [της κλίμακας] του άρθρου 14, πλην των συμβάσεων ενέγγυου πιστώσεως ή προκαταβολής επί φορτωτικών των αφορωσών σιτηρά, καπνά ή σταφίδας αίτιναι υπόκεινται εις το εν τέταρτον του αναλογικού τέλους [της κλίμακας] του άρθρου 14.

Γ. Τα προικοσύμφωνα, αι συμβάσεις δωρεάς, αι συμβάσεις αι έχουσαι αντικείμενον σύστασιν, μετάθεσιν, αλλοίωσιν πραγματικών δικαιωμάτων επί ακινήτων κτημάτων ή μεταβολήν της νομής αυτών, άτινα υπόκεινται πάντοτε εις το τέλος [της κλίμακος] του άρθρου 12.

Δ. Πάσαι αι συμβάσεις αι εις υποθήκας αφορώσαι, υποκείμενοι εις τέλη συμφώνως προς τας διακρίσεις των κατωτέρω εδαφίων δ΄ και ε΄.

Ε. [Τα δάνεια, απλά ή χρεωλυτικά ή επ΄ ανοικτώ λογαριασμώ, τα χορηγούμενα υπό ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών κτηματικής πίστεως, άτινα υπόκεινται πάντοτε και εις τας περιπτώσεις έτι του κατωτέρω εδαφίου ε΄ εις το αναλογικόν τέλος, του άρθρου 12, εφαρμοζόμενης επ΄ αυτών της παραγράφου 1 εδάφιον ε΄ του άρθρου 13].

ΣΤ. Τα έγγραφα, περί ων η παράγραφος 1 εδάφιον δ΄ του ανωτέρω άρθρου 13, άτινα υπόκεινται πάντοτε εις το τέλος του άρθρου 12, έστω και αν μετά του Δημοσίου, των Δήμων ή των Κοινοτήτων ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου συμβάλλεται ανώνυμος εταιρεία.

Ζ. Αι ουναλλαγαί, περί ων προβλέπουσι τα άρθρα 15β, 15γ, 15δ, 15ε και 16 του παρόντος.

β) Αι διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 1 εδάφια β΄, γ΄, στ΄ και ζ΄ έχουσιν ανάλογον εφαρμογήν και δια τας περιπτώσεις των εν τω παρόντι άρθρω αναφερομένων συμβάσεων και σχέσεων.

γ) Εφόσον σχετικώς προς οιανδήποτε κυρίαν σύμβασιν, υποκειμένην εις τα αναλογικά τέλη του παρόντος άρθρου, συνάπτωνται παρεπόμενα σύμφωνα, αναφερόμενα εις την παροχήν ενεχύρου, εγγυήσεως πάσης φύσεως, ως και πάσης άλλης ασφαλείας ή ποινικών ρητρών, εάν μεν υπεβλήθη εις το προσήκον αναλογικόν τέλος η κυρία σύμβασις, το δε παρεπόμενον σύμφωνον συμφωνήται δια του αυτού εγγράφου, εις ουδέν υπόκειται τούτο τέλος, εάν το παρεπόμενον σύμφωνον συμφωνήται δια χωριστού εγγράφου, εφόσον μεν η κυρία σύμβασις υπεβλήθη εις το προσήκον αναλογικόν τέλος, το παρεπόμενον σύμφωνον υπόκειται εις πάγιον τέλος δραχμών (150), εν εναντία, δε, περιπτώσει εις το κατά την φύσιν της κυρίας συμβάσεως προσήκον αναλογικόν τέλος του παρόντος άρθρου, υπολογιζόμενον επί του ποσού του αντιστοιχούντος εις την αξίαν της μη υποβληθείσης εις το προσήκον αναλογικόν τέλος της κυρίας συμβάσεως, αδιαφόρως αν το εν τω παρεπομένω συμφωνώ ποσόν είναι έλασσον ή μείζον της αξίας της μη φορολογηθείσης κυρίας συμβάσεως. Παν όμως ποσόν, καταβαλλόμενον συνεπεία προσθέτου συμφώνου πέραν του υποβληθέντος εις το προσήκον αναλογικόν τέλος ποσού της κυρίας συμβάσεως, υπόκειται κατά την καταβολήν του ειςτο κατά το παρόν άρθρον αναλογικόν τέλος.

Προκειμένης θεωρήσεως υπό συμβολαιογράφου ιδιωτικού εγγράφου συστάσεως ενεχύρου, όπωςτούτο κτήσηται βεβαίαν χρονολογίαν, κατά τας διατάξεις των άρθρων 1211 και 1247 του Αστικού Κωδικός, η θεώρησις αύτη υπόκειται εις το κατά τ΄ ανωτέρω προσήκον αναλογικόν τέλος, εκτός αν προκύπτη, ότι το έγγραφον τούτο ή η κυρία σύμβασις υπήχθησαν εις το εν λόγω τέλος, οπότε η θεώρησις υποβάλλεται εις το προσήκον αυτή (πάγιον τέλος).

δ) Εφόσον το παρεπόμενον σύμφωνον αφορά ασφάλειαν δι΄ υποθήκης, εάν μεν τούτο συμφωνήται δια του αυτού μετά της κυρίας συμβάσεως εγγράφου, τούτο μεν εις ουδέν υπόκειται τέλος, η κυρία όμως σύμβασις υπόκειται πάντοτε εις το αναλογικόν τέλος του άρθρου 12, εάν δε το παρεπόμενον ούμφωνον της υποθήκης γίνεται δια χωριστού εγγράφου, το σύμφωνον τούτο υπόκειται εις τέλος ίσον προς την διαφοράν μεταξύ του τέλους του άρθρου 12 και εκείνου, εις ο κατά νόμον υπεβλήθη η κυρία σύμβασις, εις ην αφορά το παρεπόμενον σύμφωνον της παροχής υποθήκης.

ε) Εξαιρετικώς, υπόκεινται εις το αναλογικόν τέλος του άρθρου 14 πάσα δι΄ υποθήκης ησφαλισμένη σύμβασις δανείου απλού ή χρεωλυτικού ή πιστώσεως εις ανοικτόν λογαριασμόν (αποκλειομένων των δι΄ υποθήκης ασφαλιζομένων απαιτήσεων των στηριζόμενων επί γραμματίων εις διαταγήν ή συναλλαγματικών, εφ΄ ων εφαρμόζεται πάντοτε η αμέσως ανωτέρω υπό στοιχείον δ΄ διάταξις), ως και πάσα σύμβασις δι΄ ης χορηγείται υποθήκη προς εξασφάλισιν προγενεστέρας ή μελλούσης απαιτήσεως εκ των άνω δανείων ή πιστώσεων, εφόσον τα δάνεια ή αι πιστώσεις χορηγούνται [είτε παρ΄ ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών προς εμπόρους ή εμπορικάς εταιρείας οιασδήποτε φύσεως], είτε παρ΄ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου προς ανωνύμους βιομηχανικάς εταιρείας. Εις τας περιπτώσεις ταύτας, όταν δια χωριστού εγγράφου χορηγήται υποθήκη προς εξασφάλισιν προγενεστέρας εκ δανείου ή πιστώσεως οφειλής, η σύμβασις αύτη υπόκειται εις πάγιον τέλος δραχμών (150), εφόσον η κυρία σύμβασις υπήχθη τουλάχιστον εις το αναλογικόν τέλος του άρθρου 14.

2. [(Τέλος 2%). Τα καταστατικά των εν Ελλάδι παντός είδους εμπορικών εταιρειών και πάσα πράξις σχετική προς την αύξησιν του κεφαλαίου αυτών.

Το κατά τ΄ ανωτέρω οφειλόμενον τέλος επί των καταστατικών δεν δύναται εν πάση περιπτώσει να είναι κατώτερον των χιλίων (1.000) δραχμών.

Απλαί τροποποιήσεις των καταστατικών, μη συνεπαγόμενοι αύξησιν κεφαλαίου ή μη αφορώσαι παράτασιν του χρόνου της διαρκείας της εταιρείας, υπόκεινται εις πάγιον τέλος δραχμών.

Εξαιρετικώς, τα καταστατικά των παντός είδους ναυτιλιακών εταιρειών, περιλαμβανομένης και της συμπλοιοκτησίας, των συνιστώμενων επί τω σκοπώ της εκμεταλλεύσεως είτε των εις έλληνας πλοιοκτήτας ανηκόντων ή υπό ναυπήγησιν ευρισκομένων και εις τας εταιρείας ταύτας εισφερομένων, είτε υπό των εταιρειών τούτων αποκτηθησομένων πλοίων εν γένει ή μεριδίων αυτών, απαλλάσσονται δια το σύνολον των κεφαλαίων αυτών, εφόσον τούτο καλύπτεται κατά τα τέσσαρα πέμπτα (4/5) αυτού δια της αξίας των εισφερομένων κατά τ΄ ανωτέρω πλοίων κ.λπ. και θα εξακολουθή καλυπτόμενον κατά το αυτό ποσοστόν καθ΄ όλην την διάρκειαν της εταιρείας, του κατά τ΄ ανωτέρω τέλους ή του αντιστοίχου τοιούτου κατά την Προξενικήν Νομοθεσίαν, ως και παντός υπέρ οιουδήποτε τρίτου τέλους, εισφοράς, κρατήσεως ή δικαιώματος επί τη συντάξει ή δημοσιεύσει των καταστατικών τούτων, εξαιρέσει μόνον των δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων. Αι κατά τ΄ ανωτέρω απαλλαγαί παρέχονται υπό την προύπόθεσιν, ότι τα εισφερόμενα εις τας εταιρείας πλοία φέρουσιν ή θα τεθώσι υπό ελληνικήν σημαίαν εντός τριμήνου από της υπογραφής του καταστατικού της εταιρείας, ή, προκειμένου περί κτήσεως πλοίων υπό της εταιρείας, εντός μηνός από της κτήσεως αυτών. Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει η κτήσις του πλοίου δέον να πραγματοποιηθεί εντός εξ (6) μηνών από της συστάσεως της εταιρείας, προκειμένου δε περί ναυπηγήσεως τοιούτου δέον εντός της αυτής προθεσμίας των εξ (6) μηνών να υπογραφή το σύμφωνον της ναυπηγήσεως. Της αυτής απαλλαγής και υπό τας αυτάς ως άνω προϋποθέσεις απολαύουσι και αι πράξεις αυξήσεως του κεφαλαίου των εταιρειών τούτων. Τ΄ ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και επί συγχωνεύσεως ναυτιλιακών εταιρειών δια συστάσεως νέας. Επίσης, εφαρμόζονται αναλόγως και επί συγχωνεύσεως εις άλλην ή εξαγοράς υπό άλλης, μίας ή πλειόνων εταιρειών, ως και επί αυξήσεως του κεφαλαίου μετά ή άνευ προσλήψεως συνεταίρου υπό οιασδήποτε άλλης συνεστημένης ναυτιλιακής εταιρείας, της προϋποθέσεως επενδύσεως του κεφαλαίου εις πλοία κατά τα τέσσαρα πέμπτα (4/5) αυτών αφορώσης εις την συγχωνευομένην ή εξαγόραζομένη ν εταιρείαν ή εις το ποσόν της αυξήσεως του κεφαλαίου.

Αι πράξεις παρατάσεως του χρόνου της διαρκείας των εταιρειών υπόκεινται εις τέλος (2%) επί του κεφαλαίου αυτών. Εις το αυτό τέλος υπόκεινται και αι πράξεις παρατάσεως του χρόνου της διαρκείας εμπορικών ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών, ων η κατά το καταστατικόν αυτών διάρκεια έχει λήξει κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος, υπό τον όρο, ότι καθ΄ όλον το διάστημα από της λήξεως του χρόνου της διαρκείας αυτών και μέχρι της κατά την παρούσαν διάταξιν σημάνσεως της πράξεως παρατάσεως του χρόνου της διαρκείας αυτών, είτε υφισταμένης χωρίς να έχη προσηκόντως σημανθή, είτε ήδη συνταχθησομένης, αι εταιρείαι αύται εξηκολούθησαν πράγματι και αποδεδειγμένως εργαζόμενοι, άνευ μεταβολής εις τα κατά το καταστατικόν αυτών πρόσωπα των συνεταίρων. Δεν θεωρείται, ότι επήλθε μεταβολή εις τα πρόσωπα των συνεταίρων επί συνεχίσεως της εταιρικής συνεργασίας, κατά διάταξιν του καταστατικού, μετά των κληρονόμων αποβιώσαντος συνεταίρου. Η κατά τ΄ ανωτέρω σήμανσις επιτρέπεται όπως πραγματοποιηθή μέχρι τέλους του οικονομικού έτους 1952-1953. Δια την τοιαύτην σήμανσιν δεν επιβάλλεται οιονδήποτε πρόστιμον].

3. (Τέλος 2%) [Αι πράξεις ανωνύμων εταιρειών περί εκδόσεως δανείων δι΄ ομολογιών], εάν όμως αι ομολογίαι ασφαλίζωνται δι΄ υποθήκης,το περί υποθήκης σύμφωνον υπόκειται εις πάγιον τέλος δραχμών (150).

4.[(Τέλος 2%) Οι οριστικοί τίτλοι οιουδήποτε είδους μετοχών των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, ως και των ημεδαπών κατά μετοχάς ετερορρύθμων εταιρειών, οι τίτλοι παντός είδους ομολογιών και τα εν Ελλάδι κυκλοφορούνται παντός είδους ξένα χρεώγραφα. Οι ιδρυτικοί τίτλοι υπόκεινται εις πάγιον τέλος (150) δραχμών.

Δεν οφείλεται οιονδήποτε τέλος εν περιπτώσει αντικαταστάσεως των ως άνω τίτλων, λόγω φθοράς ή απώλειας αυτών. Εις πάσαν άλλην περίπτωσιν εκδόσεως νέου τίτλου οφείλεται το αυτό τέλος του πρώτου εδαφίου της παρούσης.

Εξαιρετικώς, εις ουδέν τέλος υπόκεινται κατά τε την έκδοσιν και την εξ οιουδήποτε λόγου αντικατάστασιν αυτών οι τίτλοι των μετοχών των εταιρειών των συνιστώμενων κατά το δεύτερον εδάφιον της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου].

5. [(Τέλος 2%). α) Αι διανομαί, λόγω διαλύσεως, περιουσιών των εν Ελλάδι ομορρύθμων και ετερορρύθμων εμπορικών εταιρειών, μετ΄ έκπτωσιν εκ του ενεργητικού αυτών της αξίας: αα) των κατά την σύστασιν και κατά την λειτουργίαν των εταιρειών τούτων κατατεθέντων κεφαλαίων, ββ) του κατά τον χρόνον της διανομής πραγματικού παθητικού αυτών και γγ) της αξίας των τυχόν περιλαμβανομένων ακινήτων.

Η έκπτωσις των υπό στοιχεία (αα) και (ββ) κονδυλίων συγχωρείται, εφόσον αποδεδειγμένως κατά την εις την εταιρείαν εισφοράν των κεφαλαίων και κατά την υπ΄ αυτής ανάληψιν των λοιπών υποχρεώσεων κατεβλήθη το προσήκον αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου. Η τυχόν μη έκδοσις σχετικών εγγράφων κατά τον χρόνον της εισφοράς του κεφαλαίου ή της συστάσεως των λοιπών υποχρεώσεων δεν απαλλάσσει της υποχρεώσεως καταβολής και επί των εν λόγω κονδυλίων του αναλογικού τέλους χαρτοσήμου της διαλύσεως.

Δεν οφείλεται ιδιαίτερόν τι τέλος δια τας υπό των εταίρων αναλαμβανομένας δια της περί διανομής πράξεως υποχρεώσεις της εταιρείας κατά λόγον της εταιρικής αυτών μερίδος.

[β) Τα εν τω προηγουμένω εδαφίω εφαρμόζονται αναλόγως και επί απολήψεως μερίδων αποσυρόμενων εκ της εταιρείας εταίρων, ανεξαρτήτως αν τας εταίρων, αναδέχηται η εταιρεία].

γ) Εις τέλος εν επί τοις εκατόν (1%) υπόκεινται, από του ημερολογιακού έτους 1974 και εφεξής, τα εκ των βιβλίων και στοιχείων προκύπτοντα καθαρά κέρδη των ομορρύθμων, ετερορρύθμων και περιωρισμένης ευθύνης εταιρειών, ως και των κερδοσκοπικών συνεταιρισμών και κοινοπραξιών. Το ως άνω τέλος, εις ας περιπτώσεις υφίσταται υποχρέωσις υποβολής της υπό της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 16α του Ν.Δ. 3323/1955 (νυν παραγράφου 1 άρθρου 10 Ν. 2238/1994 προβλεπομένης δηλώσεως, καταβάλλεται εφάπαξ δια της εν λόγω δηλώσεως και συν τη εμπροθέσμω) υποβολή ταύτης. Εις ας περιπτώσεις δεν υφίσταται τοιαύτη υποχρέωσις, το τέλος τούτο καταβάλλεται εντός τριμήνου από της λήξεως της διαχειριστικής περιόδου, ανεξαρτήτως της, κατηγορίας των τηρουμένων βιβλίων.

Το κατά το προηγούμενον εδάφιον τέλος οφείλεται και οσάκις δεν τηρούναι βιβλία και στοιχεία ή εκ των τηρουμένων δεν προκύπτουν τα καθαρά κέρδη ή τα προκύπτοντα τυγχάνουν αναληθή ή προσδιορίζονται κατ΄ ειδικόν τρόπον, Εν τη περιπτώσει ταύτη το τέλος τούτο υπολογίζεται λαμβανομένων υπ΄ όψιν των καθαρών κερδών, ως ταύτα προσδιορίζονται δια την επιβολήν του φόρου εισοδήματος.

Η ανάληψις ποσών υπό των εταίρων διαρκούσης της εταιρικής χρήσεως, έναντι κερδών της χρήσεως ταύτης, η διανομή των κερδών εις τους εταίρους ή η πίστωσις δι΄ αυτών των προσωπικών λογαριασμών των εταίρων, η μεταφορά των κερδών εις τους λογαριασμούς κέρδη και ζημίαι, τακτικού και εκτάκτου αποθεματικού, ως και η παραμονή των κερδών εις τους ανωτέρω λογαριασμούς, εις ουδέν τέλος χαρτοσήμου υπόκεινται.

Πάσα εν γένει εγγραφή εις τα βιβλία περί καταθέσεως ή αναλήψεως χρημάτων υπό εταίρων ή μετόχων ή άλλων προσώπων προς ή από εμπορικάς εν γένει εταιρείας ή επιχειρήσεις, ήτις δεν ανάγεται εις σύμβασιν, πράξιν κ.λπ., υποβληθείσαν εις τα οικεία τέλη χαρτοσήμου ή απαλλαγείσαν νομίμως των τελών τούτων, υπόκεινται εις αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου εν επί τοις εκατόν (1%). Εις ην περίπτωσιν, εκ της εγγραφής ή εξ ετέρου εγγράφου, αποδεικνύεται ότι η κατάθεσις ή ανάληψις αφορά σύμβασιν, πράξιν κ.λπ. υποκειμένην εις μεγαλύτερον ή μικρότερον τέλος χαρτοσήμου, οφείλεται το δια την σύμβασιν, πράξιν κ.λπ. προβλεπόμενον τέλος.

Εξαιρετικώς, αι προς τον σκοπόν της ταμιακής διευκολύνσεως των ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών προσωριναί εις τρεχούμενον λογαριασμόν καταθέσεις των ομορρύθμων εταίρων, ως και αι αναλήψεις τούτων, απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήμου, εφόσον το εκάστοτε πιστωτικόν υπόλοιπον των καταθέσεων τούτων δεν υπερβαίνει εν συνόλω το ποσόν των δραχμών 25.000. Πιστωτικά υπόλοιπα του τρεχουμένου τούτου λογαριασμού υπερβαίνοντα το ποσόν τούτο υπόκεινται εξ ολοκλήρου εις το οικείον τέλος.

Επί δανείων κινουμένων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών το προσήκον τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται δι΄ εκάστην διαχειριστικήν περίοδον επί του μεγαλυτέρου ύψους του χρεωστικού ή πιστωτικού αυτών υπολοίπου, κατά περίπτωσιν. Το χρεωστικόν ή πιστωτικόν υπόλοιπον λογαριασμού τινός μεταφερόμενον εις την επομένην διαχειριστικήν περίοδον θεωρείται ως νέα κατάθεσις (δάνειον) δια την εξεύρεσιν του μεγαλυτέρου ύψους της περιόδου ταύτης.

6. [(Τέλος 2%). Αι εξοφλήσεις μερισμάτων και άλλων ωφελειών παντός είδους μετοχικών τίτλων και ιδρυτικών τοιούτων, ως και τόκων και άλλων ωφελειών ομολογιών εταιρειών κ.λπ.].

7. [Η μεταβίβασις μετοχών (πλην των ονομαστικών μετοχών των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών), ιδρυτικών τίτλων και ομολογιών εν γένει, εκδιδομένων υπό ελληνικών εταιρειών κ.λπ.], ως και ξένων εν γένει χρεωγράφων.

8. [Συμβάσεις παροχής πιστώσεως εις ανοικτόν λογαριασμόν ησφαλισμένων ή μη δι΄ ενεχύρου συνομολογούμεναι εντός των όρων και προϋποθέσεων της εκάστοτε ισχυούσης "περί ελέγχου της πίστεως" νομοθεσίας (του Ν.Δ. 588 της 5/7 Απριλίου 1948, ως τούτο ετροποποιήθη, και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδοθεισών διοικητικών πράξεων) υπόκεινται από 1ης Ιανουαρίου 1962 εις τέλος χαρτοσήμου ήμισυ επί τοις εκατόν (0,5%) επί του ποσού δι΄ ο η πίστωσις και δι΄ έκαοτον έτος της διαρκείας αυτής, μη εφαρμοζομένου επί των συμβάσεων τούτων της τελευταίας περιπτώσεως του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρον 9 παράγραφος 1 Νόμου 3300/1955).

Κατ΄ εξαίρεσιν, αι μεταξύ της Τραπέζης της Ελλάδος και πάσης άλλης τραπέζης συναπτόμενοι δανειακοί συμβάσεις προς τον σκοπόν χρηματοδοτήσεως υπό της δανειζόμενης τραπέζης βιομηχανικών ή εμπορικών κ.λπ. επιχειρήσεων υποβάλλονται εις το εν τέταρτον (1/4) των κατά την παράγραφαν 1 του άρθρου 14 του παρόντος αναλογικών τελών χαρτοσήμου].

9. (Τέλος 2%). α) Αι παντός είδους τραβηκτικαί, πλην των εν τω κατωτέρω εδαφίω γ΄ αναφερομένων, και πάντα τα εις διαταγήν έγγραφα, πλην των συναλλαγματικών, των γραμματίων εις διαταγήν και των επιταγών επί τη εμφανίσει (cheques), τα περιέχοντα υποσχέσεις πληρωμής ποσών, εφόσον εκδίδονται εν Ελλάδι.

β) Επί των εν τη αλλοδαπή εκδοθέντων τοιούτων εγγράφων και εν Ελλάδι εισαγομένων εις τέλος υπόκεινται, εάν οπισθογραφώνται εν Ελλάδι, η οπισθογράφησις, εν ελλείψει δε οπισθογραφήσεως η εξόφλησις. Εν ελλείψει οπισθογραφήσεως ή εξοφλήσεως και εάν τα έγγραφα ταύτα προσάγωνται προς διαμαρτύρησιν εν Ελλάδι, υπόκεινται εις τέλος προ της διαμαρτυρήσεως.

γ) Τραβηκτικαί, οπουδήποτε εκδιδόμενοι, συνοδεύουσαι παντός είδους παραστατικά έγγραφα αποστολής εμπορευμάτων και ούσαι πληρωτέαι επί παραδόσει των ανωτέρω εγγράφων, κατ΄ εξαίρεσιν και μόνον εφόσον κατηρτίσθη ιδία σύμβασις προκαταβολής καθ΄ οιονδήποτε τύπον επί φορτωτικής, υποβληθείσα εις το νόμιμον τέλος, υπόκεινται εις πάγιον τέλος δραχμών (80).

δ) Αι οπισθογραφήσεις και η εξόφλησις των εν τω εδαφίω α΄ της παρούσης παραγράφου εγγράφων, γραφόμεναι επ΄ αυτών, εις ουδέν τέλος υπόκεινται, γιγνόμεναι δε δια χωριστών εγγράφων, δημοσίων ή ιδιωτικών, υπόκεινται εις πάγιον τέλος δραχμών (50), εφόσον, επί μεν των εν Ελλάδι εκδοθέντων ως ανωτέρω εγγράφων, κατεβλήθη το κατά το παρόν άρθρον αναλογικόν τέλος κατά την έκδοσιν αυτών, επί δε των εν τη αλλοδαπή εκδοθέντων τοιούτων η καταβολή του τέλους εγένετο κατά τους ορισμούς και τας διακρίσεις του ανωτέρω εδαφίου β΄.

ε) Οσάκις τα ως άνω έγγραφα εις διαταγήν εκδίδονται εις πολλαπλά πρωτότυπα, έκαστον αυτών υπόκειται εις το αυτό τέλος, εκτός εάν άπαντα προσήχθησαν κατά την έκδοσιν και προ πάσης χρήσεως αυτών εις τον Οικονομικόν Έφορον προς επιβολήν του αναλόγου τέλους, οπότε, υποβληθέντος, του ενός των πρωτοτύπων εις το ανάλογον τέλος, τα λοιπά υποβάλλονται εις τέλος δραχμών (50).

στ) Εξαιρούνται του τέλους τα τραπεζικά γραμμάτια της Τραπέζης της Ελλάδος.

10. (Τέλος 2%). Αι επί ναυτική υποθήκη συστατικαί υποχρεώσεων συμβάσεις, αι εξοφλήσεις μερισμάτων εκ κερδών ναυσιπλοΐας, ως και πάσα ετέρα σύμβασις, πλην των τοιούτων δωρεών και προικών, αφορώσα τα πλωτά μέσα εν γένει, εφαρμοζόμενης και εν προκειμένω κατ΄ αναλογίαν της διατάξεως του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του παρόντος.

Τ΄ ανωτέρω δεν εφαρμόζονται επί επαχθούς μεταβιβάσεως πλοίων, συμφώνως προς την διάταξιν της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του υπ΄ αριθ. 1587/1950 Νόμου, ως και επί συναλλαγών περί ων προβλέπει το άρθρον 16 του παρόντος.

Εξαιρετικώς, αι συμβάσεις κτήσεως υπό των, κατά το δεύτερον εδάφιον της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εταιρειών ή και υπό οιωνδήποτε άλλων ναυτιλιακών εταιρειών συνεστημένων ήδη, πλοίων εν γένει ή μεριδίων αυτών, φερόντων ξένην σημαίαν ή υπό ναυπήγησιν ευρισκομένων, απαλλάσσονται των κατά την παρούσαν παράγραφον τελών ή των κατά την Προξενικήν Νομοθεσίαν αντιστοίχων τοιούτων.

11. (Τέλος 2%). Αι διανομαί κληρονομιών, κληροδοτημάτων, ή οιασδήποτε άλλης κοινής περιουσίας, ως και οι επί κληρονομιών και κληροδοτημάτων συμβιβασμοί και εξοφλήσεις.

Επί εκποιήσεως κοινού πράγματος δια πλειστηριασμού, λόγω του ανέφικτου της αυτούσιου διανομής αυτού, εις το εν λόγω τέλος υπόκειται η πράξις διανομής του εκπλειστηριάσματος μεταξύ των δικαιούχων, της αναλήψεως του εκ του εκπλειστηριάσματος αναλογούντος, εις έκαοτον τούτων ποσού ενεργούμενης ατελώς.

Επί μερικών διανομών τα τέλη χαρτοσήμου, ως και τα τέλη και δικαιώματα μεταγραφής υπολογίζονται επί της αξίας του μεριδίου των εξερχόμενων της κοινωνίας.

Δεν οφείλονται τα κατά την παρούσαν παράγραφαν τέλη εις πάσαν περίπτωσιν, καθ΄ ην, συμφώνως προς τας διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1, του άρθρου 4 και του άρθρου 19 του Νόμου 1587/1950 οφείλεται φόρος μεταβιβάσεως ακινήτων.

12. (Τέλος 2%). Πάσα λογοδοσία επιτρόπων, κηδεμόνων, δικαστικών αντιληπτόρων ή προσωρινών διαχειριστών. Αι λογοδοσίαι εντολοδόχου προς εντολέα ή αι εξοφλήσεις αυτών, εκτός εάν προεπληρώθη το αναλογικόν τέλος κατά την κατάρτισιν της σχέσεως εις ην αφορά η δοθείσα εντολή ή κατά την του παρά του εντολοδόχου είσπραξιν, οπότε αι εν λόγω λογοδοσίαι ή εξοφλήσεις υπόκεινται εις πάγιον τέλος δραχμών (80).

13. (Τέλος 1%). Αι μεταγραφαί, πλην των εν άρθρω 19 του Νόμου 1587/1950 "περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ΄ αριθ. 1521/1950 Αν. Νόμου "περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων" προβλεπομένων περιπτώσεων.

14. (Τέλος 2%). Τα απόγραφα των κατά τον νόμον ΓΠΟΔ΄ (υπ΄ αριθ. 3974) του 1911 αποφάσεων, του τέλους υπολογιζόμενου επί του δια της αποφάσεως επιδικαζομένου ποσού και των τόκων αυτού μέχρι της ημέρας της εκδόσεως του απογράφου, γιγνομένης ειδικής περί της καταβολής ταύτης μνείας παρά πόδας του εκτελεστού απογράφου υπό της εκδιδούσης αυτό Αρχής.

15. α) (Τέλος 2%). [Αι περί εισπράξεως δικαιωμάτων αποδείξεις των Γενι­κών Αποθηκών].

β) Η οπισθογράφησις ενεχυρογράφων των Γενικών Αποθηκών. Εάν όμως η σύμβασις του δανείου και ενεχύρου των εν τω ενεχυρογράφω εμπορευμάτων συνέστη δι΄ ιδιαιτέρας συμβάσεως υποβληθείσης εις το νόμιμον αναλογικόν τέλος, η δι΄ οπισθογραφήσεως ταυτοχρόνως προς τον αυτόν δανειστήν λόγω ενεχυριάσεως μεταβίβασις του ενεχυρογράφου τούτου υπόκειται εις πάγιον τέλος δραχμών (80)

γ) Αι έναντι παραδοθέντος οταφιδοκάρπου εις την Εταιρείαν Γενικών Απο­θηκών ως διαχειρίστριαν του Αυτονόμου Σταφιδικού Οργανισμού εκδιδόμενοι υπό της Εταιρείας ταύτης αποδείξεις αποταμιεύσεως παρ΄ αυτή σταφιδοκάρπου (δελτία παρακρατήσεων), μόνον κατά την εξαργύρωσιν των καθ΄ έκαστον έτος πλεονασμάτων εκ τούτων, ουδενός ετέρου τέλους καταβαλλομένου κατά τε την έκδοσίν των και τας μετέπειτα δι΄ οπισθογραφήσεως μεταβιβάσεις των.

δ) Η ενεχυρίασις αποδείξεων αποθηκεύσεως σταφιδοκάρπου (δελτίων παρακρατήσεως), μόνον εφόσον συνιστάται δι΄ ιδιαιτέρας συμβάσεως, άλλως η λόγω ενεχυριάσεως οπισθογράφησις τούτων υπόκειται μόνον εις πάγιον τέλος δραχμών (50).

16.α) Εις το τέλος χαρτοσήμου δύο επί τοις εκατόν (2%) υπόκεινταιαιαποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων, επί παντός είδους ασφάλισεων.

Εις το αυτό τέλος υπόκεινται αι αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων,και όταν ταύτα καταβάλλονται υπό του Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Εξαιρετικώς, αι αποδείξεις καταβολής ασφαλίστρων δια συναπτομένας εν Ελλάδι ή μέσω των εν Ελλάδι νομίμων εκπροσώπων των μεσιτών του Αγγλικού Λόϋδ ασφαλίσεις πλοίων και αεροσκαφών, ως και των πληρωμάτων αυτών, υπόκεινται εις τέλος δραχμών (80).

Αι αποδείξεις επιστροφής ασφαλίστρων, εφόσον εσημάνθη η απόδειξιςτης πληρωμής των ασφαλίστρων, υπόκεινται εις πάγιον τέλος δραχμών (80).

β) Εις τέλος εν επί τοις εκατόν (1%) υπόκεινται τα υπό της ασφαλιστικής εταιρείας επί ασφαλιστηρίων ζωής χορηγούμενα δάνεια, αι υπό ασφαλιστικής εταιρείας εξαγοραί (rachats) ασφαλιστηρίων ζωής, είτε δι΄ ιδιωτικού, είτε δια δημοσίου εγγράφου καταρτίζονται πάσαι αύται.

17 (Τέλος 2%). Αι εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων διδόμεναι εξοφλήσεις χρηματικών ενταλμάτων ή παρακαταθηκών οιωνδήποτε, ως και πάσα εν γένει συναλλαγή του Ταμείου τούτου μετά τρίτων, εξαιρουμένων των συναλλαγών της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του παρόντος. Το προκείμενον αναλογικόν τέλος οφείλεται, εφόσον, ως εκ της φύσεως της δια του ποσού του εντάλματος ή της παρακαταθήκης εξοφλουμένης εν όλω ή εν μέρει σχέσεως, δεν προβλέπεται υπό του παρόντος ή άλλου νόμου βαρύτερον ή ελαφρότερον αναλογικόν τέλος ή πάγιον τοιούτο ή ατέλεια.

Εφόσον κατά την εξόφλησιν του εντάλματος ή της παρακαταθήκης κ.λπ. αποδεικνύεται, ότι και ως προς το εξοφλούμενον ποσόν κατεβλήθη (ή καταβληθήσεται εν καιρώ τω δέοντι, κατά τας περί τούτου ειδικός διατάξεις του παρόντος νόμου) το προσήκον εις την σχέσιν, εξ ης το ποσόν τούτο απορρέει, αναλογικόν τέλος, η εξόφλησις υποβάλλεται εν πάση περιπτώσει εις το περί αυτής προβλεπόμενον υπό του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του παρόντος τέλους. Εξαιρετικώς, η εξόφλησις παρακαταθήκης μισθωμάτων εξ οικοδομών και γαιών, αναγομένων εις την μετά την 1 Ιουλίου 1950 περίοδον, ενεργείται πάντοτε ατελώς.

Απαλλάσσεται του κατά την παρούσαν παράγραφον τέλους πάσα εν γένει συναλλαγή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μετά του Δημοσίου, Δήμων ή Κοινοτήτων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των απαλλασσομένων παντός τέλους χαρτοσήμου δυνάμει ειδικών διατάξεων.

18. Α) Εις το τέλος χαρτοσήμου εν επί τοις εκατόν (1%), ανεξαρτήτως ποσού, υπόκεινται:

α) Αι εξοφλήσεις μισθών και άλλων αποδοχών των υπαλλήλων των Δήμων, των Κοινοτήτων, των Εκκλησιαστικών ή άλλων Ιδρυμάτων, των Νομικών Προσώπων εν γένει και των ιδιωτικών υπαλλήλων εν γένει, ως και αι εξοφλήσεις συντάξεων, μερισμάτων και άλλων ασφαλιστικών παροχών ή βοηθημάτων, καταβαλλομένων προς τα αυτά πρόσωπα υπό των οικείων Ταμείων ή Οργανισμών Συντάξεων, Προνοίας ή Ασφαλίσεως.

β) Αι εξοφλήσεις μισθών, ημερομισθίων και άλλων αποδοχών των τεχνιτών, εργατών και υπηρετών, έστω και αν εργοδότης αυτών είναι το Δημόσιον ή Δήμοι ή Κοινότητες ή άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ως και αι εξοφλήσεις συντάξεων, μερισμάτων και άλλων ασφαλιστικών παροχών ή βοηθημάτων, χορηγουμένων εις τα πρόσωπα ταύτα υπό των οικείων Ταμείων ή Οργανισμών Συντάξεων, Προνοίας ή Ασφαλίσεως.

γ) Αι εξοφλήσεις συντάξεων, μερισμάτων και άλλων ασφαλιστικών παροχών ή βοηθημάτων καταβαλλομένων προς ησφαλισμένους (πλην των δημοσίων υπαλλήλων) υπό των οικείων Ταμείων ή Οργανισμών Συντάξεων, Προνοίας ή Ασφαλίσεως.

δ) Η κατά τον Νόμον 2112/1920 "περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων" αποζημίωσις δι΄ άτακτον απόλυσιν ιδιωτικού υπαλλήλου, τεχνίτου, εργάτου και υπηρέτου, ως και η κατά τον Νόμον 551/1915 "περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχημάτων εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων" αποζημίωσις εξ εργατικού ατυχήματος.

Αι διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων εφαρμόζονται και επί των υπαλλήλων και των εργατοτεχνιτών, των συνδεομένων μετά του Δημοσίου δια συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Β) Απαλλάσσονται του τέλους της παρούσης παραγράφου και παντός ετέρου τέλους χαρτοσήμου:

α) Αι συντάξεις, τα μερίσματα ή οιονδήποτε έτερον ποσόν καταβαλλόμενον προς αναπήρους πολέμου ή θύματα πολέμου είτε παρά του Δημοσίου Ταμείου, είτε παρ΄ οιουδήποτε Ταμείου ή Οργανισμού Συντάξεως, Προνοίας ή Ασφαλίσεως.

β) Αι συντάξεις αι καταβαλλόμενοι υπό του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και αι παροχαί εν γένει αι καταβαλλόμενοι υπό του Οίκου του Ναύτου εις ασθενείς και απόρους εργάτας θαλάσσης ή τας οικογενείας αυτών.

Γ) Επί εξοφλήσεων μισθών, ημερομισθίων και άλλων αποδοχών των τεχνιτών, εργατών και υπηρετών, ενεργούμενων υπό των οικείων Σωματείων προς διανομήν εις τα μέλη αυτών, οφείλεται το τέλος του εδαφίου Α΄ της παρούσης παραγράφου και επικολλάται επί των εις τον εργοδότην χορηγουμένων αποδείξεων ή επί των άλλων παρ΄ αυτώ εγγράφων, των εμφαινόντων την εξόφλησιν. Αι επακολουθούσαι διανομαί των εξοφληθέντων ποσών εις τα μέλη των Σωματείων εις ουδέν τέλος υπόκεινται.

19.(2%). Εκάστη απόδειξις εκδιδομένη παρά του Δημοσίου Ταμείου και δια πληρωμήν ενεργουμένην δια το Δημόσιον Ταμείον, εφόσον δια την πληρωμήν ταύτην δεν προβλέπεται υπό άλλων διατάξεων του παρόντος νόμου βαρύτερον ή ελαφρότερον αναλογικόν ή πάγιον τέλος ή ατέλεια.

Εις το εν λόγω τέλος δεν υπόκεινται τα αποδεικτικά πληρωμής φόρων εν γένει, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και δασμών υπέρ του Δημοσίου, δια τε το ποσόν της κυρίας οφειλής και δια την τυχόν προσαύξησιν ή το πρόστιμον ή τόκους κ.λπ.

Ομοίως δεν υπόκεινται εις το εν λόγω τέλος τα, δι΄ ειδικού εντύπου του Δημοσίου, εισπραττόμενα πάσης φύσεως έσοδα τούτου.

20 [(2%). Αι αποδείξεις καταβολής αντιτίμου διδάκτρων και τροφείων εις ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και οικοτροφεία].

21. (2%). Τα συμβόλαια εκχωρήσεως μέρους ή όλου των αποδοχών ιδιωτικών υπαλλήλων προς εμπόρους έναντι του αντιτίμου αγοραζομένων παρ΄ αυτών ειδών.

Τα έγγραφα εκχωρήσεως υπό δημοσίων υπαλλήλων προ τους συνεταιρισμούς αυτών ή προς εμπόρους μέρους των αποδοχών αυτών έναντι αντιτίμου αγοραζομένων ειδών, ως και τα έγγραφα των συνεπεία των εκχωρήσεων τούτων περαιτέρω μεταξύ των αυτών προσώπων συναλλαγών συντάσσονται ατελώς. Εις την προκειμένην ατέλειαν περιλαμβάνονται και αι υπό των Δημοσίων Ταμείων ενεργούμενοι κρατήσεις εκ των εκάστοτε καταβαλλομένων αποδοχών εις τους δημοσίους υπαλλήλους, ως και αι (εις τους συνεταιρισμούς ή εμπόρους αποδόσεις των κρατήσεων τούτων εις εξόφλησιν των ως άνω εκχωρουμένων ποσών.

22.(2%). Αι αποδείξεις πληρωμής κατά την διανομήν κατά το άρθρον 27του Νόμου 3632 της εγγυήσεως χρηματιστού περιελθόντος εις αδυναμίαν (υποχρεωτική εκκαθάρισις).

23. Εις τέλος χαρτοσήμου εν επί τοις εκατόν (1%) υπόκειται το εις δραχμάς αντίτιμον των διενεργουμένων υπό των μεσολαβουσών Τραπεζών προεμβασμάτων προς προμηθευτάς οίκους του εξωτερικού, δι΄ εισαγωγήν αγαθών, ανεξαρτήτως του τρόπου διακανονισμού της αξίας τούτων.

Εις το κατά την παρούσαν παράγραφαν τέλος χαρτοσήμου δεν υπόκεινται τα προεμβάσματα δι΄ εισαγωγάς αγαθών εκ της αλλοδαπής υπό προσώπων απαλλασσομένων των τελών χαρτοσήμου.

24. [Σε τέλη χαρτοσήμου ένα τα εκατό (1%) υπόκεινται οι εξοφλητικές αποδείξεις λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, φωταερίου, τηλεγραφημάτων, αστικών και υπεραστικών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, ραδιοφώνων και συσκευών τηλεόρασης για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση, ως και οι αποδείξεις εξόφλησης λογαριασμών πελατών ξενοδοχείων και χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης (camping), και σε μισό τα εκατό (0,5%) οι αποδείξεις πληρωμής συνδρομών σε εφημερίδες, περιοδικά και κάθε άλλου είδους έντυπα.

Δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου:

α) οι αποδείξεις εξόφλησης των αμέσως καταβαλλόμενων τελών, τηλεγραφημάτων και τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και

β) οι αποδείξεις συνδρομών περιοδικών, εφημερίδων και εν γένει εντύπων, των οποίων η ετήσια συνδρομή δεν υπερβαίνει τις οκτακόσιες (800) δραχμές.

Τα τέλη χαρτοσήμου, που ορίζονται στην παράγραφο αυτή, καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παράγραφος 1 του Προεδρικού Διατάγματος 99/1977 "περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων περί τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων"]

ΑΡΘΡΟΝ 15α

Όπως ισχύει μέχρι 31.12.2001

(Συναλλαγματικοί και γραμμάτια εις διαταγήν)

1. Σε συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, που εκδίδονται στην Ελλάδα, επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου, το οποίο ορίζεται ως ακολούθως:

Για ονομαστική αξία δρχ.

1 - 10.000

δρχ. 50

Για ονομαστική αξία δρχ.

10.001 - 20.000

δρχ. 100

Για ονομαστική αξία δρχ.

20.001 - 40.000

δρχ. 200

Για ονομαστική αξία δρχ.

40.001 - 80.000

δρχ. 400

Για ονομαστική αξία δρχ.

80.001 - 120.000

δρχ. 600

Για ονομαστική αξία δρχ.

120.001 -160.000

δρχ. 800

Για ονομαστική αξία δρχ.

160.001 -200.000

δρχ. 1.000

Για ονομαστική αξία δρχ.

200.001 -240.000

δρχ. 1.200

Για ονομαστική αξία δρχ.

240.001 -280.000

δρχ. 1.400

Για ονομαστική αξία δρχ.

280.001 -320.000

δρχ. 1.600

Για ονομαστική αξία δρχ.

320.001 -360.000

δρχ. 1.800

Για ονομαστική αξία δρχ.

360.001 -500.000

δρχ. 2.500

Για συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή ονομαστικής αξίας μεγαλύτερης των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών το τέλος ορίζεται σε πέντε τοις χιλίοις (5%ο) για την πέρα των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών ονομαστική αξία αυτών.

Η οπισθογράφηση, η τριτεγγϋηση και η εξόφληση συναλλαγματικής ή γραμματίου σε διαταγή συντάσσονται ατελώς.

2 Το κατά την προηγούμενη παράγραφο τέλος χαρτοσήμου για συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή αξίας μέχρι πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών εισπράττεται υποχρεωτικά με χρήση ειδικών εντύπων ενσήμων, για συναλλαγματικές, δε, και γραμμάτια σε διαταγή αξίας ανώτερης, με χρήση του ειδικού εντύπου ενσήμου της συναλλαγματικής ή του γραμματίου σε διαταγή αξίας των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών [και με χρήση κινητού επισήματος] ή αποδεικτικού πληρωμής της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Κώδικα αυτού. Σε όσες περιπτώσεις το αναλογικό τέλος είναι ή περιλαμβάνει κλάσμα της δραχμής αυτό στρογγυλοποιείται σε ακέραιη δραχμή.

3. Συναλλαγματικαί και γραμμάτια εις διαταγήν, εκδιδόμενα εις πολλαπλά πρωτότυπα, υπόκεινται, έκαστον τούτων, εις το κατά το παρόν άρθρον τέλος, εκτός εάν κατά την έκδοσιν και προ πάσης χρήσεως αυτών, προσήχθησαν άπαντα τα πρωτότυπα εις τον Οικονομικόν Έφορον προς θεώρησιν, οπότε, υποβληθέντος του ενός των πρωτοτύπων εις το προσήκον τέλος, τα λοιπά, συντασσόμενα επί κοινού χάρτου, υποβάλλονται εις πάγιον τέλος (50) δραχμων.

4. Επί των εν τη αλλοδαπή εκδιδομένων και εν Ελλάδι εισαγομένων συναλλαγματικών ή γραμματίων, εις τέλος χαρτοσήμου πέντε επί τοις χιλίοις (5%ο) υπόκειται: α) Η αποδοχή, εάν γίνωνται αποδεκτά εν Ελλάδι, β) η οπισθογράφησις ή τριτεγγύησις, εάν οπισθογραφώνται ή τριτεγγυώνται εν Ελλάδι, γ) η εξόφλησις, εάν ούτε αποδοχή ούτε οπισθογράφησις, ούτε τριτεγγύησις έλαβεν χωράν εν Ελλάδι.

Εάν ουδέν των άνω γεγονότων έλαβεν χωράν εν Ελλάδι, αλλά τα εν λόγω έγγραφα προσάγωνται προς διαμαρτύρησιν, ταύτα, προ της διαμαρτυρήσεώς των, υπόκεινται εις το τέλος της παρούσης παραγράφου.

5.Οι τόκοι, οι απορρέοντες εκ συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, υπόκεινται εις αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου πέντε επί τοις χιλίοις (5%ο).

Εις το αυτό τέλος υπόκεινται και αι εν τω Χρηματιστήριο) συναπτόμεναι συμβάσεις δανείων επί ενεχύρω των εν παραγράφω 4 του άρθρου 15 του παρόντος Κωδικός τίτλων είτε ονομαστικοί, είτε ανώνυμοι είναι ούτοι, εν αις ο εις τουλάχιστον των συμβαλλομένων είναι χρηματιστής.

ΑΡΘΡΟΝ 15α

(συναλλαγματικαί και γραμμάτια εις διαταγήν)

1. Σε συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, που εκδίδονται στην Ελλάδα, επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου, το οποίο ορίζεται ως ακολούθως:

Για ονομαστική αξία μέχρι

300 ευρώ

1,5 ευρώ

Για ονομαστική άνω των

300 και μέχρι 600 ευρώ

3 ευρώ

Για ονομαστική άνω των

600 και μέχρι 1.200 ευρώ

6 ευρώ

Για ονομαστική άνω των

1.200 και μέχρι 1.800 ευρώ

9 ευρώ

Για ονομαστική άνω των

1.800 και μέχρι 2.400 ευρώ

12 ευρώ

Για ονομαστική άνω των

2.400 και μέχρι 3.000 ευρώ

15 ευρώ

Για ονομαστική άνω των

3.000 και μέχρι 4.200 ευρώ

21 ευρώ

Για ονομαστική άνω των

4.200 και μέχρι 5.400 ευρώ

27 ευρώ

Για ονομαστική άνω των

5.400 και μέχρι 6.600 ευρώ

33 ευρώ

Για ονομαστική άνω των

6.600 και μέχρι 7.800 ευρώ

39 ευρώ

Για ονομαστική άνω των

7.800 και μέχρι 9.000 ευρώ

45 ευρώ

Για συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή ονομαστικής αξίας μεγαλύτερης των 9.000 ευρώ, το τέλος ορίζεται σε πέντε τοις χιλίοις (5%ο), για την πέραν των 9.000 ευρώ ονομαστική αξία αυτών.

Η οπισθογράφηση, η τριτεγγύηση και η εξόφληση συναλλαγματικής ή γραμματίου σε διαταγή συντάσσεται ατελώς.

2. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο τέλος χαρτοσήμου, για συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή αξίας μέχρι 9.000 ευρώ, εισπράττεται υποχρεωτικά με χρήση ειδικών εντύπων ενσήμων, για συναλλαγματικές, δε, και γραμμάτια σε διαταγή αξίας ανώτερης, με χρήση ειδικού εντύπου ενσήμου της συναλλαγματικής ή του γραμματίου σε διαταγή αξίας 9.000 ευρώ και με αποδεικτικό πληρωμής της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας.

3. Συναλλαγματικοί και γραμμάτια εις διαταγήν, εκδιδόμενα εις πολλαπλά πρωτότυπα, υπόκεινται, έκαστον τούτων, εις το κατά το παρόν άρθρον τέλος, εκτός εάν κατά την έκδοσιν και προ πάσης χρήσεως αυτών, προσήχθησαν άπαντα τα πρωτότυπα εις τον Οικονομικόν Έφορον προς θεώρησιν, οπότε υποβληθέντος του ενός των πρωτοτύπων εις το προσήκον τέλος, τα λοιπά, συντασσόμενα επί κοινού χάρτου, υποβάλλονται εις πάγιον τέλος (50) δραχμών.

4. Επί των εν τη αλλοδαπή εκδιδομένων και εν Ελλάδι εισαγομένων συναλλαγματικών ή γραμματίων, εις τέλος χαρτοσήμου πέντε επί τοις χιλίοις (5%ο) υπόκεινται: α) Η αποδοχή, εάν γίνονται αποδεκτά εν Ελλάδι, β) η οπισθογράφησις ή τριτεγγύησις, εάν οπισθογραφώνται ή τριτεγγυώνται εν Ελλάδι, γ) η εξόφλησις, εάν ούτε αποδοχή ούτε οπισθογράφησις, ούτε τριτεγγύησις έλαβεν χώραν εν Ελλάδι.

Εάν ουδέν των άνω γεγονότων έλαβεν χωράν εν Ελλάδι, αλλά τα εν λόγω έγγραφα προσάγονται προς διαμαρτύρησιν, ταύτα, προ της διαμαρτυρήσεώς των, υπόκεινται εις το τέλος της παρούσης παραγράφου.

5.Οι τόκοι, οι απορρέοντες εκ συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, υπόκεινται εις αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου πέντε επίτοις χιλίοις (5%ο).

Εις το αυτό τέλος υπόκεινται και αι εν τω Χρηματιστηρίω συναπτόμεναι συμβάσεις δανείων επί ενεχύρω των εν παραγράφω 4 του άρθρου 15 του παρόντος Κωδικός τίτλων είτε ονομαστικοί, είτε ανώνυμοι είναι ούτοι, εν αις ο εις τουλάχιστον των συμβαλλομένων είναι χρηματιστής.

ΑΡΘΡΟΝ 15β

(Αγοραί αγαθών εκ της αλλοδαπής)

1. [Εις τέλος 2% υπόκειται το τιμολόγιον ή οιονδήποτε έτερον έγγραφον υποκαθιστών τούτο επί αγοράς αγαθών εκ της αλλοδαπής υπό μη απαλλασσομένων των τελών χαρτοσήμου φυσικών ή νομικών προσώπων προς άσκησιν του επιτηδεύματος ή επαγγέλματος αυτών ή προς εκπλήρωσιν του υπ΄ αυτών επιδιωκομένου σκοπού]. Η επί τοιούτων αγορών τυχόν καταρτιζόμενη εν Ελλάδι σύμβασις υπόκειται εις τέλος δραχμών (150), ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων.

[2. Το κατά την προηγουμένην παράγραφον αναλογικόν τέλος υπολογίζεται επί της αξίας του τιμολογίου, ως αύτη καθορίζεται υπό των οικείων επιτροπών ελέγχου τιμολογίων εισαγωγής, προσαυξανόμενης δια των δασμών κ.λπ., των ναύλων και ασφαλίστρων. Δι΄ αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών καθορισθήσεται ο τρόπος εισπράξεως του τέλους τούτου].

3. [Επί των αγορών της ανωτέρω παραγράφου 1 υπό προσώπων απαλλασσομένων των τελών χαρτοσήμου τα τιμολόγια κ.λπ. εις ουδέν τέλος υπόκεινται], η τυχόν όμως καταρτιζόμενη έγγραφος σύμβασις μετά του εν Ελλάδι αντιπροσώπου του πωλητού υπόκειται εις τέλος (150) δραχμών, ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων.

[Επίσης, εις ουδέν τέλος χαρτοσήμου υπόκειται το τιμολόγιον ή άλλα έγγραφα αγοράς εκ της αλλοδαπής αγαθών απαλλασσομένων κατά τας κειμένας διατάξεις των δασμών και λοιπών εισπραττομένων εις τα τελωνεία φόρων και τελών].

[Επί αγοράς εκ της αλλοδαπής πρώτων υλών εισαγομένων κατά τας κειμένας διατάξεις επί προσωρινή ατέλεια προς παραγωγήν βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων ή ειδών συσκευασίας εξαγομένων εις την αλλοδαπήν, η ως άνω απαλλαγή από των τελών χαρτοσήμου παρέχεται υπό τους εν ταις διατάξεις ταύταις όρους και προϋποθέσεις].

[4. Επί αγοράς αυτοκινήτου υπό παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και εφόσον αποδεικνύεται η καθ΄ οιονδήποτε τρόπον μεσολάβησις, δια την αγοράν, αντιπροσώπου εν Ελλάδι του πωλητού, έστω και αν δεν κατηρτίσθη έγγραφος σύμβασις, οφείλεται, εκτός του υπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προβλεπομένου τέλους, και το τέλος συμβάσεως μεταβιβάσεως αυτοκινήτου το οριζόμενον υπό του άρθρου 1 παράγραφος 7 του Α.Ν. 411/1945, ως εκάστοτε ισχύει (νυν άρθρον 4 παράγραφος 4 Ν.Δ. 1146/1972)].

[5. Η προμήθεια του εν Ελλάδι αντιπροσώπου του πωλητού υπόκειται εις τέλος 3%].

ΑΡΘΡΟΝ 15γ

(Αγοραί εγχωρίων γεωργικών κ.λπ. προϊόντων)

[1. Εις τέλος 3,6% επί του ολικού αντιτίμου της αγοράς υπόκειται το τιμολόγιον ή οιονδήποτε έτερον έγγραφον αγοράς εγχωρίων αγαθών εκ των παραγόντων ταύτα γεωργών, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων, σηροτρόφων, μελισσοκόμων, παραγωγών δασικών προϊόντων, αλιέων και παντός ετέρου παραγωγού ή εταιρείας, μη υποκειμένων εις φόρον Δ΄ κατηγορίας των καθαρών προσόδων, και εκ των συνεταιρικών οργανώσεων των αυτών ως άνω προσώπων, ως και εκ των δημοσίων κ.λπ. γεωργικών ή άλλων παρεμφερών σταθμών υπό:

α) παντός επιτηδευματίου, δια την άσκησιν του επιτηδεύματος του.

β) συνεταιρικών οργανώσεων επιτηδευματιών ή μισθωτών ή ετέρων προσώπων, και

γ) των εν τη περιπτώσει γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15δ αναφερομένων προσώπων και υπό ετέρου τινός των ανωτέρω ως πωλητών αναφερομένων προσώπων δια την άσκησιν του επαγγέλματος αυτών ή δια τους σκοπούς αυτών].

2. Αι αποδείξεις εξοφλήσεως ενταλμάτων πληρωμής του αντιτίμου αγοράς προϊόντων του παρόντος άρθρουδεν υπόκεινται εις τέλος ή εγγράφως όμως τυχόν καταρτιζόμενη σύμβασις υπόκειται εις τέλος δραχμών (150), ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων.·

[3. Το κατά το παρόν άρθρον τέλος καταβάλλεται δια τριπλοτύπου κατά την υποβολήν των υπό του Κωδικός Φορολογικών Στοιχείων προβλεπομένων αντιγράφων τιμολογίων, πιστωτικών σημειωμάτων κ.λπ. εις τον Οικονομικόν Έφορον].

[4. Η διάταξις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 7 του επομένου άρθρου 15δ εφαρμόζεται αναλόγως και επί των συναλλαγών του παρόντος άρθρου.

Απαλλάσσονται του τέλους:

α) αι αγοραί καπνών εις φύλλαεκ των παραγωγών,

β) αι υπό των ιδιωτών αγοραί δια τας ατομικός ή οικογενειακάς ανάγκαςαυτών].

ΑΡΘΡΟΝ 15δ

(Πωλήσεις κινητών αγαθών εν τη ημεδαπή)

1. [Εις τέλος 3,6% επί του ολικού αντιτίμου πωλήσεως υπόκειται το τιμολόγιον ή οιονδήποτε έτερον έγγραφον πωλήσεως υπό του επιτηδευματίου, δια λογαριασμόν του ή δια λογαριασμόν τρίτου, αγαθών ή δικαιώματος εισαγωγής προς:

α) έτερον επιτηδευματίαν, δια την άσκησιν του επιτηδεύματος του,

β) γεωργούς, κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους, σηροτρόφους, μελισσοκόμους, παραγωγούς δασικών προϊόντων, αλιείς κ.λπ. δια την άσκησιν του επαγγέλματος των και προς τας συνεταιρικός οργανώσεις αυτών.

γ) το Δημόσιον, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα ταμεία ασφαλίσεως και προνοίας, τα θρησκευτικά, εθνωφελή, κοινωφελή, φιλανθρωπικά, νοσηλευτικά, εκπαιδευτικά ιδρύματα, σωματεία ή οργανισμούς, τους Ιερούς Ναούς και τας Ιεράς Μονάς και τα λοιπά ευαγή ιδρύματα, ταμεία, οργανισμούς ή επιτροπάς, ως και τους καταναλωτικούς ή άλλης φύσεως συνεταιρισμούς και τα πάσης φύσεως επαγγελματικά σωματεία και συλλόγους δια την εκτέλεσιν του σκοπού αυτών.

(Εις το αυτό τέλος υπόκειται και το τιμολόγιον ή οιονδήποτε έτερον έγγραφον πωλήσεως αγαθών υπό των εν ταις ανωτέρω περιπτώσεσι β΄ και γ΄ αναφερομένων προσώπων προς έτερα τοιαύτα των αυτών περιπτώσεων ή και προς τα της περιπτώσεως α΄)].

[2.Ως ολικό αντίτιμο λογίζεται το τίμημα της πώλησης, προσαυξημένο κατά τα ποσά των τόκων λόγω πίστωσης του τιμήματος, των δασμών, φόρων, εισφορών και επιβαρύνσεων γενικά, που επιρρίπτονται σε βάρος του αγοραστή.

Επί πωλήσεως σιγαρέττων, σιγάρων και οινοπνεύματος δεν υπολογίζεται εις το αντίτιμον πωλήσεως ο επί των αγαθών τούτων φόρος καταναλώσεως.

Δια το δικαίωμα εισαγωγής λαμβάνεται υπ΄ όψιν το ολικόν αντίτιμον της πωλήσεως αυτού, περιλαμβάνον και την αξίαν του συναλλάγματος επί τη βάσει της επισήμου τιμής].

3. Αι αποδείξεις και τα εντάλματα πληρωμής προς εξόφλησιν του εν παραγράφω 1 τιμολογίου ή εγγράφου πωλήσεως αγαθών κ.λπ. δεν υπόκεινται εις τέλος. Η εγγράφως, όμως, τυχόν καταρτιζόμενη σύμβασις πωλήσεως αγαθών υπόκειται εις πάγιον τέλος δραχμών (150), ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων.

[4. Το τιμολόγιον χονδρικής πωλήσεως, το εκδιδόμενον δια το εξωτερικόν, υπόκειται, ανεξαρτήτως ποσού, εις τέλος 40 (νυν 60) δραχμών].

[5. Επί πωλήσεως φαρμάκων προς υπαλλήλους, ησφαλισμένους κ.λπ. ουδέν τέλος καταβάλλεται. Εν τοιαύτη περιπτώσει το κατά τ΄ ανωτέρω τέλος καταβάλλεται κατά την τυχόν υπό του Δημοσίου, Δήμου ή Κοινότητος ή άλλου νομικού προσώπου ή ασφαλιστικού οργανισμού ή ταμείου απόδοσιν του αντιτίμου των φαρμάκων εις τον προκαταβαλόντα υπάλληλον κ.λπ.].

6. Απαλλάσσονται του τέλους τα τιμολόγια, αι αποδείξεις ή άλλαέγγραφα:

[Α) Επί πωλήσεως υπό επιτηδευματιών:

α) καπνών εις φύλλα εις άλλους επιτηδευματίας,

β) αγαθών προς τα πρόσωπα της περιπτώσεως β΄ της ανωτέρωπαραγράφου

1, εφόσον η αξία εκάστης συναλλαγής δεν υπερβαίνει τας 400 δραχμάς,

γ) δημοσιογραφικού χάρτου προς δικαιούχους ατελούς εισαγωγής τούτου, κατά τας εκάστοτε ισχύουσας περί τύπου και λοιπάς διατάξεις].

Β) Επί πωλήσεως αγαθών υπό των εν τη ανωτέρω παραγράφω 1 προσώπων προς φυσικά πρόσωπα, ουχί δια την άσκησιν του επιτηδεύματος ή του επαγγέλματος των, αλλά δια τας ατομικός ή οικογενειακάς ανάγκας αυτών.

[Γ) Δια την:

α) υπό των επιτηδευματιών, κατ΄ εντολήν του Δημοσίου, διανομήν προς το κοινόν ή προς ωρισμένας κατηγορίας καταναλωτών, μη επιτηδευματιών, αγαθών ανηκόντων εις το Δημόσιον.

β) υπό του Δημοσίου χορήγησιν αγαθών προς τους μισθωτούς και προςτας συνεταιρικός οργανώσεις αυτών,

γ) υπό επιτηδευματίου, κατ΄ εντολήν και δια λογαριασμόν του Δημοσίου, διάθεσιν αγαθών προς ετέρους επιτηδευματίας, εφόσον υπό του εντολοδόχου επιτηδευματίου κατεβλήθη το τέλος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, και

δ) υπό συνεταιριστικών οργανώσεων διάθεσιν εν γένει αγαθών εις τα μέλη αυτών, υπό επιτηδευματίου διανομήν αγαθών αγορασθέντων εν τω εσωτερικώ ή εισαχθέντων έκτου εξωτερικού δια λογαριασμόν πλειόνων επιτηδευματιών, κατά τας διατάξεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 33 του Ν.Δ. 4/1968 "περί Κωδικός Φορολογικών Στοιχείων", ως και υπό ανωνύμου εταρείας με ονομαστικάς μετοχάς ή εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με μετόχους ή μέλη, κατά περίπτωσιν, τουλάχιστον είκοσιν επιτηδευματίας παντοπώλας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ασκούνται ιδίαν έκαστον επιχείρησιν, διάθεσιν εις τους μετόχους ή μέλη αυτών ειδών διατροφής, πλην ποτών, και δια την καταβολήν της αξίας τούτων προς συνεταιριστικήν οργάνωσιν κ.λπ.

ε) υπό οιουδήποτε προς οιονδήποτε, διάθεσιν Γραμματίων Κρατικών Λαχείων].

[7. Το κατά το παρόν άρθρον τέλος καταβάλλεται δια τριπλοτύπου κατά την υποβολήν των υπό των άρθρων 39 έως 41 του Κωδικός Φορολογικών Στοιχείων προβλεπομένων αντιγράφων τιμολογίων, πιστωτικών σημειωμάτων, καταστάσεων ή άλλων στοιχείων εις τον Οικονομικόν Έφορον. Εις τας περιπτώσεις της παραγράφου 11Α και Β του άρθρου 25 του Κωδικός Φορολογικών Στοιχείων, το τέλος καταλογίζεται μετά προστίμου υπό του Οικονομικού Εφόρου εις βάρος του πωλητού επί τη βάσει των υπό του αγοραστού υποβαλλομένων στοιχείων].

[8. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουσιν εφαρμογήν επί πωλήσεως πλοίων και πλωτών εν γένει μέσων, αυτοκινήτων, μετοχών και ομολογιών].

ΑΡΘΡΟΝ15ε

(Πωλήσεις και αγοραί δια λογαριασμόν τρίτων, μισθώσεις υπηρεσιών, μισθώσεις έργων κ.λπ.)

[1. Επί πωλήσεως ή αγοράς αγαθών ή βιομηχανοποιήσεως πρώτων υλών ή ημικατειργασμένων προϊόντων υπό επιτηδευματία, δια λογαριασμόν των προσώπων των αναφερομένων εις τας περιπτώσεις α΄ έως γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15δ του παρόντος:

Α) Το δελτίον αποστολής των αγαθών εκδίδεται ατελώς,

Β) Η εκκαθάρισις, την οποίαν αποστέλλει ο πωλήσας ή αγοράσας ή βιομηχανοποιήσας εις εκείνον δια λογαριασμόν του οποίου ενήργησε την πώλησιν ή αγοράν ή βιομηχανοποίησιν:

α) δια το ποσόν της προμηθείας πωλήσεως ή αγοράς υπόκειται εις τέλος 3%,

β) δια το ποσόν της αμοιβής της βιομηχανοποιήσεως υπόκειται εις τέλος 3%,

γ) δια τα λοιπά ποσά, τα σχετικά προς την δοσοληψίαν ταύτην, δεν υπόκειται εις τέλος.

Το κατά την παρούσαν παράγραφον τέλος καταβάλλεται δια τριπλοτύπου του Δημοσίου Ταμείου κατά την εις τον Οικονομικόν Έφορον υποβολήν υπό των προς τούτο κατά περίπτωσιν υποχρεών των υπό του άρθρου 42 του Κ.Φ.Στοιχείων (νυν άρθρον 30 παρ. 1 Κ.Φ.Σ.) οριζομένων στοιχείων.

Επί βιομηχανοποιήσεως πρώτων και βοηθητικών υλών ή ημικατειργασμένων προϊόντων, αποστελλομένων υπό οίκων εξωτερικού και εισαγομένων υπό το καθεστώς της προσωρινής ατελείας άνευ διακανονισμού της αξίας αυτών εις συνάλλαγμα, τα διά την αμοιβήν βιομηχανοποιήσεως και την εξαγωγήν των εκ τούτων παραγομένων αγαθών εκδιδόμενα τιμολόγια, αποδείξεις ή έτερα έγγραφα εις ουδέν τέλος υπόκεινται].

2. [Εις τέλος 3% επί του ολικού ποσού της αμοιβής, άνευ εκπτώσεως τινός, υπόκειται το τιμολόγιον ή οιονδήποτε έτερον έγγραφον εξοφλητικόν αυτής, προερχομένης εκ παροχής υπηρεσιών (μίσθωσις εργασίας, μίσθωσις έργου), υπό του επιτηδευματίου του υποκειμένου κατ΄ αρχήν εις φόρον Δ΄ κατηγορίας του Κωδικός Φορολογίας Καθαρών Προσόδων προς:

α) ετέρους επιτηδευματίας δια την άσκησιν του επιτηδεύματος αυτών,

β) προς γεωργούς, κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους, σηροτρόφους, μελισσοκόμους, παραγωγούς δασικών προϊόντων, αλιείς κ.λπ. δια την άσκησιν του επαγγέλματος αυτών και προς τας συνεταιριστικάς οργανώσεις αυτών,

γ) προς τα εν τη περιπτώσει γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15δ αναφερόμενα πρόσωπα.

Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αμοιβών καταβαλλομένων εις εκτελωνιστάς ή διασαφηστάς, πράκτορας μεταφορών, διαφημιστάς κ.λπ., το ως άνω τέλος υπολογίζεται επί μόνης της αμοιβής αυτών, ουχί δε και επί των διαφόρων δαπανών, δι΄ ας δίδουσιν ούτοι λογαριασμόν εις τον προς ον παρέσχον τας υπηρεσίας αυτών, υπό την προϋπόθεσιν όμως, ότι τα δικαιολογητικά των δαπανών τούτων έχουσιν υποβληθή ή θα υποβληθώσιν εν τω δέοντι χρόνω εις το προ σήκον τέλος.

(Εις το τέλος της παρούσης παραγράφου υπόκειται και το τιμολόγιον ή η απόδειξις ή οιονδήποτε έτερον έγγραφον εξοφλητικόν αμοιβής, επί παροχής υπηρεσιών υπό των εν τη ανωτέρω περιπτώσει γ΄ αναφερομένων προσώπων προς έτερα τοιαύτα, ως και προς τα εν ταις περιπτώσεσι α΄ και β΄ πρόσωπα δια την άσκησιν του επιτηδεύματος ή επαγγέλματος αυτών).

Ως παροχή υπηρεσιών εν τη έννοια της παρούσης παραγράφου θεωρείται και η υπό οιουδήποτε επιτηδευματίου διάθεσις επί αμοιβή αποθηκών ή άλλων χώρων προς απόθεσιν αγαθών ανηκόντων εις τρίτους, εφόσον η σχέσιςαύτη δεν φέρει τα στοιχεία της μισθώσεως ακινήτου.

Εις το κατά την παρούσαν παράγραφον τέλος δεν υπόκειται το τιμολόγιον ή οιονδήποτε έτερον έγγραφον παροχής υπηρεσιών αξίας μέχρι:

α)..........................................................................................................................

β)..........................................................................................................................

(Εις πάσαν περίπτωσιν παροχής υπηρεσιών εν τη εννοία της παρούσης παραγράφου προς ιδιώτας υφ΄ οιουδήποτε των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 15δ ουδέν τέλος οφείλεται). Προκειμένου περί εξοφλήσεως αντιτίμου διδάκτρων και τροφείων, νοσηλειών και εξόδων κηδείας εφαρμόζονται τα εν παραγράφω 20 του άρθρου 15 του παρόντος και εν τη κατωτέρω παραγράφω 4 οριζόμενα.

Το κατά την παρούσαν παράγραφον τέλος καταβάλλεται δια τριπλοτύπου του Δημοσίου Ταμείου κατά την εις τον Οικονομικόν Έφορον υποβολήν των υπό των άρθρων 39 και 41 (παρ. 2) του Κ.Φ.Στοιχείων (νυν άρθρον 30 παρ. 1 Κ.Φ.Σ.) οριζομένων στοιχείων].

3. Εις τέλος 2% υπόκειται η απόδειξις εξοφλήσεως αμοιβής του δικηγόρου, συμβολαιογράφου, αρχιτέκτονας και παντός άλλου ασκούντος ελευθέριον επάγγελμα δι΄ υπηρεσίας παρασχεθείσας προς τα εν παραγράφω 1 του άρθρου 15δ του παρόντος αναφερόμενα πρόσωπα ή και προς ιδιώτας. Το αυτό τέλος οφείλεται και επί παροχής των εν λόγω υπηρεσιών επί παγία ή άλλως καθοριζομένη αμοιβή ή αντιμισθία προς τα αυτά ως άνω πρόσωπα.

4. [Εις τέλος 2% υπόκειται εν πάση περιπτώσει το τιμολόγιον ή η απόδειξις ή οιονδήποτε έτερον έγγραφον εξοφλήσεως υπό ιατρών, κλινικών ή οιωνδήποτε νοσηλευτικών ιδρυμάτων νοσηλείων εν γένει, οιοσδήποτε και αν είναι ο καταβάλλων ταύτα]. `Απαξ υποβληθείσης της εξοφλήσεως των εν λόγω εξόδων εις το ως είρηται, τέλος, η τυχόν απόδοσις υπό του Δημοσίου, Δήμου ή Κοινότητος ή άλλου νομικού προσώπου ή ασφαλιστικού οργανισμού ή Ταμείου του ποσού αυτών εις τον προκαταβαλόντα εις ουδέν τέλος υπόκεινται.

Τα εν τω προηγουμένω εδαφίω εφαρμόζονται αναλόγως και επί εξόδων κηδείας

[5. Το κατά τας ανωτέρω παραγράφους 3 και 4 (πρώτον εδάφιον) τέλος, επί περιπτώσεων καθ΄ ας η αμοιβή παρεσχέθη δι΄ επαγγελματικήν εξυπηρέτησιν του καταβαλόντος, καταβάλλεται υπ΄ αυτού κατά την εις τον Οικονομικόν Έφορον υποβολήν των στοιχείων των οριζομένων υπό του άρθρου 45 τουΚ.Φ.Στοιχείων (νυν άρθρον 30 παρ. 1 Κ.Φ.Σ.).

Ειδικώς, τα τέλη χαρτοσήμου τα αναλογούντα επί των αμοιβών των αρχιτεκτόνων και μηχανικών δια την υπ΄ αυτών εκπόνησιν μελετών ή σχεδίων κ.λπ... πάσης φύσεως τεχνικών έργων, υποκειμένων εις θεώρησιν υπό Δημοσίας" Αρχής, καταβάλλονται καθ΄ ον χρόνον και τρόπον γίνεται η καταβολήτου επί των αμοιβών τούτων προκαταβαλλομένου φόρου εισοδήματος].

6. Εις τέλος 3% υπόκειται η υπό των προσώπων των αναφερομένων εις την παράγραφoν 1 του άρθρου 15δ του παρόντος εξόφλησις κατά τίνα των εν τη πρώτη περιόδω του εδαφίου α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του παρόντος αναφερομένων τρόπων ή και άλλως προμηθειών, μεσιτειών, αμοιβών ή άλλων παροχών (πλην των υπό ασφαλιστικών εν γένει και συνταξιοδοτικών Ταμείων ή Οργανισμών καταβαλλομένων παροχών), προς τράπεζας, εμπορικούς αντιπροσώπους, παραγγελιοδόχους, ανταποκριτάς, μεσίτας, πράκτορας οιουσδήποτε, ως και προς οιουσδήποτε άλλους επιτηδευματίας ή και προς ιδιώτας.

Το κατά την παρούσαν παράγραφον τέλος δεν οφείλεται επί: α) τόκων εκ καταθέσεων χρημάτων παρά τραπέζη ή άλλη ανωνύμω εταιρεία ή νομικώ προσώπω, δικαιουμένοις να δέχωνται καταθέσεις, β) προμηθείας καταβαλλομένης υφ΄ οιουδήποτε προσώπου εις τους διαθέτοντας Γραμμάτια Κρατικών Λαχείων και γ) εάν το κατά δικαιούχον ποσόν εκάστης καταβολής ή πιστώσεως τόκων, προμηθειών κ.λπ., δεν υπερβαίνει το ποσόν των 100 δραχμών.

Το εν λόγω τέλος καταβάλλεται, εις ην μεν περίπτωσιν υφίσταται υποχρέωσις υποβολής εις τον Οικονομικόν Έφορον των υπό του άρθρου 45 τουΚ.Φ.Στοιχείων οριζομένων στοιχείων (νυν άρθρα 30 παρ. 1 και 35 Κ.Φ.Σ.) δια τριπλοτύπου κατά την υποβολήν των στοιχείων τούτων, εις πάσαν δε άλλην περίπτωσιν κατά την κατά τινα των ανωτέρω τρόπων εξόφλησιν της προμηθείας κ.λπ.

Εξαιρετικώς, το χαρτόσημον καταβάλλεται, προκειμένου περί των άνω προμηθειών κ.λπ. α) υπέρ τραπεζών, δι΄ ου αποδεικτικού και ο φόρος κύκλου εργασιών,και β) εξοφλουμένων συμβολαιογραφικώς, κατά την τοιαύτην εξόφλησιν.

Τ΄ ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και προκειμένου περί τόκων, το επ΄ αυτών όμως τέλος υπολογίζεται επί τη βάσει των περί του τέλους της συμβάσεως ή της συναλλαγής, εξ ης οι τόκοι απέρρευσαν, διατάξεων.

[Εις πάσαν περίπτωσιν, καθ΄ ην υφίσταται μεν υποχρέωσις καταβολής χαρτοσήμου, ο δε επιτηδευματίας κ.λπ. δεν υποχρεούται κατά τας διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 και 4α του άρθρου 15 τουΚ.Φ. Στοιχείων (νυν άρθρα 24 και 30 παρ. 1Κ.Φ.Σ.) να υποβάλη σχετικά στοιχεία εις τον Οικονομικόν Έφορον, το τέλος καταβάλλεται δι΄ επικολλήσεως επί των σχετικών αποδείξεων ή επί οιουδήποτε άλλου εγγράφου αναλόγου κινητού επισήματος].

7. Αι υπό του Δημοσίου, Δήμων ή Κοινοτήτων, άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κοινωφελών, εθνωφελών, νοσηλευτικών, θρησκευτικών, φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών κ.λπ. ιδρυμάτων ή σωματείων ή επιτροπών, ανωνύμων εταιρειών, συνεταιρισμών, σωματείων, συλλόγων κ.λπ. καταβαλλόμεναι αμοιβαί προς οιονδήποτε δια υπερωριακήν εργασίαν, συμμετοχήν εις συμβούλια, επιτροπάς, διοικήσεις ή διευθύνσεις εταιρειών κ.λπ., έστω και αν παρέχωνται υπό μορφήν ποσοστών ή εξόδων κινήσεως, υπόκεινται εις τέλος 1%, εάν εξ άλλης τινός ειδικής διατάξεως δεν προβλέπεται ελαφρότερον τέλος ή ατέλεια.

Το εν λόγω τέλος καταβάλλεται κατά την εξόφλησιν ή πίστωσιν των αμοιβών τούτων, συμφώνως προς το άρθρον 3 του παρόντος νόμου.

8. Εις τας υπό των προηγουμένων της παρούσης παραγράφων προβλεπόμενας περιπτώσεις, η εγγράφως τυχόν καταρτιζόμενη σύμβασις, υπόκειται εις τέλος δραχμών (150), ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων και εφόσον δεν ορίζεται άλλο τι περί αυτών εν τω παρόντι ή άλλω ειδικώ νόμω.

9. [Προκειμένου περί μισθώσεως έργου (εργολαβίας) συνδεομένου μετά του εδάφους το τέλος ορίζεται:

α) εις 3% εάν το έργον προορίζηται να εξυπηρέτηση επαγγελματικάς ανάγκας του εργοδότου ή τους σκοπούς τινός των εν παραγράφω 1γ του άρθρου 15δ αναφερομένων προσώπων ή εάν ο έτερος των συμβαλλομένων είναι ανώνυμος εταιρεία.

β) εις 3% εις πάσαν άλλην περίπτωσιν.

Ως έργα συνδεόμενα μετά του εδάφους νοούνται ιδίως:

Αι κατασκευαί οικοδομών, οδών, γεφυρών, λιμένων, σιδηροδρομικών γραμμών, σηράγγων, υδραγωγείων και υδραυλικών εν γένει έργων, υπονόμων, φρεάτων και άλλων κοινής ωφελείας έργων, εφόσον ταύτα πάντα εκτελούνται επί τη βάσει συμβάσεως συναπτόμενης απ΄ ευθείας μεταξύ εργοδότου και εργολάβου και ουχί υπεργολαβικώς.

Επί έργων κοινής ωφελείας, των οποίων την κατασκευήν ακολουθεί υπό του

εργολάβου (αναδόχου) εκμετάλλευσις υφ΄ οιουσδήποτε όρους, δεν υπόκεινται εις το κατά την παρούσαν παράγραφον τέλος, αλλά εις το υπό άλλων διατάξεων του παρόντος νόμου ή υπό άλλων ειδικών νόμων προβλεπόμενον τοιούτο, αι ακολουθούσαι την κατασκευήν των έργων επί μέρους συμβάσεις και συναλλαγαί του εργολάβου μετά των εκ των έργων ωφελουμένων φυσικών ή νομικών προσώπων εν γένει (καταναλωτών κ.λπ.).

Εις το κατά την παρούσαν παράγραφαν τέλος υπόκεινται και αι συμβάσεις, συμπληρώσεων, επεκτάσεων, διαρρυθμίσεων ή και ουσιωδών επισκευώντωνως άνω έργων, αναλαμβανομένων υπό εργολάβων και ουχί υπό απλών τεχνιτών.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και επί κατεδαφίσεωςή αποσυνθέσεως εν γένει έργων συνδεομένων μετά του εδάφους].

[10. Επί υπεργολαβικής εκτελέσεως των κατά την ανωτέρω παράγραφαν 9 έργων, τα σχετικά τιμολόγια ή έτερα έγγραφα υπόκεινται εν πάση περιπτώσει εις τέλος 3%].

11. [Το κατά τας προηγούμενας παραγράφους 9 και 10 αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου καταβάλλεται δια τριπλοτύπου κατά την υποβολήν εις τον Οικονομικόν Έφορον των στοιχείων των οριζομένων υπό του Κωδικός Φορολογικών Στοιχείων (άρθρα 25 παρ. 8γ, 26 παρ. 1 και 2 και 39) (νυν άρθρα 21 και 30 παρ. 1 του Κ.Φ.Σ.)].

Η εγγράφως όμως καταρτιζόμενη σύμβασις υπόκειται εις τέλος δραχμών (150), ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων.

[Εξαιρετικώς, το εν λόγω αναλογικόν τέλος καταβάλλεται εξ ολοκλήρου κατά την κατάρτισιν της σχετικής συμβάσεως, εάν το έργον προορίζηται να εξυπηρέτηση οικογενειακός ή ατομικός ανάγκας του εργοδότου. Εν τη περιπτώ­σει ταύτη δεν καταβάλλεται και το πάγιον τέλος των δραχμών 40 (νυν 60)].


Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: