Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΝΟΜΟΣ 4755/1930

Περίτελώνχαρτοσήμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΡΘΡΟΝ 1 (Επιβολήτέλους)
ΑΡΘΡΟΝ 2 (Διάκρισις τελών - Εξαιρέσεις)
ΑΡΘΡΟΝ 3 (Είσπραξις τελών χαρτοσήμου)
ΑΡΘΡΟΝ 4 (Πώλησις κινητού επισήματος)
ΑΡΘΡΟΝ 5 (Εκτύπωσις σφραγιστού χάρτου κ.λπ.)
ΑΡΘΡΟΝ 6 (Διαστάσεις σφραγιστού χάρτου)
ΑΡΘΡΟΝ 7 (Εκτύπωσις ειδικών ενσήμων εντύπων)
ΑΡΘΡΟΝ 8 (Χαρτοσήμανσις εγγράφων συνταγέντων εν τη αλλοδαπή)
ΑΡΘΡΟΝ 9 (Επιστροφή τελών χαρτοσήμου)
ΑΡΘΡΟΝ 10 (`Αδειαι λιανικής πωλήσεως σφραγιστού χάρτου και κινητού επισήματος)
ΑΡΘΡΟΝ 11 (Πώλησις κινητού επισήματος)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
Ι. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ" α) Αναλογικά τέλη επί αστικών εγγράφων.
ΑΡΘΡΟΝ 12
ΑΡΘΡΟΝ 13
ΑΡΘΡΟΝ 14 (Επιβολή εμπορικού τέλους)
ΑΡΘΡΟΝ 15 (Έγγραφα υποκείμενα εις εμπορικόν τέλος)
ΑΡΘΡΟΝ 16·(Μεταφοραί προσώπων και αγαθών, φορτοεκφορτώσεις κ.λπ.)
II. ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
ΑΡΘΡΟΝ 17·(Σχέδια μηχανικών κ.λπ.)
ΑΡΘΡΟΝ 19 (Βεβαιώσεις περί υποβολής δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών)
ΑΡΘΡΟΝ 20 (Εξαιρέσεις)
ΑΡΘΡΟΝ 21
ΑΡΘΡΟΝ 22
ΑΡΘΡΟΝ 23
ΑΡΘΡΟΝ 24
ΑΡΘΡΟΝ 25
ΑΡΘΡΟΝ 26
ΑΡΘΡΟΝ 27 (Τέλη επί διαφόρων ειδικών τίνων αιτήσεων προς Δικαστικάς Αρχάς ή εγγράφων τινών ενώπιον Δικαστικών Αρχών, συμβολαιογράφων κ.λπ.)
ΑΡΘΡΟΝ 28 (Τέλη ποινικής διαδικασίας)
ΑΡΘΡΟΝ29
ΑΡΘΡΟΝ 30 (Τέλη προβλεπόμενα υπό άλλων νόμων)
ΑΡΘΡΟΝ 31 (Διατήρησιςατελειών)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΑΡΘΡΟΝ 32 (Υπολογισμός του τέλους χαρτοσήμου. Τρόπος εισπράξεως του τέλους επί ορισμένων περιπτώσεων)
ΑΡΘΡΟΝ 33 (Υποχρέωσις επιθέσεως κινητού επισήματος επί εγγράφων. Συνέπειαι παραλείψεως. Βάρος δαπάνης χαρτοσήμου)
ΑΡΘΡΟΝ 34 (Έγγραφα συντασσόμενα ενώπιον συμβολαιογράφων. Τέλη μεταγραφής)
ΑΡΘΡΟΝ 35 (Προκαταβολή τέλους. Τρόπος εισπράξεως τελών άρθρων 25, 26, 27, 28 και 29)
ΑΡΘΡΟΝ 36 (Το Δημόσιον ή άλλα απαλλασσόμενα των τελών πρόσωπα ως αντίδικοι)
ΑΡΘΡΟΝ 37 (Βάρος πληρωμής δαπάνης τέλους όταν συμβάλλεται το Δημόσιον ή άλλα απολαύοντα ατέλειας πρόσωπα)
ΑΡΘΡΟΝ 38 (Διάφοροι εξουσιοδοτήσεις)
ΑΡΘΡΟΝ 39 (Τρόπος επιθέσεως και διαγραφής κινητού επισήματος)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΑΙ
ΑΡΘΡΟΝ 40 (Κυρώσεις επί γενικών παραβάσεων)
ΑΡΘΡΟΝ 41 (Κυρώσεις επί μη χρησιμοποιήσει ειδικών ενσήμων εντύπων)
ΑΡΘΡΟΝ 42 (Κυρώσεις επί μη προσηκούση χρήσει σφραγιστού χάρτου)
ΑΡΘΡΟΝ 43 (Κυρώσεις επί μη λήψει ή μη χαρτοσημάνσει αδείας κατασκευής κ.λπ. εκρηκτικών υλών)
ΑΡΘΡΟΝ 44 (Κυρώσεις επί μη σημάνσει επαγγελματικών βιβλίων)
ΑΡΘΡΟΝ45
ΑΡΘΡΟΝ 46 (Κυρώσεις επί μη προσηκούση σημάνσει τίτλων εν γένει)
ΑΡΘΡΟΝ 47 (Κυρώσεις επί μη σημάνσει μετοχικών τίτλων)
ΑΡΘΡΟΝ 48 (Κυρώσεις επί αρνήσει υποβολής εις έλεγχαν χαρτοσήμου)
ΑΡΘΡΟΝ 49 (Κυρώσεις επί μη διαγραφή κινητού επισήματος)
ΑΡΘΡΟΝ 50 (Ειδικοίκυρώσεις)
ΑΡΘΡΟΝ 51 (Κυρώσεις επί μη προσηκούση σημάνσει εγγράφων υπό δημοσίων κ.λ.π. λειτουργών)
ΑΡΘΡΟΝ 52 (Κυρώσεις επί παραβάσει των περί υπερβάλλοντος τέλους διατάξεων)
ΑΡΘΡΟΝ 53 (Κυρώσεις επί μη εκκαθαρίσει και βεβαιώσει δικαστικών κ,λπ. τελών)
ΑΡΘΡΟΝ 54 (Κυρώσεις επί μη εισπράξει τέλους επί αποδείξεων εκδιδομένων υπό Δημοσίων Ταμείων)
ΑΡΘΡΟΝ 55 (Κυρώσεις επί καταρτίσει πράξεων εν γνώσει του ανακριβούς της δηλούμενης αξίας)
ΑΡΘΡΟΝ 56 (Κυρώσεις επί παρανομώ ανταλλαγή ή εξαργυρώσει πωληθέντων κινητών επισημάτων)
ΑΡΘΡΟΝ 57
ΑΡΘΡΟΝ 58 (Κυρώσεις επί πωλήσει κινητών επισημάτων άνευ αδείας)
ΑΡΘΡΟΝ 59
ΑΡΘΡΟΝ 60 (Κυρώσεις επί άνευ αδείας κατασκευή, εισαγωγή ή κατοχή χάρτου δια την κατασκευήν χαρτοσήμου)
ΑΡΘΡΟΝ 61
ΑΡΘΡΟΝ 62 (Απαγόρευσις εις Δημοσίας Αρχάς να δέχωνται έγγραφα μη νομίμως σεσημασμένα)
ΑΡΘΡΟΝ 63·(Ανεξέλεγκτος η κρίσις Οικονομικού Εφόρου περί του προσήκοντος τέλους)
ΑΡΘΡΟΝ 64 (Αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων)
ΑΡΘΡΟΝ 65 (Αρμόδιος Οικονομικός Έφορος επί παραβάσεων. Διαδικασία. Συμβιβασμοί)
ΑΡΘΡΟΝ 66 (Έλεγχος προς διαπίστωσιν εφαρμογής ή μη των περί χαρτοσήμου διατάξεων)
ΑΡΘΡΟΝ 67 (Μεταβατικοί διατάξεις)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟΝ 68 (Καταργούμενοι και διατηρούμεναι διατάξεις)
ΑΡΘΡΟΝ 69
ΑΡΘΡΟΝ 70 (΄Εναρξις ισχύος)

Εν Δεκέλεια τη 28 Ιουλίου 1931

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: