Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Π.Κ. 15/24-6-2021

Σχέδιο συλλογικής σύμβασης εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα αρτοποιία όλης της χώρας.

Στην Αθήνα σήμερα 26 Μαΐου 2021 οι υπογράφοντες αφενός:

1.-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ-ΤΟΥΡΙΣΜΟ(ΠΟΕΕΤ), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Γεώργιο Χότζογλου, Πρόεδρο του Δ.Σ., Παναγιώτη Κούκο, Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ.,

2.- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ και ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΣΕΒΕΕ)

νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Καββαθά Γεώργιο, Πρόεδρο του Δ.Σ., και Νικολόπουλο Αθανάσιο, Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ.

3.-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ(ΟΑΕ) νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Μούσιο Μιχαήλ, Πρόεδρο του Δ.Σ,

Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, συμφώνησαν την κατάρτιση και υπογραφή της παρούσας εθνικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι των ειδικοτήτων που αναφέρονται στο αμέσως επόμενο άρθρο 2 υπό το ρητό όρο και την προϋπόθεση που αφορούν το αντικείμενο των προσφερομένων υπηρεσιών και που προβλέπονται επίσης στο ίδιο άρθρο 2 και οι οποίοι απασχολούνται στα Αρτοποιία όλης της χώρας.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Στη ρύθμιση υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό των αρτοποιείων στα καταστήματα των οποίων λειτουργεί τμήμα κουζίνας, καφετέριας, πιτσαρίας, εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής και λοιπών μικτών ή συναφών τοιούτων και ειδικότερα του Ψήστη, του Τεχνίτη πιτσαρίας, Τεχνίτη ζαχαροπλαστικής και των βοηθών αυτών, του Μπουφετζή και του Σερβιτόρου.

ΑΡΘΡΟ PAGE 3
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με την από ( Π.Κ.8/22.5.2019 ) Κ.Σ.Σ.Ε. διαμορφώνονται από 06/03/2021 έως 05/03/2023 ως εξής:

Ψήστης

665,94

Τεχνίτης πιτσαρίας

665,94

Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής

665,94

Σερβιτόρος

αμείβεται με βάση το άρθρο 54 του ν. 2224/1994 .

Μπουφετζής

665,94

Βοηθοί των ανωτέρω

655,85

ΑΡΘΡΟ 4
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Στους υπαγόμενους στην παρούσα χορηγούνται και τα κάτωθι επιδόματα υπολογιζόμενα επί των βασικών μισθών τους:

Α) Γάμου σε ποσοστό 10%

Β) Ανθυγιεινής εργασίας στους τεχνίτες ζαχαροπλαστικής και εν γένει στους απασχολούμενους στην παρασκευή και έψησιν εδεσμάτων σε ποσοστό 10%.

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.-Καθιερώνονται, πέραν των προβλεπομένων αργιών, ως εξαιρέσιμες ημέρες ή Καθαρά Δευτέρα και η 1η Ιανουαρίου του έτους.

2.- Καθιερώνονται 40 ώρες εργασίας σε όλα τα καταστήματα.

ΑΡΘΡΟ 6

Οι μηνιαίες αποδοχές που καθορίζονται με την παρούσα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατά μήνα, χαμηλότερες από το 26πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου νομοθετημένου ορίου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη ανάλογα με την ηλικία του.

ΑΡΘΡΟ 7
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ρύθμιση, επιδόματα και παροχές επί πλέον των καθοριζομένων με την παρούσα, όπως επίσης όροι απασχόλησης και εργασίας ευμενέστεροι για τους εργαζόμενους από τους ήδη με την παρούσα καθοριζόμενους, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., συλλογικές ρυθμίσεις, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται και υπερισχύουν των διατάξεων της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 8
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 06-03-2021 και λήγει την 05-03-2023.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: