Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 29-04-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.: Κ1-1319

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Θέμα:

Συμπληρωματική Εγκύκλιος στην Κ2-3144/30-3-11 και τη συμπληρωματική αυτής Κ2-3332/ 04-04-2011 με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3853/2010 αναφορικά με την αποποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών».

Σε συνέχεια των με αρ. Κ2-3144/30-3-2011 και Κ2- 3332/04-04-2011 εγκυκλίων μας (ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ και ΑΔΑ: 4ΑΓ6Φ-7Τ) με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3853/2010 αναφορικά με την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών» παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις:

Α. Εταιρείες που έλαβαν γενικό αριθμό Πρωτοδικείου μετά τις 4/4/2011

Δεδομένου ότι σε κάποιες περιπτώσεις ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ χορηγήθηκε μετά τις 4/4/2011 γενικός αριθμός Πρωτοδικείου, σε αντίθεση με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 3853/2010 και στην ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011, διευκρινίζουμε ότι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί στις περιπτώσεις αυτές είναι η κάτωθι:

Οι εταιρείες που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 3419/05 οι οποίες από 4/4/2011 και μέχρι την έκδοση της παρούσας έλαβαν γενικό αριθμό Πρωτοδικείου και προσήλθαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες ΓΕΜΗ οι οποίες τους χορήγησαν Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., θα λάβουν ΑΦΜ από την κατά τόπο αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ημερομηνία χορήγησης του Αριθμού ΓΕΜΗ είναι διαφορετική από την ημερομηνία του γενικού αριθμού Πρωτοδικείου, για τη χορήγηση ΑΦΜ από τις Δ.Ο.Υ, το στοιχείο που θα εκλαμβάνεται σαν δηλωτικό της σύστασης της εταιρείας είναι ο Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. και η ημερομηνία χορήγησής του και όχι ο γενικός αριθμός του Πρωτοδικείου.

Οι εταιρίες που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 3419/05 και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011, οι οποίες από 4/4/2011 έλαβαν γενικό αριθμό Πρωτοδικείου και δεν προσήλθαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. για να λάβουν Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., θα πρέπει να προσέλθουν στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία μίας Στάσης και να ολοκληρώσουν τη σύστασή τους κατά τα προβλεπόμενα στην ως άνω ΚΥΑ.

Αντίστοιχα, οι εταιρίες που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 3419/05 και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011, οι οποίες από 4/4/2011 έλαβαν γενικό αριθμό Πρωτοδικείου και δεν προσήλθαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. για να λάβουν Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., θα πρέπει να προσέλθουν στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για να λάβουν Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. και στη συνέχεια θα ολοκληρώνουν τη διαδικασία έναρξής τους στη Δ.Ο.Υ.

Εφιστούμε την προσοχή όλων των συναρμοδίων υπηρεσιών και παρακαλούμε για την εφεξής πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3853/2010 και της ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011 αναφορικά με την διαδικασία σύστασης των προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους.

Περαιτέρω διευκρινίζουμε ότι ειδικά για την περίπτωση ΕΠΕ που ο γενικός αριθμός Πρωτοδικείου χορηγήθηκε πριν τις 4/4/2011 και ο αριθμός Πρωτοκόλλου του Εθνικού Τυπογραφείου φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της 4ης Απριλίου 2011, οι εταιρείες δε θα μεταβούν στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. για λήψη αριθμού ΓΕΜΗ, αλλά για αυτές θα ισχύει ο γενικός αριθμός του Πρωτοδικείου σαν μοναδικός αριθμός μητρώου για τη σύστασή τους και με αυτόν θα προχωρούν στις Δ.Ο.Υ για τη χορήγηση ΑΦΜ.

Β. Διευκρινήσεις ως προς τις δηλώσεις έναρξης εργασιών

Αναφορικά με το ζήτημα των εταιρειών για την έναρξη λειτουργίας των οποίων απαιτείται προηγούμενη διοικητική έγκριση ή άδεια και συγκεκριμένα προέγκριση ίδρυσης των άρθρων 80 και 81 του Ν. 3463/2006 και άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας του Ν.3325/2005, οι Υπηρεσίες μιας Στάσης οφείλουν να ελέγχουν κάθε φορά εάν οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας οι οποίοι αναγράφονται στις δηλώσεις έναρξης εργασιών (έντυπο Μ3 και όπου απαιτείται και έντυπο Μ6) συμπίπτουν με τους κωδικούς αριθμούς δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων, και μόνο εάν συμπίπτουν να παραπέμπουν την εταιρία στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. για χορήγηση αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και κατόπιν στις ΔΟΥ για χορήγηση ΑΦΜ.

Επίσης, σε κάθε περίπτωση που οι αναγραφόμενες δραστηριότητες στα συστατικά έγγραφα των εταιρειών είναι περισσότερες της μίας, θα πρέπει να ελέγχεται ποιες από αυτές δηλώνονται στη δήλωση έναρξης εργασιών. Στην περίπτωση που μία από τις αναγραφόμενες δραστηριότητες, ενώ εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Ν.3325/2005 και Ν.3463/2006, δεν δηλώνεται στο έντυπο Μ3 (και έντυπο Μ6 όπου απαιτείται) και συνεπώς δεν ενεργοποιείται άμεσα, η εταιρεία μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία έναρξής της σε μία από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης.

Τέλος, οι προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες που κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών δηλώνουν τους κωδικούς 41.20.20.01 «Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών(ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με

δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους» και 41.20.20.02 «Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους» θα λαμβάνουν αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και θα ολοκληρώνουν τη διαδικασία έναρξής τους στη Δ.Ο.Υ.

Γ. Λοιπά θέματα

Κλείνοντας, εφιστούμε την προσοχή σας στα κατωτέρω:

Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005 εξαιρούνται από την εγγραφή τους στο ΓΕΜΗ ( άρθρο 1, παρ. 1Β του Ν. 3419/05), και επομένως παραμένει η έναρξη εργασιών και η απόδοση ΑΦΜ στις ΔΟΥ (χωρίς χορήγηση Αριθμού ΓΕΜΗ), οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που προβλέπονται στο Π.Δ. 53/1987 (ΦΕΚ 52 Α΄), οι Ναυτικές Εταιρείες που συνιστώνται κατά το Ν. 959/1979 (ΦΕΚ 192 Α΄) και οι Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής που συνιστώνται κατά το Ν. 3182/2003 (ΦΕΚ 220 Α΄).

Β) Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν. 3419/2005 ως ισχύει: «β) Προηγούμενη καταβολή από τον υπόχρεο των τελών δημοσίευσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών - Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου, ακόμη και σε περίπτωση αυτεπάγγελτης εγγραφής, καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 11, δεν απαιτείται εξαιρετικά για τις περιπτώσεις δημοσίευσης της περιληπτικής αναφοράς του περιεχομένου της καταχώρισης σύστασης ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών - Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου, η οποία (δημοσίευση) γίνεται ατελώς.»

Γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 13 του Ν. 3853/2010: «3. Οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. υπερισχύουν κάθε άλλης αποκλίνουσας καταχώρισης στα Μητρώα ή στα Βιβλία προσωπικών εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης, στο Κεντρικό τα Ειδικά και τα Νομαρχιακά Μητρώα ανωνύμων εταιριών, στα Μητρώα αστικών συνεταιρισμών και τα Μητρώα ευρωπαϊκών ομίλων οικονομικού σκοπού. Τα εν λόγω Βιβλία και Μητρώα διατηρούνται μόνο ως αρχεία ανάκλησης δεδομένων και μέχρι την πλήρη μεταφορά - μετάπτωσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ.» Συνεπώς, με δεδομένες τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 19 της ΚΥΑ Κ1-802/23.3.2011, μολονότι οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ και οι Υπηρεσίες μιας Στάσης διαβιβάζουν στα Πρωτοδικεία και τις Περιφερειακές ενότητες αντίγραφο του καταστατικού και της βεβαίωσης σύστασης των εταιρειών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 της εν λόγω ΚΥΑ, για τις εταιρείες οι οποίες εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ μετά τις 4/4/2011 η καταχώριση στα μητρώα αυτών δε παράγει έννομα αποτελέσματα και αριθμός μητρώου τους είναι αποκλειστικά ο Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: