Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Οκτωβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 195

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4982

Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων - Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΟΡΙΣΜΟΙ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
`Αρθρο 3 Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
`Αρθρο 4 Τύποι Επιχειρηματικού Πάρκου
`Αρθρο 5 Δραστηριότητες που ασκούνται εντός Επιχειρηματικού Πάρκου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
`Αρθρο 6 Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου
`Αρθρο 7 Ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου
`Αρθρο 8 Διασφάλιση έκτασης Επιχειρηματικού Πάρκου
`Αρθρο 9 Χωροθέτηση Επιχειρηματικού Πάρκου
`Αρθρο 10 Έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
`Αρθρο 11 Πολεοδόμηση του Επιχειρηματικού Πάρκου
`Αρθρο 12 Θέματα κυριότητας χώρων και υποδομών
`Αρθρο 13 Εισφορά σε γη και σε χρήμα
`Αρθρο 14 Χρήση αιγιαλού και παραλίας και Ελεύθερες Ζώνες - Ζώνες Αποθηκών
`Αρθρο 15 Εξωτερικές υποδομές
`Αρθρο 16 Ολοκλήρωση των έργων υποδομής
`Αρθρο 17 Μεταβολές και επέκταση του Επιχειρηματικού Πάρκου
`Αρθρο 18 Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
`Αρθρο 19 Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας
`Αρθρο 20 Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης
`Αρθρο 21 Επιχειρηματικό Πάρκο οριοθετημένο σε διακριτές γεωγραφικές περιοχές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
`Αρθρο 22 Διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου
`Αρθρο 23 Κανονισμός Λειτουργίας
`Αρθρο 24 Σύμβαση εγκατάστασης
`Αρθρο 25 Παροχή υπηρεσιών
`Αρθρο 26 Διαμεσολάβηση
`Αρθρο 27 Υποκατάσταση της Εταιρείας Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΚΙΝΗΤΡΑ ΙΔΡΥΣΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
`Αρθρο 28 Κίνητρα για την ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου
`Αρθρο 29 Κίνητρα αδειοδότησης
`Αρθρο 30 Κίνητρα για την εγκατάσταση εντός Επιχειρηματικού Πάρκου
`Αρθρο 31 Αξιοποίηση έκτασης εντός Επιχειρηματικού Πάρκου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
`Αρθρο 32 Εποπτεία Επιχειρηματικών Πάρκων
`Αρθρο 33 Κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
`Αρθρο 34 Ψηφιακά εργαλεία
`Αρθρο 35 Επιχειρησιακό Σχέδιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
`Αρθρο 36 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 37 Σύσταση δικαιώματος επιφανείας εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
`Αρθρο 38 Σύσταση και μεταβίβαση δικαιώματος επιφανείας σε τμήμα οικοπέδου εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
`Αρθρο 39 Περιεχόμενο του δικαιώματος επιφανείας
`Αρθρο 40 Μεταβίβαση και επιβάρυνση του δικαιώματος επιφανείας - Βάρη επί του κτίσματος
`Αρθρο 41 Λήξη και απόσβεση επιφανείας - Αποτελέσματα
`Αρθρο 42 Συνέπειες της λήξης της επιφανείας για τις ενοχικές συμβάσεις
`Αρθρο 43 Προστασία επιφανειούχου
`Αρθρο 44 Φορολογική μεταχείριση - Διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 45 Τελικές διατάξεις
`Αρθρο 46 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 47 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 48 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ
`Αρθρο 49 Δυνατότητα διάθεσης τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης από φαρμακευτικές εταιρείες - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 2Α Ν. 4139/2013
`Αρθρο 50 `Αδεια παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης - Τροποποίηση τίτλου και παρ. 1 άρθρου 2ΙΑ Ν. 4139/2013
`Αρθρο 51 `Αδεια παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού - Τροποποίηση άρθρου 2ΙΒ του ν. 4139/2013
`Αρθρο 52 Ειδικοί όροι για την έκδοση άδειας παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 2ΙΓ Ν. 4139/2013
`Αρθρο 53 `Αδεια παραγωγής και κυκλοφορίας τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης υπό τη μορφή του ξηρού ανθού - Προσθήκη παρ. 1α, 1β και 1γ στο άρθρο 2ΙΕ του Ν. 4139/2013
`Αρθρο 54 Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση άρθρου 2ΙΣΤ ν. 4139/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
`Αρθρο 55 Προσθήκη αρμοδιότητας στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας - Προσθήκη περ. κ΄ στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1733/1987
`Αρθρο 56 Συγκρότηση Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων -Τροποποίηση παρ. 3, 6 και 8 άρθρου 30 Ν. 4679/2020
`Αρθρο 57 Ορισμός Διαμεσολαβητή - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 31 Ν. 4679/2020
`Αρθρο 58 Ρύθμιση περί συνέχισης δικών από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
`Αρθρο 59 Εξουσιοδοτικές διατάξεις - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 87, αντικατάσταση άρθρου 88 Ν. 4679/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
`Αρθρο 60 Σκοπός του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4310/2014 -Τροποποίηση άρθρου 39 Ν. 4310/2014
`Αρθρο 61 Γενικοί ορισμοί του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4310/2014 - Αντικατάσταση άρθρου 40 ν. 4310/2014
`Αρθρο 62 Αρμόδια Αρχή για τη ρύθμιση και την εποπτεία του τομέα πυρηνικής τεχνολογίας -Τροποποίηση άρθρου 41 Ν. 4310/2014
`Αρθρο 63 Αρμοδιότητες Υπουργών στον τομέα πυρηνικής τεχνολογίας, ακτινοπροστασίας και ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας -Αντικατάσταση άρθρου 42 Ν. 4310/2014
`Αρθρο 64 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας -Τροποποίηση παρ. 1 και 2 και αντικατάσταση παρ. 3 και 4 άρθρου 43 Ν. 4310/2014
`Αρθρο 65 Διοίκηση Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας - Τροποποίηση άρθρου 44 Ν. 4310/2014
`Αρθρο 66 Πόροι Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας από τέλη - Τροποποίηση παρ. 1, κατάργηση παρ. 2 άρθρου 45 Ν. 4310/2014
`Αρθρο 67 Επιβολή κυρώσεων από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας - Τροποποίηση άρθρου 46 Ν. 4310/2014
`Αρθρο 68 Χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας για τις δραστηριότητες του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4310/2014 - Αντικατάσταση άρθρου 90 Ν. 4310/2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
`Αρθρο 69 Αποζημίωση προσωπικού των οργάνων ελέγχου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς - Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 2 Μέρους Α΄ άρθρου 20 Ν. 4354/2015
`Αρθρο 70 Επιτάχυνση της υλοποίησης έργων προς ένταξη στα συγχρηματοδοτούμενα από το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021 - 2027 Προγράμματα - Προσθήκη άρθρου 60Α στον Ν. 4914/2022
`Αρθρο 71 Χρηματοδότηση πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας και πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης - Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 104 Ν. 4941/2022
`Αρθρο 72 Συμπερίληψη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών και του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου στο άρθρο 13α του ν. 4310/2014 - Προσθήκη παρ. Ζ στο άρθρο 13α του Ν. 4310/2014
`Αρθρο 73 Καθορισμός του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών ως δικαιούχου χρηματοδότησης από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας - Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 2 άρθρου 2 Ν. 4429/2016
`Αρθρο 74 Χειρισμός Μηχανημάτων Έργου - Προσθήκη άρθρου 4Β στον Ν. 3982/2011
`Αρθρο 75 Παράταση δυνατότητας μετατροπής άδειας παραγωγού σε άδεια επαγγελματία πωλητή
`Αρθρο 76 Ρυθμίσεις για τον αιγιαλό και την παραλία έμπροσθεν του ακινήτου Βορείου Αφάντου στη Ρόδο
`Αρθρο 77 Ρύθμιση θεμάτων εκκαθάρισης της Ανώνυμης Εταιρείας «Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος» - Τροποποίηση παρ. 2 και αντικατάσταση παρ. 10 άρθρου 2 Ν. 4338/2015
`Αρθρο 78 Διαχειριστικές πράξεις εκτελεστή διαθηκών -Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 42 Ν. 4182/2013
`Αρθρο 79 Σύμπραξη Υπουργού Οικονομικών στην απόφαση της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4876/2021 - Προσθήκη παρ. 1α στο άρθρο 83 του ν. 4706/2020
`Αρθρο 80 Δυνατότητα συμμετοχής μελών επαγγελματικών οργανώσεων στη Γενική Συνέλευση μέσω διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων - Προσθήκη παρ. 4α στο άρθρο 5 του Ν. 1712/1987
`Αρθρο 81 Κατάργηση ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου και απόδειξη ταυτοπροσωπίας για τη συμμετοχή σε ψηφοφορία κατά τις εκλογικές διαδικασίες επαγγελματικών οργανώσεων - Τροποποίηση άρθρου 7 Ν. 1712/1987
`Αρθρο 82 Ρύθμιση δικαιωμάτων για τα αθλητικά σωματεία που έχουν υποβάλει οριστική αίτηση για την εγγραφή τους στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 έως την 23η.10.2022
`Αρθρο 83 Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής σε αθλητική διοργάνωση - Προσθήκη παρ. 1Β στο άρθρο 8 του Ν. 2725/1999
`Αρθρο 84 Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο ενισχύσεων, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης, δράσεων - Τροποποίηση άρθρου 9 Ν. 4890/2022
`Αρθρο 85 Προσωπικό δομών φιλοξενίας και φροντίδας βρεφών και παιδιών, καθώς και παιδιών και ατόμων με αναπηρία, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων αυτών
`Αρθρο 86 Καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»
`Αρθρο 87 Κάλυψη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υποχρεώσεων που απορρέουν από σύμβαση παραχώρησης
`Αρθρο 88 Επιχορήγηση μεταφορικού κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων - Τροποποίηση άρθρου 81 Ν. 4949/2022
`Αρθρο 89 Κάλυψη δαπανών επιχορήγησης πληττόμενων εκδοτικών επιχειρήσεων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 90 Ν. 4764/2020
`Αρθρο 90 Πλειοψηφία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητηρίου για παύση ή αντικατάσταση μελών και εκλογής νέας Διοικητικής Επιτροπής - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 69 Ν. 4497/2017
`Αρθρο 91 Δυνατότητα επανεκλογής Προέδρου Επιμελητηρίου - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 73 και κατάργηση παρ. 4 άρθρου 96 ν. 4497/2017
`Αρθρο 92 Μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή του ν. 4849/2021 περί υπαίθριου εμπορίου -Τροποποίηση άρθρου 66 Ν. 4849/2021
`Αρθρο 93 Εξυγίανση επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού -Τροποποίηση άρθρου 107 Ν. 4849/2021
`Αρθρο 94 Επιδότηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης -θέρμανσης - Τροποποίηση άρθρου 178 Ν. 4972/2022
`Αρθρο 95 Ενίσχυση επιχειρήσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων
`Αρθρο 96 Ζητήματα του κλειστού γυμναστηρίου καλαθοσφαίρισης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας «Σπύρος Λούης» -Αντικατάσταση παρ. 9 άρθρου 44 Ν. 4934/2022
`Αρθρο 97 Αποζημίωση για συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων - Τροποποίηση άρθρου 21 Ν. 4354/2015
`Αρθρο 98 Παράταση θητείας Μονίμου Αντιπροσώπου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΜΕΑ ΟΟΣΑ) - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 211 Ν. 4920/2022
`Αρθρο 99 Επιλογή Διευθυντών Πρότυπων Σχολείων και Πειραματικών Σχολείων - Αντικατάσταση περ. στ) παρ. 6 άρθρου 31 και παρ. 6 άρθρου 232 Ν. 4823/2021
`Αρθρο 100 Μεταβατικές διατάξεις για τους Οργανωτικούς Συντονιστές και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου -Τροποποίηση άρθρου 231 Ν. 4823/2021
`Αρθρο 101 Ρυθμίσεις για τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης - Τροποποίηση άρθρων 301, 479 και 480 ν. 4957/2022
`Αρθρο 102 Ρυθμίσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης του Ν. 4763/2020
`Αρθρο 103 Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών - Αντικατάσταση υποπερ. γγ΄ περ. γ΄ παρ. 3 άρθρου 155 ν. 4635/2019
`Αρθρο 104 Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 25 ν. 4276/2014
`Αρθρο 105 Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου - Προσθήκη παρ. 2Α και τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 25A ν. 4276/2014
`Αρθρο 106 Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου - Προσθήκη παρ. 2Α και τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 25B ν. 4276/2014
`Αρθρο 107 Σήμα Επισκέψιμου Τυροκομείου - Προσθήκη παρ. 2Α και τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 25Γ ν. 4276/2014
`Αρθρο 108 Πρόβλεψη για καταβολή παραβόλων -Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 3 άρθρου 74 Ν. 4875/2021
`Αρθρο 109 Νομοτεχνική βελτίωση στη θέσπιση σήματος προσβάσιμου τουριστικού προορισμού -Τροποποίηση άρθρου 52 Ν. 4875/2021
`Αρθρο 110 Νομοτεχνική βελτίωση στη θέσπιση σήματος προσβάσιμης τουριστικής επιχείρησης -Τροποποίηση άρθρου 53 Ν. 4875/2021
`Αρθρο 111 Νομοτεχνική βελτίωση στη θέσπιση σήματος τουριστικού καταλύματος φιλικού προς ζώα συντροφιάς - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 54 Ν. 4875/2021
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 112 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2022
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2022
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: