Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2023

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1011640 ΕΞ 2023

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ - ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΘEMA:

Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος και Τμήματος των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής, Περιφερειακών Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Ν.4389/2016 (Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 14 , 17 , 26 , 27 , 28 , 38 , 41 αυτού, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

β) των άρθρων 84 και 85 του Ν. 3528/2007 (Α΄26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 45 του Ν.4674/2020 (Α΄53), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν.4690/2020 (Α΄104), σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356/25.06.2020 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4795/2021 (Α΄ 62) «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημοσίου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση», σε συνδυασμό με την υπ΄ αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/169/οικ.14175/12.07.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4915/2022 (Α΄63),

γ) των άρθρων 13 και 15 του Ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

δ) του π.δ. 69/2016 (Α΄127) «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα», ε) της υπ΄ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1076146 ΕΞ 2021/03.09.2021 (Β΄ 4444) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής», όπως ισχύει,

στ) της υπ΄ αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β 4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003 (Α΄ 309) «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων», σύμφωνα και με την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23.07.20 (ΑΔΑ: 6ΟΞΚ46ΜΤΛ6-Ι2Δ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων για υποχρέωση υποβολής Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. του Ν.3213/2003».

3. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1062614 ΕΞ 2022/13.07.2022 (ΑΔΑ: Ω55946ΜΠ3Ζ-0ΜΖ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος και Τμήματος των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής, Περιφερειακών Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ.

4. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Β 1108519 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: 60ΜΦ46ΜΠ3Ζ-ΣΑΙ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, Αυτοτελούς Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε. και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών αυτών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και την υπ΄ αριθ. πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Β 1130324 ΕΞ 2022/02.12.2022 (ΑΔΑ: 66ΔΘ46ΜΠ3Ζ-ΜΙΧ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, Αυτοτελούς Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Διευθύνσεων της ΑΑΔΕ, των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών αυτών και των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) της ΑΑΔΕ»

5. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β 130 και Β 372) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν.4389/2016 (Α΄94).

6. Την υπ΄ αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν.4389/2016 και τις αποφάσεις με αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και με αριθ. 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Τις από 23.11.2022, 29.11.2022, 30.11.2022, 02.12.2022, 07.12.2022, 12.12.2022, 13.12.2022 και 14.12.2022 συνεδριάσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, Αυτοτελούς Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) της ΑΑΔΕ.

8. Τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων υπαλλήλων.

9. Την ανάγκη πλήρωσης Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος και Τμήματος των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής, Περιφερειακών Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τους κάτωθι υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ως Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής, Περιφερειακών Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως ακολούθως:

1. Την υπάλληλο Καλλιόπη Βόσσου του Παναγιώτη, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

2. Την υπάλληλο Ευαγγελία Παπαστεργίου του Νικολάου, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Α΄ - Ελέγχων, του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

3. Την υπάλληλο Μαρία Κουράκη του Ελευθερίου, ΤΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Β - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Α΄ - Ελέγχων, του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

4. Τον υπάλληλο Δημήτριο Μαρκοστάμο του Σπυρίδωνος, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Γ - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Α΄ - Ελέγχων, του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

5. Τον υπάλληλο Αντώνιο Δαφνάκη του Νικολάου, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Δ΄ - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Β΄ - Ελέγχων, του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

6. Την υπάλληλο Ελένη Ντούρου του Θεοδώρου, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Ε - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Β΄ - Ελέγχων, του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

7. Την υπάλληλο Ελένη Κουτσογιάννη του Λάμπρου, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Στ - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Β΄ - Ελέγχων, του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

8. Την υπάλληλο Δήμητρα Νικολού του Θεοδώρου, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Ζ - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Γ - Ελέγχων, του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

9. Την υπάλληλο Αργυρώ Πλουμάκη του Αντωνίου, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Η - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Γ - Ελέγχων, του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

10. Τον υπάλληλο Θωμά Κιούση του Αλεξάνδρου, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Θ΄ - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Γ - Ελέγχων, του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

11. Την υπάλληλο Χρυσούλα Αρώνη του Ευαγγέλου, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

12. Την υπάλληλο Μαρίνα Τσιούνη του Χριστοφόρου, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Α΄ - Ελέγχων, του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

13. Την υπάλληλο Αικατερίνη Σιταρά του Ευστρατίου, ΤΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Β΄ - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Α΄ - Ελέγχων, του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

14. Τον υπάλληλο Ιωάννη Μανετάκη του Εμμανουήλ, ΤΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Γ - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Α΄ - Ελέγχων, του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

15. Την υπάλληλο Σύλβα - Λιλή Τοπαλιάν του Ασαδούρ - Θεοδώρου, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Δ΄ - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Β΄ - Ελέγχων, του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

16. Τον υπάλληλο Μιχαήλ Μαυρομμάτη του Νικολάου, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Ε - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Β΄ - Ελέγχων, του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

17. Τον υπάλληλο Παναγιώτη Μπούρμπο του Γρηγορίου, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Στ - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Β΄ - Ελέγχων, του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

18. Τον υπάλληλο Βασίλειο Νικολή του Νικολάου, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Ζ - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Γ - Ελέγχων, του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

19. Τον υπάλληλο Γεώργιο Βασιλείου του Εμμανουήλ, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Η - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Γ - Ελέγχων, του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

20. Τον υπάλληλο Μιχαήλ Λύρη του Ιωάννη, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Θ΄ - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Γ - Ελέγχων, του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

21. Την υπάλληλο Ιωάννα - Μαργαρίτα Ντελπί του Ντανιέλ, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης του 3ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

22. Την υπάλληλο Δήμητρα Τριανταφυλλοπούλου του Χαραλάμπους, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Α΄ - Ελέγχων, του 3ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

23. Τον υπάλληλο Ιωάννη Παπαδομαρκάκη του Εμμανουήλ, ΠΕ/Β΄ Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Β΄ - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Α΄ - Ελέγχων, του 3ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

24. Την υπάλληλο Θεώνη Φεφέ του Βασιλείου, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Γ - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Α΄ - Ελέγχων, του 3ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

25. Την υπάλληλο Λαμπρινή Τρομπούκη του Χαριλάου, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Δ΄ - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Β΄ - Ελέγχων, του 3ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

26. Την υπάλληλο Αικατερίνη Κατσάνου του Αλεξάνδρου, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Ε - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Β΄ - Ελέγχων, του 3ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

27. Τον υπάλληλο Διονύσιο Στασινόπουλο του Ιωάννη, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Στ - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Β΄ - Ελέγχων, του 3ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

28. Τον υπάλληλο Ιωάννη Μακράκη του Νικολάου, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Ζ - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Γ - Ελέγχων, του 3ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

29. Τον υπάλληλο Γεώργιο Χατζηαναστασίου του Ιωάννη, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Η - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Γ - Ελέγχων, του 3ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

30. Τον υπάλληλο Νικόλαο Κεπετζή του Αργυρίου, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Θ΄ - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Γ - Ελέγχων, του 3ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

31. Την υπάλληλο Δήμητρα Καλογέρου του Παναγιώτη, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης του 4ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

32. Την υπάλληλο Μαρία Ζερβακάκη του Δημητρίου, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Α΄ - Ελέγχων, του 4ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

33. Τον υπάλληλο Ιωάννη Τσορμπατζόγλου του Εφραίμ, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Β΄ - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Α΄ - Ελέγχων, του 4ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

34. Τον υπάλληλο Ευτύχιο Μποτονάκη του Αντωνίου, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Γ - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Α΄ - Ελέγχων, του 4ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

35. Τον υπάλληλο Γεώργιο Χρούση του Θεοφάνη, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Δ΄ - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Β΄ - Ελέγχων, του 4ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

36. Την υπάλληλο Χάιδω Βασιάκου του Παναγιώτη, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Ε - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Β΄ - Ελέγχων, του 4ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

37. Τον υπάλληλο Ηλία Καρκαμπάση του Γεωργίου, ΠΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Στ - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Β΄ - Ελέγχων, του 4ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

38. Την υπάλληλο Χαρίκλεια Κωδωνά του Γεωργίου, ΤΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Ζ - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Γ - Ελέγχων, του 4ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

39. Τον υπάλληλο Ιωάννη Τσαγκάρη του Παντελή, ΤΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Η - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Γ - Ελέγχων, του 4ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

40. Τον υπάλληλο Κωνσταντίνο Ξυραφάκη του Δημοσθένη, ΤΕ/Α΄ Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Θ΄ - Ελέγχων, της Υποδιεύθυνσης Γ - Ελέγχων, του 4ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής.

Β. Οι αναφερόμενοι Προϊστάμενοι υποχρεούνται όπως εκπληρώσουν τους στόχους, τις δράσεις και τα έργα του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του Ν.4389/2016 .

Γ. Οι αναφερόμενοι Προϊστάμενοι, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3213/2003 (Α΄ 309) όπως ισχύει, υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων. Η Αρχική δήλωση υποβάλλεται εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων, εφόσον δεν συντρέχει υποχρέωση υποβολής Ετήσιας δήλωσης για την αμέσως προηγούμενη χρήση προς το ίδιο Όργανο Ελέγχου. Επιπλέον, οι υπόχρεοι οφείλουν να ενημερώνουν το Τμήμα Α΄ - Μητρώου Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.), ώστε να πραγματοποιηθεί η σχετική καταχώρηση στην ετήσια ονομαστική κατάσταση υπόχρεων προσώπων για την τρέχουσα χρήση, προκειμένου να υποβληθεί η αντίστοιχη Ετήσια δήλωση, κατά το επόμενο έτος.

Δ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί ενυπόγραφα στους αναφερόμενους Προϊσταμένους οι οποίοι υποχρεούνται, όπως αναλάβουν, το συντομότερο δυνατόν, τα εν λόγω καθήκοντα και αποστείλουν πρωτόκολλο ανάληψης σχετικών καθηκόντων στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε./Τμήμα Γ - Σταδιοδρομίας Ανθρώπινου Δυναμικού.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: