Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Νοεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 5497

Αριθμ. 1246

Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2020 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 4 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 3, και 5 του ίδιου άρθρου.

β) Του άρθρου 29 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ (Σύμβαση) αναφορικά με την εδαφική εφαρμογή και επέκταση της με δηλώσεις που κατατίθενται σε έναν από τους δύο θεματοφύλακες από τα προσχωρήσαντα Κράτη στη Σύμβαση σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 28 της ίδιας Σύμβασης σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα, όπως τροποποιήθηκε με το από 2010 Πρωτόκολλο Τροποποίησης της και κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4153/2013 (Α΄ 116) «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), με τα συναφή Παραρτήματα Α΄ και Β΄ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής.

γ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

δ) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ιδίως του άρθρου 14 .

2. Τα μέλη του Παγκόσμιου Φόρουμ για την Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς του ΟΟΣΑ (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes) βλ. http:// www.oecd.org/tax/transparency/about-the-global-forum/members/) σε συνδυασμό με την Έκθεση του Παγκόσμιου Φόρουμ (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes/Exchange of Information on Request/Ratings) βλ.http://www.oecd. org/tax/transparency/exchanget-of-information-on/ request/ratings/στην οποία αποτυπώνεται η συνολική βαθμολογία των μελών του με βάση τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις (Peer Reviews) αναφορικά με το πρότυπο της κατόπιν αιτήματος ανταλλαγής πληροφοριών.

3. Τον από 9.12.2020 κατάλογο της Γραμματείας Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης σχετικά με το καθεστώς των δικαιοδοσιών που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση ως προς την ημερομηνία έναρξης ισχύος της "Jurisdictions Participating in the Convention on Mutual Administrative Assistamnce in Tax Matters» βλ. https:// www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status of convention.pdf).

4. Τα από 26.02.2021 Συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN, σχετικά, αφενός, με τον κατάλογο της ΕΕ για τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες για φορολογικούς σκοπούς (Παράρτημα Ι), και, αφετέρου, με την κατάσταση της συνεργασίας με την ΕΕ των δικαιοδοσιών υπό εξέταση σχετικά με τις αναληφθείσες δεσμεύσεις τους για την εφαρμογή των αρχών χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης (Παράρτημα II), όπως δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C66/10/26.02.2021).

5. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄4738).

6. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και διορθ. σφ. Β΄ 372) και την υπό στοιχεία Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25.9.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 2417), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 .

7. Την υπ΄ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και την υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

8. Την υπό στοιχεία ΔΟΣ Γ..ΕΞ 2021/εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στον Υπουργό Οικονομικών δυνάμει της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

9. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Την υπ΄ αρ. 339/18.07.2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τα μη συνεργάσιμα κράτη στο φορολογικό τομέα κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 , δηλαδή κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που τελούν υπό οποιοδήποτε ειδικό καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης, για το φορολογικό έτος 2020, είναι τα εξής:

α/α

Ονομασία στην ελληνική γλώσσα

Ονομασία στην αγγλική γλώσσα

1

`Αγιος Μαρτίνος

Sint Maarten

2

Αϊτή

Haiti

3

Ακτή Ελεφαντοστού

Cote d΄ Ivoire

4

Ανγκουίλα

Anguilla

5

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

Antigua and Barbuda

6

Βανουάτου

Vanuatu

7

Βασίλειο του Λεσότο

Kingdom of Lesotho

8

Γκαμπόν

Gabon

9

Γκάνα

Ghana

10

Γουϊάνα

Guyana

11

Γουϊνέα

Guinea

12

Γουατεμάλα

Guatemala

13

Εσουατίνι

Eswatini

14

Ιορδανία

Jordan

15

Καζαχστάν

Kazahstan

16

Καμπότζη

Cambodia

17

Λιβερία

Liberia

18

Μαδαγασκάρη

Madagascar

19

Μαλδίβες

Maldives

20

Μάλι

Mali

21

Μαυριτανία

Mauritania

22

Μπαρμπάντος

Barbados

23

Μπενίν

Benin

24

Μποτσουάνα

Botswana

25

Μπουρκίνα Φάσο

Burkina Faso

26

Ναμίμπια

Namibia

27

Νίγηρας

Niger

28

Ντομίνικα

Dominica

29

Ομάν

Oman

30

Ονδούρα

Honduras

31

Παλάου

Palau

32

Παναμάς

Panama

33

Παπούα Νέα Γουϊνέα

Papua New Guinea

34

Παραγουάη

Paraguay

35

Ρουάντα

Rwanda

36

Σεϋχέλλες

Seychelles

37

Ταϋλάνδη

Thailand

38

Τανζανία

Tanzania

39

Τόγκο

Togo

40

Τρινιδάδ και Τομπάγκο

Trinidad and Tobago

41

Τζιμπουτί

Djibouti

42

Τσάντ

Chad

43

Φιλιππίνες

Philippines

2. Από το συνδυασμό των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 και του ν. 4153/2013, καθώς και της κατάθεσης στο Θεματοφύλακα της Πολυμερούς Σύμβασης Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ για τη Διοικητική Συνδρομή σε Φορολογικά Θέματα (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters/MAC), μη συνεργάσιμα κράτη (κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που τελούν υπό οποιοδήποτε ειδικό καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης) είναι, αναφορικά με το διάστημα που περιλαμβάνεται στον ακόλουθο πίνακα, και τα εξής:

α/α

Ονομασία στην ελληνική γλώσσα

Ονομασία στην αγγλική γλώσσα

Διάστημα εντός του 2020 κατά το οποίο είναι μη συνεργάσιμο κράτος

1

Κένυα

Kenya

1.1.2020-31.10.2020

2

Μαυροβούνιο

Montenegro

1.1.2020-30.4.2020

3

Μονγκολία

Mongolia

1.1.2020-30.4.2020

4

Πράσινο Ακρωτήρι

Cabo Verde

1.1.2020-30.4.2020

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

O Υφυπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: