Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Π.Κ. 13/26-8-2019

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων ηλεκτρολογικών καταστημάτων όλης της χώρας.

Στην Αθήνα σήμερα την Τετάρτη 25/6/2019 οι παρακάτω αναφερόμενοι:

1. Θεόδωρος Αγγουράκης, Πρόεδρος και Χαράλαμπος Κωναταντόπουλος, Γεν. Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ),

2. Γεώργιος Καββαθάς, Πρόεδρος και Γεώργιος Κουράσης, Γεν. Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ),

3. Αλέξανδρος Φλέγγας, Πρόεδρος και Ευάγγελος Σκουρόγιαννης, Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων Ελλάδας (ΟΗΕ),

όλοι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω οργανώσεων, συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής σύμβασης εργασίας.

`Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι τεχνίτες ηλεκτρολόγοι, αρχιτεχνίτες ηλεκτρολόγοι, εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι 1ης ομάδας, και 2ης ομάδας, Α΄ ειδικότητος, καθώς και οι τεχνίτες ηλεκτρολόγοι και οι εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι Γ΄ ειδικότητος (φωτοβολταϊκά) των κατηγοριών του Ν. 3982/2011 και του Π.Δ. 108/2013 όπως ισχύει σήμερα, που είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών ή διπλωμάτων και εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε εργοδότες και επιχειρήσεις όλης της χώρας.

`Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί - ημερομίσθια

Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα που απασχολούνται σε επιχειρήσεις - μέλη της ΠΟΣΕΗ, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31/12/2018 βάσει της από 27/3/2018 ΣΣΕ ( Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 9/23.4.2018 ), αυξάνονται από 1η/9/2019 κατά 1% και διαμορφώνονται ως εξής:

1. Βασικός μισθός του αδειούχου ηλεκτρολόγου, 825,33 €.

2. Βασικός μισθός του αδειούχου αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου, ορίζεται σε 865,57 €.

3. Βασικός μισθός του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας, 911,17 €.

4. Βασικός μισθός του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης ομάδας, 911,17 €.

Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 3076/2020, αυξάνονται από 1η/7/2020 κατά 1% και διαμορφώνονται ως εξής:

1. Βασικός μισθός του αδειούχου ηλεκτρολόγου, 833,58 €.

2. Βασικός μισθός του αδειούχου αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου, ορίζεται σε 874,23 €.

3. Βασικός μισθός του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας, 920,28 €.

4. Βασικός μισθός του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης ομάδας, 920,28 €.

`Αρθρο 3
Επιδόματα

3.1. Επίδομα σπουδών

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση καταβάλλεται επίδομα σπουδών ύψους 15 € για τους πτυχιούχους μέσω τεχνικών σχολών, και 20 € για τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. Για τους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες Α΄ ειδικότητας 2ης ομάδας το επίδομα Τ.Ε.Ι. ανέρχεται σε 35 €.

3.2. Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας καταστημάτων

Στους αδειούχους ηλεκτρολόγους, αρχιτεχνίτες, εγκαταστάτες Α΄ ειδικότητας 1ης και 2ης ομάδας, οι βασικοί μισθοί προσαυξάνονται με το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας και μέχρι 9 τριετίες πραγματικής υπηρεσίας στον ηλεκτρολογικό κλάδο. Από τις τριετίες αυτές και μέχρι τις 5 (πρώτες) αυξάνονται με ποσοστό 10% ενώ καθεμία από τις υπόλοιπες 4 με ποσοστό 8%.

3.3. Λοιπά επιδόματα

Τα λοιπά επιδόματα που χορηγούνται στους υπαγόμενους στην παρούσα συλλογική σύμβαση, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θίγονται με τις διατάξεις αυτής.

`Αρθρο 4
Τελικές διατάξεις

4.1. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων ομοίων συλλογικών ρυθμίσεων που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

4.2. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις και εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται με τις διατάξεις της παρούσας και διατηρούνται.

4.3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η/1/2019 και λήγει την 31η/12/2020.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: