Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 01 Δεκεμβρίου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5024990 ΕΞ 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1979 της Επιτροπής της 28ης Αυγούστου 2015 σχετικά με την τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων.

ΣΧΕΤ.: 1. Η αριθ. Δ17Γ 5002426ΕΞ2013/18.1.2013 Δ.Υ.Ο (Κοινοποίηση του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων και την κατάργηση του Καν (ΕΚ) αριθ. 732/2008- Ορθή Επανάληψη). 2. Η αριθ. Δ17Γ 5021207ΕΞ2014/09.09.2014 Δ.Υ.Ο (Κοινοποίηση κατ΄ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 1421/2013 της Επιτροπής της 30ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και IV του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων). 3. Η αριθ. Δ17Γ 5000859ΕΞ2014/13.01.2014 Δ.Υ.Ο (Κοινοποίηση κατ΄ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 1/2014 της Επιτροπής της 28ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση του παραρτήματος ΙΙΙ του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων). 4. Η αριθ. Δ17Γ 5005879ΕΞ2014/07.03.2014 Δ.Υ.Ο (Κοινοποίηση κατ΄ εξουσιοδότηση Καν (Εε) αριθ. 182/2014 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων). 5. Η αριθ. Δ17Γ 5024845ΕΞ2014/16.10.2014 Δ.Υ.Ο (Κοινοποίηση κατ΄ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 1015/2014 της Επιτροπής της 22ης Ιουλίου 2014 για την τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του Καν (εε) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων και την κατάργηση του κατ΄εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 154/2013 της Επιτροπής). 6. Η αριθ. Δ17Γ5024847ΕΞ2014/16.10.2014 Δ.Υ.Ο (Κοινοποίηση κατ΄ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 1016/2014 της Επιτροπής της 22ης Ιουλίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων). 7. Η αριθ. ΔΔΘΤΟΚΒ5001735ΕΞ2015/23.01.2015 Δ.Υ.Ο (Κοινοποίηση κατ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 1386/2014 της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων).

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/1979 της Επιτροπής της 28ης Αυγούστου 2015, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L289/05.11.2015), σχετικά με την τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και IV του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων (ΣΓΠ).

Ειδικότερα επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχεία α) του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012, μια χώρα που έχει χαρακτηρισθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα ως χώρα υψηλού ή μέσου-υψηλού εισοδήματος επί τρία συναπτά έτη, δεν θα πρέπει να επωφελείται από τις δασμολογικές προτιμήσεις που παρέχονται στα πλαίσια του γενικού καθεστώτος του ΣΓΠ. Δεδομένου ότι τα Φίτζι, το Ιράκ, οι Νήσοι Μάρσαλ και η Τόνγκα χαρακτηρίστηκαν από την Παγκόσμια Τράπεζα ως χώρες μέσου-υψηλού εισοδήματος το 2013, το 2014 και το 2015, θα πρέπει να διαγραφούν από το Παράρτημα ΙΙ του Καν (ΕΕ) αριθ.978/2012 με τις δικαιούχες χώρες του γενικού καθεστώτος του ΣΓΠ.

Επιπρόσθετα, βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β) του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012, μια χώρα που επωφελείται από προτιμησιακό καθεστώς πρόσβασης στην αγορά το οποίο παρέχει τις ίδιες ή και ευνοϊκότερες δασμολογικές προτιμήσεις όπως το ΣΓΠ για το σύνολο των εμπορικών συναλλαγών, δεν θα πρέπει να επωφελείται προτιμήσεων στα πλαίσια του ΣΓΠ. Εντός του 2014, τέθηκαν σε εφαρμογή συμφωνίες προτιμησιακής πρόσβασης στην αγορά με τις ακόλουθες χώρες, ήτοι Γεωργία, Καμερούν και Φίτζι, οι οποίες κατά συνέπεια θα πρέπει να διαγραφούν από το Παράρτημα ΙΙ του Καν (ΕΕ) αριθ.978/2012. Αναφορικά με τα Φίτζι θα διαγραφούν από το Παράρτημα ΙΙ του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 δεδομένου ότι έχουν χαρακτηρισθεί ως χώρα μέσου-υψηλού εισοδήματος, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Επίσης, ειδικά για τη Γεωργία, και βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 9, παράγραφος 1 του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012, η διαγραφή της από Παράρτημα ΙΙ του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 με τις δικαιούχες χώρες του γενικού καθεστώτος του ΣΓΠ συνεπάγεται και τη διαγραφή της από το Παράρτημα ΙΙΙ του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 με τις δικαιούχες χώρες του ειδικού καθεστώτος παροχής κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση του ΣΓΠ, ήτοι το ΣΓΠ+.

Τέλος, βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 1 του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 αν μια χώρα έχει χαρακτηρισθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως λιγότερο αναπτυγμένη χώρα, θα πρέπει να επωφελείται από τις δασμολογικές προτιμήσεις που παρέχονται στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος υπέρ των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών του ΣΓΠ, που αναφέρεται ως καθεστώς «όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ), οι δικαιούχες χώρες του οποίου παρατίθενται στο Παράρτημα IV του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012. Δεδομένου ότι τα Ηνωμένα Έθνη αφαίρεσαν τη Σαμόα από το καθεστώς των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, η εν λόγω χώρα θα πρέπει να διαγραφεί από το Παράρτημα IV του Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 με τις δικαιούχες χώρες του καθεστώτος ΟΕΟ του ΣΓΠ.

Κατόπιν των προαναφερομένων, με το άρθρο 1 του κοινοποιούμενου κανονισμού, ο Καν (ΕΕ) αριθ. 978/2012 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο Παράρτημα ΙΙ οι ακόλουθες χώρες και οι αντίστοιχοι αλφαβητικοί κωδικοί διαγράφονται από τις στήλες Α και Β αντίστοιχα:

CM

Καμερούν

FJ

Φίτζι

GE

Γεωργία

IQ

Ιράκ

MH

Νήσοι Μάρσαλ

TO

Τόνγκα

Η εν λόγω τροποποίηση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2017.

2. Στο Παράρτημα ΙΙΙ η ακόλουθη χώρα και ο αντίστοιχος αλφαβητικός κωδικός διαγράφονται από τις στήλες Α και Β αντίστοιχα:

GE

Γεωργία

Η εν λόγω τροποποίηση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2017.

3. Στο Παράρτημα Ιν η ακόλουθη χώρα και ο αντίστοιχος αλφαβητικός κωδικός διαγράφονται από τις στήλες Α και Β αντίστοιχα:

WS

Σαμόα

Η εν λόγω τροποποίηση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Ο κοινοποιούμενος κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2016 και εφαρμόζεται κατά περίπτωση από τις ημερομηνίες που προαναφέρονται.

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: