Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Απριλίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2512

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2242.5-3/30331/2024

Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών, ετών 2024-2025.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 5 παρ. 1 του α.ν. 3276/1944 «Περί Συλλογικών Συμβάσεων εν τη ναυτική εργασία» (Α΄ 24),

β) του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α΄ 261),

γ) του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ν. 5020/2023, Α΄ 29),

δ) των άρθρων 1 , 4 και 5 του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),

ε) του άρθρου 49 Ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35),

στ) του π.δ. 152/2003 «Περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας των ναυτικών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ» (Α΄ 124), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 171/2014 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2009/13/ΕΚ (L 124) και 2013/54/ΕΕ (L 329)» (Α΄ 268),

ζ) του ν. 4078/2012 «Κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας» (Α΄ 179),

η) της υπ΄ αρ. 3522.2/08/2013 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός για την εφαρμογή των απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας» (Β΄ 1671),

θ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114),

ι) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),

ια) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130),

ιβ) του π.δ. 87/2023 «Διορισμός Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 151).

3. Το υπ΄ αρ. 11/28-02-2024 έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών, με το οποίο υποβλήθηκε για κύρωση η από 28-02-2024 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την κύρωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών, ετών 2024-2025, το κείμενο της οποίας υπογράφηκε την 28η Φεβρουαρίου 2024 από τους νόμιμους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών - Εφοπλιστών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων `Αγιος Νικόλαος (Π.Ε.Π.Ε.Ρ.Ν.Π. «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»), της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών και Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων και της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.), πλην:

α) της παρ. 7 του άρθρου 8, καθότι παραπέμπει σε μη ισχύουσες διατάξεις νόμου, λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκονται πλέον σε ισχύ οι διατάξεις του Ν. 5020/2023 (Α΄ 29),

β) του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 8 και της παρ. 1 του άρθρου 14, στο μέτρο που αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία και

γ) του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 14, στο βαθμό που αντίκειται προς τις διατάξεις του π.δ. 12/1993 (Α΄ 5), όπως συμπληρώθηκε με το π.δ. 315/1995 (Α΄ 171) και τροποποιήθηκε από το π.δ. 3/2011 (Α΄ 6).

Οι όροι της Συλλογικής Σύμβασης που αναφέρονται σε θέματα κοινωνικής ασφάλειας κυρώνονται εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τα θέματα αυτά.

2. Η ισχύς της Συλλογικής Σύμβασης η οποία κυρώνεται με την απόφαση αυτή, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2024 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2025, θα εξακολουθήσει δε να ισχύει για δύο (02) ακόμη έτη, εάν δεν καταγγελθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 17 αυτής.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ

Στον Πειραιά σήμερα την 28 Φεβρουαρίου 2024, οι κάτωθι αναφερόμενοι:

1. A) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ και ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα, νόμιμοι εκπρόσωποι της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ-ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ & ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

B) ΠΑΥΛΟΣ M. ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.ΖΟΥΡΟΣ, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα, νόμιμοι εκπρόσωποι της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

2. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ και ΜΙΧΕΛΗΣ Ε. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα, νόμιμοι εκπρόσωποι του Επαγγελματικού Ναυτεργατικού Σωματείου της "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ", ειδικά προς τούτο άπαντες εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν τα ακόλουθα ως προς τους όρους και τις αμοιβές των πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών.

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

α) Οι Βασικοί Μισθοί των πληρωμάτων των Ναυαγοσωστικών, καθορίζονται σε ευρώ κατά μήνα ως κατωτέρω:

Από 01/01/2024 έως 30/06/2024

Από 01/07/2024 έως 31/12/2024

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

1. ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

3597,51

1. ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

3687,45

2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

3597,51

2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

3687,45

3. ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

2338,07

3. ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

2396,52

4. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ρ/Κ

2338,07

4. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ρ/Κ

2396,52

5. ΑΝΟΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

2175,13

5. ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

2229,51

6. Α΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3501,45

6. Α΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3588,99

7. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3501,45

7. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3588,99

8. Β΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2338,07

8. Β΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2396,52

9. Γ΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2175,13

9. Γ΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2229,51

10. ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ

2338,07

10. ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ

2396,52

11. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α΄

2063,37

11. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α΄

2114,95

12. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Β΄

1538,01

12. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Β΄

1576,46

13. ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ

1670,47

13. ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ

1712,23

14. ΝΑΥΤΗΣ

1538,01

14. ΝΑΥΤΗΣ

1576,46

15. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Α΄

1670,47

15. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Α΄

1712,23

16. ΛΙΠΑΝΤΗΣ

1552,36

16. ΛΙΠΑΝΤΗΣ

1591,17

17. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Β΄

1552,36

17. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Β

1591,17

18. ΜΑΓΕΙΡΑΣ

1749,88

18. ΜΑΓΕΙΡΑΣ

1793,63

19. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ

1278,53

19. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ

1310,49

20. ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ

1670,47

20. ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ

1712,23

21. ΒΟΗ. ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ

1278,53

21. ΒΟΗ. ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ

1310,49

22. ΔΥΤΗΣ

1749,88

22. ΔΥΤΗΣ

1793,63

23. ΔΟΚΙΜΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

1014,41

23. ΔΟΚΙΜΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

1039,77

24. ΔΟΚΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1014,41

24. ΔΟΚΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1039,77

Από 01/01/2025 έως 30/06/2025

Από 01/07/2025 έως 31/12/2025

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

1. ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

3779,64

1. ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

3855,23

2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

3779,64

2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

3855,23

3. ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

2456,43

3. ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

2505,56

4. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ρ/Κ

2456,43

4. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ρ/Κ

2505,56

5. ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

2285,25

5. ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

2330,96

6. Α ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3678,71

6. Α ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3752,28

7. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3678,71

7. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3752,28

8. Β΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2456,43

8. Β΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2505,56

9. Γ΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2285,25

9. Γ΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2330,96

10. ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ

2456,43

10. ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ

2505,56

11. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α΄

2167,82

11. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α΄

2211,18

12. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Β΄

1615,87

12. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Β΄

1648,19

13. ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ

1755,04

13. ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ

1790,14

14. ΝΑΥΤΗΣ

1615,87

14. ΝΑΥΤΗΣ

1648,19

15. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Α

1755,04

15. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Α

1790,14

16. ΛΙΠΑΝΤΗΣ

1630,95

16. ΛΙΠΑΝΤΗΣ

1663,57

17. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Β

1630,95

17. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Β

1663,57

18. ΜΑΓΕΙΡΑΣ

1838,47

18. ΜΑΓΕΙΡΑΣ

1875,24

19. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ

1343,25

19. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ

1370,12

20. ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΙ

1755,04

20. ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ

1790,14

21. ΒΟΗ. ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ

1343,25

21. ΒΟΗ. ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ

1370,12

22. ΔΥΤΗΣ

1838,47

22. ΔΥΤΗΣ

1875,24

23. ΔΟΚΙΜΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

1065,76

23. ΔΟΚΙΜΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

1087,08

24. ΔΟΚΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1065,76

24. ΔΟΚΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1087,08

β) Επίδομα - Δώρο εορτών.

Το επίδομα - δώρο εορτών, το οποίο αντιπροσωπεύει αποδοχές ίσες με {1/25 του Β. Μισθού επί δύο ημερομίσθια (2,00)} για κάθε μήνα υπηρεσίας, καταργήθηκε από 01/01/2003 με την υπ΄ αρ. 3525.12/01/2005 - 30 Νοεμβρίου 2005 απόφαση του ΥΝΑΝΠ, της κύρωσης της Τροποποίησης και Συμπλήρωσης της Σ.Σ.Ε πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών έτους 2003 και ενσωματώθηκε στην `Αδεια που καθορίζει το `Αρθρο 8.

Διευκρινίζεται ότι με την κύρωση της παραπάνω τροποποίησης, στους Βασικούς Μισθούς της παρούσης Σ.Σ.Ε. δεν έχει ενσωματωθεί κανένα απολύτως επίδομα.

γ) Τα Ναυαγοσωστικά είναι εμπορικά πλοία που εκτελούν πλόες ανοικτής θαλάσσης, προς παροχή υπηρεσιών «ρυμούλκησης» πλοίων άλλων κατηγοριών και πλωτών ναυπηγημάτων, «επιθαλλάσια αρωγή» ή άλλες πάσης φύσεως σωστικές εργασίες κλπ.

δ) Ο ναυτικός δικαιούται, αν το επιθυμεί, να λάβει στην Ελλάδα τις πάσης φύσεως αποδοχές του από την Εφοπλιστική Επιχείρηση σε ευρώ, με εκχώρηση προς αυτόν αντιστοίχου συναλλάγματος, υπολογιζόμενου με την επίσημη τιμή αγοράς προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Διατηρούνται επίσης παράλληλα όλες οι υφιστάμενες μέχρι σήμερα συναλλαγματικές διευκολύνσεις υπέρ του ναυτικού εκ μέρους της Πολιτείας.

ε) Το ημερομίσθιο για τον υπολογισμό της άδειας, της αποζημίωσης και για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από την παρούσα Σ.Σ.Ε., καθορίζεται στο 1/25 του βασικού μισθού.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Τα πληρώματα των Ναυαγοσωστικών δικαιούνται επιδόματα κατά μήνα, ως κατωτέρω:

1) Πρόσθετο επίδομα Ναυαγοσωστικού εκ ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%), επί των βασικών μισθών, για τον Πλοίαρχο και το υπόλοιπο πλήρωμα.

2) Επίδομα Εξειδικευμένης εργασίας που ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των βασικών μισθών, για τον Πλοίαρχο και το υπόλοιπο πλήρωμα.

3) Ειδικό επίδομα ως πρόσθετη αμοιβή καταβάλλεται στον Πλοίαρχο, Επιθεωρητή Πλοίαρχο, τον Α΄ Μηχανικό και Επιθεωρητή Α΄ Μηχανικό, για κάθε Σάββατο ίση με το 1/25 του βασικού μισθού του (`Αρθρου α), τα οποία προβλέπονται κατά μήνα από το `Αρθρο 3, (παράγρ. 6, υποπαράγραφος α).

Η ίδια πρόσθετη αμοιβή καταβάλλεται σ΄ αυτούς και για τις ημέρες αργίας (εορτές) που προβλέπονται από το `Αρθρο 5, (παράγρ. β) της παρούσης Σ.Σ.Ε. και αντιστοιχούν σε 1,42 ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας.

Τα ανωτέρω επιδόματα θα καταβάλλονται και στις `Αδειες, Αποζημίωση, Ασθένεια ή ατύχημα.

ΑΡΘΡΟ 3ον
ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Προσωπικό καταστρώματος & μηχανοστασίου εν πλω.

α) Οι ώρες εργασίας του προσωπικού καταστρώματος και μηχανοστασίου εν πλω, ορίζονται σε 40 την εβδομάδα, ήτοι 8 ώρες την ημέρα από Δευτέρας μέχρι Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής θεωρουμένων ως ημερών αργίας.

β) Εάν ληφθεί υπόψιν ότι η εργασία εν πλω πρέπει να εκτελείται όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθ΄ όλο το 24ωρο, οι άνδρες των βαρδιών είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν τις βάρδιες κατά Σάββατο και Κυριακή επί 8ωρο, αμειβόμενοι δια απλής υπερωριακής αμοιβής (1/173*1,075) κατά το Σάββατο και της ιδιαίτερης αμοιβής για το 8ωρο της Κυριακής που ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσης.

2. Προσωπικό καταστρώματος και μηχανοστασίου στο λιμάνι.

α) Στο λιμάνι βάρδιες μπορούν να διατηρηθούν αν ο Πλοίαρχος κρίνει τούτο αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή η εργασία του πληρώματος διέπεται από τους όρους της εν πλω εργασίας.

β) Όταν οι βάρδιες διαλυθούν, οι ώρες εργασίας ορίζονται σε οκτώ (8) κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, του Σαββάτου και της Κυριακής θεωρουμένων πάντοτε ως αργιών και κατανέμονται υπό του Πλοιάρχου μεταξύ των ωρών 08:00 και 17:00.

γ) Στην περίπτωση που μετά τη διάλυση των βαρδιών διατηρούνται αυτές για την βάρδια του μηχανοστασίου, καταβάλλονται εις τους υπηρετούντες στις βάρδιες υπερωρίες για όσες ώρες εργασθούν πέραν του 8ωρου και υπερωρίες για όλες τις ώρες του Σαββάτου.

δ) Οι ώρες του Ναύκληρου στο λιμάνι, εάν έχουν διαλυθεί οι βάρδιες, ορίζονται από 06:00 έως 18:00, θα καταβάλλονται δε εις αυτόν 3 ώρες υπερωρίες από Δευτέρας μέχρι Παρασκευής και 8 ώρες κατά Σάββατο και την Κυριακή.

ε) Οι ώρες εργασίας των νυκτοφυλάκων είναι 12 συνεχείς από 18:00 έως 06:00. Δια τις επιπλέον του κανονικού ωραρίου ώρες, θα καταβάλλεται υπερωρία 4 ωρών την ημέρα από Δευτέρας μέχρι Παρασκευής, 12 ώρες το Σάββατο και 6 ώρες την Κυριακή.

3. Προσωπικό Γενικών Υπηρεσιών εν πλω και στο λιμάνι.

α) Οι ώρες εργασίας του προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών εν πλω και στο λιμάνι, ορίζονται σε 40 την εβδομάδα, ήτοι 8 ώρες την ημέρα από Δευτέρας μέχρι Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής θεωρουμένων ως ημερών αργίας.

β) Αν ληφθεί υπόψιν ότι λόγω της φύσεως της εργασίας, το προσωπικό των Γενικών Υπηρεσιών, δεν είναι δυνατόν να εκτελέσει τα καθήκοντά του εντός του αναφερομένου στης παράγραφο α΄ χρονικού ορίου, είναι τούτο υποχρεωμένο να απασχολείται εν πλω και στο λιμάνι από 06:30 έως 18:30, όλες τις ημέρες της εβδομάδος με μεσημβρινή διακοπή 12:45 - 14:45. Για την πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόληση, δικαιούται 2 ώρες υπερωρία από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 10 ώρες κατά το Σάββατο και 5 ώρες την Κυριακή. Για το 8ωρο της Κυριακής θα δικαιούται την αμοιβή του άρθρου 5.

Εάν η εργασία παραταθεί και πέρα των ανωτέρω χρονικών ορίων, δικαιούνται υπερωρίες για όσες ώρες απασχοληθούν.

γ) Ο μάγειρας πέραν των ανωτέρω υπερωριών, δικαιούται για κάθε αρτοποίηση 4 ώρες υπερωρία και 5 ώρες το μήνα για την εν γένει συντήρηση της κουζίνας.

δ) Ο θαλαμηπόλος και βοηθός θαλαμηπόλου, δικαιούνται 10 ώρες το μήνα για την συντήρηση και το καθάρισμα των ψυγείων.

ε) Στην περίπτωση που ενδιαιτούνται στο Ναυαγοσωστικό επιβάτες ή συνεργεία, καταβάλλεται έκτακτη αμοιβή που ορίζεται για το έτος 2024 σε δύο ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (2,72) για κάθε άτομο και για το έτος 2025 σε δύο ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (2,84) για κάθε άτομο. Το ποσόν αυτό μοιράζεται εξίσου μεταξύ του προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών.

4. Όροι εργασίας στην περιοχή λιμένος Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

α) Όταν το Ναυαγοσωστικό ευρίσκεται ελλιμενισμένο στην περιοχή λιμένος Πειραιώς και της Θεσσαλονίκης, σε καμιά απολύτως περίπτωση δεν είναι δυνατόν να διατηρηθούν οι βάρδιες και το πλήρωμα όλων των ειδικοτήτων, θα εργάζεται από 08:00 έως 17:00 και μία (1) ώρα διακοπή το μεσημέρι.

β) Στην περίπτωση που ο πλοιοκτήτης επιθυμεί να παραμείνει νυκτοφύλακας εκ του πληρώματος, τα υποχρεούμενα προς τούτο μέλη του πληρώματος θα απασχολούνται από 16:00 ή 17:00 έως 06:00 της επομένης, εναλλασσόμενα καθ΄ εκάστη κατ΄ απόλυτη σειρά. Θα παίρνουν δε υπερωρία 14 ώρες την ημέρα . Το ίδιο θα ισχύει για κάθε μέλος του πληρώματος του μηχανοστασίου για ανάλογη περίπτωση.

γ) Προς αντιμετώπιση της ανάγκης διατηρήσεως σε ετοιμότητα στο λιμάνι του Πειραιά ενός (1) Ναυαγοσωστικού 24ώρου συνεχούς επιφυλακής, οι πλοιοκτήτες δύνανται να ζητήσουν και τα πληρώματα υποχρεούνται, κατ΄ απόλυτη σειρά, αποκλειόμενης της επί δύο συνεχείς ημέρες υποχρεώσεως, να παραμένουν επί του Ναυαγοσωστικού καθ΄ όλο το 24ωρο σε ετοιμότητα αναχωρήσεως.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα, ώστε κανένα μέλος του πληρώματος να μην εργάζεται περισσότερο από 8 ώρες, δυναμένου του Πλοιάρχου προς το σκοπό αυτό να μεταβάλλει τις καθιερωμένες ώρες εργασίας. Θα λαμβάνεται ακόμη μέριμνα από τους πλοιοκτήτες να καθορίζουν τη σειρά 24ώρου επιφυλακής των Ναυαγοσωστικών κατά δίκαιο τρόπο, ώστε η κατά τις Κυριακές και Εορτές επιφυλακή να γίνεται εναλλάξ και κατά απόλυτη σειρά μεταξύ των Ναυαγοσωστικών.

δ) Δια την ως άνω απασχόληση επί 24 συνεχείς ώρες, όλα τα μέλη του πληρώματος του Ναυαγοσωστικού, δικαιούνται ανάλογο αυτούσιο ανάπαυση εκτός του Ναυαγοσωστικού.

ε) Εάν το Ναυαγοσωστικό αναχωρήσει από τον Πειραιά και την Θεσσαλονίκη, μετά τη λήξη της ημερησίας εργασίας, θα καταβάλλεται υπερωρία σε όσους εκ του πληρώματος εργασθούν μέχρι την έναρξη της επομένης ημέρας. Η ημέρα υπολογίζεται από 00:01 έως 24:00.

Σαν περιοχή λιμένος Πειραιά, θεωρούνται οι όρμοι, ακτές, λιμενικές εγκαταστάσεις, σε απόσταση 20 ΝΜ εκατέρωθεν του Κεντρικού Λιμένος Πειραιώς, ενώ σαν περιοχή λιμένος Θεσσαλονίκης ορίζεται η περιοχή σε απόσταση 15 ΝΜ.

Δεν θεωρείται περιοχή λιμένος Πειραιώς, η ράδα της περιοχής αυτής σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός (1) ναυτικού μιλίου, οπότε εμφανίζονται, οι όροι της εν πλω εργασίας.

ζ) Τα πληρώματα των Ναυαγοσωστικών, υποχρεούνται εάν κληθούν εκτάκτως να προσέλθουν το ταχύτερο δυνατό εις τα σκάφη τους προς παροχή βοηθείας εις τα κινδυνεύοντα ή ευρισκόμενα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πλοία, σε συνδρομή προς το εκτελούν επιφυλακή Ναυαγοσωστικό.

5. Όροι εργασίας εις τις βάσεις.

α) Έδρα των Ελληνικών Ναυαγοσωστικών, θεωρείται ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη. Όταν το Ναυαγοσωστικό ευρίσκεται εκτός Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, το πλήρωμα έχει υποχρέωση και κατά τις ελεύθερες ώρες εργασίας, να διατηρεί συνεχή επαφή με το Ναυαγοσωστικό, ώστε σε κάθε περίπτωση, να είναι άμεση η ετοιμότητα προς απόπλου.

β) Προς κάλυψη της πρόσθετης αυτής υποχρέωσης του πληρώματος του Ναυαγοσωστικού, κάθε μέλος αυτού, δικαιούται ειδικής πρόσθετης αμοιβής που αντιστοιχεί στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του Βασικού Μισθού του (`Αρθρου α) το μήνα, ήτοι το 1/30 του (25%) την ημέρα για όσες ημέρες παραμένει το Ναυαγοσωστικό στη βάση. Φυσικά κι άσχετα με την ανωτέρω ειδική πρόσθετη αμοιβή, καταβάλλεται υπερωριακή αμοιβή σε όσους από το πλήρωμα (προσωπικό Γενικών Υπηρεσιών, μηχανοστασίου, ναύκληρος, νυκτοφύλακας κ.λ.π.), εργασθούν πέραν του 8ώρου, κατά τα οριζόμενα περί της εντός λιμένος εργασίας του πληρώματος.

γ) Βάση θεωρείται η παραμονή του Ναυαγοσωστικού σε κάθε λιμάνι εκτός του λιμένος Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, του εσωτερικού ή εξωτερικού, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών κι αφού ζητηθεί από το πλήρωμα να ευρίσκεται σε άμεση ετοιμότητα αναχωρήσεως. Η καθ΄ οιονδήποτε τρόπον παραμονή του Ναυαγοσωστικού σε απόσταση μεγαλύτερη των 2 μιλίων από την είσοδο του λιμανιού, δεν θεωρείται σαν παραμονή του σε βάση.

Δεν θεωρείται επίσης βάση, όταν το Ναυαγοσωστικό ευρίσκεται σε λιμάνι και το πλήρωμα μπορεί να διαθέτει χωρίς πρόσθετους περιορισμούς τις εκτός εργασίας ώρες του και ο απόπλους αυτού γίνει κατά τα καθιερωμένα γενικά επί των εμπορικών πλοίων.

6. Εργασία κατά τα Σάββατα.

α) Τα Σάββατα αντιστοιχούν σε 4,33 ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας.

β) Τα πληρώματα δεν εργάζονται τα Σάββατα. Αν τους ζητηθεί όμως υποχρεούνται να εργασθούν κατά το Σάββατο επί 8ωρο, θα καταβάλλεται δε σ΄ αυτά υπερωριακή αμοιβή για όλες τις ώρες απασχόλησης, ως ορίζεται από το `Αρθρο 4 της παρούσης Σ.Σ.Ε. χωρίς καμία άλλη προσαύξηση.

ΑΡΘΡΟ 4ον
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΑΜΟΙΒΗ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ

α) Εάν από τα πληρώματα των Ναυαγοσωστικών, ζητηθεί να εκτελέσουν πρόσθετη εργασία πέραν από τις 8 ώρες την ημέρα, είναι υποχρεωμένα να την εκτελέσουν, δεν δύνανται όμως αυτή να υπερβαίνει τις 4 ώρες την ημέρα. Η αποζημίωση για κάθε ώρα υπερωρίας ορίζεται στο 1/173*1,075 των βασικών μισθών του άρθρου 1 της παρούσης.

β) Σε περιπτώσεις εξαιρετικής ανάγκης, τα πληρώματα υποχρεούνται να εργασθούν και άνω των τεσσάρων ωρών, αμειβόμενα για τον χρόνο πέραν των τεσσάρων πρώτων ωρών δια 2,075 υπερωρίας (1/173*2,075).

γ) Τις Κυριακές και εορτές μόνο, το βασικό ωρομίσθιο (1/173) της υπερωριακής αποζημίωσης προσαυξάνεται κατά 82,5%.

δ) Η εργασία του πληρώματος τα Σάββατα, για το 8ωρο της βάρδιας εν πλω αμείβεται δια απλής υπερωρίας (1/173*1,075), η εργασία εκτός βάρδιας αν ζητηθεί αμείβεται δια 2,075 υπερωρίας (1/173*2,075).

ε) Με βάση τις παραπάνω ρυθμίσεις των παραγράφων α, β, γ, και δ, του παρόντος άρθρου καταχωρείται οι παρακάτω πίνακες, για το έτος 2024 και 2025, υπερωριακής αμοιβής σε ευρώ.

Πίνακας υπερωριακής αμοιβής έτους 2024.

(Α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
(Από 1.1. 2024 έως 30.06.2024)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΜ

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΒΜ/173

ΒΜ/173*107,5%

ΒΜ/173*207,5%

ΒΜ/173*82,5%

1. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ρ/Κ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ

2338,07

13,51

14,53

28,04

11,15

2. ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Γ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2175,13

12,57

13,52

26,09

10,37

3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α΄

2063,37

11,93

12,82

24,75

9,84

4. ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Α

1670,47

9,66

10,38

20,04

7,97

5. ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΥΤΗΣ

1749,88

10,11

10,87

20,99

8,34

6. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Β ΛΙΠΑΝΤΗΣ

1552,36

8,97

9,65

18,62

7,4

7. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΝΑΥΤΗΣ

1538,01

8,89

9,56

18,45

7,33

8. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ

1278,53

7,39

7,94

15,33

6,1

9. ΔΟΚΙΜΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΔΟΚΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1014,41

5,86

6,3

12,17

4,84

(Β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
(Από 01.07.2024 έως 31.12.2024)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΜ

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΒΜ/173

ΒΜ/173*107,5%

ΒΜ/173*207,5%

ΒΜ/173*82,5%

1. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ρ/Κ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ

2396,52

13,85

14,89

28,74

11,43

2. ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Γ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2229,51

12,89

13,85

26,74

10,63

3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α΄

2114,95

12,23

13,14

25,37

10,09

4. ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Α

1712,23

9,9

10,64

20,54

8,17

5. ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΥΤΗΣ

1793,63

10,37

11,15

21,51

8,55

6. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Β ΛΙΠΑΝΤΗΣ

1591,17

9,2

9,89

19,08

7,59

7. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΝΑΥΤΗΣ

1576,46

9,11

9,8

18,91

7,52

8. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ

1310,49

7,58

8,14

15,72

6,25

9. ΔΟΚΙΜΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΔΟΚΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1039,77

6,01

6,46

12,47

4,96

Πίνακας υπερωριακής αμοιβής έτους 2025.

(Α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
(Από 1.1. 2025 έως 30.06.2025)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΜ

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΒΜ/173

ΒΜ/173*107,5%

ΒΜ/173*207,5%

ΒΜ/173*82,5%

1. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ρ/Κ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ

2456,43

14,2

15,26

29,46

11,71

2. ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Γ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2285,25

13,21

14,2

27,41

10,9

3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α΄

2167,82

12,53

13,47

26

10,34

4. ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Α

1755,04

10,14

10,91

21,05

8,37

5. ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΥΤΗΣ

1838,47

10,63

11,42

22,05

8,77

6. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Β ΛΙΠΑΝΤΗΣ

1630,95

9,43

10,13

19,56

7,78

7. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΝΑΥΤΗΣ

1615,87

9,34

10,04

19,38

7,71

8. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ

1343,25

7,76

8,35

16,11

6,41

9. ΔΟΚΙΜΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΔΟΚΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1065,76

6,16

6,62

12,78

5,08

(Β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
(Από 01.07. 2025 έως 31.12.2025)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΜ

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΒΜ/173

ΒΜ/173*107,5%

ΒΜ/173*207,5%

ΒΜ/173*82,5%

1. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ρ/Κ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ

2505,56

14,48

15,57

30,05

11,95

2. ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Γ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2330,96

13,47

14,48

27,96

11,12

3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α΄

2211,18

12,78

13,74

26,52

10,54

4. ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Α

1790,14

10,35

11,12

21,47

8,54

5. ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΥΤΗΣ

1875,24

10,84

11,65

22,49

8,94

6. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Β ΛΙΠΑΝΤΗΣ

1663,57

9,62

10,34

19,95

7,93

7. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΝΑΥΤΗΣ

1648,19

9,53

10,24

19,77

7,86

8. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ

1370,12

7,92

8,51

16,43

6,53

9. ΔΟΚΙΜΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΔΟΚΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1087,08

6,28

6,75

13,04

5,18

Διευκρινίζεται ότι η προσαύξηση κατά 82,5% του ωρομίσθιου των Κυριακών και Εορτών, όπως ορίζει η (παράγραφος γ,) του ίδιου άρθρου, υπολογίζεται χωριστά και αθροιστικά στο βασικό ωρομίσθιο και οι τιμές του 82,5% ανά ειδικότητα αναφέρονται στους ως άνω πίνακες ωρομισθίου σε ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΕΟΡΤΩΝ

α) Για όλες τις Κυριακές εκάστου μηνός και μέχρι 8 ώρες εργασίας εν πλω και στο λιμάνι, καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή υπό τύπον επιδόματος εξ 22%% των βασικών μισθών μηνιαίως. Το επίδομα τούτο χορηγείται στον Πλοίαρχο και το υπόλοιπο πλήρωμα, ανεξάρτητα παροχής εκ μέρους αυτών εργασίας ή μη.

β) Οι παρακάτω θρησκευτικές εορτές, θεωρούνται ως ημέρες αργίας και 8ωρο εργασία.

Κατά τις ημέρες αυτές καταβάλλεται απλή υπερωριακή αμοιβή (1/173*1,075). Η αμοιβή αυτή παρέχεται σε όσους εκ του πληρώματος εργασθούν εν πλω ή εις το λιμάνι. Εργασία πέραν του 8ώρου, αμείβεται υπερωριακώς ως εις το άρθρο 4 ορίζεται.

Οι εορτές είναι: 1) Η 1η του έτους 2) Των Θεοφανίων 3) Καθαρά Δευτέρα 4) Η 25η Μαρτίου 5) Η Μεγάλη Παρασκευή 6) Η ημέρα του Πάσχα 7) Η δεύτερη ημέρα του Πάσχα 8) Του Αγίου Γεωργίου 9) Η 1η Μαΐου 10) Της Αναλήψεως 11) Η 15η Αυγούστου 12) Η 14η Σεπτεμβρίου 13) Η 28η Οκτωβρίου 14) Του Αγίου Νικολάου 15) Των Χριστουγέννων 16) Η Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων 17) Οι αναγνωρισμένες αργίες, τοπικές εορτές εις τα Ελληνικά λιμάνια, εφ΄ όσον ευρίσκεται ελλιμενισμένο εις αυτά το Ναυαγοσωστικό.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΞΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΤΡΑ ΑΜΟΙΒΕΣ

1. Γενικά τα πληρώματα των Ναυαγοσωστικών, υποχρεούνται να εκτελούν στις προγραμματισμένες ώρες εργασίας, όλες τις εργασίες που καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό υπηρεσίας επί των Εμπορικών Πλοίων και γενικότερα τις υπαγόμενες στην ειδικότητα του ναυτικού, χωρίς καμιά ιδιαίτερη αμοιβή πέρα από το προβλεπόμενο μισθό ή τις κατά περίπτωση αναφερόμενες ειδικές αμοιβές από την παρούσα Συλλογική Σύμβαση.

2. Οι παρακάτω αναφερόμενες εργασίες θεωρούνται έξτρα εργασίες, ως μη υπαγόμενες στα συνήθη καθήκοντα των πληρωμάτων των Ναυαγοσωστικών και για την εκτέλεση τους καταβάλλεται έξτρα υπερωριακή αμοιβή.

α) Για την επαναπρόσδεση, μετά από αποκοπή του ρυμουλκούμενου εν πλω.

β) Για την αντικατάσταση των ρυμουλκίων σε ρυμουλκούμενο εν πλω όταν είναι περισσότερα του ενός.

γ) Για την πρόσδεση ναυαγίου σε ανοικτή θάλασσα.

Όταν οι εργασίες αυτές διενεργούνται αποκλειστικά από το πλήρωμα του Ναυαγοσωστικού και απαιτείται η άνοδος του πληρώματος επί των ρυμουλκούμενων ή του ναυαγίου.

δ) Κατά τις ναυαγιαιρέσεις για εργασίες λίμπο, στεγανοποιήσεως ρηγμάτων, τοποθέτηση μηχανημάτων επί του ναυαγίου, εργασίες αντλήσεως υδάτων, τοποθέτηση και μάζεμα αντιρρυπαντικών φραγμάτων και μηχανημάτων και γενικά εργασίες αντιρρυπαντικής προστασίας.

Δια τις παραπάνω εργασίες, καταβάλλεται απλή υπερωριακή αμοιβή (1/173*1,075) σε όσους εκ του πληρώματος έλαβαν μέρος, και για όσες ώρες εργάσθηκαν ανεξάρτητα αν είναι εντός του 8ώρου της βάρδιας ή όχι.

ε) Δια την πρόσδεση και εν γένει ετοιμασία του ρυμουλκούμενου από το λιμάνι αναχωρήσεως, το μάζεμα των ρυμουλκίων στο λιμάνι αφίξεως. Δια την τοποθέτηση των ρυμουλκίων και το μάζεμα αυτών στο λιμάνι αναχωρήσεως και αφίξεως όταν τα ρυμουλκούμενα είναι περισσότερα από ένα. Για την πρόσδεση προσαραγμένου και κάθε εργασία επί των εξυπηρετουμένων πλοίων. Όταν οι εργασίες αυτές διενεργούνται αποκλειστικά από το πλήρωμα του Ναυαγοσωστικού, καταβάλλεται απλή υπερωρία (1/173*1,075) σε όσους απασχοληθούν εντός του 8ώρου της βάρδιας τους και διπλή υπερωρία σε όσους απασχοληθούν υπερωριακώς.

Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει απαίτηση υπερωριακής αμοιβής, όταν η συμμετοχή του πληρώματος του Ναυαγοσωστικού εις τις εργασίες τις αναφερόμενες εις το παρόν άρθρο, περιορίζονται επί του Ναυαγοσωστικού και η ολοκλήρωση αυτών διενεργείται από το πλήρωμα του εξυπηρετουμένου πλοίου.

3. Πέραν από τις ενδεικτικά αναφερόμενες παραπάνω εργασίες που έχουν σχέση με το έργο των Ναυαγοσωστικών, καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή και για όσες εργασίες γενικά (καταστρώματος, μηχανοστασίου, ηλεκτρολόγου) προβλέπεται τοιαύτη για τα πληρώματα των φορτηγών πλοίων από 4.500 DWG και άνω.

Το ύψος δε αυτής, είναι το αναφερόμενο στην εκάστοτε Συλλογική Σύμβαση των εν λόγω πλοίων.

4. Τα πληρώματα των Ναυαγοσωστικών, δεν δικαιούνται υπερωριακής ή άλλης αμοιβής για τις παρακάτω εργασίες, η εκτέλεση των οποίων είναι υποχρεωτική και πέραν των κεκανονισμένων ωρών, ανεξάρτητα της ώρας ή ημέρας εκτελέσεώς τους:

α) Σε περιπτώσεις παροχής βοηθείας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα.

β) Για την εργασία, αφορούσα χειρισμούς απάρσεως αγκυροβολιάς ορμήσεως σε έκτακτες περιπτώσεις προς ασφάλεια του πλοίου και των επιβαινόντων.

γ) Κατά την εκτέλεση των γυμνασίων καθαιρέσεως λέμβων ή πυρκαγιάς ή εγκαταλείψεως πλοίου.

δ) Για τις εργασίες εκτός των συνήθων συνθηκών, λόγω εκτάκτου ανάγκης που αφορούν τον εφοδιασμό ή δεξαμενισμό του πλοίου, όταν συνδέονται με την ασφάλεια αυτού.

ΑΡΘΡΟ7ο
ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΙΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

1. Οι πλοιοκτήτες των Ναυαγοσωστικών, έχουν υποχρέωση να χορηγούν προς χρήση στα πληρώματα, το απαραίτητο είδος κλινοσκεπής, στρώματα, προσκέφαλα, κουβέρτες, σεντόνια, πετσέτες, πιάτα, μαχαίρια, κουτάλια, πιρούνια, ποτήρια. Τα σεντόνια, καλύμματα προσκέφαλων και πετσέτες, θα αλλάζονται κάθε εβδομάδα δια καθαρών, θα χορηγούνται δε κάθε εβδομάδα δύο (2) σαπούνια και ένα (1) κουτί σκόνης καθαρισμού σε κάθε ένα του πληρώματος.

2. Τα πληρώματα των Ναυαγοσωστικών, δικαιούνται τροφής σε όλο το διάστημα της ναυτολογήσεώς τους. Η τροφοδοσία βαρύνει τον πλοιοκτήτη, παρέχεται δε επιμέλεια και ευθύνη του Πλοιάρχου, απαγορευμένης της αναθέσεως αυτής στον Πλοίαρχο ή οιονδήποτε άλλον εκ του πληρώματος κατ΄ αποκοπήν.

3. Το ημερήσιο εδεσματολόγιο για τα πληρώματα των Ναυαγοσωστικών, είναι καθορισμένο δι΄ υπουργικής αποφάσεως δια τα πληρώματα των φορτηγών πλοίων.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΑΔΕIΕΣ

1. Ο Πλοίαρχος και το υπόλοιπο πλήρωμα των Ναυαγοσωστικών, δικαιούνται από την 1η Ιανουαρίου 1999 και στο εξής, άδεια ίση με οκτώ (8) ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας, δηλαδή ετήσια άδεια ενενήντα έξι (96) ημέρες, συνυπολογιζομένων Σαββάτων, Κυριακών και Αργιών.

2. Το ημερομίσθιο για τον υπολογισμό της αποζημίωσης της κάθε ημέρας της άδειας είναι ίσο με το 1/25, του συνόλου του Βασικού Μισθού και των Επιδομάτων.

3. Οι άδειες θα δίδονται κατά την κρίση των εργοδοτών, ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας και σε συνεργασία με την επαγγελματική οργάνωση των εργαζομένων (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.) για την απορρόφηση των ανέργων. Συμφωνείτε ότι κατά τις προσλήψεις προτεραιότητα θα έχουν οι εγγεγραμμένοι στην λίστα ανέργων της (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.), εφόσον έχουν προηγηθεί οι διαδικασίες ευρέσεως εργασίας μέσω του ΓΕΝΕ.

4. Η χορήγηση της αδείας θα γίνεται σε δύο τμήματα, ένα το καλοκαίρι και ένα το χειμώνα. Στον κάθε εργαζόμενο θα χορηγούνται μόνο οι ημέρες της άδειας που του αναλογούν σύμφωνα με την προηγούμενη υπηρεσία του, όπως αναφέρει η (παράγραφος 1) του ίδιου άρθρου.

5. Κατά την απόλυση θα καταβάλλεται στον εργαζόμενο η αποζημίωση που αναλογεί για την κάθε ημέρα της άδειας που του χορηγείται.

Οι απολύσεις γίνονται με το αιτιολογικό "Λόγω Αδείας" και θα αναγράφεται στο ναυτικό φυλλάδιο του εργαζόμενου ο αριθμός των ημερών της άδειας που του έχουν χορηγηθεί.

6. Γενικά απαγορεύεται η μη χορήγηση της ετήσιας άδειας έναντι μόνο καταβολής χρηματικής αποζημίωσης. Σε έκτακτες όμως περιπτώσεις που για οποιοδήποτε λόγο στον εργαζόμενο δεν έχει χορηγηθεί έως το τέλος του έτους η ετήσια άδεια που του αναλογεί σύμφωνα με την προηγούμενη υπηρεσία του, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει σ΄ αυτόν μόνο τον ανάλογο μισθό του χρόνου αδείας που δικαιούται σύμφωνα με τη (παράγραφο 2).

Σε κάθε περίπτωση όμως με την απόλυση του ναυτικού, εξοφλείται η τυχόν οφειλόμενη σε αυτόν άδεια.

Διευκρινίζεται ότι μετά το πέρας της άδειας, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο για εργασία. Σε περίπτωση όμως μη επαναπρόσληψης του εργαζόμενου, αυτό θα θεωρείται "Απόλυση" με ευθύνη του πλοιοκτήτη και ο εργαζόμενος θα δικαιούται αποζημίωση, η οποία θα καταβάλλεται σ΄ αυτόν από τον πλοιοκτήτη παρουσία της αρμόδιας Λιμενικής αρχής.

7. Για κάθε αυθαίρετη απουσία θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 65 του ΚΙΝΔ.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΛΟΥ

Σε περίπτωση πλου του Ναυαγοσωστικού εκτός Πειραιώς και Θεσσαλονίκης ή του λιμένος της βάσης του για εκτέλεση ρυμουλκήσεως θαλάσσης ή λόγο συμμετοχής του σε ναυαγοσωστική εργασία ή εγκατάσταση βάσεως, χορηγείται ειδικό επίδομα πλου που υπολογίζεται σε 15%% εάν πρόκειται για περί πλου εντός Ελληνικού θαλασσίου χώρου, σε 25% εντός Μεσογείου και σε 50% εάν πρόκειται για πλου εκτός Μεσογείου.

Η προσαυξήσεις του επιδόματος πλού, υπολογίζονται επί των βασικών μισθών του `Αρθρου 1 της παρούσης.

Το ειδικό επίδομα πλου χορηγείται στον Πλοίαρχο και το υπόλοιπο πλήρωμα.

Το πλήρωμα ναυαγοσωστικού που θα δραστηριοποιηθεί σε εμπόλεμη ζώνη όπως αυτή καθορίζονται από διεθνείς οργανισμούς, φορείς ή από την εθνική νομοθεσία έχει τα ίδια δικαιώματα που έχουν οι ναυτικοί για την Ασφάλεια και Προστασία της ανθρώπινης ζωής. Τα πληρώματα που θα θελήσουν να συμμετάσχουν σε ναυαγοσωστικό δραστηριοποιούμενο σε εμπόλεμη ζώνη, προ της έναρξης της δραστηριοποίησης θα συμβάλλονται σε ειδική σύμβαση με συμφωνία των δύο μερών.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Ν.Α.Τ. κλπ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

1. Οι εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων των ναυτικών (Ν.Α.Τ. - ΤΠΕΝ - ΚΕΑΝ - ΕΛΟΕΝ - ΕΣΤΙΑ), θα βαρύνουν τον εργοδότη και τους ασφαλισμένους κατά τη νόμιμη αναλογία. Στις προσαυξήσεις του βασικού μισθού του Ν.Α.Τ., συμπεριλαμβάνεται και η προσαύξηση για την `Αδεια.

2. Συμφωνείται ότι οι εισφορές υπέρ της επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων των Ναυαγοσωστικών και του Κεφαλαίου Αλληλασφαλίσεως τους, θα παρακρατούνται από τις παροχές και θα αποδίδονται ανάλογα από τους εργοδότες εντός διμήνου σε εκπρόσωπο της (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.).

3. Σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος για τους ασφαλισμένους στο Ν.Α.Τ., εφαρμογή έχει ο ΚΙΝΔ και εν γένει η Ναυτική Νομοθεσία.

4. Οι απολυόμενοι της εργασίας για πάσα διαφορά, θα διέπονται από τη Συλλογική Σύμβαση και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και Διατάγματα. Οι πάσης φύσεως αποδοχές των πληρωμάτων θα εκκαθαρίζονται και θα εξοφλούνται στο πρώτο δεκαήμερο του επομένου μηνός αυτού που αφορούν, θα χορηγείται δε σε κάθε έναν αναλυτικό σημείωμα αποδοχών και κρατήσεων με την εξόφληση μηνός. Έως της 20 κάθε μηνός θα προκαταβάλλεται προκαταβολή ισόποση με το ήμισυ των τακτικών αποδοχών.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΜΙΣΘΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

1. Σε περίπτωση ασθενείας, ατυχήματος ή χειρουργικής επέμβασης θα καταβάλλεται ως μισθός, το σύνολο των ενεργείας αποδοχών καθώς και το επίδομα τροφής.

2. Σε περίπτωση νοσηλείας εκτός Νοσοκομείου ή Κλινικής πλέον του οριζομένου ως άνω μισθού, θα καταβάλλεται και αντίτιμο τροφής για το έτος 2024 και 2025 σε δεκαπέντε ευρώ (15) την ημέρα.

3. Αναγνωρίζεται ότι ως παθών επί του Ναυαγοσωστικού στο οποίο εργάζεται, θεωρείται και ο παθών επί του πλοίου εξυπηρετουμένου ή τελούντος υπό την φροντίδα του Ναυαγοσωστικού στο οποίο ανήκει ο ναυτικός, εάν και εφόσον το ατύχημα συνδέεται με την αποστολή και το έργο του Ναυαγοσωστικού και εκτελούσε διατεταγμένη εργασία.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΚΑΙ Α΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Α΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Στον Πλοίαρχο, Επιθεωρητή Πλοίαρχο, Α΄ Μηχανικό και τον Επιθεωρητή Α΄ Μηχανικό χωρηγούνται όλες οι αποδοχές που προβλέπονται από τα `Αρθρα της παρούσης Σ.Σ.Ε., εκτός από τις αμοιβές που προβλέπει το `Αρθρο 4.

Όλες οι αμοιβές του Πλοιάρχου, Πλοιάρχου Επιθεωρητή, Α΄ Μηχανικού και του Α΄ Μηχανικού Επιθεωρητή θα καταβάλλονται στην άδεια, αποζημίωση, Ασθένεια ή ατύχημα.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Στις περιπτώσεις που λύεται η σύμβαση ναυτολόγησης και οφείλεται αποζημίωση απόλυσης σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, το ύψος της αποζημίωσης ισούται με 15/25 του συνόλου των τακτικών αποδοχών. Μετά τη συμπλήρωση συνεχούς υπηρεσίας πέντε (5) ετών στον ίδιο εργοδότη και για κάθε έτος υπηρεσίας σε αυτόν στην ανωτέρω αποζημίωση προστίθεται ποσό ίσο με 2/25 του συνόλου των τακτικών αποδοχών.

Το Ημερομίσθιο της αποζημίωσης, είναι ίσο με το 1/25 του συνόλου των τακτικών αποδοχών, ήτοι του βασικού μισθού, των επιδομάτων, την αναλογία της άδειας και του μέσου όρου των υπερωριών και έξτρα αμοιβών του προηγουμένου χρόνου εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Τα πληρώματα των πλοίων που αφορά η παρούσα Συλλογική Σύμβαση, καταρτίζονται από τα τακτικά μέλη της επαγγελματικής οργάνωσης (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.), κατόπιν αιτήσεως των πλοιοκτητών και κατά απόλυτον εκλογή .αυτών.

2. Προκειμένου περί προσώπων, που δεν ανήκουν στην οργάνωση που αναφέρει η προηγουμένη παράγραφος, η οργάνωση αυτή με αίτηση των ενδιαφερομένων, υποχρεούται στην εγγραφή αυτών ως μελών της, εφόσον έχουν τα προσόντα που καθορίζονται από το καταστατικό της οργάνωσης.

4. Οι ατομικές συμβάσεις ναυτολόγησης, συνάπτονται για αόριστον χρόνον και με όρους εργασίας και αμοιβής σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση εργασίας. Η σύναψη ατομικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, επιτρέπεται μόνο με μεμονωμένες ναυτολογήσεις ή ομαδικές ναυτολογήσεις όταν πρόκειται για παραλαβή-τραβερσάδα. Η εκ του `Αρθρου 2 του Π.Δ/γματος, οργανική σύνθεση των πληρωμάτων των Ναυαγοσωστικών είναι "Ελληνες Ναυτικοί και υπόκεινται στις διατάξεις του ΚΙΝΔ και στα άρθρα της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης εργασίας και κανείς δεν θα ναυτολογείται στα Ναυαγοσωστικά αν δεν είναι εφοδιασμένος με Ναυτικό Φυλλάδιο και το ανάλογο Πτυχίο - Δίπλωμα - "`Αδεια.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Συμφωνείται ο χαρακτηρισμός του Ναυτικού επαγγέλματος ως βαρέως και ανθυγιεινού, υπό την προϋπόθεση ότι ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θα έχει οικονομική επιβάρυνση για τους πλοιοκτήτες των Ναυαγοσωστικών.

Συμφωνείται η από κοινού αναγνώριση του ναυτικού επαγγέλματος ως ιδιόμορφου, βαρέως και ανθυγιεινού και η κοινή προσπάθεια προς την Πολιτεία για το νομοθετικό χαρακτηρισμό μέσα από τη νομοθεσία του NAT, για την προστασία των υφισταμένων συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Η παρούσα Σ.Σ.Ε. εφαρμόζεται επί των Ναυαγοσωστικών πλοίων που απασχολούνται κατ΄ επάγγελμα αποκλειστικά με επιθαλάσσιες αρωγές, ρυμουλκήσεις ανοικτής θαλάσσης ή άλλες πάσης φύσεως σωστικές εργασίες μη μετέχοντα σε ρυμουλκήσεις ή άλλες εργασίες εντός λιμένων.

Οι πλοιοκτήτες των εν λόγω Ναυαγοσωστικών υποχρεούνται να τα διατηρούν μόνιμα επανδρωμένα με τη σύνθεση του πληρώματος την καθοριζομένη από το `Αρθρο 2 του Π. Δ/γματος "περί οργανικής σύνθεσης πληρώματος ρυμουλκών λιμένος και ναυαγοσωστικών ανοικτής θαλάσσης", παρέχουν δε στο πλήρωμά τους μόνιμη ενδιαίτηση και τροφοδοσία επί του πλοίου όπως αναφέρει το `Αρθρο 7 της παρούσης Σ.Σ. και όρους εργασίας και αμοιβής σύμφωνα με τους καθοριζόμενους από την παρούσα Σ.Σ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΕΝΑΡΞΗ - ΛΗΞΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση θα ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2024 και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2025, θα εξακολουθήσει δε να ισχύει για δύο ακόμη χρόνια εάν δεν καταγγελθεί είτε από την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ - ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ & ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, είτε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, είτε από την Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών.

γ) Η καταγγελία πρέπει να γίνει 6 μήνες προ της λήξεως της (30/06/25) ώστε να υπάρχει χρόνος συνεννοήσεων. Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση, συνετάγει σε τέσσερα (4) αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται έλαβε δε έκαστος των συμβαλλομένων μερών ανά ένα αντίτυπο, το δε τέταρτο θα υποβληθεί στο ΥΝΑΝΠ προς κύρωση.

Η παρούσα με το κείμενο της κυρούμενης Συλλογικής Σύμβασης να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 22 Απριλίου 2024
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: