Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Π.Κ. 9/8-4-2021

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας.

Στην Αθήνα σήμερα την 02-02-2021 οι παρακάτω αναφερόμενοι:

1. Γεώργιος Βλασόπουλος, Πρόεδρος, και Θωμάς Συμεωνίδης, Αν. Γεν. Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ),

2. Αλέξανδρος Φλέγγας, Πρόεδρος και Ευάγγελος Σκουρογιάννης, Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων Ελλάδας (ΟΗΕ),

όλοι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω οργανώσεων, συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής συμβάσεως εργασίας.

`Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι μαθητευόμενοι, τεχνίτες ηλεκτρολόγοι, αρχιτεχνίτες, συντηρητές και ηλεκτρολόγοι 1ης ομάδας, Δ΄ ειδικότητας, όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών του Ν. 3982/11, όπως ισχύει σήμερα και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων διαταγμάτων, που είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών ή διπλωμάτων και εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων όλης της χώρας, που δεσμεύει αυτή η σύμβαση.

`Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί - ημερομίσθια

Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα που απασχολούνται σε επιχειρήσεις -μέλη της ΠΟΒΕΣΑ, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31/12/2020 βάσει της από 13/2/2019 ΣΣΕ ( Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων: 2/18-2-2019 ), από 1η/1/2021 παραμένουν σταθεροί και συγκεκριμένα:

1. Οι μαθητευόμενοι ηλεκτρολόγοι αμείβονται σύμφωνα με τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους των εργατοτεχνιτών της ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Ο βασικός μισθός του τεχνίτη ηλεκτρολόγου, ορίζεται σε 741,89 €.

3. Ο βασικός μισθός του αδειούχου αρχιτεχνίτη, ορίζεται σε 767,28 €.

4. Ο βασικός μισθός του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας, ορίζεται σε 816,08 €.

5. Ο βασικός μισθός του αδειούχου συντηρητή, ορίζεται σε 805,87 €.

`Αρθρο 3

Οι εκπρόσωποι των μερών συμφωνούν ότι μέσα στο χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης θα υπάρξει προσπάθεια για δημιουργία φορέα πιστοποίησης για θέματα υγείας και ασφάλειας καθώς και ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών των επαγγελματιών του κλάδου.

`Αρθρο 4
Επίδομα Σπουδών

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση το επίδομα σπουδών:

α) για τους πτυχιούχους Μέσων Τεχνικών Σχολών, από 14 € (όπως ρυθμίστηκε με την Διαιτητική Απόφαση 26/2007, Π.Κ. Υπ. Απασχ. και Κοιν. Προστασίας: 14/21-6-2007 ), αυξάνεται σε 20 € και

β) για τους πτυχιούχους ΤΕΙ, από 18,50 € (όπως επίσης ρυθμίστηκε με την Διαιτητική Απόφαση 26/2007, Π.Κ. Υπ. Απασχ. και Κοιν. Προστασίας: 14/21-6-2007), αυξάνεται σε 25 €.

`Αρθρο 5
Χορήγηση Γάλατος

Σε όλους τους εργαζόμενους με τις ειδικότητες που περιγράφονται στο `Αρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής της παρούσας ΣΣΕ, καταργείται η χορήγηση γάλατος όπως είχε ρυθμιστεί με την Απόφαση 13/1990 ΔΔΔΔ Αθηνών (Υ.Α. 12397/1990 και την ΣΣΕ 18.7.1996 (Π.Κ. 82/18.7.1996).

`Αρθρο 6
Τελικές διατάξεις

4.1. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων ομοίων συλλογικών ρυθμίσεων, που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

4.2. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις και εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται με τις διατάξεις της παρούσας και διατηρούνται.

4.3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 01-01-2021 και λήγει 31-12-2021

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: