Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 121
17 Ιουνίου 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2725

Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
`Αρθρο 1 Έννοια - Σκοπός
`Αρθρο 2 Μέλη
`Αρθρο 3 Κωλύματα εγγραφής - Περιορισμοί
Αρθρο 4 Διοικητικό Συμβούλιο
Αρθρο 5 Συνελεύσεις - Αρχαιρεσίες - Όργανα
Αρθρο 6 Βιβλία
Αρθρα 7 Υποχρεώσεις - Δικαιώματα
Αρθρο 8 Ειδική αθλητική αναγνώριση
Αρθρο 9 Συγχώνευση αθλητικών σωματείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Αρθρο 10 Έννοια - Σκοπός
Αρθρο 11 Μέλη
Αρθρο 12 Κωλύματα - Περιορισμοί
Αρθρο 13 Διοικητικό Συμβούλιο
Αρθρο 14 Συνελεύσεις - Αρχαιρεσίες - Όργανα
Αρθρο 15 Βιβλία
Αρθρο 16 Υποχρεώσεις - Δικαιώματα
Αρθρο 17 Ειδική αθλητική αναγνώριση
Αρθρο 18 Τοπική επιτροπή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Αρθρα 19 Έννοια - Σκοπός
Αρθρο 20 Σύσταση - Μέλη
Αρθρο 21 Κωλύματα - Περιορισμοί
Αρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο
Αρθρο 23 Ειδικός συνεργάτης ομοσπονδίας
Αρθρο 24 Συνελεύσεις - Αρχαιρεσίες - Όργανα
Αρθρο 25 Βιβλία
Αρθρο 26 Υποχρεώσεις - Δικαιώματα
Αρθρο 27 Κανονισμοί
Αρθρα 28 Ειδική αθλητική αναγνώριση
Αρθρο 29 Αθλητισμός ατόμων με ειδικές ανάγκες
`Αρθρο 30 Οργάνωση υπηρεσιών ομοσπονδίας Αποδοχές προσωπικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
`Αρθρο 31 Προπονητής
`Αρθρο 32 Ιδιωτικά γυμναστήριο - Ιδιωτικές σχολές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΘΛΗΤΗΣ
`Αρθρο 33 Δικαιώματα - Υποχρεώσεις αθλητών
`Αρθρο 34 Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές
`Αρθρο 35 Υποτροφίες
`Αρθρο 36 Ειδικός λογαριασμός περίθαλψης Νοσοκομειακή περίθαλψη αθλητών Χορήγηση αθλητικού βοηθήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
`Αρθρο 37 Ειδικά θέματα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
`Αρθρο 38 Ελληνικά Κέντρο Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας
`Αρθρο 39 Σύσταση Οργανισμού Μαζικού Αθλητισμού
`Αρθρο 40 Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού
`Αρθρο 41 Αντιμετώπιση της βίος σε αγωνιστικούς χώρους Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας Σύνδεσμοι Φιλάθλων
`Αρθρο 42 Επιτροπή Ενημέρωσης Διεθνών Αθλητικών Οργανισμών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 43 Σύνδεσμοι - Ομοσπονδίες διαιτητών ομαδικών αθλημάτων
`Αρθρο 44 Όργανα διαιτησίας - Κωλύματα
`Αρθρο 45 Διαιτησία ατομικών αθλημάτων
`Αρθρα 46 Αξιολόγηση διαιτητών
`Αρθρο 47 Αμειβόμενη διαιτησία
`Αρθρο 48 Ειδικώς κανονισμός για την αμειβόμενη διαιτησία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
`Αρθρο 49 Ειδικά έσοδα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
`Αρθρο 50 Επιχορηγήσεις
`Αρθρο 51 Οικονομικό έτος - Προϋπολογισμός -Ισολογισμός - Απολογισμός αθλητικών φορέων
`Αρθρο 52 Οικονομική εποπτεία
`Αρθρο 53 Ειδικές επιτροπές
`Αρθρο 54 Εισιτήρια - Προσκλήσεις
`Αρθρο 55 Κανονισμός Προμηθειών
`Αρθρο 56 Ρύθμιση θεμάτων γυμναστηρίων και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων
`Αρθρο 57 Αποκατάσταση ζημιών αθλητικών εγκαταστάσεων -Διοίκηση και διαχείριση Λιμένα - Μαρίνας Σταδίου Ειρήνης και Φίλιας
`Αρθρο 58 Ανάπτυξη σχολικού αθλητισμού και σύνδεσή του με σωματειακό
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
`Αρθρο 59 Καθορισμός κλάδων άθλησης για αθλητές με αμοιβή
`Αρθρο 60 Ίδρυση και λειτουργία τμημάτων αμειβομένων αθλητών
`Αρθρο 61 Ανάληψη δαπανών τμημάτων αμειβομένων αθλητών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα
`Αρθρο 62 Συγκρότηση ολομέλειας σωματείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
`Αρθρο 63 Καθορισμός κλάδων άθλησης για επαγγελματίες αθλητές
`Αρθρο 64 Σύσταση - Νομική μορφή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας
`Αρθρο 65 Σκοπός αθλητικών ανωνύμων εταιρειών
`Αρθρο 66 Επωνυμία - Έδρα - Σήμα
`Αρθρο 67 Απαγόρευση εισφοράς αθλητικών εγκαταστάσεων
`Αρθρο 68 Μετοχικό κεφάλαιο
`Αρθρο 69 Μέτοχοι - Περιορισμοί στην απόκτηση μετοχών
`Αρθρο 70 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας σε περίπτωση ανόδου της σε ανώτερη κατηγορία πρωταθλήματος
`Αρθρο 71 Εισφορά σε είδος - Πάγιο μέρισμα
`Αρθρο 72 Αποθεματικό
`Αρθρο 73 Υποκατάσταση των εταιρειών στις υποχρεώσεις και στο δικαιώματα των αθλητικών σωματείων
`Αρθρο 74 Διοικητικά Συμβούλιο - Εταιρική χρήση
`Αρθρα 75 Εποπτεία - Έλεγχος
`Αρθρο 76 Αποτίμηση αξίας αθλητών
`Αρθρο 77 Ελεγκτικό Συμβούλιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 78 Διαχειριστικές υποχρεώσεις Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.
`Αρθρο 79 Γνωστοποίηση χρηματικών καταβολών
`Αρθρο 80 Συνέπειες για τη συμμετοχή στη διοίκηση Α.Α.Ε. ή Τ.ΑΑ. προσώπων που κηρύχθηκαν έκπτωτα του αξιώματος τους
`Αρθρο 81 Τήρηση ειδικών λογαριασμών από Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.
`Αρθρο 82 Επιβολή ποινών
`Αρθρο 83 Κωλύματα - Περιορισμοί μελών διοίκησης Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.
`Αρθρο 84 Ηλεκτρονική αναμετάδοση και διανομή αγώνων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΗ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Ή ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
`Αρθρο 85 Αθλητής με αμοιβή - Επαγγελματίας αθλητής
`Αρθρο 86 Τακτικές και έκτακτες παροχές στους αθλητές
`Αρθρο 87 Κανονισμός σχέσεων σωματείων και αθλητών
`Αρθρο 88 Ειδικός κανονισμός
`Αρθρο 89 Ασφάλιση αθλητών με αμοιβή
`Αρθρο 90 Χρονική διάρκεια του συμβολαίου
`Αρθρο 91 Απαγόρευση πρόωρων διαπραγματεύσεων
`Αρθρο 92 Απαγόρευση υπογραφής ιδιωτικών συμφωνητικών μεταξύ Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και αθλητή
`Αρθρο 93 Απαγόρευση μεταγραφών
`Αρθρο 94 Διαδικασία λύσης συμβολαίου σε περίπτωση υποβιβασμού ομάδας
`Αρθρο 95 Επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
`Αρθρο 96 Σύσταση
`Αρθρο 97 Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών
`Αρθρο 98 Σκοποί του Ε . Σ . Α . Π . Ε .
`Αρθρο 99 Μέλη του Ε . Σ . Α . Π . Ε .
`Αρθρο 100 Πόροι του Ε . Σ . Α . Π . Ε .
`Αρθρο 101 Όργανα του Ε.Σ.Α.Π.Ε. - Εξουσιοδοτηθείς
`Αρθρο 102 Ποσοστά από το ΠΡΟΠΟ και το ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ Υποχρεώσεις Ε.Σ.Α.Π.Ε. και ΠΑ.Ε.
`Αρθρο 103 Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Κάλαθο σφαιρικών Εταιρειών
`Αρθρο 104 Σκοποί του Ε . ΣΑ . Κ . Ε .
`Αρθρο 105 Μέλη του Ε . Σ . Α . Κ . Ε .
`Αρθρα 106 Πόροι του Ε . Σ . Α . Κ . Ε .
`Αρθρο 107 Όργανα του Ε.ΣΛ.Κ.Ε. - Εξουσιοδοτήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
`Αρθρο 108 Έννοια όρων
`Αρθρο 109 Μετοχικό κεφάλαιο - Ελάχιστο ύψος
`Αρθρο 110 Οργάνωση σωματείων σε ΠΑ.Ε.
`Αρθρο 111 Υποβιβασμός ΠΑ.Ε. από τη Γ΄ εθνική κατηγορία - Διαδικασία εκκαθάρισης
`Αρθρο 112 Πρωταθλήματα επαγγελματικού ποδοσφαίρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
`Αρθρο 113 Έννοια όρων
`Αρθρο 114 Μετοχικό κεφάλαιο - Ελάχιστο όριο
`Αρθρο 115 Οργάνωση σωματείων σε Τ.Α.Κ. και Κ.Α.Ε.
`Αρθρο 116 Υποβιβασμός Κ.Α.Ε. από την Α2 εθνική κατηγορία - Διαδικασία εκκαθάρισης
`Αρθρο 117 Πρωταθλήματα επαγγελματικής καλαθοσφαίρισης
`Αρθρο 118 Ετήσιες Επιχορηγήσεις Τ.Α.Κ.
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
`Αρθρο 119 Σύσταση - Συγκρότηση - Λειτουργία οργάνων
`Αρθρα 120 Αρμοδιότητες δικαιοδοτικού οργάνου
`Αρθρα 121 Προσφυγή κατά των αποφάσεων των δικαιοδοτικών οργάνων
`Αρθρα 122 Ειδικό τοπικό πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
`Αρθρο 123 Συγκρότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Α.)
`Αρθρο 124 Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητες Α.Σ.Ε.Α.Δ.
`Αρθρο 125 Λειτουργία - Οργάνωση
`Αρθρο 126 `Ασκηση - Συζήτηση προσφυγής
`Αρθρο 127 Έκδοση προεδρικού διατάγματος και υπουργικής απόφασης
`Αρθρο 128 Ειδικά τοπικό τμήμα Α.Σ.Ε.Α.Δ.
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 129 Επίλυση λοιπών αθλητικών διαφορών
`Αρθρο 130 Τήρηση Φιλάθλου Πνεύματος
`Αρθρο 131 Ρήτρα διαιτησίας - Σύμβαση προσχώρησης
`Αρθρο 132 Δωροδοκία - Δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα
`Αρθρο 133 Κωδικοποίηση αθλητικού δικαίου
`Αρθρο 134 Ρύθμιση ειδικών θεμάτων
`Αρθρο 135 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 136 Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 137
`Αρθρο 138
`Αρθρο 139 Καταργούμενες διατάξεις
Αρθρο 140 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 1999
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα. 16 Ιουνίου 1999
Ο επί της δικαιοσύνης υπουργός
Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: