Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 5497

Αριθμ. οικ. 49876/14967

Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας - ατυχήματος από τον e-ΕΦΚΑ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 14 και της παρ. 2 του άρθρου 15 του N. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e - ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43), όπως ισχύει.

β) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024] - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972] (Α΄ 184) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137), όπως ισχύει.

δ) Του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ/General Data Protection Regulation - GDPR).

ε) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύει.

στ) Των άρθρων 32 και 53 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85), όπως ισχύει.

ζ) Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».

η) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

θ) Του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31), όπως ισχύει.

ι) Του ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων» (Α΄ 189), όπως ισχύει.

ια) Του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της "Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε." (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α΄ 245), όπως ισχύει.

ιβ) Του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (Α΄ 287), όπως ισχύει.

2. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

4. Το π.δ 121 2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).

5. Το π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» (Α΄ 8).

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

8. Την υπό στοιχεία Υ6/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).

9. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).

10. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β΄ 762).

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Ηλεκτρονική χορήγηση επιδόματος ασθενείας - ατυχήματος

1. Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας - ατυχήματος, τα οποία καταβάλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών στους οποίους υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4387/2016 .

2. Στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» συμπλη­ρώνεται ηλεκτρονική βεβαίωση ανικανότητας εργασίας λόγω ασθένειας από τον ιατρό του ασφαλισμένου, η συμπλήρωση της οποίας καθίσταται υποχρεωτική πριν την υποβολή της αίτησης από τον ασφαλισμένο.

3. Η ηλεκτρονική αίτηση των ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α.) υποβάλλεται εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία αναγγελίας της ασθένειας από το γιατρό στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Η παρούσα υπερισχύει κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής καταστατικής διάταξης. Τα στοιχεία της βεβαίωσης αντλούνται αυτόματα για επεξεργασία από την ηλεκτρονική υπηρεσία της παρ. 1.

4. Ο εργοδότης καταχωρεί ηλεκτρονικά στην υπηρεσία της παρ. 1 την προβλεπόμενη βεβαίωση, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά το χρονικό διάστημα αποχής του εργαζόμενου από την εργασία του.

5. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του e- ΕΦΚΑ έχουν πρόσβαση κατόπιν πιστοποίησης στα στοιχεία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του άρθρου 1 για τον έλεγχο και τη διεκπε­ραίωση των αιτημάτων.

`Αρθρο 2
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης

1. Ο θεράπων ιατρός του ασφαλισμένου συμπληρώνει ηλεκτρονικά στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» τη βεβαίωση ανικανότητας προς εργασία λόγω ασθένειας, η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά ημερομηνία έκδοσης, κωδικό ταυτοποίησης, τα στοιχεία ταυτότητας του ιατρού, τα στοιχεία ταυτότητας του ασφαλισμένου, τον ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου, τα στοιχεία της ασθένειας σύμφωνα με την κωδικοποίηση ICD-10 και τις προτεινόμενες ημέρες αναρρωτικής άδειας.

Στην ίδια ηλεκτρονική γνωμάτευση ανικανότητας, ο ιατρός σε περίπτωση ατυχήματος καταχωρεί σε μορφή ελεύθερου κειμένου τα στοιχεία για την περιγραφή του ατυχήματος (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής: Ημερομηνία Ατυχήματος κατά δήλωση του ασφαλισμένου, Ώρα Ατυχήματος κατά δήλωση του ασφαλισμένου, Σύντομη Περιγραφή Ατυχήματος, Ένδειξη αν είναι τροχαίο ή όχι, Τόπος Ατυχήματος, Ημερομηνία Αναγγελίας Ατυχήματος).

2. Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας από τον ασφαλισμένο υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας, αφού προηγουμένως ο ασφαλισμένος αυθε-ντικοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Με την υποβολή της αίτησης δηλώνεται κατ΄ ελάχιστο ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του ασφαλισμένου και τα στοιχεία ταυτοποίησης της ιατρικής βεβαίωσης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και καταχωρείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και ο ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα. Με την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας του άρθρου 17 του Ν. 4704/2020 , η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αντλείται αυτομάτως από αυτό.

3. Η ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα ασθένειας υποβάλλεται από τους ασφαλισμένους των εντασσόμενων φορέων τομέων, κλάδων και λογαριασμών που υπάγονται στον e - ΕΦΚΑ για παροχές σε χρήμα που πραγματοποιούνται εντός των ορίων της χώρας και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια. Ο έλεγχος της νομιμότητας της διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών και των Ευρωπαίων Πολιτών στην Ελλάδα διενεργείται με τη λήψη στοιχείων, τα οποία δύναται να αντληθούν μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του Ν. 4727/2020 , από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις με βάσεις δεδομένων άλλων δημοσίων αρχών, όπως του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

4. Ο εργοδότης του Ασφαλισμένου ενημερώνεται μέσω της υπηρεσίας προκειμένου να εισέλθει σε αυτή για την συμπλήρωση βεβαίωσης με τα στοιχεία της περιόδου αποχής του ασφαλισμένου από την εργασία του.

Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ - ΒΥΕ), το σχετικό αίτημα διαβιβάζεται από το Τμήμα Παροχών της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e - ΕΦΚΑ.

5. Ο κάθε χρήστης φορέας του συστήματος δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στα λοιπά δεδομένα του συστήματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με την παρούσα.

`Αρθρο 3
Επεξεργασία Αιτήσεων

1. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις διεκπεραιώνονται από το πληροφοριακό σύστημα του e - ΕΦΚΑ και, όπου δεν είναι δυνατή η αυτόματη επεξεργασία, ενημερώνεται ο ασφαλισμένος να προσέλθει στη αρμόδια υπηρεσία του e - ΕΦΚΑ.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επεξεργασία της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της αίτησης και ενδεικτικά η συμπλήρωση του πρώην φορέα ασφάλισης, η ιδιότητα (μισθωτός αυτοαπασχολούμενος, ελεύθερος επαγγελματίας, συνταξιούχος εργαζόμενος), τα στοιχεία των προστατευόμενων μελών, ο Α.Φ.Μ., ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή και η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα αποσταλεί η απόφαση.

3. Η αρμόδια υπηρεσία του e - ΕΦΚΑ δύναται να επαληθεύσει την ορθότητα των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου μέσω διασύνδεσης με τις βάσεις δεδομένων άλλων δημοσίων αρχών, η οποία πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του Ν. 4727/2020 . Για τον ανωτέρω σκοπό διατίθενται μέσω του ΚΕ.Δ. στον e - ΕΦΚΑ διαδικτυακές υπηρεσίες. Αν από τις διασταυρώσεις προκύπτει ότι οι αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος, εκδίδεται εγκριτική απόφαση της αίτησής τους. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται με ρητή μνεία του λόγου της απόρριψης και κοινοποιείται σε αυτούς.

`Αρθρο 4
Καταχώρηση Γνωμάτευσης ΑΥΕ - ΒΥΕ

1. Στις περιπτώσεις που από το νόμο απαιτείται γνωμάτευση Α΄/βάθμιας ή Β΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ - ΒΥΕ), η γνωμάτευση καταχωρείται από το γραμματέα της επιτροπής στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και συγκεκριμένα στο υποσύστημα αναρρωτικών αδειών του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.), στο οποίο έχουν πρόσβαση ο πρόεδρος και τα μέλη της ΑΥΕ για την καταχώριση της έγκρισης ή απόρριψης ή διαφοροποίησης των ημερών αδείας.

2. Η απόφαση και τα στοιχεία της ανακτώνται από το πληροφοριακό σύστημα του e - ΕΦΚΑ, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η πληρωμή του δικαιούμενου ποσού.

3. Σε περίπτωση νοσηλείας το εξιτήριο του ασθενούς λαμβάνεται σε ηλεκτρονική μορφή από τον e - ΕΦΚΑ μέσω διαλειτουργικότητας με το πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ.

`Αρθρο 5
Χρόνος και τρόπος καταβολής

1. Η καταβολή πραγματοποιείται με βάση τις εγκριτικές αποφάσεις και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο συγκεντρωτικών ή και αναλυτικών καταστάσεων, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση λογαριασμών πληρωμών τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (κατόπιν επιλογής από το δικαιούχο) δύο φορές κάθε μήνα σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e - ΕΦΚΑ.

Στις αναλυτικές καταστάσεις καθώς και στα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία πληρωμής περιλαμβάνονται τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων και το πληρωτέο ποσό. Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις αποστέλλονται στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία για τη λογιστικοποίηση της πληρωμής.

2. Οι ως άνω καταστάσεις πληρωμής, μετά την εκτύπωση και υπογραφή τους από τον υπάλληλο και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Παροχών της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e - ΕΦΚΑ, φυλάσσονται για τον εν δυνάμει κατασταλτικό έλεγχο στην εν λόγω Τοπική Διεύθυνση με ευθύνη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης αυτής.

`Αρθρο 6
Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά

Σε περίπτωση αχρεώστητης καταβολής του επιδόματος λόγω ανάκλησης της απόφασης χορήγησής του, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό αναζητείται μέχρι και είκοσι (20) έτη από την ημερομηνία πληρωμής του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974).

`Αρθρο 7
Κοινοποίηση απόφασης

1. Η απόφαση χορήγησης των επιδομάτων ασθένειας - ατυχήματος αποτελεί έγκυρη διοικητική πράξη που φέρει μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας του e-ΕΦΚΑ και της υπογραφής του Διοικητή ή οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν όργανο.

2. Η απόφαση κοινοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικαιούχου, χωρίς να απαιτείται άλλη κοινοποίηση στον αιτούντα. Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά από την παρέλευση δέκα (10) πλήρων εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίησή της με χρήση ΤΠΕ, όπως αυτή τηρείται στην ηλεκτρονική υπηρεσία και αναγράφεται στην απόφαση, εκτός εάν ο αποδέκτης αποδείξει τη συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας που δεν επέτρεψαν την πρόσβαση στο περιεχόμενο του εγγράφου που γνωστοποιήθηκε με χρήση ΤΠΕ ή εφόσον αυτή η αδυναμία οφείλεται σε λόγους που αφορούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e- ΕΦΚΑ.

`Αρθρο 8
Ενδικοφανής προσφυγή (ένσταση)

Κατά της απόφασης απόρριψης της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος ή ανάκλησης της απόφασης έγκρισης, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής εντός 30 ημερών από την παρέλευση της κοινοποίησης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 της παρούσας ενώπιον του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει.

Κατά της καταλογιστικής απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών επιτρέπεται η άσκηση αίτησης θεραπείας - ένσταση εντός 30 ημερών, που αρχίζει από τη συντέλεση της πλήρους, πραγματικής ή τεκμαιρόμενης, γνώσης της απόφασης, ενώπιον του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του Ν. 4387/2016 , όπως ισχύει.

`Αρθρο 9
Δειγματοληπτικός έλεγχος

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς τα δηλούμενα από τον αιτούντα στοιχεία.

Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών, που προβλέπονται στην κείμενη ποινική νομοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης αληθών στην αίτηση χορήγησης του επιδόματος, εφαρμόζεται η παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και αναζητείται το επίδομα ως αχρεωστήτως καταβληθέν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας πραγματοποιείται απολογιστικός δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό τουλάχιστον 10% των αποφάσεων. Ο έλεγχος γίνεται από τα Τμήματα Παροχών των τοπικών Διευθύνσεων του e - ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τους κανόνες δειγματοληψίας που ορίζονται από το Αυτοτελές Τμήμα Δειγματοληπτικών Ελέγχων Παροχών.

Οι δικαιούχοι που επιλέγονται στο δείγμα ενημερώνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και υποχρεούνται εντός είκοσι (20) ημερών να προσέλθουν στο αρμόδιο υποκατάστημα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης από υπαιτιότητά τους χορηγείται νέα προθεσμία είκοσι ημερών για την προσέλευσή τους.

`Αρθρο 10
Προσωπικά δεδομένα δικαιούχων

1. Τα προσωπικά δεδομένα των δικαιούχων που αιτούνται τη λήψη των επιδομάτων ασθένειας - ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας διατηρούνται για τουλάχιστον είκοσι (20) έτη από την πληρωμή τους στο πληροφοριακό σύστημα του e Ε.Φ.Κ.Α, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος και τις ισχύουσες διατάξεις για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασθενείας. Στα υποκείμενα των δεδομένων αναγνωρίζεται ότι μπο­ρούν να ασκήσουν τα δικαιώματα εκείνα ενώπιον του e - Ε.Φ.Κ.Α που τους αναγνωρίζει ο Γενικός Κανονισμός Για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) (δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα σε ανθρώ­πινη επεξεργασία, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα αντίταξης, δικαίωμα διαγραφής υπό προϋποθέσεις κ.α.).

2. Η ηλεκτρονική βεβαίωση ανικανότητας εργασίας λόγω ασθένειας για τους αιτούντες τη λήψη επιδομάτων ασθενείας - ατυχήματος λειτουργεί στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και υποβάλλεται υποχρεωτικά από το θεράποντα ιατρό.

Στα υποκείμενα των δεδομένων αναγνωρίζονται τα δικαιώματα εκείνα που τους αναγνωρίζει ο ΓΚΠΔ και κάθε άλλη ρύθμιση για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται σε ιατρικά αρχεία και ισχύουν για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) της ΗΔΙΚΑ.

3. Τα δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 14 και την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 4670/2020 για το σκοπό της χορήγησης των επιδομάτων ασθένειας -ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας των ασφαλισμένων του e - ΕΦΚΑ.

4. Κατά τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων, ο e - ΕΦΚΑ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων πρέπει πάντοτε να εγγυάται ότι διασφαλίζεται η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 9Α του Συντάγματος, την κείμενη νομοθεσία και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβο, της 27ης Απριλίου 2016, ΕΕ L 119 (ΓΚΠΔ)]. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των δεδομένων. Η πρόσβαση στα δεδομένα και η επεξεργασία για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας - ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας επιτρέπονται μόνο με χρήση κατάλληλων διαπιστευτηρίων από προσωπικό που έχει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις. Ο κάθε χρήστης φορέας του συστήματος δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στα λοιπά δεδομένα του συστήματος.

5. Η διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στον e- ΕΦΚΑ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο e - ΕΦΚΑ έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ΄ ελάχιτον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, την διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του e - ΕΦΚΑ ως υπευθύνου επεξεργασίας, παρακολουθεί τη συμμόρφωση της σύστασης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας - ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και κάθε άλλης ρύθμισης για την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα και συνεργάζεται με τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων των εκτελούντων την επεξεργασία.

`Αρθρο 11
Ζητήματα σχετικά με τις βασικές υποχρεώσεις της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ως εκτελούσας την επεξεργασία για λογαριασμό του e - ΕΦΚΑ ως υπεύθυνου επεξεργασίας κατά τη λειτουργία έκδοσης της ηλεκτρονικής βεβαίωσης ανικανότητας

1. Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» αναλαμβάνει κατόπιν έγγραφης σύμβασης με τον e - ΕΦΚΑ, τον τεχνικό σχεδιασμό και την υλοποίηση της λειτουργίας για την έκδοση της ηλεκτρονικής βεβαίωσης ανικανότητας.

2. Στο πλαίσιο της σύμβασης της προηγούμενης παραγράφου, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία κατ΄ εντολή και για λογαριασμό του e - ΕΦΚΑ, ο οποίος ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας και καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που θα επεξεργαστούν για τη λειτουργία της έκδοσης ηλεκτρονικής βεβαίωσης ανικανότητας στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ως εκτελούσα την επεξεργασία, θα παρέχει τις υπηρεσίες της λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με τρόπο που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις θεμελιώδεις αρχές που θέτουν για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα άρθρα 5, 28, και 32 του ΓΚΠΔ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Ν. 4670/2020.

3. Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. οφείλει να ενημερώνει αμελλητί τον e - ΕΦΚΑ ως υπεύθυνο επεξεργασίας, στην περίπτωση που αντιληφθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ΓΚΠΔ, να εξασφαλίζει ότι η πρόσβαση στα δεδομένα και η επεξεργασία επιτρέπεται μόνο με χρήση καταλλήλων διαπιστευτηρίων από προσωπικό, το οποίο διαθέτει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και υποχρεούται κατά τα ανωτέρω στην τήρηση όλων των προβλεπόμενων, κατά την κείμενη νομοθεσία, υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και τήρησης απορρήτου, ανεξάρτητα από τον ειδικότερο νομικό χαρακτηρισμό της σχέσης εργασίας του με την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί το προσωπικό της σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και να παρέχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κάθε απαραίτητη συνδρομή κατά τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ΓΚΠΔ.

4. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. οφείλει να θέτει στη διάθεση του e- ΕΦΚΑ κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσής του προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το ΓΚΠΔ, να επιτρέπει και διευκολύνει τυχόν ελέγχους που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, να επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην απάντηση των αιτημάτων για άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης κ.α).

`Αρθρο 12
Εποπτεία της υπηρεσίας για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας - ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του e -ΕΦΚΑ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, παρακολουθεί τη συμμόρφωση της σύστασης και λειτουργίας της υπηρεσίας για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας -ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και κάθε άλλης ρύθμισης για την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα και συνεργάζεται με τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων των εκτελούντων την επεξεργασία.

`Αρθρο 13
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2020

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: