Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 41
1 Μαρτίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4052

Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Εγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Αρθρο 1 Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αρθρο 2 Νοσοκομεία Ε.Σ.Υ.- Ενιαία Ν.Π.Δ.Δ.
Αρθρο 3 Συμβούλια Διοίκησης Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.
Αρθρο 4 Θέματα Νοσοκομείων και Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αρθρο 5 Διασύνδεση με ιδρυματικά νοσοκομεία
Αρθρο 6 Ρύθμιση θεμάτων νοσοκομείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)
Αρθρο 7
Αρθρο 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αρθρο 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Ρυθμίσεις για τον ΕΟΠΥΥ
Αρθρο 10 ΕΟΠΥΥ και έσοδα νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. από τα κλειστά νοσήλια
Αρθρο 11
Αρθρο 12 Συμψηφισμός απαιτήσεων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, νοσοκομείων και φαρμακευτικών εταιρειών
Αρθρο 13 Υπηρεσιακά Συμβούλια ΕΟΠΥΥ και λοιπά θέματα λειτουργίας του
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Αρθρο 14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
Αρθρο 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Αρθρο 16 Διατάξεις τιμολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων Μεταφορά αρμοδιοτήτων
Αρθρο 17
Αρθρο 18
Αρθρο 19
Αρθρο 20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Αρθρο 21
Αρθρο 22
Αρθρο 23
A ρθρο 24
A ρθρο 25
A ρθρο 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αρθρο 27
Αρθρο 28 Μισθοδοσία Ε . Ι . Κ .
Αρθρο 29 Ορισμός αστέγου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Αρθρο 30 Κατάργηση Ψυχιατρικών Νοσοκομείων
Αρθρο 31 Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού
Αρθρο 32 Ρυθμίσεις θεμάτων περιουσίας
Αρθρο 33 Μεταβατικές διατάξεις
Αρθρο 34 Ρύθμιση θεμάτων ΕΟΜ και λοιπές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ! ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αρθρο 35 Σύσταση - Σκοπός
Αρθρο 36 Ένταξη
Αρθρο 37 Ασφαλιστέα πρόσωπα
Αρθρο 38 Πόροι
Αρθρο 39 Οικονομικό σύστημα λειτουργίας
Αρθρο 40 Χρόνος ασφάλισης
Αρθρο 41 Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
Αρθρο 42 Καθορισμός ποσού σύνταξης
Αρθρο 43 Διοικητικό Συμβούλιο
Αρθρο 44 Διοικητική Οργάνωση
Αρθρο 45 Οικονομική οργάνωση
Αρθρο 46 Θέματα προσωπικού
Αρθρο 47 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Αρθρο 48 Μεταβατικές - τελικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ/6.5.2009
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/38/ΕΚ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΟΡΙΣΜΟΙ
Αρθρο 49 Αντικείμενο (`Αρθρο 1 παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας)
Αρθρο 50 Πεδίο Εφαρμογής (`Αρθρο 1 παράγραφοι 6 και 7 της Οδηγίας)
Αρθρο 51 Ορισμοί (`Αρθρο 2 της Οδηγίας)
Αρθρο 52 Ελέγχουσα επιχείρηση (`Αρθρο 3 της Οδηγίας)
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η ΘΕΣΠΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ
Αρθρο 53 Ευθύνη για τη σύσταση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή τη θέσπιση διαδικασίας για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς (`Αρθρο 4 της Οδηγίας)
Αρθρο 54 Ειδική διαπραγματευτική ομάδα (`Αρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)
Αρθρο 55 Λειτουργία και καθήκοντα ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας (`Αρθρο 5 παράγραφοι 3, 4 και 5 της Οδηγίας)
Αρθρο 56 Περιεχόμενο της συμφωνίας (`Αρθρο 6 της Οδηγίας)
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Αρθρο 57 Εφαρμογή συμπληρωματικών διατάξεων (`Αρθρο 7 της Οδηγίας)
Αρθρο 58 Σύσταση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων (Παράρτημα I παράγραφος 16 της Οδηγίας)
Αρθρο 59 Σύνθεση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων (Παράρτημα I παράγραφοι 1γ, δ΄, ε΄ της Οδηγίας)
Αρθρο 60 Αρμοδιότητες ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων (Παράρτημα I παράγραφοι 1α, δ΄ (εδάφιο β΄), στ΄, παράγραφος 2 και παράγραφος 3 της Οδηγίας)
Αρθρο 61 Λειτουργία ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων (Παράρτημα Ι παράγραφοι 4, 5 και 6 της Οδηγίας)
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 62 Εμπιστευτικές πληροφορίες (`Αρθρο 8 παράγραφος 1 της Οδηγίας)
Αρθρο 63 Λειτουργία του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων και διαδικασία για την ενημέρωση των εργαζομένων και της διαβούλευσης με αυτούς (`Αρθρο 9 της Οδηγίας)
Αρθρο 64 Ρόλος, προστασία και διευκολύνσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων (`Αρθρο 10 της Οδηγίας)
Αρθρο 65 Τήρηση υποχρεώσεων (`Αρθρο 11 παράγραφος 1 της Οδηγίας)
Αρθρο 66 Σχέση με άλλες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις (`Αρθρο 12 της Οδηγίας)
Αρθρο 67 Προσαρμογή (`Αρθρο 13 της Οδηγίας)
Αρθρο 68 Ισχύουσες συμφωνίες (`Αρθρο 14 της Οδηγίας)
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 2 ΠΑΡ. 2, 5 ΠΑΡ. 2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α΄, 5 ΠΑΡ. 6, 8 ΠΑΡ. 2,11 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 2 ΚΑΙ 3, ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΠΑΡ. 1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/38/ΕΚ
Αρθρο 69 (εφαρμογή άρθρου 2 παράγραφος 2)
Αρθρο 70 (εφαρμογή του άρθρου 5, παράγραφος 2 περίπτωση α΄ και του Παραρτήματος I παράγραφος 1 περίπτωση 6΄ δεύτερο εδάφιο)
A ρθρο 71 ( εφαρμογή άρθρου 5 παράγραφος 6)
A ρθρο 72 (εφαρμογή άρθρου 8 παράγραφος 2 και 11 παράγραφος 3)
A ρθρο 73 (εφαρμογή άρθρου 11 παράγραφος 2)
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 74 Εφαρμογή, επέκταση, λήξη και επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας
Αρθρο 75 Γνωστοποίηση στοιχείων στο Σ.ΕΠ.Ε.
Αρθρο 76 Καταργητική διάταξη (`Αρθρο 17 της Οδηγίας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/52/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18.6.2009 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΘΕΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/52/ΕΚ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 77 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (`Αρθρο 1 της Οδηγίας)
Αρθρο 78 Ορισμοί (`Αρθρο 2 της οδηγίας)
Αρθρο 79 Απαγόρευση της απασχόλησης παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών (`Αρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 80 Υποχρεώσεις των εργοδοτών (`Αρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3 της Οδηγίας)
Αρθρο 81 Καταβολή καθυστερούμενων οφειλών από τους εργοδότες (άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 εδάφιο δεύτερο και 3 της Οδηγίας)
Αρθρο 82 Συμβάσεις υπεργολαβίας (`Αρθρο 8 παράγραφοι 1, 2 και 3 της Οδηγίας)
Αρθρο 83 Διευκόλυνση καταγγελιών (άρθρο 13 παράγραφοι 1, 2 και 3 της Οδηγίας)
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡ. 3 ΑΡΘΡΟΥ 3, ΑΡΘΡΟΥ 5, ΠΑΡ. 2, 4 ΚΑΙ 5 ΑΡΘΡΟΥ 6, ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 7, ΑΡΘΡΟΥ 9, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΥ 13, ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
Αρθρο 84 (εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας)
Αρθρο 85 Χρηματικές κυρώσεις (εφαρμογή του άρθρου 5 της Οδηγίας)
Αρθρο 86 (εφαρμογή των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 6 της Οδηγίας)
Αρθρο 87 `Αλλα μέτρα (εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της Οδηγίας)
Αρθρο 88 Ποινικές κυρώσεις (εφαρμογή των άρθρων 9 και 10 της Οδηγίας)
Αρθρο 89 Χορήγηση άδειας διαμονής (εφαρμογή παραγράφου 5 άρθρου 6 και παραγράφου 4 άρθρου 13 της Οδηγίας)
Αρθρο 90 Επιθεωρήσεις (εφαρμογή άρθρων 14, 15 και 16 της Οδηγίας)
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/52/ΕΚ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Αρθρο 91
Αρθρο 92
Αρθρο 93
Αρθρο 94 Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2007/30/ΕΚ/20.7.2007 ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.
Αρθρο 95 Σκοπός - Αντικείμενο
Αρθρο 96 Έκθεση εφαρμογής της Οδηγίας 89/391/ΕΟΚ και των ειδικών Οδηγιών της (άρθρο 1 της Οδηγίας)
Αρθρο 97 Έκθεση εφαρμογής των Οδηγιών 83/477/ΕΟΚ, 91/383/ΕΟΚ, 92/29/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ (άρθρο 2 της Οδηγίας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αρθρο 98 Αντικείμενο Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας
Αρθρο 99 Σύσταση Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας
Αρθρο 100 Διευθυντής Ι . Γ . Ε . Ε .
Αρθρο 101 Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά
Αρθρο 102 Υποκαταστήματα των Ι.Γ.Ε.Ε.
Αρθρο 103 Διαδικασία για την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας - επαγγέλματος Ι.Γ.Ε.Ε. για την κεντρική δομή και τα υποκαταστήματα
Αρθρο 104 Υποχρεώσεις των Ι.Γ.Ε.Ε. και των υποκαταστημάτων τους
Αρθρο 105 Έλεγχος των Ι . Γ . Ε . Ε .
Αρθρο 106 Ύψος και τρόπος καταβολής τιμήματος μεσολάβησης
Αρθρο 107 Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών των Ι.Γ.Ε.Ε. εντός της Ε.Ε. - Ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών
Αρθρο 108 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις
Αρθρο 109 Διακοπή άσκησης της δραστηριότητας/ επαγγέλματος
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 110 Μεταβατικές διατάξεις
Αρθρο 111 Τροποποιούμενες διατάξεις
Αρθρο 112 Καταργητικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/104/ΕΚ/19.11.2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/104/ΕΚ
Αρθρο 113 (`Αρθρο 2 της Οδηγίας) Σκοπός
Αρθρο 114 (`Αρθρο 1 της Οδηγίας) Πεδίο εφαρμογής
Αρθρο 115 (`Αρθρο 3 της Οδηγίας) Ορισμοί
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4, 5 ( ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 5), 6, 7, 8 ΚΑΙ 10 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/104/ΕΚ
Αρθρο 116 (Μέτρα εφαρμογής του `Αρθρου 4 της Οδηγίας) Περιορισμοί ή απαγορεύσεις
Αρθρο 117 (Μέτρα εφαρμογής του `Αρθρου 5, παράγραφοι 1 και 5 της Οδηγίας) Αρχή της ίσης μεταχείρισης
Αρθρο 118 (`Αρθρο 6 της Οδηγίας) Πρόσβαση σε θέση εργασίας, συλλογικές εγκαταστάσεις και επαγγελματική κατάρτιση
Αρθρο 119 (Μέτρο εφαρμογής του `Αρθρου 7 της Οδηγίας) Εκπροσώπηση των προσωρινά απασχολουμένων
Αρθρο 120 (Μέτρο εφαρμογής του `Αρθρου 8 της Οδηγίας) Ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων
Αρθρο 121 (Μέτρα εφαρμογής του `Αρθρου 10 της Οδηγίας) Κυρώσεις
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 122 Αντικείμενο Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης
Αρθρο 123 Σύσταση και Λειτουργία Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης
Αρθρο 124 Κατοχύρωση Εργασιακών Δικαιωμάτων των Προσωρινά Απασχολούμενων
Αρθρο 125 Ασφάλεια και υγεία στην εργασία για τους προσωρινά απασχολούμενους
Αρθρο 126 Οικονομικές και ασφαλιστικές εγγυήσεις για τους προσωρινά απασχολούμενους
Αρθρο 127 Έλεγχος των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης
Αρθρο 128 Κυρώσεις
Αρθρο 129 Εξουσιοδοτήσεις
Αρθρο 130
Αρθρο 131 Μεταβατικές διατάξεις
Αρθρο 132 Τροποποιούμενες διατάξεις
Αρθρο 133 Καταργητικές διατάξεις
Αρθρο 134 Δημιουργία τμήματος Κλινικής Διατροφής
Αρθρο 135 Διατομεακή περίθαλψη ασθενών με Καρκίνο-Ογκολογικά Συμβούλια
Αρθρο 136 Καταργούμενες διατάξεις
Αρθρο 137 Καταργούμενες Διατάξεις
Αρθρο 138 Ρυθμίσεις Θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρθρο 139 Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: