Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Μαρτίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 779

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ 11/οικ.10643/359

Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της ετή­σιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορει­νών και μειονεκτικών περιοχών, αρμοδιότητας ΟΠΕΚΑ και του αντίστοιχου εντύπου της που διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 27, παρ. 2, του ν.3016/2002 (Α 110) «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις».

2. Της περίπτωσης ββ του εδαφίου στ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520 2018 (Α'30) «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και λοιπές διατάξεις».

3. Του άρθρου 20 του ν. 4659/2020 «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις» (Α'21).

4. Του ν. 2155 / 1993 (Α' 104) «Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και πρακτικών αυτού».

5. Του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους -Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α' 75).

6. Της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).

7. Της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.3013/2002 «Ανα­βάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 102), όπως ισχύει.

8. Του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και του Ο.Τ.Α.» (Α' 102).

9. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α' 112).

10. Του άρθρου 90, π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), όπως ισχύει.

11. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληεγγύης» (Α' 168), όπως ισχύει.

12. Του π.δ. 141/2017 (Α'180) «Οργανισμός Υπου ργείου Εσωτερικών».

13. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο­νομικών» (Α' 181), όπως ισχύουν.

14. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο­μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο­διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

15. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

16. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικη­τικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).

17. Της αριθμ. Υ6 / 9-7-2019 απόφασης του Πρωθυ­πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι­κρατείας» (Β' 2902).

18. Της αριθμ. 33168 / Δ1. 11369 / 25-7-2019 απόφα­σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β' 3053).

19. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α'146).

20. Της αριθμ. 340/18-7-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 3051).

21. Της αριθμ. 1095 Α/9-8-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο (Β' 3180).

22. Την αριθμ. 161 / 25-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανά­θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυ­βέρνησης Γεώργιο Γεωργαντά» (Β' 3017).

23. Την αριθμ. 8747/477/19-2-2020 εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

24. Την αριθμ. 8429/1513/19-2-2020 απόφαση δέ­σμευσης πίστωσης ύψους 6.000.000,00 € που καταχω­ρήθηκε με α.α 21376 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

25. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ­καλείται δαπάνη για το έτος 2020 ύψους 6.000.000,00 € και για κάθε επόμενο έτος, δαπάνη εκτιμώμενου ύψους 2.000.000,00 ευρώ, η οποία καλύπτεται από τις ετήσιες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργεί­ου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ειδικού Φορέα 1033 - 202 - 0000000 ΑΛΕ 2310506010 (Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για λοιπές παροχές προνοιακού χαρακτήρα), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία χορήγησης της εισοδημα­τικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ποσά, τον χρόνο και τρόπο καταβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις χορήγησης, απόρριψης, ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 27, παρ. 2, του ν. 3016/2002 (Α'110), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών μειονεκτικών περιοχών

Η εισοδηματική ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27, παρ 2, του ν. 3016/2002 (Α'110) και τις διατάξεις της παρούσας.

Κατηγορίες δικαιούχων

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οικογένειες, καθώς και οι μονογονεϊκές οικογένειες:

α. Ελλήνων υπηκόων.

β. Υπηκόων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ. Πολιτών των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετών πολιτών.

Στην περίπτωση που ο πατέρας δεν είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οι­κονομικό Χώρο, αλλά είναι η μητέρα, την εισοδηματική ενίσχυση δικαιούται αυτή.

Ως «οικογένεια» νοείται το ζεύγος των σε νόμιμο γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης συμβιούντων συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, αντίστοιχα, μετά των ανηλίκων και άγαμων τέκνων αυτών (συγγενική οικογένεια) που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη. Κατόπιν αυτού ως «οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώ­νου συμβίωσης μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που βαρύνουν φορολογικά τον δικαιούχο-αρχη-γό της οικογένειας.

Ως μονογονεϊκές οικογένειες θεωρούνται οι οικογένει­ες που αποτελούνται συγκεκριμένα από:

αα) Πατέρα άγαμο, χήρο ή διαζευγμένο και τα τέκνα του (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και τον βαρύνουν φορολογικά.

ββ) Μητέρα άγαμη, χήρα ή διαζευγμένη και τα τέκνα της (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και τη βαρύνουν φορολογικά.

Για τις ανάγκες της παρούσας κοινής υπουργικής από­φασης τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν οικογένεια. Ως οικογένεια νοείται αυτή που αποτελείται τουλάχιστον από δύο (2) μέλη. Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισο­δηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή.

Προϋποθέσεις χορήγησης

Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης είναι οι εξής:

1. Τα μέλη της οικογένειας να κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στις οδηγίες 85/148/ΕΟΚ και 93/66/ΕΟΚ και των οποί­ων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700) ευρώ ή το κατά αναπροσαρμογή εκάστοτε καθοριζόμενο ει­σοδηματικό όριο. Ως μόνιμη κατοικία νοείται η συνεχής διαμονή στις παραπάνω περιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών. Η εισοδηματική ενίσχυση κα­ταβάλλεται ολόκληρη ανεξαρτήτως του χρονικού σημεί­ου συμπλήρωσης της διετίας εντός του έτους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

2. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συ­νολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή το φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή. Για τον υπολογι­σμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των προαναφερόμενων εισοδημά­των όλων των μελών της οικογένειας, όπως αναγράφεται στην πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση.

Η παραπάνω εισοδηματική ενίσχυση, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.), το επίδομα παιδιού, τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας και όποια άλλη παροχή δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσι­ου εισοδήματος σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.

Άρθρο 2
Αίτηση

1. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, υποβάλλεται στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων από το μέλος της οικογένειας, λόγω της υπηκοότητάς του οποίου ζητείται η χορήγηση της ενίσχυσης ή από τρίτο πρόσωπο ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο.

2. Οι εξουσιοδοτημένοι για την παραλαβή των αιτή­σεων υπάλληλοι των ΚΕΠ υποχρεούνται στην παροχή ενημέρωσης, και κάθε, εν γένει, δυνατής υποστήριξης στους αιτούντες, για την πλήρη συμπλήρωση όλων των πεδίων της αίτησης, καθώς και για την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις έγγρα­φες οδηγίες των καθ ύλην Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ.

3. Οι αιτήσεις για κάθε ημερολογιακό έτος, από την έναρξη ισχύος της παρούσης και στο εξής, υποβάλλονται από 25 Αυγούστου μέχρι 30 Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

Για το έτος 2019 από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και μέχρι 15 Μαΐου 2020.

4. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α' 75) ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, κα­θώς και δήλωση συναίνεσης για τη λήψη φορολογικών δεδομένων που τηρούνται στην ΑΑΔΕ και διασταύρω­σης των στοιχείων του ιδίου και των μελών της οικογε­νείας του με τα στοιχεία άλλων υπηρεσιών.

5. Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών, που προβλέπονται στην κείμενη ποινική νομοθεσία, σε πε­ρίπτωση δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης αληθών στην αίτηση χορήγησης της ει­σοδηματικής ενίσχυσης, με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους στον ίδιο ή σε τρίτο, εφαρμόζο­νται οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α' 75).

Σε κάθε περίπτωση, ύστερα από αυτεπάγγελτη ή κα­τόπιν αναφοράς έρευνα, τα σχετικά στοιχεία παραπέ­μπονται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εξέταση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά

Ο ενδιαφερόμενος με την αίτησή του υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία του­λάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή των Οδηγιών 85/148/ΕΟΚ και 93/66/ΕΟΚ, όπως ισχύουν.

β. Αντίγραφο της πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) εισο­δήματος Ε1 του φορολογικού έτους που προηγείται του έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση, καθώς και της αντίστοιχης δήλωσης φορολογίας εισοδή­ματος (Έντυπο Ε1). Σε περίπτωση έγγαμων ή όσων έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον υποβάλλεται ξε­χωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται και από τους δύο συζύγους η προσκόμιση των κατά τα ανωτέρω φορολογικών δηλώσεων και των αντίστοιχων πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

γ. Εκτύπωση της εικόνας αποδοχών, εφ' όσον υπάρχει, σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία εργοδοτών φορέων του προαναφερόμενου έτους για τους δύο συζύγους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.

δ. Αν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει εκκαθαριστεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος, υπο­βάλλεται το Έντυπο Ε1 και, στη συνέχεια, προσκομίζο­νται αντίγραφο της πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και η εκτύπωση της εικόνας απο­δοχών και για τους δύο συζύγους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.

ε. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτό­τητας ή του Διαβατηρίου.

στ. Πρόσφατη/ο βεβαίωση ή πιστοποιητικό οικογενει­ακής κατάστασης. Οι Ευρωπαίοι πολίτες που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημό­σιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης συμφώνου συμβίωσης στην αντίστοιχη περίπτωση.

ζ. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου κα-ταθετικού λογαριασμού Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ., με δικαι­ούχο ή συνδικαιούχο τον/την αιτούντα/ούσα, από την οποία να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ, ή άλλο κατάλληλο έγγραφο από το οποίο να διαπιστώνεται έγκυρα ο ΙΒΑΝ.

Κατά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών το αρμόδιο όργανο απονομής μπορεί να ζητήσει οποιοδή­ποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο θεωρεί απαραίτητο.

Έλεγχος αιτήσεων

1. Για τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης διε­νεργούνται εκτεταμένοι έλεγχοι για τη διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων από τον αιτούντα/δικαιούχο, ως προς την ακριβειά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν.4520/2018 και της παρούσης καθώς και των προσκομισθέντων έντυπων δικαιολογητικών είτε με βάση τα στοιχεία που τηρούνται σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες τηρουμένων των διατά­ξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

2. Σε περίπτωση που μετά την επεξεργασία της αίτη­σης υπάρχει ταύτιση των δηλωθέντων στοιχείων με αυτά που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις και τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, η αίτηση γίνεται οριστικά δεκτή και εκδίδεται, από το αρμόδιο όργανο του ΟΠΕΚΑ, εγκριτική πράξη.

Εάν προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, η αίτηση απορρίπτεται με σχετική πράξη του αρμοδίου οργάνου του ΟΠΕΚΑ.

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, μετά την ορι­στική υποβολή και επεξεργασία της, η αίτηση εκ παρα­δρομής ή τεχνικής αστοχίας έχει εγκριθεί χωρίς να πλη­ρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, η πράξη έγκρισης ανακαλείται. Οι λόγοι της ανάκλησης αναγράφονται στην απόφαση ανάκλησης που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του ΟΠΕΚΑ.

4. Το αρμόδιο όργανο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης μπορεί να ορίσει στον ενδιαφερόμενο προ­θεσμία ενός (1) μηνός για την υποβολή τυχόν συμπλη­ρωματικών δικαιολογητικών που θα του ζητηθούν εγ­γράφως ή/και ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, το αρμόδιο όργανο επιλαμβάνε­ται της εξέτασης της αίτησης με βάση τα δικαιολογητικά που υπάρχουν στο φάκελο.

Άρθρο 4
Ποσό ενίσχυσης - Προσδιορισμός εισοδήματος

1. Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται: α) σε εξακόσια (600,00) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ και

β) σε τριακόσια (300,00) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετή­σιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ενός (3.001,00) ευρώ και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700,00) ευρώ.

Άρθρο 5
Χρόνος και τρόπος καταβολής

1. Η Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών καταβάλλεται στους δικαιούχους εφάπαξ, για κάθε έτος, με πίστωση σε ενεργό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται της ολοκλήρωσης της επεξεργασίας κάθε αίτησης.

2. Η καταβολή πραγματοποιείται, με βάση σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο αναλυτικής κατάστασης, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστω­ση των λογαριασμών τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ., που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους. Στην αναλυτική κατάσταση περι­λαμβάνονται κατ' ελάχιστο τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ), ο αριθμός της εγκριτικής απόφαση χορήγησης του επι­δόματος, το πληρωτέο ποσό, ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογα­ριασμού των δικαιούχων και η ημερομηνία πίστωσης. Σε συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής της δαπάνης θα αναγράφονται ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της πληρωμής, η κατανομή των πληρω­μών ανά τράπεζα (αριθμός πιστώσεων και ποσά) και η αμοιβή της τράπεζας για την υλοποίηση της πληρωμής.

3. Η ως άνω συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής, μετά την εκτύπωση και υπογραφή της από την αρμό­δια υπηρεσία πληροφορικής, υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικογενει­ακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και στη συνέχεια διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, με τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

β. Το αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχείο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

γ. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον:

i) ο ΚΑΕ/ λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης,

ii) ο φορέας του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός,

iii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,

iv) το συνολικό ποσό της πληρωμής.

4. H Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών καταβάλλεται μετά την έκδοση και θεώρηση τακτικού εντάλματος.

5. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μεριμνά για την ενταλματοποίηση της δαπάνης. Στη συνέχεια εκδί­δει και αποστέλλει στην αρμόδια τράπεζα την εντολή πληρωμής του συνολικού ποσού.

Άρθρο 6
Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά

Σε περίπτωση ύπαρξης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από την ανάκληση απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης ή της τροποποίησής της δια της αλλαγής του ποσού αυτής ή από άλλη αιτία τα ποσά αυτά ανα­ζητούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του ν. 4520/2018 (Α'30).

Άρθρο 7
Ενδικοφανείς προσφυγές

Κατά της πράξης χορήγησης, απόρριψης, τροποποί­ησης, ανάκλησης και επαναχορήγησης της ενίσχυσης, καθώς και κατά της καταλογιστικής απόφασης επιστρο­φής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4520/2018 (Α'30).

Άρθρο 8
Επίδοση πράξεων και εγγράφων

Η κοινοποίηση των πράξεων ή/και άλλων εγγράφων για τα οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της παρού­σας ότι πρέπει να αποδεικνύεται με απόδειξη παραλαβής τους από τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπρο­σώπους τους, συντελείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ν. 4520/2018 (Α'30), καθώς και, εφόσον:

α) αποσταλούν με συστημένη επιστολή στην τελευ­ταία δηλωθείσα στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. διεύθυνση κατοικίας τού εν λόγω προσώπου ή

β) κοινοποιηθούν ηλεκτρονικά στον λογαριασμό του ενδιαφερόμενου προσώπου ή του νόμιμου αντιπρο­σώπου του στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής της αίτησης, την οποία ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομεί­ου ή μήνυμα κειμένου στον δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου του.

Άρθρο 9
Αρμόδιες υπηρεσίες

1. Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της εισοδημα­τικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών είναι ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (καλούμενη εφεξής ΟΠΕ­ΚΑ), τα αρμόδια όργανα του οποίου εκδίδουν τις πράξεις χορήγησης, απόρριψης, τροποποίησης, ανάκλησης και επαναχορήγησης της ενίσχυσης και πληρωμής αυτής, καθώς και της καταλογιστικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4520/2018 (Α' 30).

2. Αρμόδια υπηρεσία για τη μηχανογραφική υποστή­ριξη των διαδικασιών υποβολής και εκκαθάρισης των αιτήσεων, της παρακολούθησης των πληρωμών και των μεταβολών ορίζεται η Διεύθυνση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΑ ή/και η εταιρία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοι­νωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (καλούμενη εφεξής ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).

3. Αρμόδιες υπηρεσίες για την υποδοχή των αιτήσεων ορίζονται και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά την προβλεπόμενη από το άρθρο 31 του ν. 3013/ 2002 (Α'102) διαδικασία.

Τα έντυπα που αντιστοιχούν στην ανωτέρω διαδικασία επισυνάπτονται στην παρούσα, αποτελούν αναπόσπα­στο μέρος της και είναι αυτά που θα χρησιμοποιούνται από τα Κ.Ε.Π. και τον ΟΠΕΚΑ.

4. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων δύναται να διενεργείται και ηλεκτρονικά με συνεργασία της αρμό­διας υπηρεσίας Πληροφορικής για τη λειτουργία των Κ.Ε.Π. και της Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΟΠΕΚΑ ή/ και της ΗΔΙΚΑ.

5. Η μορφή και το περιεχόμενο των έντυπων ή/και ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι κανόνες επεξεργασίας και εκκαθάρισης τους, το είδος και το εύρος των απαιτού­μενων διασταυρώσεων για την επαλήθευση στοιχείων, ο τύπος και το περιεχόμενο των ατομικών διοικητικώνπράξεων, έντυπων και ηλεκτρονικών και, γενικά, οι επι­χειρησιακές απαιτήσεις με βάση το ισχύον κάθε φορά νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθορίζονται από την Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Αφορολόγητο -Ακατάσχετο

Η εισοδηματική ενίσχυση σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά δεν κατάσχεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα νομι­κά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα καθώς και στα εισοδηματικά όρια για τη χορήγησή της.

Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις

Αιτήσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης οι­κογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών που υπο­βλήθηκαν μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή στα Κ.Ε.Π. και βρίσκονται σε εκκρεμότητα, εξετάζονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. σύμφω­να με τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής τους. Η διαδικασία πληρωμής πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρούσης. Για τον σκοπό αυτό αποστέλλονται με το σύνολο των δικαιολογητικών, με απόδειξη παραλα­βής, στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Άρθρο 11
Καταργούμενες διατάξεις

Από της έναρξης ισχύος της παρούσας κοινής υπουρ­γικής απόφασης, κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα που ρυθμίζονται από τις διατάξεις της παρούσης, καταργείται.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υφυπουργός Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Υφυπουργός

Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΑΚΚΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: