Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Π.Κ. 16/28-7-2023

Συλλογική σύμβαση εργασίας υπαλλήλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2023-2024.

Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν μεταξύ της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΑΣΕ), νόμιμα εκπροσωπούμενης και της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΑΕΕ) που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος αρ. 10 και εκπροσωπεί, για τους σκοπούς της παρούσας τις ασφαλιστικές εταιρίες - μέλη της συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Στην Αθήνα, σήμερα την 18η Ιουλίου 2023 οι υπογράφοντες αφενός, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου και Παναγιώτης Δημητρίου, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΕΕ νόμιμα εξουσιοδοτούμενοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΕΕ που ελήφθη κατά την υπ΄ αριθμ. 2240/10.07.2023 συνεδρίασή του και αφετέρου οι Χρήστος Παπαδόγιαννης και Ιωάννης Πετσαλάκης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα της ΟΑΣΕ, που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Βησσαρίωνος αρ. 9 και Σίνα, σύμφωνα με την από 11.07.2023 απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου και ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε.,

συμφώνησαν και υπογράφουν την παρακάτω Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

`Αρθρο 1
Πεδίο Ισχύος

Στις διατάξεις της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγονται οι εργαζόμενοι ολόκληρης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εξηρτημένης εργασίας στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης και ειδικότερα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σχέση εξηρτημένης εργασίας στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν είναι θυγατρικές τραπεζών, στους ασφαλιστικούς φορείς (ΕΑΕΕ, Επικουρικό Κεφάλαιο, Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών και ΤΕΑΕΑΠΑΕ) και στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που είναι θυγατρικές τραπεζών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

`Αρθρο 1
Βασικοί μισθοί προσωπικού

1.1. Τα κλιμάκια των βασικών μισθών των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στους ασφαλιστικούς φορείς (ΕΑΕΕ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Γ.Δ.Α., Ε.Ι.Α.Σ. και ΤΕΑΕΑΠΑΕ), ορίζονται από 1 έως 14 κλιμάκια και διαμορφώνονται ως εξής:

Από 01.01.2023 έως 31.08.2023

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΜΙΣΘΟΙ ΣΕ €

1

994

2

1003

3

1028

4

1071

5

1138

6

1158

7

1196

8

1215

9

1244

10

1272

11

1285

12

1318

13

1351

14

1355

Από 01.09.2023 έως 31.12.2024:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΜΙΣΘΟΙ ΣΕ €

1

1024

2

1033

3

1058

4

1103

5

1172

6

1192

7

1232

8

1251

9

1281

10

1310

11

1324

12

1357

13

1391

14

1396

1.1.α Ημερομηνία ένταξης στα νέα κλιμάκια θα είναι η 01.01.2023. Η αλλαγή κλιμακίου γίνεται ανά τρία χρόνια. Όσοι βρίσκονται σε ενδιάμεσους χρόνους από 01.01.2023 μεταβαίνουν στο επόμενο κλιμάκιο (πχ. Αυτός που είναι στον 2° χρόνο εργασίας μεταβαίνει στο 2° κλιμάκιο, αυτός που είναι στον 5° χρόνο εργασίας στο 3° κλπ).

Η αντιστοίχιση των παλαιών κλιμακίων με τα νέα είναι η εξής:

Κλιμάκια Δ.Α. ΠΕΝΤ. 3/2020

Αντιστοίχιση

Κλιμάκια ΝΕΑΣ Σ.Σ.Ε.

1

1

2

2

3

4

5

3

6

7

8

4

9

10

11

5

12

13

14

6

15

16

17

7

18

19

20

8

21

22

23

9

24

25

26

10

27

28

29

11

30

31

32

12

33

34

35

13

36

37

38

14

39

40

41

42

1.1.β Το 5° κλιμάκιο της παρούσας ΣΣΕ θα είναι το κλιμάκιο υπολογισμού της Επικουρικής Σύνταξης του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (αντί του 11ου - 12ου κλιμακίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 9Α του Καταστατικού του ΤΕΑΕΑΠΑΕ)

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Χρόνος υπηρεσίας με βάση τον οποίο υπολογίζονται οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί, είναι ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και ο χρόνος προϋπηρεσίας.

α) Χρόνος πραγματικής υπηρεσίας θεωρείται και ο χρόνος κατά τον οποίο ο εργαζόμενος δεν παρέχει μεν εργασία, αλλά διατηρεί σύμφωνα με το νόμο το δικαίωμα στις αποδοχές του (ετήσια νόμιμη άδεια, ασθένεια, χρόνος υπερημερίας εργοδότη, χρόνος άδειας τοκετού κ.λπ.)

β) Χρόνος προϋπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος που διανύθηκε σε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία, φορέα κ.λπ. ως άρθρο 1 παρούσας ΣΣΕ, σε καθήκοντα ομότιμα ή συναφή με αυτά που ανήκουν στην ήδη κατεχόμενη θέση. Ο χρόνος προϋπηρεσίας αποδεικνύεται με την κατάθεση των σχετικών πιστοποιητικών, ή αν δεν υπάρχουν αυτά, από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια. Αν τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας κατατεθούν στον εργοδότη μέσα σε 6 μήνες από την πρόσληψη, ο εργοδότης υποχρεούται να συνυπολογίσειτην προϋπηρεσία αναδρομικό από την πρόσληψη. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος καταθέσειτα πιστοποιητικά μετά τη λήξη της 6μηνης προθεσμίας αλλά σε δύο χρόνια από την πρόσληψη, ο εργοδότης αναγνωρίζει την προϋπηρεσία από την ημερομηνία κατάθεσης των πιστοποιητικών. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος καταθέσει τα πιστοποιητικά μετά τη λήξη της 2ετίας, δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία.

1.2. Τα παραπάνω ισχύουν για απασχόληση κατά το πλήρες ωράριο που προβλέπει ο νόμος ή η σύμβαση αυτή - όποιο είναι μικρότερο - ή τυχόν ακόμη μικρότερο συγκεκριμένης επιχείρησης. Για τους απασχολούμενους επί μικρότερο χρόνο, οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί μειώνονται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης.

`Αρθρο 2
Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας

α) Καταβάλλεται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας, ως ποσοστό επί του βασικού μισθού του κλιμακίου στο οποίο βρίσκεται ο εργαζόμενος. Το επίδομα αυτό ισούται με το γινόμενο του βασικού μισθού του κλιμακίου στο οποίο βρίσκεται ο υπάλληλος επί τον εκάστοτε συντελεστή (ποσοστό) πολυετίας επί τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με την παρ. β του παρόντος άρθρου και με ανώτατο όριο τα 35 έτη.

β) Ως χρόνος υπηρεσίας για την καταβολή του επιδόματος αυτού, λογίζεται η υπηρεσία στον τελευταίο εργοδότη καθώς και η μέχρι πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλον εργοδότη του ασφαλιστικού κλάδου.

γ) Για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω σύμφωνα με την παρ. β του παρόντος, ο συντελεστής (ποσοστό) πολυετίας διαμορφώνεται στο 1,30%.

δ) Για την καταβολή του παραπάνω επιδόματος στον εργαζόμενο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει συμπληρωμένα έτη τρία (3) έτη υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας.

ε) Σύμφωνα με την ΠΥΣ 6/2012 , μέχρι να μειωθεί το ποσοστό ανεργίας κάτω του 10%, ο χρόνος υπηρεσίας και προϋπηρεσίας που έχει διανύσει ο εργαζόμενος μετά τις 14.2.2012, δεν θα λαμβάνεται υπόψη για την καταβολή επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο κεφάλαιο 5 της παρούσης.

`Αρθρο 3
Επιστημονικά επιδόματα

1) Επίδομα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Για τους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα (ΑΕΙ & ΤΕΙ) εσωτερικού και ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας καταβάλλεται από 01.01.2023 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 18% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.

2) Για τους πτυχιούχους σχολών Ανώτερης εκπαίδευσης πρώην ΤΕΙ (ΚΑΤΕΕ), καταβάλλεται από 01.01.2023 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου (πίνακας 1).

α)Σε περίπτωση που με βάση την νομοθεσία, πτυχία σχολών ΤΕΙ εξισώνονται με πτυχία σχολών ΑΕΙ οι κάτοχοι αυτών δικαιούνται επίδομα πτυχίου ΑΕΙ.

β) Στους κατόχους πτυχίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), που εξισώνονται από τις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με πτυχία σχολών ΤΕΙ, καταβάλλεται επίδομα πτυχίου 10% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου

3) Επίδομα Διδακτορικού

Για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού ή ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας καταβάλλεται από 01.01.2023 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 28% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.

4) Επίδομα Master

Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού ή ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 01.01.2023 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 23% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.

Για τα παραπάνω περιγραφόμενα επιδόματα 1), 2), 3), 4) ισχύουν τα εξής:

Για τους πτυχιούχους ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ, που γίνονται κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, τα ανωτέρω ποσοστά 23% και 28% καταβάλλονται εφόσον ο μεταπτυχιακός τίτλος δίνεται από τις παραπάνω αναφερόμενες σχολές ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ ή από σχολές ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμες εξωτερικού αναγνωριζόμενες από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας.

Στους κατόχους πτυχίου Διδακτορικού, Master΄s, ΑΕΙ και ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ, καταβάλλεται μόνο το επίδομα που αντιστοιχεί στον ανώτερο κύκλο σπουδών συμψηφιζομένου του τυχόν κατωτέρου επιδόματος.

Στους κατόχους περισσοτέρων του ενός τίτλου σπουδών της ίδια βαθμίδας καταβάλλεται μία φορά το επίδομα που αναλογεί στη βαθμίδα του πτυχίου τους.

5) Καταβάλλεται επίδομα πτυχίου Ε.Π.Ι. (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης) σε ποσοστό 8% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου)

Το ανωτέρω χορηγούμενο επίδομα δεν συμψηφίζεται με τυχόν άλλο επίδομα πτυχίου ΑΕΙ, ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ ή άλλης αντίστοιχης σχολής του εσωτερικού ή εξωτερικού που δικαιούται ο εργαζόμενος.

6) Επίδομα ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. πενταετούς φοίτησης: Στους αποφοίτους ΕΛΚΕΠΑ 5ετούς φοίτησης καταβάλλεται από την 01.01.2023, επίδομα σπουδών ίσο με 10% επί του βασικού (κλιμακίου) του Ε.Μ. Το ανωτέρω επίδομα δεν συμψηφίζεται με κανένα άλλο επιστημονικό επίδομα.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός εκ των προβλεπομένων στην παρούσα παράγραφο πιστοποιητικών, το ως άνω επίδομα καταβάλλεται σ΄ αυτόν μία μόνο φορά (το μεγαλύτερο).

7) Επιδόματα ασφαλιστικών & χρηματοοικονομικών σπουδών:

α) Καταβάλλεται επίδομα 8% επί του βασικού μισθού στους κατέχοντες πιστοποιητικά σπουδών για το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών και το Ετήσιο Χρηματοοικονομικό Πρόγραμμα (Diploma in Insurance/CII) του Ε.Ι.Α.Σ., το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του Ε.Π.Ι. καθώς και στους κατέχοντες το Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών (Δ.Α.Σ.). Καταβάλλεται επίδομα 10% επί του βασικού μισθού στους πτυχιούχους Associateship (Advanced Diploma in Insurance/ACM).

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός έκτων προβλεπομένων στην παρούσα παράγραφο πιστοποιητικών, το ως άνω επίδομα καταβάλλεται σ΄ αυτόν μία μόνο φορά (το μεγαλύτερο).

Τα ως άνω επιδόματα ασφαλιστικών σπουδών καταβάλλονται σωρευτικά και δε συμψηφίζονται, με επιδόματα διδακτορικού, Master΄s, ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

β) Καταβάλλεται επίδομα 8% επί του βασικού μισθού στους κατέχοντες πτυχία σχολών ΙΕΚ (Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης) Ασφαλιστικών & Χρηματοοικονομικών Σπουδών που δεν έχουν εξισωθεί με πτυχία σχολών ΤΕΙ .

Τα ως άνω επιδόματα ασφαλιστικών σπουδών καταβάλλονται σωρευτικά και δε συμψηφίζονται, με επιδόματα διδακτορικού, Master΄s, ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

8) Επίδομα ξένης γλώσσας

Χορηγείται επίδομα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 8% επί του βασικού μισθού του κλιμακίου που βρίσκεται ο εργαζόμενος, σε όσους εργαζόμενους είναι κάτοχοι πτυχίου αγγλικής γλώσσας επιπέδου Proficiency (C2) σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο κατάλογο των πτυχίων στον πίνακα 2 του τμήματος Α της παρούσας ΣΣΕ.

Το παραπάνω επίδομα καταβάλλεται επίσης και σε όσους κατέχουν τίτλο σπουδών ανώτατης σχολής ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών (Διδακτορικό, Master) για εκπαίδευση ή σπουδές σε αγγλόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, ή κατέχουν πτυχίο μεταφραστή της αγγλικής γλώσσας από ανώτατη σχολή του εσωτερικού (π.χ. ΙΟΝΙΟ Πανεπιστήμιο) ή του εξωτερικού. Για τους παραπάνω τίτλους σπουδών εξωτερικού, εφόσον έτσι προβλέπεται, είναι απαραίτητο να αναγνωρίζονται τα πτυχία, από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς του Ελληνικού κράτους.

`Αρθρο 4
Οδοιπορικά εκτός έδρας

1. Εισπράκτορες και άλλοι μισθωτοί που είναι υποχρεωμένοι από την εργασία που τους έχει ανατεθεί να μετακινούνται εκτός γραφείου κατά κύρια απασχόληση, δικαιούνται επί πλέον του εις χρήμα μισθού τους και μηνιαία αποζημίωση 20 € από 01.01.2023.

2. Μισθωτοί μετακινούμενοι και διανυκτερεύοντες εκτάκτως εκτός της έδρας της εργασίας τους για υπηρεσιακούς λόγους, δικαιούνται εκτός των οδοιπορικών των εξόδων και ημερήσια αποζημίωση ίση με το 1/25 του μισθού τους προσαυξημένο κατά 25%, εφόσον απομακρύνονται πάνω από 150 χιλιόμετρα από την έδρα τους.

`Αρθρο 5
Επίδομα τοκετού

Από 01.01.2023 το επίδομα τοκετού ορίζεται στο ποσό των 1.000 ευρώ. Χορηγείται με την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Το ποσόν αυτό συμψηφίζεται με τα ποσό που καταβάλλονται για την ίδια αιτία από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, και από τυχόν προγράμματα ομαδικής ασφάλισης της Επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση ο εργαζόμενος δεν μπορεί να λαμβάνει ποσό μικρότερο των 685 ευρώ.

`Αρθρο 6
Επίδομα Γάμου

Καταβάλλεται επίδομα γάμου ποσοστού 10% επί του βασικού μισθού του εργαζομένου. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στους εργαζομένους ανεξαρτήτως φύλου, έστω και αν αμφότεροι οι σύζυγοι υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση.

`Αρθρο 7
Επίδομα Τέκνων

Καταβάλλεται επίδομα τέκνων ποσοστού 7% για κάθε παιδί επί του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου που βρίσκεται ο εργαζόμενος. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται μέχρι ότου το παιδί συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του και συνεχίζει να καταβάλλεται μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του, εφόσον φοιτά σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή το 22ο εφόσον φοιτά σε επαγγελματική σχολή (ΙΕΚ).

Το επίδομα τέκνων καταβάλλεται σε αμφότερους τους γονείς ακόμη και σε περίπτωση κατά την οποία εργάζονται και οι δύο και υπάγονται στην παρούσα σύμβαση. Το επίδομα παιδιών καταβάλλεται και στις ανύπαντρες μητέρες.

`Αρθρο 8
Αποζημίωση εξόδων Βρεφονηπιακού σταθμού

Χορηγείται για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας αποζημίωση ποσού 230 ευρώ μηνιαίως, επί 12 μήνες για κάθε χρόνο και με την προσκόμιση της σχετικής απόδειξης μηνιαίας δαπάνης από το βρεφονηπιακό σταθμό. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ανά επιχείρηση δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

`Αρθρο 9
Επίδομα τέκνων και προστατευόμενων μελών με ειδικές ανάγκες

Στους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ εργαζόμενους που έχουν τέκνα με πνευματική ή σωματική ή ψυχική αναπηρία και η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα, στο άρθρο 8 του Ν. 1483/1984 χορηγείται: από 01.01.2023 επίδομα 16% με ελάχιστη βάση υπολογισμού το 9° κλιμάκιο του μισθολογίου. Ομοίως χορηγείται το ανωτέρω επίδομα και στους εργαζόμενους που έχουν προστατευόμενα μέλη με ειδικές ανάγκες εφόσον τα προστατευόμενα μέλη στερούνται εισοδήματος ή το τυχόν εισόδημάτους δεν υπερβαίνει το ποσόν της κατώτατης χορηγούμενης σύνταξης του ΙΚΑ. Το επίδομα αυτό, καθώς και το επίδομα τέκνου και παιδικής μέριμνας, ειδικά για τα τέκνα που εμπίπτουν στην κατηγορία του παρόντος άρθρου, δεν διακόπτεται με την ενηλικίωση του τέκνου ή του προστατευομένου μέλους, πλην των περιπτώσεων εκείνων που εργάζονται ή έχουν εισόδημα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

`Αρθρο 10
Μειωμένο ωράριο σε εργαζόμενους με αναπηρία 67% και άνω καθώς και σε παραπληγικούς και τετραπληγικούς

Οι εργαζόμενοι που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή πάσχουν από παραπληγία ή τετραπληγία έχουν μειωμένο ωράριο μιας ώρας την ημέρα, είτε κατά την προσέλευση είτε κατά την αποχώρησή τους.

`Αρθρο 11
Συνδικαλιστικές άδειες - διευκόλυνση συνδικαλιστικής δράσης

α) Συνολικά έξι (6) μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου ή του Γενικού Συμβουλίου της ΟΑΣΕ, απαλλάσσονται με υπόδειξή της για την διεκπεραίωση των συνδικαλιστικών τους δραστηριοτήτων, από την υπηρεσία των εταιρειών στις οποίες έκαστος παρέχει τις εργασίες του, χωρίς περιορισμό ή ανώτερο όριο απαλλαγής ανά εταιρεία και για το χρονικό διάστημα που κατέχουν το αξίωμα αυτό με πλήρεις αποδοχές και πλήρη διατήρηση των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων. Δεν θίγονται απαλλαγές που ισχύουν με οποιονδήποτε τρόπο για συνδικαλιστικά στελέχη στα σωματεία δύναμης ΟΑΣΕ

β) Στα 9 μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΣΥΑΕ) χορηγείται συνολική μηνιαία απαλλαγή 120 ωρών μετ΄ αποδοχών, επιμεριζόμενη κάθε μήνα μεταξύ των μελών του Δ.Σ. ανάλογα με τις αρμοδιότητες και τις εκάστοτε ανάγκες καιλειτουργίες του ΣΥΑΕ. Η απαλλαγή αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει τις 30 ώρες συνολικά το μήνα για κάθε έκαστο μέλος και χορηγείται κατόπιν εγγράφου γνωστοποιήσεως του ΣΥΑΕ προς την Εταιρεία, η οποία κοινοποιείται στην ΕΑΕΕ.

γ) Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΣΥΑΕ), δικαιούται να έχει πίνακες ανακοινώσεων για τους σκοπούς του στους τόπους εργασίας. Ο χώρος ανάρτησης των πινάκων, καθορίζεται με συμφωνία μεταξύ εργοδότη και της διοίκησης του Συλλόγου.

δ) Όλες οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας τη συνδρομή των μελών Πρωτοβαθμίων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων καινά την αποδίδουν σ΄ αυτές.

Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου προς την επιχείρηση. Με την ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιήσει το σωματείο το ποσό της συνδρομής τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον λογαριασμό, στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά, υπέρ του Σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσόν, υπέρ δευτεροβαθμίων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της Γ.Σ.Ε.Ε. Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται, όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.

Η δήλωση με την οποίο τα μέλη του Σωματείου δηλώνουν προς την επιχείρηση, ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδρομής τους, όπως και ανάκληση αυτής της δήλωσης, μπορεί να γίνει και μέσω του Σωματείου.

`Αρθρο 12
Ενίσχυση επιμορφωτικών - ερευνητικών δραστηριοτήτων της ΟΑΣΕ

Οι ασφαλιστικές εταιρίες που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ και για το χρόνο ισχύος της ενισχύουν με το ποσό των 17.000 € για κάθε έτος τα ερευνητικά - επιμορφωτικά προγράμματα της ΟΑΣΕ και του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΑΣΕ Στην αρχή κάθε έτους η ΟΑΣΕ θα ενημερώνει την ΕΑΕΕ για τον κατ΄ εκτίμηση προϋπολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων του έτους. Η υλοποίηση των εξόδων θα διαπιστώνεται απολογιστικά με την προσκόμιση, από πλευράς ΟΑΣΕ, των σχετικών παραστατικών και των ανάλογων εγκριτικών αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της ΟΑΣΕ καιτου ΙΝΕ-ΟΑΣΕ.

Το ποσόν αυτό θα καταβληθεί στην ΟΑΣΕ από τις εταιρίες που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ, για το έτος 2023 εντός δύο μηνών από την υπογραφή της. Το ποσό αυτό θα κατανέμεται μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών για τις οποίες ισχύει η παρούσα σύμβαση με κριτήριο τον αριθμό των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε κάθε εταιρία κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους για το οποίο καταβάλλεται η ενίσχυση.

Η ΕΑΕΕ αναλαμβάνει να εξεύρει το ποσό που αναλογεί σε κάθε εταιρία μέλος της με βάση το ως άνω κριτήριο και να γνωστοποιεί την κατανομή αυτή έγκαιρα στις υπόχρεες εταιρίες και στην ΟΑΣΕ.

`Αρθρο 13
Πολιτιστικές και Αθλητικές δραστηριότητες

Οι ασφαλιστικές εταιρίες που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ χορηγούν οικονομική ενίσχυση στην ΟΑΣΕ για πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες ποσού 20.000 € για κάθε έτος ισχύος της Το ποσόν αυτό θα καταβληθεί στην ΟΑΣΕ από τις εταιρίες που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ για το έτος 2023 εντός δύο μηνών από την υπογραφή της παρούσας ΣΣΕ. Το ποσό αυτό θα κατανέμεται μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών για τις οποίες ισχύει η παρούσα σύμβαση με κριτήριο τον αριθμό των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε κάθε εταιρία κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους για το οποίο καταβάλλεται η ενίσχυση.

Η ΕΑΕΕ αναλαμβάνει να εξεύρει το ποσό που αναλογεί σε κάθε εταιρία μέλος της με βάση το ως άνω κριτήριο και να γνωστοποιεί την κατανομή αυτή έγκαιρα στις υπόχρεες εταιρίες και στην ΟΑΣΕ.

`Αρθρο 14
Ενοίκιο Ο.Α.Σ.Ε

Οι ασφαλιστικές εταιρίες που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ καταβάλουν το ποσό του ενοικίου των γραφείων της ΟΑΣΕ ήτοι 25.000 € ετησίως αναπροσαρμοζόμενο κατά το ποσοστό αναπροσαρμογής της σύμβασης μισθώσεως.

Το ποσό του ετησίου ενοικίου θα καταβληθεί στην ΟΑΣΕ από τις εταιρίες που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ, για το έτος 2023 εντός δύο μηνών από την υπογραφή της. Το ποσό αυτό θα κατανέμεται μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών για τις οποίες ισχύει η παρούσα σύμβαση με κριτήριο τον αριθμό των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε κάθε εταιρία κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους για το οποίο καταβάλλεται η ενίσχυση.

Η ΕΑΕΕ αναλαμβάνει να εξεύρει το ποσό που αναλογεί σε κάθε εταιρία μέλος της, με βάση το ως άνω κριτήριο και να γνωστοποιεί την κατανομή αυτή έγκαιρα στις υπόχρεες εταιρίες και στην ΟΑΣΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εβδομαδιαίος Χρόνος Εργασίας

Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας είναι 39. Το μέγιστο κανονικό ημερήσιο ωράριο δεν μπορεί να ξεπερνά τις 8 ώρες. Οι εργάσιμες ημέρες εβδομαδιαία είναι πέντε (5) (Από Δευτέρα έως Παρασκευή).

Το ωράριο είναι συνεχές, με εξαίρεση τους εργαζόμενους στα υποκαταστήματα και περιφερειακά γραφεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων όπου μπορεί να υπάρχει και απογευματινή Εργασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΔΕΙΕΣ
Ετήσια κανονική άδεια

Τα συμβαλλόμενα μέρη έχοντας υπόψη τα όσα ορίζονται σε σχετικές διατάξεις νόμων, Υ.Α., ΕΓΣΣΕ κ.λπ. ως προς την λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας συμφωνούν τα εξής:

Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ με σχέση εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής δικαιούνται ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές ανάλογα με

τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας ανεξαρτήτως εργοδότη ως εξής:

α) Για 1 συμπληρωμένο έτος, 21 εργάσιμες ημέρες ετησίως,

β) Για 2 έως 4 συμπληρωμένα έτη, 22 εργάσιμες ημέρες ετησίως,

γ) Για 5 συμπληρωμένα έτη, 23 εργάσιμες μέρες ετησίως.

δ) Για 10 συμπληρωμένα έτη, 25 εργάσιμες μέρες ετησίως,

ε) Για 25 συμπληρωμένα έτη, 26 εργάσιμες μέρες ετησίως,

στ) Για 28 συμπληρωμένα έτη, 27 εργάσιμες μέρες ετησίως.

Ως προς τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται τα σχετικά με την ετήσια κανονική άδεια οριζόμενα στην εργατική νομοθεσία, και την ΕΓΣΣΕ.

4.1. ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ της ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

`Αδεια Τοκετού

Ορίζεται σε 4 μήνες και 2 εβδομάδες. Οι 2 πρώτοι μήνες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού και οι υπόλοιποι 2 μήνες μετά τον τοκετό. Οι δυο επιπλέον εβδομάδες θα χορηγούνται πριν ή μετά τον τοκετό ανάλογα με τις ανάγκες της εργαζόμενης. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο του πιθανολογούμενου, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό για να συμπληρωθούν οι 4 μήνες και οι 2 εβδομάδες.

Οι εργαζόμενες μητέρες, ειδικά για το διάστημα της επέκτασης της άδειας τοκετού που προβλέπει η παρούσα, ο οποίος θεωρείται χρόνος εργασίας και συντάξιμος, δικαιούνται κανονικά τις αποδοχές τους και τα ένσημά τους, οι οποίες βαρύνουν τον εργοδότη τους.

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας ετών 2023 - 2024 ισχύει από την 01.01.2023 και έχει διετή διάρκεια (μέχρι 31.12.2024), εκτός των περιπτώσεων που ρητώς ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της. Αναθεώρηση της δεν μπορεί να γίνει πριν από την 31.12.2024, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας ΣΣΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Τελικές διατάξεις

Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις, μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές παροχές που έχουν θεσπιστεί για τους εργαζόμενους με διατάξεις νόμων, επιχειρησιακές ΣΣΕ, την ΕΓΣΣΕ, Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού, Πρακτικών Συμφωνίας, αποφάσεων Δ.Σ. και Πράξεων Διοικήσεών τους ή έθιμο ή με επιχειρησιακή πρακτική δεν θίγονται από την παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: