Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4603/2019.

Εισηγητική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 291
27 Δεκεμβρίου 2001

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2972

Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ι.Κ.Α. ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Ο.Π.Σ.)
`Αρθρο 1 Αναλυτική Περιοδική Δήλωση
`Αρθρο 2 Τρόπος υποβολής της Α.Π.Δ.
`Αρθρο 3 Μισθολογικές περίοδοι Α.Π.Δ. Προθεσμία υποβολής
`Αρθρο 4 Αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Υποβολή Α.Π.Δ.
`Αρθρο 5 Υποβολή έκτακτης Α.Π.Δ.
`Αρθρο 6 Λοιπές υποχρεώσεις εργοδοτών
`Αρθρο 7 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη, ανακριβή και μη υποβολή Α.Π.Δ.
`Αρθρο 8 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
`Αρθρο 9 Υποχρεώσεις ασφαλισμένων
`Αρθρο 10 Απεικόνιση της ασφάλισης
`Αρθρο 11 Παραγραφή δικαιώματος αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
`Αρθρο 12 Τρόπος καταβολής
`Αρθρο 13 Προθεσμία καταβολής
`Αρθρο 14 Κυρώσεις εκπρόθεσμης καταβολής
`Αρθρο 15 Είσπραξη και παραγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών
`Αρθρο 16 Χρονική διεύρυνση του προνομίου κατάταξης των απαιτήσεων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης
`Αρθρο 17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ι.Κ.Α.
`Αρθρο 18 Καθορισμός οικοδομικών και τεχνικών εργασιών
`Αρθρο 19 Γνωστοποίηση στοιχείων των λοιπών συνδικαιούχων στο λογαριασμό υπαλλήλων ή συνταξιούχων που απεβίωσαν
`Αρθρο 20 Εκτελεστότητα των διοικητικών πράξεων
`Αρθρο 21 Αναγγελία εκχώρησης απαιτήσεων τρίτων κατά του Ι.Κ.Α.
`Αρθρο 22 Πληροφορική
`Αρθρο 23 Κωδικοποίηση διατάξεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩ
`Αρθρο 24
`Αρθρο 25
`Αρθρο 26
`Αρθρο 27
`Αρθρο 28
`Αρθρο 29
`Αρθρο 30
`Αρθρο 31
`Αρθρο 32
`Αρθρο 33
`Αρθρο 34
`Αρθρο 35
`Αρθρο 36
`Αρθρο 37
`Αρθρο 38
`Αρθρο 39
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 40
`Αρθρο 41
`Αρθρο 42
`Αρθρο 43
`Αρθρο 44
`Αρθρο 45
`Αρθρο 46
`Αρθρο 47
`Αρθρο 48
`Αρθρο 49 Ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της ΕΛ.ΒΙ.Π.Υ. Α.Ε.
`Αρθρο 50
`Αρθρο 51
`Αρθρο 52
`Αρθρο 53 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 54
`Αρθρο 55
`Αρθρο 56
`Αρθρο 57 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2001

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: