Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 112
6 Ιουλίου 1994

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2224

Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
`Αρθρο 1 Επιτροπές συνδικαλιστικών στελεχών
`Αρθρο 2
`Αρθρο 3 Δημόσιος διάλογος
`Αρθρο 4 Επαναπρόσληψη απολυθέντων για συνδικαλιστικούς λόγους
`Αρθρο 5 Πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων
`Αρθρο 6 Θέματα συλλογικών συμβάσεων εργασίας -Συνδικαλιστικές άδειες
`Αρθρο 7 Διοικητική και Λειτουργική Ανεξαρτησία του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας
`Αρθρο 8 Συμβούλια εργαζομένων
`Αρθρο 9 `Αδεια μητρότητας
`Αρθρο 10 Καταργούμενες διατάξεις - κωδικοποίηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Θέματα αρμοδιότητας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
`Αρθρο 11
`Αρθρο 12 Επιδόματα ανεργίας
`Αρθρο 13 Προσλήψεις στον Ο . Α . Ε . Δ .
`Αρθρο 14 Ειδικός Λογαριασμός Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.)
`Αρθρο 15 Ειδικός Κοινός Λογαριασμός Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.)
`Αρθρο 16 Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)
`Αρθρο 17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Θέματα οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και εποπτευόμενων οργανισμών
`Αρθρο 18
`Αρθρο 19 Θέματα εποπτευόμενων οργανισμών
`Αρθρο 20 Θέματα Οργανισμού Εργατικής Εστίας
`Αρθρο 21 Συλλογικά όργανα του Ν. 1836/1989 και διεύρυνση των σκοπών του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας
`Αρθρο 22 Θέματα προστασίας προσώπων του Ν. 1648/1986
`Αρθρο 23 Καθορισμός ωρών λειτουργίας καταστημάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων
`Αρθρο 24 Διοικητικές κυρώσεις
`Αρθρο 25 Ποινικές κυρώσεις
`Αρθρο 26 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 27 Καταργούμενες διατάξεις - Κωδικοποίηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
`Αρθρο 28
`Αρθρο 29 Περί απλουστεύσεως της διαδικασίας εγκρίσεως ρυμοτομικών σχεδίων και εξαίρεσης από κατεδάφιση οικισμών Ο.Ε.Κ.
`Αρθρο 30 Ανέγερση οικισμών Ο.Ε.Κ. σε εκτάσεις που εντάσσονται σε ζώνες γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας
`Αρθρο 31 Μεταβίβαση της ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε. στον Ο.Ε.Κ.
`Αρθρο 32 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών μικτών δανείων του Ν. 1641/1986
`Αρθρο 33 Χορήγηση οριστικών παραχωρητηρίων σε κληρούχους κατοικιών και διαμερισμάτων Ο.Ε.Κ. και λοιπές διατάξεις
`Αρθρο 34 Επίβλεψη έργων Ο . Ε . Κ .
`Αρθρο 35 Θέματα προσωπικού Ο.Ε.Κ. και λοιπές διατάξεις
`Αρθρο 36 Ρύθμιση δανείων Ο.Ε.Κ. περιοχής ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και λοιπές διατάξεις
`Αρθρο 37 Στεγαστικά Προγράμματα Ο.Ε.Κ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
`Αρθρο 38
`Αρθρο 39
`Αρθρο 40
`Αρθρο 41
`Αρθρο 42
`Αρθρο 43
`Αρθρο 44
`Αρθρο 45
`Αρθρο 46
`Αρθρο 47
`Αρθρο 48
`Αρθρο 49
`Αρθρο 50 Αποζημιώσεις εργατοτεχνιτών - άδεια σπουδών εργαζόμενοι μαθητές
`Αρθρο 51
`Αρθρο 52
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
`Αρθρο 53
`Αρθρο 54 Αμοιβή σερβιτόρων
`Αρθρο 55
`Αρθρο 56
`Αρθρο 57
`Αρθρο 58

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφη­μερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 5 Ιουλίου 1994

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 6 Ιουλίου 1994

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: