Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4623/2019

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 73

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4611

Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
`Αρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 2 Οφειλές μη μισθωτών
`Αρθρο 3 Οφειλές προς Ο . Γ . Α .
`Αρθρο 4 Οφειλές εργοδοτών
`Αρθρο 5 Οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές
`Αρθρο 6 Οφειλές από περισσότερες αιτίες
`Αρθρο 7 Μετάπτωση από υφιστάμενη ρύθμιση
`Αρθρο 8 Αμφισβητούμενες οφειλές και οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης
`Αρθρο 9 Δικαίωμα συνταξιοδότησης
`Αρθρο 10 Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης
`Αρθρο 11 Υποβολή αίτησης - Τηρητέα διαδικασία
`Αρθρο 12 Δικαιολογητικά
`Αρθρο 13 Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση
`Αρθρο 14 Χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας
`Αρθρο 15 Αναστολή ποινικών διώξεων και μέτρων εκτέλεσης
`Αρθρο 16 Αναστολή παραγραφής οφειλών
`Αρθρο 17 Απώλεια της ρύθμισης
`Αρθρο 18 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
`Αρθρο 19 Σύνταξη λόγω θανάτου
`Αρθρο 20 Αναγνώριση ως πλασματικού χρόνου ασφάλισης του χρόνου για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 21 Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας τέκνων θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου
`Αρθρο 22 Αναστολή καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018
`Αρθρο 23 Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας
`Αρθρο 24 Προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας
`Αρθρο 25 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος
`Αρθρο 26 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση αυτοκινήτου Δ.Χ.
`Αρθρο 27 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για δανειοδότηση
`Αρθρο 28 Διάρκεια ισχύος αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας
`Αρθρο 29 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 30 Έναρξη ισχύος
`Αρθρο 31 Χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανότητας 2019-2020
`Αρθρο 32 Αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152)
`Αρθρο 33 Ρυθμίσεις για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα
`Αρθρο 34 Ημερομηνία καταβολής μηνιαίων κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ
`Αρθρο 35 Έναρξη και λήξη υπαγωγής στην ασφάλιση ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης
`Αρθρο 36 Συντάξιμες αποδοχές πρώην ΤΣΕΥΠ-Α, ΤΣΕΥΠ-Θ και ιδιοκτητών εφημερίδων (πρ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) για το διάστημα 1.1.2002 - 31.12.2016
`Αρθρο 37 Προσαύξηση συντάξεων σε περίπτωση εργατικών ατυχημάτων ή επαγγελματικής νόσου
`Αρθρο 38 Διεύρυνση των υπαγόμενων κατηγοριών ασφαλισμένων στο ΤΜΕΔΕ
`Αρθρο 39 Συμψηφισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών με δικαιούμενα ποσά
`Αρθρο 40 Παρακράτηση οφειλών από σύνταξη
`Αρθρο 41 Εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
`Αρθρο 42 Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΕΑΕΠ
`Αρθρο 43 Τροποποιήσεις Οργανογράμματος ΕΦΚΑ
`Αρθρο 44
`Αρθρο 45 Ενίσχυση και προστασία των ελεγκτικών μηχανισμών του ΕΦΚΑ
`Αρθρο 46 Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ
`Αρθρο 47 Δαπάνες αμοιβής απασχολούμενων σε κτίρια του Ν.Α.Τ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 48 Βάσιμος λόγος απόλυσης
`Αρθρο 49 Ευθύνη εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας
`Αρθρο 50 Μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία
`Αρθρο 51 Υποχρέωση καταβολής μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών της αποζημίωσης απόλυσης
`Αρθρο 52 Υποχρέωση καταβολής μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών της αποζημίωσης και των ασφαλιστικών εισφορών των πρακτικώς ασκούμενων και των μαθητευόμενων
`Αρθρο 53 Καταχώριση της ετήσιας κανονικής άδειας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
`Αρθρο 54 Πρόσβαση εργαζομένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
`Αρθρο 55 Καταχώριση οχημάτων για τη μεταφορά και διανομή προϊόντων και αντικειμένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
`Αρθρο 56 Διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων
`Αρθρο 57 Οδηγοί λεωφορείων ΚΤΕΛ
`Αρθρο 58 Αναστολή προθεσμιών κατά τη συμφιλιωτική διαδικασία και τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών
`Αρθρο 59 Αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕΠΕ
`Αρθρο 60 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας
`Αρθρο 61 Εξαίρεση των υπαλλήλων του ΣΕΠΕ και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από την αυτόφωρη διαδικασία
`Αρθρο 62 Κυρώσεις σε περίπτωση παρεμπόδισης ελέγχων του ΣΕΠΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΑΕΔ
`Αρθρο 63 `Αδεια φροντίδας τέκνου αναπληρωτών εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ
`Αρθρο 64 Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των σχολών του ΟΑΕΔ
`Αρθρο 65 Επίδομα θέσης ευθύνης διευθυντών και υποδιευθυντών των ΚΕΚ ΟΑΕΔ
`Αρθρο 66 Αποζημίωση ελεγκτών ΟΑΕΔ
`Αρθρο 67 Ειδικότητες εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ
`Αρθρο 68 Ωφελούμενοι προγραμμάτων εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ
`Αρθρο 69 Επιδότηση Μαθητείας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ
`Αρθρο 70 Επιτροπή του ΕΛΕΚΠ
`Αρθρο 71 Κριτήρια επιλογής διευθυντικών στελεχών στις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ
`Αρθρο 72 Εκκαθάριση ΟΧΑΕ
`Αρθρο 73 Απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών σε φορείς του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα
`Αρθρο 74 Διορισμός ή πρόσληψη προσώπων ειδικών κατηγοριών σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Ι.Δ.
`Αρθρο 75 Μοριοδότηση προσώπων ειδικών κατηγοριών
`Αρθρο 76 Απόδειξη πολυτεκνικής ιδιότητας προσώπων ειδικών κατηγοριών
`Αρθρο 77 Προσωπικό καθαριότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
`Αρθρο 78 Επίδομα Στέγασης
`Αρθρο 79 Ένταξη των ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» στο πρόγραμμα Επιδόματος Στέγασης
`Αρθρο 80 Οικονομική ενίσχυση οικογενειών θανόντων από φυσικά φαινόμενα
`Αρθρο 81 Προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία
`Αρθρο 82 Παράταση χορήγησης επιδομάτων αναπηρίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
`Αρθρο 83 Αρμοδιότητες ΟΠΕΚΑ
`Αρθρο 84 Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας
`Αρθρο 85 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
`Αρθρο 86 Σύσταση οργανικών θέσεων προνοιακών φορέων
`Αρθρο 87 Κάλυψη οργανικών θέσεων προνοιακών φορέων
`Αρθρο 88 Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού προνοιακών φορέων
`Αρθρο 89 Προσωπικό Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας
`Αρθρο 90 Προσωπικό Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
`Αρθρο 91 Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΣΚΛΕ
`Αρθρο 92 Ρυθμίσεις για τις κοινωνικές υπηρεσίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 93 Παραχώρηση της Βαμβακουργίας Βόλου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
`Αρθρο 94 Πρόγραμμα ενίσχυσης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
`Αρθρο 95 Εκπροσώπηση ΣΒΒΕ σε συλλογικά όργανα
`Αρθρο 96 Βοήθημα πρώην εργαζομένων στη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων ΑΕ
`Αρθρο 97 Ευθύνη προσωρινών διοικήσεων Γηροκομείου Αθηνών
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
`Αρθρο 98 Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση, πλήθος δόσεων, απαλλαγές τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
`Αρθρο 99 Επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά την υπαγωγή σε ρύθμιση
`Αρθρο 100 Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση προαιρετικά
`Αρθρο 101 Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης
`Αρθρο 102 Καταβολή πρώτης δόσης
`Αρθρο 103 Απώλεια ρύθμισης
`Αρθρο 104 Ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση
`Αρθρο 105 Δικαιώματα του Δημοσίου
`Αρθρο 106 Πίστωση ποσών από παρακράτηση ή συμψηφισμό ή πράξεις εκτέλεσης
`Αρθρο 107 Παραγραφή οφειλών
`Αρθρο 108 Εξαιρέσεις
`Αρθρο 109 Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ
`Αρθρο 110 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 111 Προθεσμία υποβολής αίτησης
`Αρθρο 112 Αρμόδια όργανα - Καταβολή δόσεων
`Αρθρο 113 `Αρση της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας
`Αρθρο 114 Αναστολή αναγκαστικών μέτρων και μέτρων εκτέλεσης
`Αρθρο 115 Αναστολή παραγραφής οφειλών
`Αρθρο 116 Δυνατότητα υπαγωγής συνοφειλετών
`Αρθρο 117 Απώλεια ρύθμισης
`Αρθρο 118 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
`Αρθρο 119
`Αρθρο 120 Χορήγηση 13 ης σύνταξης
`Αρθρο 121 Αντικατάσταση του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α.
`Αρθρο 122 Εφαρμογή συστήματος ποσοστιαίων επιστροφών (rebate) από τις φαρμακευτικές εταιρείες προς τη Δημόσια Ασφάλιση για τα έτη 2006, 2007 και 2008 και ρύθμιση οφειλών
`Αρθρο 123
`Αρθρο 124 Ομάδες εργασίας για τον κανονισμό συντάξεων δημόσιου τομέα
`Αρθρο 125 `Ασκηση προληπτικού ελέγχου στις δαπάνες των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
`Αρθρο 126 Τροποποίηση του άρθρου 22 του Ν. 4354/2015
`Αρθρο 127
`Αρθρο 128
`Αρθρο 129
`Αρθρο 130
`Αρθρο 131
`Αρθρο 132 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2019
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: