Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Απριλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2102

Αριθμ. Α.1047

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Τ.3451/41/Β0019/30-6-1999 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών, «Διενέργεια και Φορολογημένων Πωλήσεων από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της εταιρίας ΚΑΕ Α.Ε. - Διαδικασία Πώλησης Αδασμοφορολογήτων και Φορολογημένων Προϊόντων από την εταιρία ΚΑΕ Α.Ε.» (Β΄1470).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 1 και 6 του άρθρου 27 του Ν. 827/1978 «Περί ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων διατάξεων» (Α΄ 194),

β) του άρθρου 19 του π.δ. 86/1979 «Περί συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας για την εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμολογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού» (Α΄ 17),

γ) του άρθρου 120 του Ν. 2533/1997 «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228),

δ) των άρθρων 53, 53Α, 54, 55, 56, 62, 63, 64 και 109 του «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» ( ν. 2960/2001 , Α΄ 265),

ε) του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του Ν. 4389/2016 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του νόμου αυτού,

στ) της υπό στοιχεία 1013633/8911/1807/0014/ ΠΟΛ.1029/02-02-1995 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε." με προορισμό την παράδοσή τους χωρίς φόρο σε ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Τρίτη Χώρα καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές» (Β΄ 105),

ζ) της από 30-12-1997 σύμβαση παραχώρησης που υπεγράφη από το Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», καθώς και της από 22-3-2013 τροποποίησης αυτής,

η) της υπό στοιχεία Τ. 2043/87/Β.0019/22-3-93 απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών «Διαδικασία προμήθειας, εναποθήκευσης και διακίνηση προϊόντων στα καταστήματα αδασμολόγητων και αφορολόγητων ειδών» (Β΄ 521),

θ) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦΒ1182030 ΕΞ 2016/13-12-2016 απόφασης του Υφυπουργού του Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001, των διαδικασιών παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαβής από άλλα Κράτη-Μέλη, επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., παρακολούθησης και ελέγχου αυτών» (Β΄ 4173),

ι) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ Β 1119744 ΕΞ 2017/08-08-2017 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του προϊόντος της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001 , την επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού» (Β΄ 2889),

ια) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53A του Ν. 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα.» (Β΄4241),

ιβ) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ1116601 ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης» (Β΄ 2744)

ιγ) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής» (Β΄ 2745),

ιδ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.Α.Δ.Ε.» (Β΄ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄ 372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 .

3. Την υπό στοιχεία Τ.3451/41/Β0019/30-06-1999 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Διενέργεια και Φορολογημένων Πωλήσεων από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της εταιρίας ΚΑΕ Α.Ε. - Διαδικασία Πώλησης Αδασμοφορολογήτων και Φορολογημένων Προϊόντων από την εταιρία ΚΑΕ Α.Ε..» (Β΄ 1470), όπως τροποποιήθηκε από την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ1121993 ΕΞ 2017/ 10.08.2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (Β΄ 2908).

4. Την υπ΄ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016, και τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία Τ.3451/41/Β0019/30-06-1999 απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Διενέργεια και Φορολογημένων Πωλήσεων από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της εταιρίας ΚΑΕ Α.Ε. - Διαδικασία Πώλησης Αδασμοφορολογή των και Φορολογημένων Προϊόντων από την εταιρία ΚΑΕ Α.Ε.» (Β΄ 1470), με σκοπό την υπαγωγή των προϊόντων των περ. α), β), δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265) στην περίπτωση που για αυτά έχουν καταβληθεί οι φορολογικές επιβαρύνσεις, ήτοι είναι φορολογημένα, στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη διαδικασία πώλησης αδασμοφορολόγητων και φορολογημένων προϊόντων από την εταιρεία Κ.Α.Ε. ΑΕ καθώς και την κατάργηση της συναποθήκευσης των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν. 2960/2001 για τα οποία έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις, με προϊόντα τα οποία τελούν υπόκαθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μετά την κατάργηση του θετικού συντελεστή Ε.Φ.Κ. και την επιβολή μηδενικού συντελεστή στα προϊόντα του άρθρου 90 με τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 4583/2018 (Α΄ 212).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1

Η υπο στοιχεία Τ.3451/41/Β0019/30-6-1999 (Β΄ 1470) απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών, τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, τα προϊόντα που προορίζονται να πωληθούν φορολογημένα, βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής της είσπραξης των φορολογικών επιβαρύνσεων, εκτός των βιομηχανοποιημένων καπνικών προϊόντων και των προϊόντων της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, τα οποία είναι ήδη φορολογημένα.

2. Τα προϊόντα των περ. α), β), δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 που προορίζονται να πωληθούν φορολογημένα, δύναται να αποθηκεύονται φορολογημένα.»

3. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η προμήθεια, εναποθήκευση και διακίνηση των προοριζόμενων για φορολογημένες πωλήσεις προϊόντων, πλην της προμήθειας και διακίνησης: των βιομηχανοποιημένων καπνικών προϊόντων, των προϊόντων της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, τα οποία είναι ήδη φορολογημένα καθώς και των προϊόντων των περ. α), β), δ) και ε) της ιδίας παραγράφου στην περίπτωση που είναι φορολογημένα, διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από την υπό στοιχεία Τ.2043/87/Β.0019/22-3-1993 απόφαση Υφυπουργών Οικονομικών και υπό στοιχεία 1013633/8911/1807/0014/ΠΟΛ1029/2-2-1995 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών.»

3. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Η παράδοση των προϊόντων του ανωτέρω εδαφίου καθώς και των προϊόντων των περ. α), β), δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, στην περίπτωση που είναι φορολογημένα, πραγματοποιείται με την έκδοση των προβλεπομένων στις διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», λογιστικών στοιχείων» (Α΄ 251).

4. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για κάθε προϊόν, που προορίζεται για αδασμοφορολόγητη ή φορολογημένη πώληση, πλην των βιομηχανοποιημένων καπνικών προϊόντων και των προϊόντων της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001, τα οποία είναι ήδη φορολογημένα καθώς και των προϊόντων των περ. α), β), δ) και ε) της ιδίας παραγράφου στην περίπτωση που είναι φορολογημένα, υπάρχουν υποχρεωτικά ενδείξεις δύο τιμών».

5. Η παρ. 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τηρούνται ξεχωριστές καρτέλες για τα φορολογημένα βιομηχανοποιημένα καπνικά προϊόντα και τα προϊόντα

της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001, τα οποία είναι ήδη φορολογημένα καθώς και τα προϊόντα των περ. α), β), δ), ε) της ιδίας παραγράφου στην περίπτωση που είναι φορολογημένα, από εκείνες που τηρούνται για τα είδη που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής είσπραξης των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.»

6. Η παρ. 2 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με βάση τις πωλήσεις, συντάσσονται από τον πωλητή ημερησίως οι ακόλουθες συγκεντρωτικές καταστάσεις:

α) κατάσταση πωληθέντων ειδών σε επιβάτες με προορισμό τρίτη χώρα αδασμοφορολόγητες πωλήσεις,

β) κατάσταση πωληθέντων βιομηχανοποιημένων καπνικών προϊόντων και προϊόντων της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, τα οποία είναι ήδη φορολογημένα,

γ) κατάσταση πωληθέντων φορολογημένων προϊόντων των περ. α), β), δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α

του ν. 2960/2001,

δ) κατάσταση πωληθέντων ειδών για τα οποία οφείλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης και Φ.Π.Α.,

ε) κατάσταση πωληθέντων ειδών για τα οποία οφείλεται φόρος κατανάλωσης και Φ.Π.Α.,

στ) κατάσταση πωληθέντων ειδών για τα οποία οφείλεται Φ.Π.Α.,

Οι καταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν τα πωληθέντα είδη κατ΄ είδος, ποσότητα και αξία.

Οι παραπάνω καταστάσεις φυλάσσονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και τίθενται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της τελωνειακής και φορολογικής αρχής».

`Αρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2022
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: