Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 200

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4736

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός (άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
`Αρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
`Αρθρο 3 Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
`Αρθρο 4 Μείωση της κατανάλωσης (άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
`Αρθρο 5 Περιορισμοί της διάθεσης στην αγορά (άρθρο 5 της Οδηγίας(ΕΕ) 2019/904)
`Αρθρο 6 Απαιτήσεις για τα προϊόντα (άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
`Αρθρο 7 Απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση (άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
`Αρθρο 8 Επέκταση προγράμματος διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τις συσκευασίες για τα προϊόντα μίας χρήσης του Τμήματος Ι του Μέρους E΄ του Παραρτήματος I (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
`Αρθρο 9 Πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα προϊόντα του Τμήματος ΙΙ του Μέρους E΄ του Παραρτήματος I (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
`Αρθρο 10 Πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα προϊόντα του Τμήματος ΙΙΙ του Μέρους E΄ του Παραρτήματος I (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
`Αρθρο 11 Πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα αλιευτικά εργαλεία (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
`Αρθρο 12 Γενικές ρυθμίσεις για τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού
`Αρθρο 13 Χωριστή συλλογή (άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
`Αρθρο 14 Μέτρα ευαισθητοποίησης (άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
`Αρθρο 15 Εφαρμογή και συντονισμός των μέτρων (άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
`Αρθρο 16 Συστήματα πληροφοριών και υποβολή εκθέσεων (άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
`Αρθρο 17 Έλεγχοι
`Αρθρο 18 Κυρώσεις (άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
`Αρθρο 19 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 20 Δήλωση Ετοιμότητας για τη σύνδεση σταθμού ΑΠΕ - Καταβολή τέλους διατήρησης -Παρατάσεις προθεσμιών υλοποίησης έργων ΑΠΕ λόγω του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανού»
`Αρθρο 21 Εξαιρέσεις και απαλλαγές από το περιβαλλοντικό τέλος και την απαγόρευση ταξινόμησης για παλαιά ρυπογόνα οχήματα - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Ν. 4710/2020 (Α΄ 142)
`Αρθρο 22 Πιστοποιημένοι Αξιολογητές - Μητρώο Περιβαλλοντικών ελεγκτών - Τροποποίηση των άρθρων 16 και 20 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)
`Αρθρο 23 Ρυθμίσεις θεμάτων διαγωνισμών ΛΑΡΚΟ -Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του Ν. 4664/2020 (Α΄ 32)
`Αρθρο 24 Περιορισμοί μεταβίβασης θυγατρικών ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. - Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)
`Αρθρο 25 Κάλυψη χρηματικών υποχρεώσεων στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) - Τροποποίηση του άρθρου 98 του Ν. 4512/2018 (Α΄ 5)
`Αρθρο 26 Παράταση ισχύος προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020 (Α΄ 101)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 27 Ερμηνευτική διάταξη της περ. ιη) του άρθρου 4 του ν. 4557/2018
`Αρθρο 28 Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2020
H Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2020
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: