Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Καλλιθέα, 10-12-2021

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αριθμός απόφασης: 4503

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ: Α5

Θέμα:

Λογιστικές διαφορές φορολογικών ετών 2017-2018 - Τεκμηρίωση για την έκπτωση δαπανών δικηγόρων (δαπάνες ένδυσης, ταξιδιών, ξενοδοχείων)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ΄ όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως τροποποιήθηκε ισχύει. β. του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β΄ 4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

γ. της ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β 1440/27-04-2017).

2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ΄ αριθμόν Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30-8-2016 (ΦΕΚ 2759/τ.Β΄/01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από 12-7-2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου .......................................... ενδικοφανή προσφυγή του ......... με ΑΦΜ ..............., με έδρα άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΑΘΗΝΑ, επί της οδού ..........., κατά των κάτωθι πράξεων:

Α/Α

Αριθμός πράξης

Ημερομηνία πράξης

Ημερομηνία κοινοποίησης πράξης

Είδος προστίμου

Φορ. έτος/Φορ. περίοδος

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

1

8-6-2021

10-6-2021

Εισόδημα

2017

722,54€

2

8-6-2021

10-6-2021

Εισόδημα

2018

-

3

8-6-2021

10-6-2021

Φ.Π.Α.

1/1 - 31/12/2017

725,96€

4

8-6-2021

10-6-2021

Φ.Π.Α.

1/1 - 31/12/2018

850,15€

της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Τις στην ανωτέρω παράγραφο 4 οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α., φορολογικών ετών 2017 και 2018, αντίστοιχα, της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, των οποίων ζητείται η ακύρωση, καθώς και τις από 8-6-2021 οικείες εκθέσεις μερικού φορολογικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α5 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 12-7-2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ............................... ενδικοφανούς προσφυγής του ............ με ΑΦΜ ......, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την με αριθ............../8-6-2021 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, φορολογικού έτους 2017, της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, προσδιορίστηκε στον προσφεύγοντα διαφορά φόρου εισοδήματος ποσού 616,29€, πλέον ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ποσού 106,25€.

Με την με αριθ....................../8-6-2021 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, φορολογικού έτους 2018, της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, προσδιορίστηκε στον προσφεύγοντα μείωση ζημίας από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, ποσού 2.951,84€.

Με την με αριθ....................../ 8-6-2021 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α., φορολογικής περιόδου 1/1 - 31/12/2017, της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, προσδιορίστηκε στον προσφεύγοντα διαφορά χρεωστικού υπολοίπου Φ.Π.Α., ποσού 483,97€, πλέον προστίμου φόρου του άρθρου 58/58Α του Κ.Φ.Δ., ποσού 241,99€.

Με την με αριθ....................../ 8-6-2021 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α., φορολογικής περιόδου 1/1 - 31/12/2018, της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, προσδιορίστηκε στον προσφεύγοντα διαφορά χρεωστικού υπολοίπου Φ.Π.Α., ποσού 566,76€, πλέον προστίμου φόρου του άρθρου 58/58Α του Κ.Φ.Δ., ποσού 283,39€.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Οι ως άνω προσβαλλόμενες οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, ετών 2017 και 2018, αντίστοιχα, εκδόθηκαν με βάση τις από 8-6-2021 οικείες εκθέσεις μερικού φορολογικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, δυνάμει της με αριθ........................../ 12-1-2021 εντολής ελέγχου. Ειδικότερα, από τον έλεγχο των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων, κατόπιν ελεγκτικών επαληθεύσεων που διενεργήθηκαν σύμφωνα με την με αριθ. Α.1293/2019 Απόφασης της ΑΑΔΕ διαπιστώθηκαν λογιστικές διαφορές, καθαρού ποσού 2.125,14€, πλέον Φ.Π.Α., ποσού 483,97€, για το φορολογικό έτος 2017 και λογιστικές διαφορές, καθαρού ποσού 2.901,84€, πλέον Φ.Π.Α., ποσού 566,76€, για το φορολογικό έτος 2018.

Παράλληλα, ο έλεγχος προκειμένου να διαπιστώσει αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 21 § 4 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), επεξεργάστηκε τα δεδομένα των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών του προσφεύγοντος, μέσω του Ειδικού Λογισμικού Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας της ΑΑΔΕ, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι για τα φορολογικά έτη 2017 και 2018, αντίστοιχα, δεν υφίσταται προσαύξηση περιουσίας.

Ο προσφεύγων με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή αιτείται την ακύρωση, άλλως την τροποποίηση των ανωτέρω προσβαλλόμενων πράξεων προβάλλοντας τους κάτωθι ισχυρισμούς:

1) Πλημμελής διεξαγωγή του ελέγχου.

2) Αναιτιολόγητος ο χαρακτηρισμός των δηλωθέντων επαγγελματικών δαπανών, ως προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες.

3) Ευθεία κι εκ πλαγίου παραβίαση της διάταξης του άρθρου 22 του Ν.4172/2013 - πλάνη περί τα πράγματα.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Επειδή, σύμφωνα με την με αριθ. Α.1293/2019 Απόφαση της ΑΑΔΕ με θέμα: «Πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά» αναφέρεται ότι: «Κατά το φορολογικό έλεγχο προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, θα εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Ελέγχου της παρούσας, εξαιρουμένων των υποθέσεων μερικού ελέγχου για την επιστροφή φόρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

`Αρθρο 1
Πρόγραμμα Ελέγχου

Το Πρόγραμμα Ελέγχου της παρούσας αποσκοπεί στον καθορισμό των ενδεδειγμένων ελεγκτικών βημάτων και επαληθεύσεων που πρέπει να διενεργούνται κατά περίπτωση, στο φορολογικό έλεγχο των προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Οι επιμέρους ελεγκτικές επαληθεύσεις διενεργούνται για χρονικά διαστήματα και ποσά, τα οποία από ελεγκτική άποψη κρίνονται σημαντικά, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε υπόθεσης.

Το Πρόγραμμα Ελέγχου τροποποιείται ή συμπληρώνεται από τον Ελεγκτή βάσει και των δεδομένων της κάθε υπόθεσης, με έγκριση των Προϊσταμένων του.

`Αρθρο 2
Προετοιμασία ελέγχου

Ύστερα από την έκδοση εντολής ελέγχου, συγκεντρώνονται τα σχετικά στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης, για αξιοποίησή τους. Ανάλογα με το είδος του ελέγχου και τις ελεγχόμενες περιόδους, εξετάζονται τουλάχιστον τα κάτωθι:

1. Η υποβολή όλων των σχετικών δηλώσεων για κάθε είδους φορολογία και τα δεδομένα αυτών.

2....

3. Στοιχεία διασταυρώσεων, δελτία πληροφοριών και λοιπά στοιχεία από Οργανισμούς, Τράπεζες και λοιπές υπηρεσίες ή αρχές.

4....

5. Ύπαρξη ενδείξεων για την άρση τραπεζικού απορρήτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ

Πέραν του φορολογικού έτους που αφορά η εντολή ελέγχου, ελέγχεται υποχρεωτικά η εκπλήρωση των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων των παρακρατούμενων και λοιπών φόρων.

`Αρθρο 3
Επαληθεύσεις σε νομιμοποιητικά έγγραφα, βιβλία και στοιχεία

Κατά τον έλεγχο των ελεγχόμενων φορολογικών ετών, εξετάζονται κατά περίπτωση τα εξής:

Α. Έγγραφα σύστασης ή νομιμοποίησης

1. Έλεγχος νομιμοποιητικών ή συστατικών εγγράφων.

2. Αξιοποίηση στοιχείων του Γενικού Μητρώου Εμπορικών Επιχειρήσεων (Γ.Ε.Μ.Η.).

Β. Έλεγχος στα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία)

1. Έλεγχος ως προς την ορθή τήρηση των βιβλίων σύμφωνα με τις διατάξεις υποπαραγράφου Ε.1. της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Κ.Φ.Α.Σ.) ή του Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ε.Λ.Π.).

2. Έλεγχος ως προς την ορθή έκδοση των φορολογικών στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις υποπαραγράφου Ε.1. της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Κ.Φ.Α.Σ.) ή του ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ε.Λ.Π.).

3. Έλεγχος της ορθής μεταφοράς των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων στις οικείες δηλώσεις και ορθού υπολογισμού των φόρων, τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.

4. Πραγματοποίηση κλειστής αποθήκης σε δύο (2) τουλάχιστον είδη ανά ελεγχόμενη χρήση, επιλεκτικά με βάση την τιμή μονάδας ή την ποσότητα ή τη συνολική αξία, υποχρεωτικά σε όσους πωλούν αποκλειστικά χονδρικώς και όπου είναι εφικτό στα πρόσωπα που πωλούν χονδρικώς και λιανικώς ή αποκλειστικά λιανικώς.

5. Έλεγχος ορθής αποτίμησης για δύο (2) τουλάχιστον είδη επιλεκτικά με βάση τη τιμή μονάδας ή την ποσότητα ή τη συνολική αξία.

6. Έλεγχος και αξιοποίηση ενδείξεων ή διαφορών που προκύπτουν από διασταυρώσεις καταστάσεων φορολογικών στοιχείων προμηθευτών και πελατών.

7. Αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που εμπεριέχονται στην ΠΟΛ 1033/2014 απόφαση Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για επαλήθευση συναλλαγών, καθώς και από άλλη πληροφορία που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση.

8. Έλεγχος εμφάνισης όλων των εισοδημάτων από τις λοιπές κατηγορίες της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Κ.Φ.Ε.).

9. Έλεγχος ύπαρξης επιχορηγήσεων ή επιδοτήσεων.

10. Έλεγχος των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., ΑΔΗΜΕ), καθώς και των φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ.

`Αρθρο 4
Επαληθεύσεις επί εσόδων και αγορών

1. Επαλήθευση του ύψους των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα με τη διενέργεια τουλάχιστον των παρακάτω ελεγκτικών επαληθεύσεων:

α) Επαλήθευση της ορθής καταχώρησης στα βιβλία των εκδοθέντων στοιχείων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, των τιμολογίων για κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών και γενικά των πάσης φύσεως φορολογικών στοιχείων εσόδων, καθώς επίσης της ορθής καταχώρησης του Φ.Π.Α. και των λοιπών φόρων. Η ανωτέρω ελεγκτική επαλήθευση διενεργείται για συνολικό χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών.

β) Επαλήθευση (διασταύρωση) των εκδοθέντων τιμολογίων πώλησης ή αποδείξεων λιανικής πώλησης και γενικώς των φορολογικών στοιχείων αξίας με τα αντίστοιχα εκδοθέντα παραστατικά διακίνησης καθώς και για τυχόν έσοδα που προκύπτουν από υπάρχοντα συμφωνητικά.

γ) Επαλήθευση των επιστροφών και εκπτώσεων σχετικά με την ύπαρξη των νόμιμων δικαιολογητικών για συνολικό χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών.

δ) Επαλήθευση των αθροίσεων εσόδων του φορολογικού έτους, επί χειρόγραφης τήρησης των βιβλίων.

2. Επαλήθευση του ύψους των αγορών με τη διενέργεια τουλάχιστον των παρακάτω ελεγκτικών επαληθεύσεων:

α) Επαλήθευση της ορθής καταχώρησης στα βιβλία με βάση τα τιμολόγια και τις διασαφήσεις εισαγωγής, της αξίας και του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η ανωτέρω ελεγκτική επαλήθευση διενεργείται για συνολικό χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών.

β) Επαλήθευση των επιστροφών, εκπτώσεων και ειδικών εξόδων αγορών σχετικά με την ύπαρξη των νόμιμων δικαιολογητικών για συνολικό χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών.

γ) Επαλήθευση των αγορών με βάση τις ποσότητες που αναγράφονται στα οικεία παραστατικά διακίνησης και στα έγγραφα μεταφοράς.

δ) Επαλήθευση των αθροίσεων αγορών του φορολογικού έτους, επί χειρόγραφης τήρησης των βιβλίων.

`Αρθρο 5
Επαλήθευση συντελεστή μικτού κέρδους

Επαληθεύεται σε εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις, όπου αυτό είναι εφικτό, ο επιτυγχανόμενος συντελεστής μικτού κέρδους, βάσει παραστατικών αγορών και πωλήσεων, και διερευνάται τυχόν απόκλιση από έτος σε έτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ

`Αρθρο 6
Έρευνα και έλεγχος διαδικτυακών συναλλαγών

Επί διενέργειας συναλλαγών μέσω διαδικτύου, κατά περίπτωση ερευνώνται, ελέγχονται και επαληθεύονται τα παρακάτω:

1. Η καταχώρηση του ελεγχόμενου προσώπου στο Γ.Ε.Μ.Η., αναφορικά με την δραστηριοποίησή του σε ηλεκτρονικό ή εξ αποστάσεως εμπόριο ή παροχή υπηρεσιών, όπως ορίζεται υποχρεωτικά από τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Η ύπαρξη τυχόν διαδικτυακών τόπων που σχετίζονται με το ελεγχόμενο πρόσωπο, καθώς και το όνομα του φυσικού/νομικού προσώπου στο οποίο έχουν κατοχυρωθεί.

3. Η έκταση της δραστηριοποίησης του ελεγχόμενου προσώπου και τυχόν συναλλαγές αυτού σε μέσα επιχειρηματικής και κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και το κόστος της παρουσίας και δραστηριοποίησής του στο διαδίκτυο συμπεριλαμβανομένης και της διαφημιστικής του δαπάνης. Μεταξύ άλλων, ερευνώνται και στοιχεία όπως ο αριθμός των μελών/φίλων, σχολίων πελατών, κριτικών κ.λπ.

4. Η διενέργεια εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών (απευθείας πώληση μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος/πώληση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τηλεφώνου κ.λπ.).

5. Η ύπαρξη συμβάσεων/συμφωνιών με επιχειρήσεις ταχυδρομικών υπηρεσιών ή/και εταιρείες μεταφορών (courier).

6. Η διαδικασία που ακολουθείται κατά τη λήψη και καταχώρηση της παραγγελίας, την πληρωμή, καθώς και την αποστολή των αποθεμάτων ή την παροχή υπηρεσιών.

7. Το ύψος των συναλλαγών που προκύπτουν από τα δεδομένα που τηρούνται και είναι αποθηκευμένα ηλεκτρονικά στους υπολογιστές, server, cloud κ.λπ. του ελεγχόμενου προσώπου.

8. Οι τρόποι πληρωμής των ηλεκτρονικών και εξ αποστάσεως συναλλαγών, όπως πληρωμή μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, αντικαταβολών μέσω επιχειρήσεων ταχυδρομικών υπηρεσιών, ιδρυμάτων έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος, ηλεκτρονικών πορτοφολιών, Paysafe, Paypal κ.λπ.

9. Η τυχόν σύνδεση των συσκευών POS/e-POS με ξένα πιστωτικά ιδρύματα.

10. Η ύπαρξη εσόδων από προμήθειες, διαφημιστικά συμβόλαια ή άλλα έσοδα από συναλλαγές με επιχειρήσεις ή πρόσωπα που έχουν παρουσία στο διαδίκτυο.

11. Η πραγματοποίηση διαδικτυακών συναλλαγών με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες.

12. Επί διαδικτυακών συναλλαγών διενεργείται επαλήθευση των εσόδων για συνολικό χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών.

13. Στην περίπτωση που προκύψει δραστηριοποίηση του ελεγχόμενου προσώπου στην αλλοδαπή, ερευνάται η ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης με βάση την εθνική νομοθεσία και τις συμβάσεις περί αποφυγής διπλής φορολογίας.

`Αρθρο 7
Έλεγχος συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων

Επί διενέργειας συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων, διενεργούνται οι παρακάτω ελεγκτικές επαληθεύσεις:

1. Ελέγχεται αν το ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είναι συνδεδεμένη με άλλα πρόσωπα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013 .

2. Ελέγχεται αν το ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είναι μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης ή διαθέτει μόνιμες εγκαταστάσεις στην αλλοδαπή.

3. Ελέγχεται η πραγματοποίηση συναλλαγών ή μεταφορά λειτουργιών κατά την έννοια των άρθρων 50 και 51 του Ν. 4172/2013 , του ελεγχόμενου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή πρόσωπα ή με μόνιμες εγκαταστάσεις ή με το κεντρικό τους στην αλλοδαπή, για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τήρησης της «αρχής των ίσων αποστάσεων» κατά τις ελεγχόμενες περιόδους.

4. Ελέγχεται εάν υφίσταται η υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών στις ελεγχόμενες περιόδους και οι σχετικές με την κατάρτιση φακέλου τεκμηρίωσης, παρεπόμενες υποχρεώσεις (υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών).

5. Ελέγχεται η ορθή μεταφορά των δεδομένων του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών από τα βιβλία του ελεγχόμενου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, καθώς και από το Φάκελο Τεκμηρίωσης.

6. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης από το ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ελέγχεται η τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών και η τήρηση της «αρχής των ίσων αποστάσεων».

7. Ελέγχεται αν έχει γίνει φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με βάση τυχόν διαφορές που προέκυψαν από την εφαρμογή της «αρχής των ίσων αποστάσεων».

8. Ελέγχεται, αν έχουν εκδοθεί αποφάσεις προέγκρισης της μεθοδολογίας τιμολόγησης για συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή πρόσωπα ή μόνιμες εγκαταστάσεις, η ισχύς των κρίσιμων παραδοχών στις οποίες βασίστηκε η απόφαση προέγκρισης, η τήρηση των όρων της απόφασης προέγκρισης και η υποβολή της ετήσιας έκθεσης συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης προέγκρισης.

`Αρθρο 8
Έλεγχος Φοροαποφυγής

Εξετάζεται η ύπαρξη τυχόν διευθετήσεων για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4174/2013 .

`Αρθρο 9
Έλεγχος για πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα στοιχεία

Για τον έλεγχο έκδοσης πλαστών, εικονικών, καθώς και λήψης εικονικών ή νόθευσης φορολογικών στοιχείων, αξιοποιούνται στοιχεία, καταστάσεις, διασταυρώσεις κάθε είδους και πληροφορίες και ελέγχονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:

1. Ελέγχονται, μέσω των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων προμηθευτών και πελατών, μεμονωμένες αγορές ή δαπάνες ιδιαίτερα μεγάλης αξίας σε σχέση με τα δεδομένα του ελεγχόμενου προσώπου, ιδίως από προμηθευτές με τους οποίους δεν υπάρχουν συστηματικές συναλλαγές καθώς επίσης και φορολογικά στοιχεία, ιδιαίτερα αυτά με μεγάλη αξία, για τυχόν πλαστότητα, εικονικότητα ή νόθευσή τους.

2. Ελέγχεται, ο τρόπος διακίνησης των αποθεμάτων και έκδοσης των προβλεπόμενων στοιχείων διακίνησης, καθώς επίσης η δυνατότητα παραγωγής της επιχείρησης, η επάρκεια των υλικών και ανθρώπινων πόρων, η επάρκεια και η καταλληλότητα των αποθηκευτικών χώρων αυτής σε σχέση με τα διακινούμενα αγαθά.

3. Ελέγχεται εάν ο τρόπος εξόφλησης των συναλλαγών γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, Φ.Π.Α., ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ, ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

`Αρθρο 10
Έλεγχος Φορολογίας Εισοδήματος

1. Κατά τον έλεγχο του Φόρου Εισοδήματος, ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού οι μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 23 του Ν. 4172/2013 , καθώς και οι δαπάνες προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου.

2. Αναφορικά με την ορθή έκπτωση των δαπανών από την ελεγχόμενη με βάση τα κριτήρια του άρθρου 22 του Ν. 4172/2013 ελέγχονται ποσά δαπανών, τα οποία από ελεγκτική άποψη κρίνονται σημαντικά ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε υπόθεσης. Εξαιρετικά ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού οι δαπάνες μισθοδοσίας, καθώς και εάν εκπίπτονται αμοιβές φυσικών προσώπων μελών των προσωπικών ή αστικών εταιρειών, οι οποίες αποτελούν εν τοις πράγμασι απολήψεις έναντι κερδών.

3. Σε περίπτωση εμφάνισης παροχών σε είδος, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4172/2013 , να εξετάζεται αν τα αντίστοιχα ποσά έχουν αποσταλεί με το αρχείο βεβαιώσεων ως εισόδημα των φυσικών προσώπων.

4. Ελέγχεται η ορθή έκπτωση δαπανών από την ελεγχόμενη με βάση τα κριτήρια του άρθρου 22Α του Ν. 4172/2013.

5. Ελέγχεται ο ορθός υπολογισμός, καθώς και η πλήρωση των προϋποθέσεων έκπτωσης των φορολογικών αποσβέσεων που διενήργησε η επιχείρηση με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013 .

6. Ελέγχεται εάν η ελεγχόμενη έχει πραγματοποιήσει δαπάνες οι οποίες δεν εκπίπτουν με βάση τις διατάξεις άλλων νόμων, πλην του Ν. 4172/2013.

7. Ελέγχεται ο ορθός υπολογισμός, καθώς και η ορθή μεταφορά των φορολογικών ζημιών σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

8. Ελέγχεται ο ορθός υπολογισμός των λογιστικών και φορολογικών κερδών της ελεγχόμενης σύμφωνα με την λογιστική και φορολογική βάση αντίστοιχα, καθώς και ο ορθός υπολογισμός των διαφορών λογιστικής φορολογικής βάσης προκειμένου να επιβεβαιωθεί η τήρηση των φορολογικών διατάξεων ως προς τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών.

9. Ελέγχεται η τυχόν πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 66 του Ν. 4172/2013 , ώστε να συμπεριληφθεί στο φορολογητέο εισόδημα της ελεγχόμενης επιχείρησης το μη διανεμηθέν εισόδημα νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας.

10. Όσον αφορά τις ληφθείσες επιχορηγήσεις, ελέγχεται η ύπαρξη των σχετικών εγκρίσεων και η εφαρμογή των προϋποθέσεων που προβλέπει το πλαίσιο χορήγησης της επιχορήγησης καθώς και η τήρηση των λοιπών προϋποθέσεων και περιορισμών για ύπαρξη τυχόν περίπτωσης επιστροφής της επιχορήγησης στον αρμόδιο φορέα.

11. Σε περίπτωση εμφάνισης αφορολόγητων και απαλλασσόμενων του φόρου ποσών, να εξετάζεται εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής με βάση τη κείμενη φορολογική νομοθεσία.

12. Να ελέγχεται η ορθή συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατόπιν έκπτωσης α) του φόρου που παρακρατήθηκε, β) του φόρου που προκαταβλήθηκε, γ) του φόρου που τυχόν καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4172/2013, καθώς και η ύπαρξη των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

`Αρθρο 11
Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή έμμεσες μεθόδους

Ελέγχεται η πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4172/2013 και σε περίπτωση που συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις, το εισόδημα δύναται να προσδιοριστεί με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με τις προβλεπόμενες, στο άρθρο 27 του Ν. 4174/2013 , έμμεσες μεθόδους ελέγχου.

`Αρθρο 12
Έλεγχος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

Κατά τον έλεγχο του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) διενεργούνται οι ακόλουθες ελεγκτικές επαληθεύσεις:

1. Ελέγχεται η συμφωνία φορολογητέων εκροών και εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα και σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης αν η απόκλιση αυτή αιτιολογείται.

2. Ελέγχεται αν έχουν μεταφερθεί σωστά στις δηλώσεις (κατ΄ αξία και κωδικό, ανάλογα με το συντελεστή Φ.Π.Α.), οι εκροές (έσοδα), και οι εισροές (αγορές και δαπάνες), όπως προκύπτουν από τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία.

3. Ελέγχεται η ορθή εφαρμογή των προβλεπόμενων συντελεστών Φ.Π.Α. στις εκροές της ελεγχόμενης, ιδίως αν αυτά υπόκεινται σε περισσότερους του ενός συντελεστές.

4. Ελέγχεται αν υφίσταται μετατόπιση εκροών από υψηλότερο σε χαμηλότερο συντελεστή Φ.Π.Α.

5. Ελέγχεται αν επί πωλήσεων αγαθών με προορισμό περιοχές με μειωμένους συντελεστές ή επί παροχής υπηρεσιών, για συνολικό χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών.

6. Επί διενέργειας ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών καθώς και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και λήψεων υπηρεσιών ελέγχονται οι σχετικές συναλλαγές για συνολικό χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών.

7. Επί απαλλασσόμενων πωλήσεων ελέγχεται αν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες και υπάρχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

8. Ελέγχεται η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και προϋποθέσεων στις περιπτώσεις έκπτωσης επί του τζίρου.

9. Έλεγχος απόδοσης του φόρου που αναλογεί σε φορολογητέες πράξεις που θεωρούνται ως παράδοση αγαθών ή ως παροχή υπηρεσιών (άρθρα 7 και 9 του Κώδικα Φ.Π.Α.).

10. Επί διενέργειας εισαγωγών και εξαγωγών, ελέγχονται οι σχετικές συναλλαγές για συνολικό χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών.

11. Ελέγχεται εάν το δικαίωμα έκπτωσης έχει ασκηθεί υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 32 του Κώδικα Φ.Π.Α.

12. Ελέγχεται αν υφίστανται δαπάνες της παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν. 2859/2000 , για τις οποίες η ελεγχόμενη επιχείρηση έχει εκπέσει τον αναλογούντα Φ.Π.Α., χωρίς να υπάρχει τέτοιο δικαίωμα.

13. Ελέγχεται η ορθή μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου προς έκπτωση σε επόμενες φορολογικές περιόδους.

14. Ελέγχεται εάν η επιχείρηση έλαβε επιστροφή Φ.Π.Α. ή έτυχε άλλου ευεργετήματος χωρίς να το δικαιούται.

15. Ελέγχεται αν διενεργήθηκε επιμερισμός του φόρου των κοινών εισροών (Pro-rata) εφόσον υπήρχε υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2859/2000.

16. Ελέγχεται αν διενεργήθηκε διακανονισμός εμπορεύσιμων ή παγίων στοιχείων, εφόσον υπήρχε υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 2859/2000.

17. Ελέγχεται η ορθή εφαρμογή των διατάξεων για τις παραδόσεις αγαθών που διενεργούνται βάσει της Π.2869/1987 κοινής υπουργικής απόφασης.

18. Ελέγχεται η ορθή τήρησης της διαδικασίας που ορίζεται από την ΠΟΛ. 1167/2015 απόφαση Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.

19. Ελέγχεται η ορθή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν ειδικά καθεστώτα του Φ.Π.Α.

`Αρθρο 13
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ, ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

...».

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, ο έλεγχος της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, εφαρμόζοντας τα όσα αναφέρονται στο αναλυτικό Πρόγραμμα Ελέγχου της με αριθ. Α.1293/2019 Απόφασης της ΑΑΔΕ, διενήργησε όλες τις προβλεπόμενες σε αυτό ελεγκτικές επαληθεύσεις, τηρώντας επακριβώς το σχετικό υπόδειγμα.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος, περί πλημμελούς διεξαγωγής του ελέγχου, απορρίπτεται ως αβάσιμος.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 28 «Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου» του Ν.4174/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 40 του Ν.4410/2016 (ΦΕΚ Α΄ 141), ορίζεται ότι: «2. Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, εντός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής των απόψεων του φορολογούμενου ή, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει τις απόψεις του, την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται με βάση έκθεση ελέγχου την οποία συντάσσει η Φορολογική Διοίκηση. Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις τις οποίες έλαβε υπόψη της η Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του φόρου. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μαζί με την έκθεση ελέγχου κοινοποιούνται στον φορολογούμενο.».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 «Επαρκής αιτιολογία» του Ν.4174/2013 ορίζεται ότι: «Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου.».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 «Αιτιολογία» του Κ.Δ.Δ. (Ν.2690/1999) ορίζεται ότι: «1. Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της. 2. Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς στο νόμο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 και 4 του άρθρου 171 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ορίζεται ότι: «1. Τα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί από το αρμόδιο όργανο και κατά τους νόμιμους τύπους αποτελούν πλήρη απόδειξη για όσα βεβαιώνεται σε αυτά, είτε ότι ενήργησε ο συντάκτης τους είτε ότι έγιναν ενώπιόν του, ως προς τα οποία είναι δυνατή η ανταπόδειξη μόνο εφόσον τα έγγραφα αυτά προσβληθούν ως πλαστά.

4. Οι εκθέσεις ελέγχου που συντάσσονται από φορολογικά όργανα έχουν, εκτός από τις αναφερόμενες σε αυτές πληροφορίες ή ομολογίες του ελεγχομένου, την κατά την παρ. 1 αποδεικτική δύναμη.».

Επειδή, τα αποτελέσματα του ελέγχου, ήτοι οι διαπιστώσεις των ελεγκτικών οργάνων, τα εξευρεθέντα, κρίσιμα στοιχεία και τα εξ αυτών συναγόμενα συμπεράσματα, καταγραφόμενα στην σχετική έκθεση ελέγχου, συνιστούν την αναγκαία αιτιολογία της πράξης (φύλλου ελέγχου), δια της οποίας επιβάλλονται μετ έλεγχο οι φόροι, ως εκ τούτου δε, επιβάλλεται η πληρότητα της έκθεσης ελέγχου κατά τρόπο, δυνάμενο να στηρίξει και ενώπιον των φορολογικών Δικαστηρίων, σε περίπτωση προσφυγής σε αυτά, την εγγραφή.

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι η έκθεση ελέγχου, που συνιστά την αιτιολογία της καταλογιστικής του φόρου πράξεως, πρέπει να είναι σαφής, ειδική και επαρκής. Σκοπός της αιτιολογίας είναι η δημιουργία δυνατότητος ελέγχου τόσο από τον διοικούμενο, όσο και από το Δικαστήριο, κατά πόσο η διοικητική πράξη εκδόθηκε για τη διασφάλιση του διοικουμένου και κατά πόσο είναι σύμφωνη ή βρίσκεται σε αρμονία προς τους κανόνες δικαίου, που καθορίζουν το πλαίσιο της νομιμότητος (βλ. Επαμεινώνδα Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, §5.Αιτιολογία της διοικητικής πράξης).

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 21 «Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα» του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) ορίζεται ότι:

«1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 «Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες» του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι: «Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε. οι οποίες:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση.

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 «Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες» του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι:

«Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν:

ζ) [...] ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ.Π.Α. εισροών.

ιβ) προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες . ».

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1113/2-6-2015 με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄)» αναφέρεται ότι:

«`Αρθρο 22 Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

2. Ειδικότερα, εκπίπτουν οι δαπάνες που:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της.

Συγκεκριμένα, στις δαπάνες της περίπτωσης αυτής εμπίπτει κάθε δαπάνη, που κρίνεται απαραίτητη από τον επιχειρηματία ή τη διοίκηση της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν αυτή πραγματοποιείται δυνάμει νόμιμης ή συμβατικής υποχρέωσης, για την επίτευξη του επιχειρηματικού σκοπού, την ανάπτυξη των εργασιών, τη βελτίωση της θέσης της στην αγορά, εφόσον αυτή ενεργείται στα πλαίσια της οικονομικής αποστολής της ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της και μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία εισοδήματος ή άλλως αποβλέπει στη διεύρυνση των εργασιών της και στην αύξηση του εισοδήματός της (ΣτΕ 2033/2012) ή στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δεν επιτρέπεται, δε, στη φορολογική αρχή να ελέγχει τη σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των δαπανών αυτών (ΣτΕ 2963/2013, 1729/2013, 1604/2011, κ.ά.), εκτός αν τούτο ορίζεται ρητά και ειδικά στο νόμο (π.χ. ενδοομιλικές συναλλαγές).

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, η αξία της οποίας δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση.

Ως προς την έννοια της πραγματικής συναλλαγής, διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες δεν πρέπει να είναι εικονικές ή μερικώς εικονικές ή ανύπαρκτες, όπως ενδεικτικά είναι η δαπάνη που δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλα έχει καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία ή αφορά σε συναλλαγές που δεν είναι πραγματικές ως προς το είδος ή το πρόσωπο ή την αξία αυτών.

γ) εγγράφονται στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) της επιχείρησης την περίοδο που πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Επομένως, οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών από τον εκδότη τους.

3. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται ότι οι επιχειρηματικές δαπάνες εκπίπτουν, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια του άρθρου 22 και δεν ανήκουν στον περιοριστικό κατάλογο του άρθρου 23 [...]. Αναφορικά με το χρόνο έκπτωσής τους, αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 (π.χ. χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών, κ.λπ.). Οι δαπάνες των οποίων τα δικαιολογητικά εκδίδονται ή λαμβάνονται έως την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού και αφορούν την κλειόμενη χρήση επίσης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του έτους που αφορούν.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω συνιστούν τον γενικό κανόνα έκπτωσης των δαπανών, καθόσον κάθε δαπάνη πρέπει να εξετάζεται ως ξεχωριστή περίπτωση, από την αρμόδια ελεγκτική αρχή, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής.

`Αρθρο 23
Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013 καθορίζονται περιοριστικά οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές ρητά ορίζεται ότι δεν εκπίπτουν:

ζ) Οι φόροι -τέλη. Ειδικότερα (περιοριστικά):

αα) ... ,

ββ) .,

γγ)...,

δδ) ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ.Π.Α. εισροών από το Φ.Π.Α. εκροών, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 περί Φ.Π.Α.

Διευκρινίζεται ότι ο Φ.Π.Α. για τον οποίο δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης από το φόρο των εκροών και αντιστοιχεί σε εκπιπτόμενες δαπάνες κατά τον Κ.Φ.Ε., εκπίπτεται κανονικά από τα ακαθάριστα έσοδα.».

ΦΠΑ

Επειδή, οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248/7-11-2000) ορίζουν ότι:

«`Αρθρο 30.
Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου

1. Ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει, από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σε αυτόν και η εισαγωγή αγαθών, που πραγματοποιήθηκε από αυτόν, καθώς και το φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν.

Η έκπτωση αυτή παρέχεται κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο.

`Αρθρο 32.
`Ασκηση του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου

§1.Το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου μπορεί να ασκηθεί, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο κατέχει:

β) νόμιμο τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου, από τα οποία αποδεικνύονται οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που γίνονται σε αυτόν και ο φόρος με τον οποίο επιβαρύνθηκαν,.... (απαραίτητοι όροι για αναγνώριση φπα εισροών, είναι η ύπαρξη νόμιμου παραστατικού και η καταχώρηση αυτού στα βιβλία).

`Αρθρο 49
Πράξη Προσδιορισμού του φόρου

1. Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου ο Προϊστάμενος ΔΟΥ εκδίδει πράξη προσδιορισμού του φόρου για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από μία διαχειριστική περίοδο. ...».

Επειδή, μέσω του συστήματος taxis προκύπτει ότι το αντικείμενο της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφεύγοντος είναι «ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ)».

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

• ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2017

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, ο έλεγχος, σύμφωνα με την από 8-6-2021 έκθεση μερικού φορολογικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, δεν εξέπεσε από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφεύγοντος, φορολογικού έτους 2017, δαπάνες ένδυσης, συνολικής καθαρής αξίας 885,05€, πλέον ΦΠΑ, συνολικού ποσού 212,45€, όπως αναλυτικά παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΔΟΤΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΦΠΑ

28ΤΔΑ

10/02/2017

......... ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΑΦΜ....

ΕΝΔΥΣΗ

112,90

27,10

Λ1 5 ΤΔΑ

18/02/2017

Β....... ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΑΦΜ

ΕΝΔΥΣΗ

153,22

36,78

32ΤΔΑ

04/03/2017

...........ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΑΦΜ.....

ΕΝΔΥΣΗ

241,93

58,07

35ΤΔΑ

13/04/2017

..........ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΑΦΜ........

ΕΝΔΥΣΗ

64,50

15,50

ΤΙΜ

27/05/2017

ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ, ΑΦΜ.............

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

55,30

13,27

63ΤΔΑ

08/06/2017

..........ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΑΦΜ

ΕΝΔΥΣΗ

148,00

35,52

31ΤΠΥ

30/11/2017

ΣΤΕΓΝΟΚΑΟΑΡΙΣΤΗΡΙΑ, ΑΦΜ...............

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

33,60

8,06

33ΤΔΑ

02/12/2017

........ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΑΦΜ

ΕΝΔΥΣΗ

75,60

18,15

ΣΥΝΟΛΟ

885,05€

212,45€

Επειδή, όπως προκύπτει από τα αρχεία της Υπηρεσίας μας (taxis) και συγκεκριμένα από την αναρτημένη στην ΑΑΔΕ, κατά το έτος 2018, βεβαίωση αποδοχών του προσφεύγοντος, φορολογικού έτους 2017 καθώς και από την με αριθ............./ 6-8-2019 υποβληθείσα στην Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προσφεύγοντος, για το φορολογικό έτος 2017, συνεπεία της οποίας εκδόθηκε η με αριθ........./ 8-10-2020 (αριθ. ειδ/σης: ........) πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ο προσφεύγων κατά το κρινόμενο φορολογικό έτος δήλωσε εισόδημα από μισθωτή εργασία (κωδ. 301 του εντύπου Ε1), στα πλαίσια εργασιακής σχέσης με τον ............. με ΑΦΜ ..............., ποσού 19.597,69€ και ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (κωδ. 425 του εντύπου Ε1), ποσού 24.558,33€.

Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, το συνολικό εισόδημα του προσφεύγοντος, για το φορολογικό έτος 2017, ανήλθε σε συνολικό ποσό 44.156,02€ (19.597,69€ + 24.558,33€).

Εν συνεχεία, επιμερίζοντας τις δαπάνες ένδυσης, συνολικής καθαρής αξίας 885,05€ πλέον ΦΠΑ, συνολικού ποσού 212,45€ στις δύο ανωτέρω κατηγορίες εισοδήματος προκύπτουν τα εξής:

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

19.597,69

44,38%

392,81

94,29

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

24.558,33

55,62%

492,24

118,16

ΣΥΝΟΛΟ

44.156,02

100,00%

885,05

212,45

• ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2018

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, ο έλεγχος, σύμφωνα με την από 8-6-2021 έκθεση μερικού φορολογικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, δεν εξέπεσε από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφεύγοντος, φορολογικού έτους 2018, δαπάνες ένδυσης, συνολικής καθαρής αξίας 885,05€, πλέον ΦΠΑ, συνολικού ποσού 212,45€, όπως αναλυτικά παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΔΟΤΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΦΠΑ

7ΤΙΜ

24/02/2018

.......... ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΑΦΜ.........

ΕΝΔΥΣΗ

250,00

60,00

86ΤΔΑ

23/05/2018

............ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΑΦΜ...........

ΕΝΔΥΣΗ

177,42

42,58

37ΤΠΥ

26/05/2018

ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ, ΑΦΜ....................

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

63,20

15,16

16ΤΔΑ

02/06/2018

............ΑΦΜ..........

ΥΠΟΔΗΣΗ

92,74

22,26

246ΤΔΑ

08/11/2018

.............ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΑΦΜ.................

ΕΝΔΥΣΗ

154,67

37,13

552ΤΔΑ

10/11/2018

.............. ΕΝΔΥΣΗ ΥΠΟΔΗΣΗ, ΑΦΜ.............

ΕΝΔΥΣΗ ΥΠΟΔΗΣΗ

467,74

112,26

ΣΥΝΟΛΟ

1.205,77€

289,39€

Επειδή, όπως προκύπτει από τα αρχεία της Υπηρεσίας μας (taxis) και συγκεκριμένα από την αναρτημένη στην ΑΑΔΕ, κατά το έτος 2019, βεβαίωση αποδοχών του προσφεύγοντος, φορολογικού έτους 2018 καθώς και από την με αριθ............./...... 29-7-2019 υποβληθείσα στην Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προσφεύγοντος, για το φορολογικό έτος 2018, συνεπεία της οποίας εκδόθηκε η με αριθ. .........../...... 29-7-2019 (αριθ. ειδ/σης: .................) πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ο προσφεύγων κατά το κρινόμενο φορολογικό έτος δήλωσε εισόδημα από μισθωτή εργασία (κωδ. 301 του εντύπου Ε1), στα πλαίσια εργασιακής σχέσης με τον ...... με ΑΦΜ ......., ποσού 18.859,24€ και ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (κωδ. 425 του εντύπου Ε1), ποσού 29.757,10€.

Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, το συνολικό εισόδημα του προσφεύγοντος, για το φορολογικό έτος 2018, ανήλθε σε συνολικό ποσό 48.616,24€ (18.859,24€ + 29.757,10€). Εν συνεχεία, επιμερίζοντας τις δαπάνες ένδυσης, συνολικής καθαρής αξίας 1.205,77€ πλέον ΦΠΑ, συνολικού ποσού 289,39€ στις δύο ανωτέρω κατηγορίες εισοδήματος προκύπτουν τα εξής:

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

18.859,24

38,79%

467,74

112,26

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

29.757,10

61,21%

738,03

177,13

ΣΥΝΟΛΟ

48.616,34

100,00%

1.205,77

289,39

Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται ότι οι δαπάνες ένδυσης, που ανάγονται στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφεύγοντος, ήτοι δαπάνες συνολικής καθαρής αξίας 492,24€ πλέον ΦΠΑ, ποσού 118,16€, φορολογικού έτους 2017 και δαπάνες συνολικής καθαρής αξίας 738,03 πλέον ΦΠΑ, ποσού 177,13€, φορολογικού έτους 2018, οι οποίες αφορούν δαπάνες αγοράς κοστουμιών, υποκαμίσων, υποδημάτων καθώς και δαπάνες καθαρισμού των, πρέπει να εκπεστούν από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής, με βάση την παρούσα Απόφαση της Υπηρεσίας μας, καθώς αφορούν αποκλειστικά την άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου, το οποίο εκ φύσεως απαιτεί συγκεκριμένη ενδυματολογική πειθαρχία και ως εκ τούτου, επιβάλλει έναν αυστηρά καθορισμένο κώδικα ενδυμασίας (dress code).

Συνεπώς, οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος, αναφορικά με το γεγονός ότι οι δαπάνες ένδυσης αφορούν αποκλειστικά την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος και ως εκ τούτου, πρέπει να εκπεστούν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, γίνονται μερικώς δεκτοί.

ΔΑΠΑΝΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΠΩΛ, ΚΟΡΝΙΖΩΝ, ΦΛΥΤΖΑΝΙΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΛΠ (Αριθ. Παραστατικού: 711494 ΤΔΑ/14-11-2018)

ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2018

Επειδή, ο προσφεύγων στην υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή αναφέρει ότι σύμφωνα με το με αριθ. 711494/14-11-2018 ΤΔΑ, καθαρής αξίας 319,34€, προέβη στην αγορά διαφόρων αντικειμένων (κορνίζες, δίσκοι, τσάντες, χαρτί περιτυλίγματος, μπωλ, διακοσμητικά, καλάθι αχρήστων, πετσέτες, κλπ) από την εταιρεία «.....................»» με ΑΦΜ ............., τα οποία προορίζονταν για τον εξοπλισμό και την λειτουργικότητα του χώρου άσκησης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται στην ΑΘΗΝΑ, επί της οδού................

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, ο έλεγχος, σύμφωνα με την από 8-6-2021 έκθεση μερικού φορολογικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, δεν εξέπεσε από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφεύγοντος, φορολογικού έτους 2018, τις ως άνω δαπάνες, καθώς δεν υφίσταται καμία επιμέρους εγγραφή από την οποία να προκύπτει η καταβολή αντιτίμου για υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς (P & D) και συναρμολόγησης επίπλων, προκειμένου ο έλεγχος να εκπέσει την εν λόγω δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφεύγοντος.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος, περί του αντιθέτου, απορρίπτεται ως αβάσιμος.

ΔΑΠΑΝΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

• ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2017

Επειδή, ο προσφεύγων στην υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή αναφέρει ότι σύμφωνα με τα με αριθ. 4/10-2-2017 ΤΔΑ της εταιρείας «...................»» με ΑΦΜ .................., καθαρής αξίας 36,24€ πλέον ΦΠΑ ποσού 8,70€ και 5766/22-9-2017 ΤΔΑ της εταιρείας «.......................»», καθαρής αξίας 52,32€, πλέον ΦΠΑ 12,56€, προέβη στην αγορά γυναικείου αρώματος και γυναικείας κρέμας-μάσκας, αντίστοιχα, προκειμένου να τα δωρίσει σε πελάτες-εντολείς του, στα πλαίσια των επαγγελματικών του σχέσεων και υποχρεώσεων.

ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2018

Επειδή, ο προσφεύγων στην υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή αναφέρει ότι σύμφωνα με το με αριθ. 331/18-5-2018 τιμολόγιο της εταιρείας «...................»» με ΑΦΜ ................. καθαρής αξίας 46,77€ πλέον ΦΠΑ ποσού 11,23€, προέβη στην αγορά ανδρικού αρώματος, προκειμένου να το δωρίσει σε πελάτη-εντολέα του, στα πλαίσια επαγγελματικής αβροφροσύνης.

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, ο έλεγχος, σύμφωνα με την από 8-6-2021 έκθεση μερικού φορολογικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, δεν εξέπεσε από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφεύγοντος, φορολογικού έτους 2017 και 2018, αντίστοιχα, τις ως άνω δαπάνες, κρίνοντάς αυτές ως προσωπικές δαπάνες.

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, οι ως άνω δαπάνες δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκπεστούν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφεύγοντος, καθότι δεν πραγματοποιούνται με σκοπό την επίτευξη του επιχειρηματικού σκοπού και επιπλέον, οι εν λόγω δαπάνες δεν συνάδουν με το αντικείμενο της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφεύγοντος, ήτοι «ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ).

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος, περί του αντιθέτου, απορρίπτεται ως αβάσιμος.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ ΚΙ ΕΚ ΠΛΑΓΙΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) - ΠΛΑΝΗ ΠΕΡΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ

ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2017

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, ο έλεγχος, σύμφωνα με την από 8-6-2021 έκθεση μερικού φορολογικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, δεν εξέπεσε από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφεύγοντος, φορολογικού έτους 2017, δαπάνες για εστιατόρια, συνολικής καθαρής αξίας 917,11€, πλέον ΦΠΑ, συνολικού ποσού 219,68, όπως αναλυτικά παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΔΟΤΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΦΠΑ

418ΤΙΜ

14/01/2017

................. ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΑΦΜ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

64,52

15,48

517ΤΔΑ

12/04/2017

.............. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΠΙΤΣΑΡΙΑ, ΑΦΜ..............

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

72,94

17,36

30ΤΔΑ

16/04/2017

.................ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΑΦΜ....................

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

281,85

67,65

163ΤΔΑ

01/05/2017

...............ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΑΦΜ.............

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

111,76

26,84

59ΤΙΜ

09/08/2017

............... ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΑΦΜ..................

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

67,69

16,30

46ΤΔΑ

17/08/2017

................. ΤΑΒΕΡΝΑ, ΑΦΜ......................

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

92,75

22,25

772ΤΔΑ

28/10/2017

...................ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΦΜ.............

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

89,31

21,09

756 ΤΔΑ

17/12/2017

................. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΑΦΜ..................

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

136,29

32,71

ΣΥΝΟΛΟ

917,11€

219,68€

Επειδή, ο προσφεύγων στην υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή ισχυρίζεται ότι οι ως άνω δαπάνες για εστιατόρια, πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια επαγγελματικών συναντήσεων με πελάτες-εντολείς του, με σκοπό την διευθέτηση των επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Προς επίρρωση του ανωτέρω ισχυρισμού του, ο προσφεύγων προσκόμισε με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή στην Υπηρεσία μας, κατόπιν έκδοσης των από 8-6-2021 προσβαλλόμενων πράξεων της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, φωτοαντίγραφα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, που απέστειλε ο ίδιος στους πελάτες-εντολείς του, προκειμένου οι τελευταίοι να επιβεβαιώσουν τον χρόνο και τον τόπο που πραγματοποιήθηκε η συνάντησή τους, τα απαντητικά μηνύματα των πελατών-εντολέων του καθώς και δηλώσεις, μέσω των οποίων οι πελάτες-εντολείς του προσφεύγοντος επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντος.

Επειδή, τα απαντητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - δηλώσεις των φερόμενων ως πελατών-εντολέων του προσφεύγοντος δεν αποτελούν επαρκές στοιχείο αιτιολόγησης των ισχυρισμών του προσφεύγοντος.

Επειδή, ο προσφεύγων δεν προσκόμισε ούτε στον έλεγχο, ούτε και με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή στην Υπηρεσία μας, περαιτέρω στοιχεία, που να αποδεικνύουν το βάσιμο των ισχυρισμών του, όπως τιμολόγια παροχής υπηρεσιών στους εν λόγω φερόμενους ως πελάτες-εντολείς του, των οποίων η ημερομηνία έκδοσης θα συνέπιπτε χρονικά με την ημερομηνία έκδοσης των ως άνω φορολογικών παραστατικών εστιατορίων και μέσω των οποίων θα ήταν δυνατό να εξακριβωθεί το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Ως εκ τούτου, οι σχετικοί ισχυρισμοί του προσφεύγοντος, περί του αντιθέτους, απορρίπτονται ως αβάσιμοι.

ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2018

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, ο έλεγχος, σύμφωνα με την από 8-6-2021 έκθεση μερικού φορολογικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, δεν εξέπεσε από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφεύγοντος, φορολογικού έτους 2018, δαπάνες για εστιατόρια, συνολικής καθαρής αξίας 1.108,76€, πλέον ΦΠΑ, συνολικού ποσού 266,14, όπως αναλυτικά παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα:

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΔΟΤΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΦΠΑ

1

1013ΤΔΑ

21/01/2018

................. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΑΦΜ.....................

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

456,85

109,65

2

501ΤΙΜ

17/02/2018

................. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΑΦΜ...............

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

87,42

20,98

3

166ΤΙΜ

04/05/2018

................... ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΑΦΜ......................

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

76,85

18,45

4

93ΤΙΜ

06/08/2018

................ΑΦΜ...............

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

129,35

31,05

5

009ΤΔΑ

15/09/2018

................. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΑΦΜ..................

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

105,62

25,38

6

Ι836ΤΔΑ

21/10/2018

...............ΠΙΤΣΑΡΙΑ- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΑΦΜ.................

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

59,52

14,28

7

1150ΤΙΜ

03/11/2018

................ ΑΦΜ...............

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

193,15

46,35

ΣΥΝΟΛΟ

1.108,76€

266,14€

Ως προς την με Α/Α 1 εγγραφή

Επειδή, ο προσφεύγων στην υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, αναφορικά με την με α/α 1 εγγραφή του ανωτέρω πίνακα, ισχυρίζεται ότι η εν λόγω δαπάνη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια επαγγελματικής συνάντησης με εκπροσώπους περισσότερων πνευματικών δημιουργών, προκειμένου να ενημερωθούν για τα νομικά δικαιώματά τους, αναφορικά με τα οφειλόμενα, από την εταιρεία ΑΕΠΙ ΑΕ, ποσά για πνευματικά δικαιώματα, έτους 2017, δεδομένης της δημοσιευθείσας από 16-1-2018 Ανακοίνωσης της Προσωρινής Επιτρόπου της ΑΕΠΙ ΑΕ, .................., μέσω της οποίας είχε καταστεί σαφές ότι ήταν αδύνατη η πλήρης εξόφληση των οφειλόμενων πνευματικών δικαιωμάτων. Επρόκειτο για συνάντηση γνωριμίας, από την οποία ο προσφεύγων ευελπιστούσε να λάβει εντολή εκπροσώπησης από σημαντικό αριθμό νέων εντολέων, γεγονός που δεν επιτεύχθηκε πλήρως, παρά μόνο για περιορισμένο αριθμό δημιουργών, οι οποίοι αργότερα έδωσαν εντολή στον προσφεύγοντα να καταθέσει Διαταγή Πληρωμής κατά της εταιρείας ΑΕΠΙ ΑΕ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και ακολούθως να πραγματοποιηθεί αναγκαστική εκτέλεση.

Επειδή, ο προσφεύγων με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή, προσκόμισε στην Υπηρεσία μας την από 16-1-2018 Ανακοίνωσης της Προσωρινής Επιτρόπου της ΑΕΠΙ ΑΕ, ........................., αναφορικά με την διανομή μερισμάτων Β΄ Εξαμήνου του έτους 2017.

Επειδή, ο προσφεύγων με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή, δεν προσκόμισε στην Υπηρεσία μας περαιτέρω στοιχεία, που να αποδεικνύουν το βάσιμο των ανωτέρω ισχυρισμών του.

Ως εκ τούτου, ο έλεγχος ορθώς έκρινε την δαπάνη της με α/α 1 εγγραφής του ανωτέρω πίνακα, ως μη παραγωγική.

Ως προς την με Α/Α 2 εγγραφή

Επειδή, ο προσφεύγων στην υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, αναφορικά με την με α/α 2 εγγραφή του ανωτέρω πίνακα, ισχυρίζεται ότι η εν λόγω δαπάνη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια επαγγελματικής συνάντησης με τον συνθέτη .................., παρουσία της συνεργάτιδάς του, προκειμένου να του παράσχει νομικές συμβουλές, αναφορικά με την διαχείριση των πνευματικών του δικαιωμάτων και τις νόμιμες ενέργειες στις οποίες μπορούσε να προβεί για την διεκδίκηση των οφειλόμενων δικαιωμάτων του από την εταιρεία ΑΕΠΙ ΑΕ.

Προς επίρρωση του ανωτέρω ισχυρισμού του, ο προσφεύγων προσκόμισε με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή στην Υπηρεσία μας φωτοαντίγραφο ηλεκτρονικής συνομιλίας μεταξύ του ιδίου και του ................, μέσω της οποίας ο τελευταίος επιβεβαιώνει τον ανωτέρω ισχυρισμό του προσφεύγοντος, καθώς και φωτοαντίγραφο της με αριθ. .........../2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, μέσω της οποίας προκύπτει ότι ο ........................ εκπροσωπήθηκε από την δικηγόρο .............

Επειδή, τα απαντητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - δηλώσεις δεν αποτελούν επαρκές στοιχείο αιτιολόγησης των ισχυρισμών του προσφεύγοντος.

Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι ο προσφεύγων ουδεμία επαγγελματική σχέση είχε με τον συνθέτη............................

Ως εκ τούτου, ο έλεγχος ορθώς έκρινε την δαπάνη της με α/α 2 εγγραφής του ανωτέρω πίνακα, ως μη παραγωγική.

Ως προς την με Α/Α 3 εγγραφή

Επειδή, ο προσφεύγων στην υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, αναφορικά με την με α/α 3 εγγραφή του ανωτέρω πίνακα, ισχυρίζεται ότι η εν λόγω δαπάνη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια επαγγελματικής συνάντησης με τον δικηγόρο .................., ο οποίος είχε αναθέσει στο γραφείο του προσφεύγοντος την εκπροσώπησή του ενώπιον του ΣΤ΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου κατά την επικείμενη δικάσιμο της 11-5-2018, επί προσωπικής του υπόθεσης.

Προς επίρρωση του ανωτέρω ισχυρισμού του, ο προσφεύγων προσκόμισε με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή στην Υπηρεσία μας φωτοαντίγραφο ηλεκτρονικής συνομιλίας μεταξύ του ιδίου και του ..............., μέσω της οποίας ο τελευταίος επιβεβαιώνει τον ανωτέρω ισχυρισμό του προσφεύγοντος, καθώς και φωτοαντίγραφο της με αριθ. 105/ 11-5-2018 Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, μέσω της οποίας προκύπτει ότι ο ............. εκπροσωπήθηκε εν τέλει από την δικηγόρο ..........., η οποία και εξέδωσε το ανωτέρω φορολογικό παραστατικό.

Επειδή, τα απαντητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - δηλώσεις δεν αποτελούν επαρκές στοιχείο αιτιολόγησης των ισχυρισμών του προσφεύγοντος.

Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι ο προσφεύγων ουδεμία επαγγελματική σχέση είχε με τον δικηγόρο...............

Ως εκ τούτου, ο έλεγχος ορθώς έκρινε την δαπάνη της με α/α 3 εγγραφής του ανωτέρω πίνακα, ως μη παραγωγική.

Ως προς την με Α/Α 4 εγγραφή

Επειδή, ο προσφεύγων στην υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, αναφορικά με την με α/α 4 εγγραφή του ανωτέρω πίνακα, ισχυρίζεται ότι η εν λόγω δαπάνη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια επαγγελματικής συνάντησης με τον ιδιοκτήτη επιχείρησης εμπορίας μαρμάρων, πλακιδίων κλπ στο Πόρτο Χέλι, ...................., παρουσία μελών των οικογενειών τους. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε προκειμένου ο προσφεύγων να παράσχει τις νομικές του συμβουλές, με την προοπτική μελλοντικής συνεργασίας τους, η οποία εν τέλει δεν επιτεύχθηκε.

Προς επίρρωση του ανωτέρω ισχυρισμού του, ο προσφεύγων προσκόμισε με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή στην Υπηρεσία μας φωτοαντίγραφο ηλεκτρονικής συνομιλίας μεταξύ του ιδίου και του ......................, μέσω της οποίας ο τελευταίος επιβεβαιώνει τον ανωτέρω ισχυρισμό του προσφεύγοντος.

Επειδή, τα απαντητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - δηλώσεις δεν αποτελούν επαρκές στοιχείο αιτιολόγησης των ισχυρισμών του προσφεύγοντος.

Ως εκ τούτου, ο έλεγχος ορθώς έκρινε την δαπάνη της με α/α 4 εγγραφής του ανωτέρω πίνακα, ως μη παραγωγική.

Ως προς την με Α/Α 5 εγγραφή

Επειδή, ο προσφεύγων στην υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, αναφορικά με την με α/α 5 εγγραφή του ανωτέρω πίνακα, ισχυρίζεται ότι η εν λόγω δαπάνη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια επαγγελματικής συνάντησης με τον πολιτικό μηχανικό .............................

Η εν λόγω συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία της συνεργάτιδάς του κι ενός συνεργάτη-συναδέλφου του εντολέα, που είχε παράσχει ένορκη βεβαίωση ως μάρτυρας, προκειμένου να ελεγχθούν οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία, που επρόκειτο να κατατεθούν με τις προτάσεις τους εντολέα του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών στις 17-9-2018, επί αγωγής που είχε ασκηθεί εναντίον του.

Προς επίρρωση του ανωτέρω ισχυρισμού του, ο προσφεύγων προσκόμισε με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή στην Υπηρεσία μας φωτοαντίγραφο ηλεκτρονικής συνομιλίας μεταξύ του ιδίου και του ......................., μέσω της οποίας ο τελευταίος επιβεβαιώνει τον ανωτέρω ισχυρισμό του προσφεύγοντος, καθώς και το με αριθ. 96/10-9-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με αιτιολογία «Σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και προσθήκης-αντίκρουσης, όπως και παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία)» με εκδότη τον προσφεύγοντα.

Επειδή, τα απαντητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - δηλώσεις δεν αποτελούν επαρκές στοιχείο αιτιολόγησης των ισχυρισμών του προσφεύγοντος.

Επειδή, σε κάθε περίπτωση η έκδοση του με αριθ. 96 ΤΠΥ διενεργήθηκε την 10-9-2018, ήτοι σε ημερομηνία προγενέστερη της από 15-9-2018 ανωτέρω συνάντησης, συνεπεία της οποίας εκδόθηκε το με αριθ. 9 ΤΔΑ με εκδότη το νομικό πρόσωπο «...................................».

Ως εκ τούτου, ο έλεγχος ορθώς έκρινε την δαπάνη της με α/α 5 εγγραφής του ανωτέρω πίνακα, ως μη παραγωγική.

Ως προς την με Α/Α 6 εγγραφή

Επειδή, ο προσφεύγων στην υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, αναφορικά με την με α/α 6 εγγραφή του ανωτέρω πίνακα, ισχυρίζεται ότι η εν λόγω δαπάνη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια επαγγελματικής συνάντησης με την εντολέα του, ......................, προκειμένου να γίνει συζήτηση επί υπόθεσης που εκκρεμούσε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατόπιν άσκησης έφεσης, αλλά και για τραπεζικό ζήτημα που αντιμετώπιζε ο υιός της εντολέως του.

Προς επίρρωση του ανωτέρω ισχυρισμού του, ο προσφεύγων προσκόμισε με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή στην Υπηρεσία μας πρωτότυπη δήλωση, μέσω της οποίας η εντολέας του προσφεύγοντος, επιβεβαιώνει τον ανωτέρω ισχυρισμό του προσφεύγοντος.

Επειδή, τα απαντητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - δηλώσεις δεν αποτελούν επαρκές στοιχείο αιτιολόγησης των ισχυρισμών του προσφεύγοντος.

Ως εκ τούτου, ο έλεγχος ορθώς έκρινε την δαπάνη της με α/α 6 εγγραφής του ανωτέρω πίνακα, ως μη παραγωγική.

Ως προς την με Α/Α 7 εγγραφή

Επειδή, ο προσφεύγων στην υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, αναφορικά με την με α/α 7 εγγραφή του ανωτέρω πίνακα, ισχυρίζεται ότι η εν λόγω δαπάνη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια επαγγελματικής συνάντησης με τον εντολέα του ..................... και με έτερους εντολείς του, οι οποίοι δικαιούνται αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης για την κατασκευή της οδού .............

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε προκειμένου ο προσφεύγων να ενημερώσει τους εντολείς του αναφορικά με το περιεχόμενο της με αριθ. ............/2018 εκδοθείσας Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, επί σχετικής αίτησής τους, αλλά και για λοιπές ενέργειες, που έπρεπε να γίνουν ακολούθως.

Προς επίρρωση του ανωτέρω ισχυρισμού του, ο προσφεύγων προσκόμισε με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή στην Υπηρεσία μας την από 6-2-2018 και με αριθ. ............../2018 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών, από την οποία προκύπτουν τα στοιχεία του αιτούντος, ............. καθώς και του πληρεξούσιου δικηγόρου, που είναι ο προσφεύγων.

Επειδή, σε κάθε περίπτωση η έκδοση της με αριθ. ...................../2018 Απόφασης του Εφετείου Αθηνών διενεργήθηκε την 6-2-2018, ήτοι σε ημερομηνία προγενέστερη της από 3-11-2018 ανωτέρω συνάντησης, συνεπεία της οποίας εκδόθηκε το με αριθ. 1150 Τιμολόγιο με εκδότη το νομικό πρόσωπο «.............................».

Ως εκ τούτου, ο έλεγχος ορθώς έκρινε την δαπάνη της με α/α 7 εγγραφής του ανωτέρω πίνακα, ως μη παραγωγική.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2017

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, ο έλεγχος, σύμφωνα με την από 8-6-2021 έκθεση μερικού φορολογικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, δεν εξέπεσε από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφεύγοντος, φορολογικού έτους 2017, δαπάνες για ξενοδοχεία, συνολικής καθαρής αξίας 917,11€, πλέον ΦΠΑ, συνολικού ποσού 219,68, όπως αναλυτικά παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΔΟΤΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΦΠΑ

1

2840Τ.Π.Υ

26/05/2017

..........ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, ΑΦΜ...............

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

57,52

7,48

2

4406 ΑΠΥ

16/07/2017

...........ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ, ΑΦΜ.......

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

176,90

23,10

ΣΥΝΟΛΟ

234,42€

30,58€

Ως προς την με Α/Α 1 εγγραφή

Επειδή, ο προσφεύγων στην υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, αναφορικά με την με α/α 1 εγγραφή του ανωτέρω πίνακα, ισχυρίζεται ότι η εν λόγω δαπάνη αφορά μία διανυκτέρευση στην Τρίπολη, την 25-5-2017, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης, κατά την δικάσιμο 26-5-2017, εκπροσωπώντας τον εντολέα του,

Προς επίρρωση του ανωτέρω ισχυρισμού του, ο προσφεύγων προσκόμισε με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή στην Υπηρεσία μας την από 26-5-2017 και με αριθ...................................../2017 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης, καθώς και τα Πρακτικά Συνεδρίασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης, από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία του εναγόμενου, ........, ο οποίος παραστάθηκε στη δίκη δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, ήτοι του προσφεύγοντος.

Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται ότι η δαπάνη του με αριθ. 2840/26-5-2017 ΤΟΥ εκδόσεως του ξενοδοχείου «.................» διενεργήθηκε στα πλαίσια άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφεύγοντος.

Ως εκ τούτου, η δαπάνη της με α/α 1 εγγραφής του ανωτέρω πίνακα, κρίνεται ως παραγωγική και θα εκπεστεί από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφεύγοντος, με την παρούσα Απόφαση της Υπηρεσίας μας.

Ως προς την με Α/Α 2 εγγραφή

Επειδή, ο προσφεύγων στην υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, αναφορικά με την με α/α 2 εγγραφή του ανωτέρω πίνακα, ισχυρίζεται ότι η εν λόγω δαπάνη αφορά διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο της Πάτρας, για το χρονικό διάστημα από 14-7-2017 έως 15-7-2017.

Συγκεκριμένα, ο προσφεύγων, στις 14-7-2017, μετέβη στην Πάτρα προκειμένου να προβεί σε διαδικαστικές ενέργειες στα Δικαστήρια της Πάτρας και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδος - Ιονίου (Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών), που εδρεύει στην Πάτρα, επί εκκρεμούσας υπόθεσης που χειριζόταν ο ίδιος καθώς και να συναντηθεί στις 15-7-2017 στο Αίγιο με τον δικηγόρο................

Προς επίρρωση του ανωτέρω ισχυρισμού του, ο προσφεύγων προσκόμισε με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή στην Υπηρεσία μας το με αριθ. Πρωτ. ......./ 3-7-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδος - Ιονίου - Γραφείο Συντονιστή προς:

Την Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. Γεν. Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας και

Την Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών καθώς και φωτοαντίγραφο ηλεκτρονικής συνομιλίας μεταξύ του ιδίου και του δικηγόρου Αιγίου, .........., μέσω της οποίας ο τελευταίος επιβεβαιώνει τον ανωτέρω ισχυρισμό του προσφεύγοντος.

Επειδή, τα απαντητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - δηλώσεις δεν αποτελούν επαρκές στοιχείο αιτιολόγησης των ισχυρισμών του προσφεύγοντος.

Επειδή, ο προσφεύγων στην υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «Η μετάβασή μου στην Πάτρα δεν έχει καταγραφεί σε κάποιο έγγραφο Δικαστηρίου ή Δημόσιας Αρχής, αφενός διότι οι διαδικαστικές ενέργειες που διενήργησα στα Δικαστήρια της Πάτρας (επί ποινικής υποθέσεως στο Εφετείο Πατρών) αλλά και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου (έρευνα της πορείας υπόθεσης αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συνεννόηση με την αρμόδια Γραμματεία ως προς τις περαιτέρω ενέργειες), ως εκ της φύσεώς τους δεν καταγράφονται σε αποδεικτικά έγγραφα.».

Ως εκ τούτου, ο έλεγχος ορθώς έκρινε την δαπάνη της με α/α 2 εγγραφής του ανωτέρω πίνακα, ως μη παραγωγική.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2018

Επειδή, ο προσφεύγων στην υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή αναφέρει ότι το με αριθ. 17/29-7-2018 Τιμολόγιο Πώλησης Αγαθών με στοιχεία εκδότη «...............................» με ΑΦΜ..................συνολικής αξίας 221,20€ και με αιτιολογία «Συντήρηση επίπλων» αφορά εργασίες συντήρησης επίπλων του επαγγελματικού του γραφείου, το οποίο βρίσκεται στην ΑΘΗΝΑ, επί της οδού.......................................................

Προς επίρρωση του ανωτέρω ισχυρισμού του, ο προσφεύγων προσκόμισε με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή στην Υπηρεσία μας την από 14-6-2021 Βεβαίωση του .......................... με αντικείμενο εργασιών «ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» και ΑΦΜ ......................., με την οποία ο τελευταίος επιβεβαιώνει τον ως άνω ισχυρισμό του προσφεύγοντος.

Επειδή, οι βεβαιώσεις - υπεύθυνες δηλώσεις δεν αποτελούν επαρκές στοιχείο αιτιολόγησης των ισχυρισμών του προσφεύγοντος

Επειδή, ο έλεγχος, σύμφωνα με την από 8-6-2021 έκθεση μερικού φορολογικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, δεν εξέπεσε από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφεύγοντος, φορολογικού έτους 2018, την ανωτέρω δαπάνη, με το σκεπτικό ότι στο επίμαχο φορολογικό στοιχείο δεν αναγράφονται αναλυτικά οι παρασχεθείσες υπηρεσίες συντήρησης επίπλων και επιπλέον, δεν αναγράφεται η διεύθυνση, στην οποία διενεργήθηκαν οι εν λόγω εργασίες, καθώς όπως προκύτπει από τα στοιχεία μητρώου του taxis, η διεύθυνση της επαγγελματικής έδρας του προσφεύγοντος (......................., ΑΘΗΝΑ), είναι διαφορετική από την διεύθυνση κατοικίας του (....................., Π. ΦΑΛΗΡΟ).

Ως εκ τούτου, ο έλεγχος ορθώς έκρινε την εν λόγω δαπάνη, ως μη παραγωγική.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο προσδιορισμός των λογιστικών διαφορών καθώς και των αποτελεσμάτων, για τα φορολογικά έτη 2017 και 2018, αντίστοιχα, υπολογίζεται με βάση την παρούσα Απόφαση της Υπηρεσίας μας ως εξής:

Προσδιορισμός Λογιστικών Διαφορών

• ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2017

Καθαρή Αξία

ΦΠΑ

Λογιστικές διαφορές βάσει ελέγχου

2.125,14€

483,97€

(Μείον) Δαπάνες ένδυσης, οι οποίες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφεύγοντος, βάσει παρούσας Απόφασης ΔΕΔ

492,24€

118,16€

(Μείον) Δαπάνες για ξενοδοχεία, οι οποίες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφεύγοντος, βάσει παρούσας Απόφασης ΔΕΔ

57,52€

7,48€

Λογιστικές διαφορές βάσει παρούσας Απόφασης ΔΕΔ

1.575,38€

358,33€

• ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2018

Καθαρή Αξία

ΦΠΑ

Λογιστικές διαφορές βάσει ελέγχου

2.901,84€

566,76€

(Μείον) Δαπάνες ένδυσης, οι οποίες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφεύγοντος, βάσει παρούσας Απόφασης ΔΕΔ

738,03€

177,13€

Λογιστικές διαφορές βάσει παρούσας Απόφασης ΔΕΔ

2.163,81€

389,63€

Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

• ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2017

Ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας βάσει δήλωσης

24.558,33€

Καθαρά κέρδη βάσει δήλωσης

621,27€

(Πλέον) Λογιστικές διαφορές βάσει δήλωσης

650,00€

Καθαρά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα βάσει δήλωσης

1.271,27€

(Πλέον) μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες βάσει παρούσας Απόφασης ΔΕΔ

1.575,38€

Καθαρά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα βάσει παρούσας Απόφασης ΔΕΔ

2.846,65€

• ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2018

Ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας βάσει δήλωσης

29.757,10€

Ζημία βάσει δήλωσης

(13.828,92)€

(Πλέον) Λογιστικές διαφορές βάσει δήλωσης

650,00€

Ζημία από επιχειρηματική δραστηριότητα βάσει δήλωσης

(13.178,92)€

(Πλέον) μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες βάσει παρούσας Απόφασης ΔΕΔ

2.163,81€

Ζημία από επιχειρηματική δραστηριότητα βάσει παρούσας Απόφασης ΔΕΔ

(11.015,11)€

Κατόπιν των ανωτέρω, ο προσδιορισμός των φορολογητέων εισροών καθώς και του ΦΠΑ εισροών για τις φορολογικές περιόδους 1/1 - 31/12/2017 και 1/1 - 31/12/2018, αντίστοιχα, υπολογίζεται με βάση την παρούσα Απόφαση της Υπηρεσίας μας ως εξής:

Προσδιορισμός φορολογητέων εισροών

ΦΟΡ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1 - 31/12/2017

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΒΑΣΕΙ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

(πλέον) ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘ. ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΔΡΑΣΤ. ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕΔ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕΔ

ΔΙΑΦΟΡΑ

12.027,25€

9.902,11€

549,76€ (492,24€ + 57,52€)

10.451,87€

1.575,38€

ΦΟΡ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1 - 31/12/2018

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΒΑΣΕΙ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

(πλέον) ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘ. ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΔΡΑΣΤ. ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕΔ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕΔ

ΔΙΑΦΟΡΑ

16.570,73€

13.988,23€

738,03

14.726,26€

1.844,47€

Προσδιορισμός Φ.Π.Α. εισροών

ΦΟΡ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1 - 31/12/2017

ΣΥΝΟΛΙΚΟ Φ.Π.Α. ΕΙΣΡΟΩΝ ΒΑΣΕΙ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ Φ.Π.Α. ΕΙΣΡΟΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

(πλέον) Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘ. ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΔΡΑΣΤ. ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕΔ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ Φ.Π.Α ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Ε.Δ.

ΔΙΑΦΟΡΑ

2.854,06€

2.370,09€

125,64€ (118,16€ + 7,48€)

2.495,73€

358,33€

ΦΟΡ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1 - 31/12/2018

ΣΥΝΟΛΙΚΟ Φ.Π.Α. ΕΙΣΡΟΩΝ ΒΑΣΕΙ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ Φ.Π.Α. ΕΙΣΡΟΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

(πλέον) Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘ. ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΔΡΑΣΤ. ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕΔ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ Φ.Π.Α ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Ε.Δ.

ΔΙΑΦΟΡΑ

3.905,67€

3.338,91€

177,13€

3.516,04€

389,63€

Επειδή, στα πλαίσια των ανωτέρω διαπιστώσεων, ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος, φορολογικών ετών 2017 και 2018, αντίστοιχα, καθώς και του Φ.Π.Α., φορολογικών περιόδων 1/1 - 31/12/2017 και 1/1 - 31/12/2018, αντίστοιχα, θα διενεργηθεί με βάση την παρούσα Απόφαση της Υπηρεσίας μας.

Αποφασίζουμε

Την μερική αποδοχή της με αριθμό ............................ ./ 12-7-2021 ενδικοφανούς προσφυγής του ........... με ΑΦΜ.............. και την τροποποίηση των κάτωθι πράξεων:

Α/Α

Αριθμός πράξης

Ημερομηνία πράξης

Ημερομηνία κοινοποίησης πράξης

Είδος προστίμου

Φορ. έτος/Φορ. περίοδος

1

8-6-2021

10-6-2021

Εισόδημα

2017

2

8-6-2021

10-6-2021

Εισόδημα

2018

3

8-6-2021

10-6-2021

Φ.Π.Α.

1/1 -31/12/2017

4

8-6-2021

10-6-2021

Φ.Π.Α.

1/1 -31/12/2018

της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

Η φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

1. ΕΙΣΟΔΗΜΑ (Αριθ. Πράξης............../ 8-6-2021) Φορ. έτους 2017

Οριστική φορολογική υποχρέωση - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση: Προσδιορισμός λογιστικών διαφορών

Καθαρή Αξία

ΦΠΑ

Λογιστικές διαφορές βάσει ελέγχου

2.125,14€

483,97€

(Μείον) Δαπάνες ένδυσης, οι οποίες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφεύγοντος, βάσει παρούσας Απόφασης ΔΕΔ

492,24€

118,16€

(Μείον) Δαπάνες για ξενοδοχεία, οι οποίες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφεύγοντος, βάσει παρούσας Απόφασης ΔΕΔ

57,52€

7,48€

Λογιστικές διαφορές βάσει παρούσας Απόφασης ΔΕΔ

1.575,38€

358,33€

Προσδιορισμός αποτελεσμάτων επιχειρηματικής δραστηριότητας

Ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας βάσει δήλωσης

24.558,33€

Καθαρά κέρδη βάσει δήλωσης

621,27€

(Πλέον) Λογιστικές διαφορές βάσει δήλωσης

650,00€

Καθαρά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα βάσει δήλωσης

1.271,27€

(Πλέον) μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες βάσει παρούσας Απόφασης ΔΕΔ

1.575,38€

Καθαρά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα βάσει παρούσας Απόφασης ΔΕΔ

2.846,65€

Υπολογισμός Φόρου

Ποσά Δήλωσης

Ποσά Ελέγχου

Ποσά Απόφασης Δ.Ε.Δ.

Διαφορά

Α. Φορολογητέο εισόδημα και φόρος βάσει κλίμακας

Υπόχρεου

Συζύγου

Υπόχρεου

Συζύγου

Υπόχρεου

Συζύγου

Φορολογητέο εισόδημα

22.125,94

117.316,26

24.251,08

117.316,26

23.701,32

117.316,26

1.575,38

Φόρος κλίμακας

4.840,55

23.719,52

5.456,84

23.719,52

5.297,41

23.719,52

456,86

Μείον: Μειώσεις από το φόρο

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

Πλέον: Προσαύξηση φόρου αποδείξεων

0,00

0,00

Φόρος που αναλογεί

2.840,55

21.719,52

3.456,84

21.719,52

3.297,41

21.719,52

456,86

Β. Μείον

1. Φόρος που παρακρατήθηκε στο εισόδημα από :

0,00

α) Τόκους - Μερίσματα - Δικαιώματα

15,22

20.073,52

15,22

20.073,52

15,22

20.073,52

0,00

β) Επιχειρηματική δραστηριότητα

4.058,21

4.058,21

4.058,21

0,00

γ) Μισθωτή εργασία -Συντάξεις

2.311,49

1.554,06

2.311,49

1.554,06

2.311,49

1.554,06

0,00

δ) Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

0,00

ε) Αλλοδαπή προέλευση

0,00

2. Φόρος που προκαταβλήθηκε:

0,00

α) Το προηγούμενο οικονομικό/φορολογικό έτος

9.276,79

9.276,79

9.276,79

0,00

β) Ειδικών περιπτώσεων

0,00

3. Φόρος που καταβλήθηκε βάσει

0,00

Μείωση επιστροφής φόρου

0,00

Υπόλοιπο φόρου (+/-)

-12.821,16

91,94

-12.204,87

91,94

-12.364,30

91,94

456,86

Γ. Πλέον

0,00

1.Προκαταβολή φόρου για το επόμενο φορολογικό έτος

0,00

2.Τέλη χαρτοσήμου μισθωμάτων ακινήτων

0,00

3.Εισφορά υπέρ ΟΓΑ στα πιο πάνω τέλη χαρτοσήμου

0,00

Σύνολο φόρου εισοδήματος (+/-)

-12.821,16

91,94

-12.204,87

91,94

-12.364,30

91,94

456,86

Πρόστιμο φόρου άρθρου 58 Κ.Φ.Δ

0,00

45,69

45,69

Πρόστιμο τελών χαρτοσήμου άρθρου 58 Κ.Φ.Δ.

0,00

Εισφορά υπέρ ΟΓΑ στο πρόστιμο τελών χαρτοσήμου

0,00

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

106,24

7.897,68

212,49

7.897,68

185,01

7.897,68

78,77

Τέλος επιτηδεύματος

650,00

0,00

650,00

0,00

650,00

0,00

0,00

Φόρος πολυτελούς διαβίωσης

0,00

0,00

Συνολικά ποσά (+/-)

-12.064,92

7.989,62

-11.342,38

7.989,62

-11.529,29

8.035,31

581,32

Δ. ΣΥΝΟΛΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

0,00

Διαφορά συμψηφισμού. Ποσό άρθρου 18§1 ν.3522/2006

0,12

0,12

0,12

0,00

Χρεωστικό ποσά νια βεβαίωση

0,00

Πιστωτικό ποσό για επιστροφή

-4.075,42

-3.352,88

-3.494,10

581,32

Ποσό που επιστράφηκε ή ζητήθηκε προς επιστροφή

4.075,42

4.075,42

4.075,42

0,00

Τελικό χρεωστικό ποσό για βεβαίωση

0,00

722,54

581,32

581,32

Προσδιορισμός επιεικέστερης κύρωσης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Κ.Φ.Δ.

ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΣΥΖΥΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ διαφορών

ΦΟΡΟΣ

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

ΦΟΡΟΣ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

Χαρακτηρισμός δήλωσης

Ανακρίβεια

Διαφορά φόρου για επιβολή προστίμων1»

456,86

456,86

Διαφορά χαρτοσήμου νια επιβολή προστίμων™

0,00

Ευνοϊκότερο πρόστιμο όρθρου 58(2)(3)

45,69

Διαφορά ποσών απόφασης ΔΕΔ/ποσό δήλωσης (%)

16,08%

Ποσοστό προστίμου άρθρου 58

10%

Πρόστιμο άρθρου 58

45,69

Διαπίστωση πρόθεσης

ΝΑΙ

Υπολογισμός ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, φορ. έτους 2017

Εισόδημα επί του οποίου θα επιβληθεί ειδική εισφορά αλληλεγγύης

23.701,32€

Ποσό εισφοράς αλληλεγγύης

361,07€

(Μείον) Εισφορά που παρακρατήθηκε

176,06€

Υπόλοιπο

185,01€

2. ΕΙΣΟΔΗΜΑ (Αριθ. Πράξης ......../ 8-6-2021) Φορ. έτους 2018

Οριστική φορολογική υποχρέωση - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Προσδιορισμός λογιστικών διαφορών

Καθαρή Αξία

ΦΠΑ

Λογιστικές διαφορές βάσει ελέγχου

2.901,84€

566,76€

(Μείον) Δαπάνες ένδυσης, οι οποίες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφεύγοντος, βάσει παρούσας Απόφασης ΔΕΔ

738,03€

177,13€

Λογιστικές διαφορές βάσει παρούσας Απόφασης ΔΕΔ

2.163,81€

389,63€

Προσδιορισμός αποτελεσμάτων επιχειρηματικής δραστηριότητας

Ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας βάσει δήλωσης

29.757,10€

Ζημία βάσει δήλωσης

(13.828,92)€

(Πλέον) Λογιστικές διαφορές βάσει δήλωσης

650,00€

Ζημία από επιχειρηματική δραστηριότητα βάσει δήλωσης

(13.178,92)€

(Πλέον) μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες βάσει παρούσας Απόφασης ΔΕΔ

2.163,81€

Ζημία από επιχειρηματική δραστηριότητα βάσει παρούσας Απόφασης ΔΕΔ

(11.015,11)€

Υπολογισμός Φόρου

Ποσά Δήλωσης

Ποσά Ελέγχου

Ποσά Απόφασης Δ.Ε.Δ.

Διαφορά

Α. Φορολογητέο εισόδημα και φόρος βάσει κλίμακας

Υπόχρεου

Συζύγου

Υπόχρεου

Συζύγου

Υπόχρεου

Συζύγου

Φορολογητέο εισόδημα

20.108,50

27.898,92

20.108,50

27.898,92

20.108,50

27.898,92

0,00

Φόρος κλίμακας

4.336,42

5.833,38

4.336,42

5.833,38

4.336,42

5.833,38

0,00

Μείον: Μειώσεις από το φόρο

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

Πλέον: Προσαύξηση φόρου αποδείξεων

0,00

0,00

Φόρος που αναλογεί

2.336,42

3.833,38

2.336,42

3.833,38

2.336,42

3.833,38

0,00

Β. Μείον

0,00

0,00

1. Φόρος που παρακρατήθηκε στο εισόδημα από :

0,00

α) Τόκους - Μερίσματα - Δικαιώματα

14,08

2.225,58

14,08

2.225,58

14,08

2.225,58

0,00

β) Επιχειρηματική δραστηριότητα

2.564,60

2.564,60

2.564,60

0,00

γ) Μισθωτή εργασία -Συντάξεις

2.149,03

1.534,32

2.149,03

1.534,32

2.149,03

1.534,32

0,00

δ) Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

0,00

ε) Αλλοδαπή προέλευση

0,00

2. Φόρος που προκαταβλήθηκε:

0,00

α) Το προηγούμενο οικονομικό/φορολογικό έτος

0,00

β) Ειδικών περιπτώσεων

0,00

3. Φόρος που καταβλήθηκε βάσει

0,00

Μείωση επιστροφής φόρου

0,00

Υπόλοιπο φόρου (+/-)

-2.391,29

73,48

-2.391,29

73,48

-2.391,29

73,48

0,00

Γ. Πλέον

0,00

1.Προκαταβολή φόρου για το επόμενο φορολογικό έτος

0,00

2.Τέλη χαρτοσήμου μισθωμάτων ακινήτων

0,00

3.Εισφορά υπέρ ΟΓΑ στα πιο πάνω τέλη χαρτοσήμου

0,00

Σύνολο φόρου εισοδήματος (+/-)

-2.391,29

73,48

-2.391,29

73,48

-2.391,29

73,48

0,00

Πρόστιμο φόρου άρθρου 58 Κ.Φ.Δ

0,00

0,00

0,00

Πρόστιμο τελών χαρτοσήμου άρθρου 58 Κ.Φ.Δ.

0,00

Εισφορά υπέρ ΟΓΑ στο πρόστιμο τελών χαρτοσήμου

0,00

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

30,47

562,79

30,47

562,79

30,47

562,79

0,00

Τέλος επιτηδεύματος

650,00

0,00

650,00

0,00

650,00

0,00

0,00

Φόρος πολυτελούς διαβίωσης

0,00

0,00

Συνολικά ποσά (+/-)

-1.710,82

636,27

-1.710,82

636,27

-1.710,82

636,27

0,00

Δ. ΣΥΝΟΛΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

0,00

Διαφορά συμψηφισμού. Ποσό άρθρου 18§1 ν.3522/2006

0,00

Χρεωστικό ποσά νια βεβαίωση

0,00

Πιστωτικό ποσό για επιστροφή

-1.074,55

-1.074,55

-1.074,55

0,00

Ποσό που επιστράφηκε ή ζητήθηκε προς επιστροφή

1.074,55

1.074,55

1.074,55

0,00

Τελικό χρεωστικό ποσό για βεβαίωση

0,00

0,00

0,00

0,00

Προσδιορισμός επιεικέστερης κύρωσης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Κ.Φ.Δ.

ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΣΥΖΥΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ διαφορών

ΦΟΡΟΣ

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

ΦΟΡΟΣ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

Χαρακτηρισμός δήλωσης

Ανακρίβεια

Διαφορά φόρου για επιβολή προστίμων1»

0,00

0,00

Διαφορά χαρτοσήμου νια επιβολή προστίμων™

0,00

Ευνοϊκότερο πρόστιμο 0,00 όρθρου 58(2)(3)

Διαφορά ποσών απόφασης ΔΕΔ/ποσό δήλωσης (%)

0%

Ποσοστό προστίμου άρθρου 58

0%

Πρόστιμο άρθρου 58

0,00

Διαπίστωση πρόθεσης

ΝΑΙ

Υπολογισμός ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, φορ. έτους 2018

Εισόδημα επί του οποίου θα επιβληθεί ειδική εισφορά αλληλεγγύης

20.108,50€

Ποσό εισφοράς αλληλεγγύης

181,43€

(Μείον) Εισφορά που παρακρατήθηκε

150,96€

Υπόλοιπο

30,47€

3. ΦΠΑ (Αριθ. Πράξης................./ 8-6-2021) Φορ. περιόδου 1/1 - 31/12/2017

Υπολογισμός Φόρου

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΕΙ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Ε.Δ.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Αξία φορολογητέων εκροών

24.545,39€

24.545,39€

24.545,39€

0,00€

Αξία φορολογητέων εισροών

12.027,25€

9.902,11

10.451,87€

1.575,38€

Φόρος εκροών

5.890,90€

5.890,90€

5.890,90€

0,00€

Φόρος εισροών (Ι)

2.854,06€

2.370,09€

2.495,73€

358,33€

Προστιθέμενα ποσά στο σύνολο του φόρου εισροών (ΙΙ)

0,01€

0,01€

0,01€

0,00€

ΦΠΑ που καταβλήθηκε με περιοδικές δηλώσεις (ΙΙΙ)

3.036,83€

3.036,83€

3.036,83€

0,00€

Γεν. σύνολο φόρου εισροών (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ)

5.890,90€

5.406,93€

5.532,57€

358,33€

Αφαιρούμενα ποσά από το σύνολο του φόρου εισροών

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Πιστωτικό Υπόλοιπο προηγ. Περιόδου

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Πιστωτικό Υπόλοιπο

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Χρεωστικό Υπόλοιπο

0,00€

483,97€

358,33€

358,33€

(Πλέον) Πρόστιμο άρθρου 58/58Α ΚΦΔ

0,00€

241,99€

179,17€

179,17€

Σύνολο φόρου για καταβολή

0,00€

725,96€

537,50€

537,50€

4. ΦΠΑ (Αριθ. Πράξης................./ 8-6-2021) Φορ. περιόδου 1/1 - 31/12/2018

Υπολογισμός Φόρου

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΕΙ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Ε.Δ.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Αξία φορολογητέων εκροών

30.481,46€

30.481,46€

30.481,46€

0,00€

Αξία φορολογητέων εισροών

16.570,73€

13.988,23€

14.726,26€

1.844,47€

Λοιπές πράξεις λήπτη

724,36€

724,36€

724,36€

0,00€

Φόρος εκροών

7.315,55€

7.315,55€

7.315,55€

0,00€

Φόρος εισροών (Ι)

3.905,67€

3.338,91

3.516,04€

389,63€

Φόρος πράξεων λήπτη (ΙΙ)

173,85€

173,85€

173,85€

0,00€

Προστιθέμενα ποσά στο σύνολο του φόρου εισροών (ΙΙΙ)

0,01€

0,01€

0,01€

0,00€

ΦΠΑ που καταβλήθηκε με περιοδικές δηλώσεις (IV)

3.236,06€

3.236,06€

3.236,06€

0,00€

Γεν. σύνολο φόρου εισροών (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ + IV)

7.315,59

6.748,83€

6.925,96€

389,63€

Αφαιρούμενα ποσά από το σύνολο του φόρου εισροών

0,04€

0,04€

0,04€

0,00€

Πιστωτικό Υπόλοιπο προηγ. περιόδου

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Πιστωτικό Υπόλοιπο

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Χρεωστικό Υπόλοιπο

0,00€

566,76€

389,63€

389,63€

(Πλέον) Πρόστιμο άρθρου 58/58Α ΚΦΔ

0,00€

283,39€

194,82€

194,82€

Σύνολο φόρου για καταβολή

0,00€

850,15€

584,45€

584,45€

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

Ακριβές Αντίγραφο

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΩ ΣΚΟΥΡΑ

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: