Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 10-10-2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.: οικ.2/91571 ΔΠΓΚ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ: Δ

ΘΕΜΑ:

Τροποποίηση του κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού Ν.ΠΔ.Δ.» (ΦΕΚ 204Α).

2. Την αριθ. 2/46430/0004/24-07-2012 απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν ΄Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού΄ στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής κ.λπ.» (ΦΕΚ 2183/24-07-2012).

3. Την ανάγκη για την ορθή εμφάνιση στον προϋπολογισμό των Ν.Π.Δ.Δ. των εσόδων και των δαπανών που προέρχονται από αγοροπωλησίες μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Αποφασίζουμε

Στον κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ., (εγκύκλιος μας αριθ. οικ. 2/47285/0094/2-8-2001, όπως ισχύει), εγγράφουμε νέους κωδικούς αριθμούς ως εξής:

- Κ.Α. Εσόδου 3353 «Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων».

- Κ.Α. Εσόδου 3524 «Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων».

- Κ.Α. Εξόδου 9854 «Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΗΛΙΑΚΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: