Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Οκτωβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 205

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4430

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΡΟΟΙΜΙΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
`Αρθρο 3 Έννοια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
`Αρθρο 4 Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
`Αρθρο 5 Συμμετοχή των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε υποστηρικτικά μέτρα
`Αρθρο 6 Συμμετοχή Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε προγραμματικές συμβάσεις
`Αρθρο 7 Οικονομική Συνεργασία των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
`Αρθρο 8 Σχέσεις Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με μη μέλη
`Αρθρο 9 Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
`Αρθρο 10 Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας
`Αρθρο 11 Έλεγχος των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και κυρώσεις
`Αρθρο 12 Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
`Αρθρο 13 Συντονιστική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
`Αρθρο 14 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
`Αρθρο 15 Σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης
`Αρθρο 16 Λειτουργία της Κοιν.Σ.Επ.
`Αρθρο 17 Σχέσεις μεταξύ μελών και της Κοιν.Σ.Επ.
`Αρθρο 18 Σχέσεις Κοιν.Σ.Επ. με εργαζόμενους μη μέλη
`Αρθρο 19 Γενική Συνέλευση
`Αρθρο 20 Διοικούσα Επιτροπή
`Αρθρο 21 Αποθεματικά - Διανομή κερδών
`Αρθρο 22 Λύση και εκκαθάριση
`Αρθρο 23 Αναβίωση της Κοιν . Σ . Επ .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
`Αρθρο 24 Συνεταιρισμοί Εργαζομένων
`Αρθρο 25 Σύσταση Συνεταιρισμού Εργαζομένων
`Αρθρο 26 Λειτουργία Συνεταιρισμού Εργαζομένων
`Αρθρο 27 Σχέσεις μελών και του Συνεταιρισμού Εργαζομένων
`Αρθρο 28 Σχέσεις Συνεταιρισμού Εργαζομένων με εργαζόμενους μη μέλη
`Αρθρο 29 Γενική Συνέλευση
`Αρθρο 30 Διοικητικό Συμβούλιο
`Αρθρο 31 Αποθεματικά - διανομή κερδών
`Αρθρο 32 Λύση και εκκαθάριση
`Αρθρο 33 Αναβίωση Συνεταιρισμού Εργαζομένων
`Αρθρο 34 Πόροι και οικονομικά κίνητρα για τις Κοιν.Σ.Επ. και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 35 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
`Αρθρο 36 Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
`Αρθρο 37 Ειδικός Γραμματέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
`Αρθρο 38 Διάρθρωση Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
`Αρθρο 39 Αρμοδιότητες Οργανικών Μονάδων της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
`Αρθρο 40 Στελέχωση - Σύσταση θέσεων
`Αρθρο 41 Δαπάνες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΡΟΜΑ
`Αρθρο 42 Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά - Έργο
`Αρθρο 43 Ειδικός Γραμματέας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά
`Αρθρο 44 Διάρθρωση Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά
`Αρθρο 45 Αρμοδιότητες Οργανικών Μονάδων της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά
`Αρθρο 46 Σύσταση θέσεων
`Αρθρο 47 Δαπάνες
`Αρθρο 48 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων
`Αρθρο 49 Τροποποιούμενες - Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
`Αρθρο 50 Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις
`Αρθρο 51 Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εποπτευόμενων Φορέων
`Αρθρο 52 Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ως καθολικού διαδόχου των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
`Αρθρο 53 Προσαρμογή ορίων ηλικίας
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)
`Αρθρο 54 Κοινόχρηστοι χώροι οικισμών τέως ΟΕΚ
`Αρθρο 55 Απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας για την επιδότηση ξενοδοχοϋπαλλήλων
`Αρθρο 56 Βελτίωση των μεθόδων ένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας
`Αρθρο 57 Μεταβατική διάταξη
`Αρθρο 58 Ερμηνευτική διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν. 3518/2006 (Α΄ 272)
`Αρθρο 59 Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. των δικαιωμάτων στα ακίνητα που ανήκουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού
`Αρθρο 60
`Αρθρο 61
`Αρθρο 62
`Αρθρο 63
`Αρθρο 64 Ένταξη μακροχρόνια ανέργων σε προγράμματα απασχόλησης
`Αρθρο 65 Αναστολή καταβολής δόσεων δανείων τέως O.E.K. από ανέργους
`Αρθρο 66 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων δόσεων προς τον τέως Ο.Ε.Κ.
`Αρθρο 67
`Αρθρο 68 Έκτακτη επιχορήγηση πιστοποιημένων φορέων Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
`Αρθρο 69 Παράταση Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»
`Αρθρο 70 Εξαίρεση των δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 παρ. 1 του Ν. 3986/2011
`Αρθρο 71
`Αρθρο 72 Τροποποίηση του Ν . 4172/2013
`Αρθρο 73 Τροποποίηση του Ν . 3986/2011
`Αρθρο 74
`Αρθρο 75 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2016
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: