Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Παράρτημα

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Απριλίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 52

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4605

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
`Αρθρο 1 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
`Αρθρο 2 Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
`Αρθρο 3 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1733/1987 (Α΄ 171)
`Αρθρο 4 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1733/1987 για τις άδειες εκμετάλλευσης
`Αρθρο 5 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1733/1987 για τη μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης
`Αρθρο 6 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1733/1987 για την υποχρεωτική αδειοδότηση
`Αρθρο 7 Υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης
`Αρθρο 8 Ρυθμίσεις για τις κοινοπραξίες εκμετάλλευσης τεχνολογίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
`Αρθρο 9 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3982/2011 (Α΄ 143) για το μετοχικό κεφάλαιο
`Αρθρο 10 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3982/2011 (Α΄ 143)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΥΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
`Αρθρο 11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
`Αρθρο 12 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 112/2012 (Α΄ 197)
`Αρθρο 13 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 113/2012 (Α΄ 198)
`Αρθρο 14 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 114/2012 (Α΄ 199)
`Αρθρο 15 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 115/2012 (Α΄ 200)
`Αρθρο 16 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 1/2013 (Α΄ 3)
`Αρθρο 17 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 108/2013 (Α΄ 141)
`Αρθρο 18 Θητεία μελών εξεταστικών επιτροπών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
`Αρθρο 19 Τροποποίηση του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997 (Α΄ 17)
`Αρθρο 20 Τροποποίηση του άρθρου 16 του Ν. 3325/2005 (Α΄ 68)
`Αρθρο 21 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4177/2013 (Α΄ 173) για τη διακίνηση και αγορά προϊόντων
`Αρθρο 22 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4302/2014 (Α΄ 225)
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ
`Αρθρο 23 Τροποποίηση Καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Α.Ε. (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.)
`Αρθρο 24 Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας
`Αρθρο 25 Δημοσιονομικές διορθώσεις
`Αρθρο 26 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4314/2014
`Αρθρο 27 Πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
`Αρθρο 28 Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 5, 6, 8, 11, 18 και 20 του Ν. 4399/2016
`Αρθρο 29 Προσθήκη άρθρου 27 Α στον Ν . 4399/2016
`Αρθρο 30 Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 65 και 67 του Ν. 4399/2016
`Αρθρο 31 Κατάργηση διάταξης του άρθρου 71 του Ν. 4399/2016
`Αρθρο 32 Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 78 και 82 του Ν. 4399/2016
`Αρθρο 33 Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 85 του Ν. 4399/2016
`Αρθρο 34 Τροποποίηση διάταξης του άρθρου 14Β του Ν. 3908/2011
`Αρθρο 35 Ρυθμίσεις για τα επενδυτικά σχέδια των νόμων 2601/1998, 3299/2004 και 3908/2011
`Αρθρο 36 Ταμεία Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΧΕΣ)
`Αρθρο 37 Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 2579/1998
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Α.Ν. 89/1967
`Αρθρο 38
`Αρθρο 39
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 40 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3310/2005 (Α΄ 30)
`Αρθρο 41 Δυνατότητα παράτασης εμπορικών μισθώσεων σε ακίνητα του Δημοσίου
`Αρθρο 42 Τροποποίηση του Ν . 4251/2014 ( Α΄ 80)
`Αρθρο 43 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
`Αρθρο 44
`Αρθρο 45
`Αρθρο 46 Τροποποίηση διατάξεων του N . 4497/2017 (Α΄ 171)
`Αρθρο 47
`Αρθρο 48 Τροποποίηση του άρθρου 7 του Ν. 4302/2014 (Α΄ 225)
`Αρθρο 49 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3325/2005 (Α΄ 68)
`Αρθρο 50 Ρυθμίσεις νομικών προσώπων δημοσίου τομέα
`Αρθρο 51 Διάταξη για πολιτιστική πρωτεύουσα Ελευσίνας
`Αρθρο 52 Διατάξεις σχετικά με τον Συνήγορο του Καταναλωτή
`Αρθρο 53 Οργανισμός και Κανονισμός Λειτουργίας Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
`Αρθρο 54 Αποσπάσεις στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων
`Αρθρο 55
`Αρθρο 56 Δομές Στήριξης Επιχειρήσεων
`Αρθρο 57 Ρύθμιση μισθολογικών ζητημάτων
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
`Αρθρο 58 Σύσταση φορέα
`Αρθρο 59 Σκοπός
`Αρθρο 60 Διοικητικό Συμβούλιο
`Αρθρο 61 Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές
`Αρθρο 62 Πόροι
`Αρθρο 63 Προσωπικό
`Αρθρο 64 Παραχώρηση ακινήτου Π.Ε.Λ.
`Αρθρο 65 Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του
`Αρθρο 66 Αναστολή πληρωμών για οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
`Αρθρο 67 Μεταβατικές - Τελικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
`Αρθρο 68 Πεδίο εφαρμογής - προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
`Αρθρο 69 Ορισμοί
`Αρθρο 70 Προσδιορισμός αξίας περιουσιακών στοιχείων
`Αρθρο 71 Ηλεκτρονική πλατφόρμα
`Αρθρο 72 Υποβολή αίτησης
`Αρθρο 73 Προέλεγχος επιλεξιμότητας
`Αρθρο 74 Διαδικασία συναινετικής ρύθμισης
`Αρθρο 75 Όροι προστασίας της κύριας κατοικίας
`Αρθρο 76 Συνεισφορά Δημοσίου
`Αρθρο 77 Δικαστική ρύθμιση
`Αρθρο 78 Προσωρινή προστασία
`Αρθρο 79 Συνέπειες ρύθμισης
`Αρθρο 80 Αθέτηση της ρύθμισης
`Αρθρο 81 Ολοκλήρωση της ρύθμισης
`Αρθρο 82 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 83 Τελικές διατάξεις
`Αρθρο 84 Έναρξη ισχύος του Έβδομου Μέρους
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 85 Τροποποιήσεις του Ν . 4481/2017
`Αρθρο 86 Τροποποίηση του άρθρου 13 του N . 4014/2011 (Α΄ 209) και συμπλήρωση του άρθρου 6Α του N . 3889/2010 (Α΄ 182)
`Αρθρο 87 Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού σε χρηματοδοτούμενα, από ευρωπαϊκούς πόρους, προγράμματα Life
`Αρθρο 88 Συμπλήρωση του άρθρου 8 του N . 4519/2018 (Α΄ 25)
`Αρθρο 89 Συμπλήρωση του άρθρου 7 και τροποποίηση του άρθρου 11 του N . 4519/2018 (Α΄ 25)
`Αρθρο 90 Προσθήκη άρθρου 7Α στον N . 4519/2018 (Α΄ 25)
`Αρθρο 91 Συμπλήρωση του άρθρου 10 του Ν. 4519/2018 (Α΄ 25)
`Αρθρο 92
`Αρθρο 93 Πιστωτικά υπόλοιπα παρακρατούμενων φόρων πιστωτικών ιδρυμάτων
`Αρθρο 94 Ρυθμίσεις για την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.)
`Αρθρο 95 Φορολογική μεταχείριση χρεωστικών ομολόγων που εκδίδονται από πιστωτικούς συνεταιρισμούς που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα
`Αρθρο 96 Χορήγηση εφάπαξ ενίσχυσης πληγέντων
`Αρθρο 97 Τροποποίηση του άρθρου 22 του Ν. 4587/2018 (Α΄ 218)
`Αρθρο 98 Μετεγκατάσταση λόγω αλλαγών χρήσεων γης
`Αρθρο 99 Είσπραξη και απόδοση της εισφοράς σε χρήμα του άρθρου 52 του Ν. 3982/2011 (Α΄ 143) -Ρυθμίσεις για τα Επιχειρηματικά Πάρκα και τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής
`Αρθρο 100 Αδειοδότηση μονάδων παραγωγής ή/και εμφιάλωσης ιατρικών και πεπιεσμένων αερίων
`Αρθρο 101 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4497/2017 (Α΄ 171)
`Αρθρο 102
`Αρθρο 103 Τροποποίηση του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86)
`Αρθρο 104
`Αρθρο 105
`Αρθρο 106
`Αρθρο 107
`Αρθρο 108 Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 1 Απριλίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 1 Απριλίου 2019
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: