Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.5036/2023.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡ1Θ. 27

Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν:

ΤΜΗΜΑ Α΄ Ουσιαστικαί Φορολογικαί Διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ Γενικά περί φορολογίας πλοίων
`Αρθρον 1 Επιβολή του φόρου και της εισφοράς.
`Αρθρον 2
`Αρθρον 3 Κατάταξις πλοίων εις κατηγορίας.
`Αρθρον 4 Υποκείμενον φόρου και εισφοράς.
`Αρθρον 5 Μείωσις φόρου και εισφοράς λόγω αργίας πλοίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ Φορολογία πλοίων πρώτης κατηγορίας νηολογουμένων υπό ελληνικήν σημαία μετά την έναρξιν ισχύος του παρόντος νόμου.
`Αρθρον 6 Υπολογισμός φόρου
`Αρθρον 7 Απαλλαγαί - Μείωσις φόρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ Φορολογία πλοίων πρώτης κατηγορίας νηολογηθέντων υπό έλληνικήν σημαίαν μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου.
`Αρθρον 8 Υπολογισμός φόρου.
`Αρθρον 9 Απαλλαγαί - Μείωσις φόρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ Επιβολή εισφοράς επί πλοίων πρώτης κατηγορίας νηολογηθέντων υπό ελληνικήν σημαίαν μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος.
`Αρθρον 10
`Αρθρον 11 Απαλλαγαί - Μείωσις εισφοράς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ Φορολογία πλοίων δευτέρας κατηγορίας
`Αρθρο 12 Υπολογισμός φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας
`Αρθρον 13 Απαλλαγαί - Μείωσις φόρου.
ΤΜΗΜΑ Β΄ Διαδικασία προσδιορισμού και καταβολής φόρου και εισφοράς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ Δηλωσις, προσδιορισμός και καταβολή του φόρου και της εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας.
`Αρθρον 14 Δήλωσις και καταβολή φόρου και εισφοράς.
`Αρθρον 15 Προσδιορισμός φόρου επί παραλείψεως υποβολής δηλώσεως και ανακριβείας
`Αρθρον 16 Νόμισμα καταβολής φόρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ Βεβαίωσις και καταβολή φόρου πλοίων δευτέρας κατηγορίας.
`Αρθρο 17 Υποβολή δήλωσης και καταβολή του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ Κυρώσεις και απαγορευσείς.
`Αρθρον 18 Πρόσθετοι φόροι .
`Αρθρον 19 Απαγορεύσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄
`Αρθρον 20 Αρμόδιος οικονομικός έφορος.
`Αρθρον 21 Διαδικασία βεβαιώσεως και εισπράξεως Του φόρου και εισφοράς.
`Αρθρον 22 Παραγραφή δικαιώματος Δημοσίου.
`Αρθρον 23 Υποχρεώσεις παροχής στοιχείων.
`Αρθρον 24 Σύστασις Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ Εγκαταστάσεις αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
`Αρθρο 25 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων
`Αρθρο 26 Φορολογία πλοίων υπό ξένη σημαία
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρον 27 Ατελής σύνταξις εγγράφων
`Αρθρον 28 Εξουσιοδοτικαί διατάξεις - Δαπάναι βεβαιώσεως Και εισπράξεως φόρου και εισφοράς
`Αρθρον 29 Καταργούμεναι διατάξεις
`Αρθρον 30 Έναρξις ισχύος

Εν Αθήναις τη 18 Απριλίου 1975.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: