Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Μαΐου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3526

Αριθμ. Α.1082
Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 72 του N . 5043/2023 (Α΄ 91) περί αυτοδίκαιης διαγραφής ατομικών οφειλών αποβιωσάντων στον σεισμό της Σάμου της 30ής Οκτωβρίου 2020, καθώς και των γονέων και των αδελφών αυτών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 5043/2023 «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 91).

2. Τις διατάξεις του ν. 4987/2022 «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» (Α΄ 206).

3. Τι. διατάξεις του ν. 4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 190).

4. Το π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α΄ 6).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

6. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).

7. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

8. Την υπ΄ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

9. Την υπ΄ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 , όπως ισχύουν, την υπ΄ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

10. Την από 25.05.2023 εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Οφειλές που υπόκεινται σε διαγραφή

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, σε αυτοδίκαιη διαγραφή, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 5043/2023 (Α΄ 91), υπόκεινται οι ατομικές οφειλές των κάτωθι φυσικών προσώπων που έχουν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ./Τελωνεία και ήταν ανεξόφλητες κατά την 31η/3/2023:

α. Των αποβιωσάντων στον σεισμό της Σάμου της 30ής Οκτωβρίου 2020,

β. των γονέων των προσώπων της περ. α΄ και γ. των αδελφών των προσώπων της περ. α.

2. Ως ατομική οφειλή του προσώπου της παρ. 1 νοείται η οφειλή αυτού που έχει βεβαιωθεί στον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή έχει περιέλθει σε αυτόν από κληρονομική διαδοχή καθώς και οφειλές από φόρο εισοδήματος φορολογικών ετών έως και 2017, Φ.Μ.Α.Π., Ε.Τ.ΑΚ. Φ.Π., έκτακτη εισφορά εισοδήματος Φ.Π. ν. 3758/2009, εισφορές και τέλος επιτηδεύματος ν. 3986/2011, διαφορά πρόσθετου φόρου εισοδήματος Φ.Π. ν. 4446/2016 που, αν και έχουν βεβαιωθεί στον Α.Φ.Μ. του συζύγου του προσώπου της παρ. 1, αφορούν εισόδημα του τελευταίου. Δεν αποτελεί ατομική οφειλή του προσώπου της παρ. 1 τυχόν οφειλή από φόρο εισοδήματος φορολογικών ετών έως και 2017, Φ.Μ.Α.Π., Ε.Τ.ΑΚ. Φ.Π., έκτακτη εισφορά εισοδήματος Φ.Π. ν. 3758/2009, εισφορές και τέλος επιτηδεύματος ν. 3986/2011, διαφορά πρόσθετου φόρου εισοδήματος Φ.Π. ν. 4446/2016 που έχει βεβαιωθεί στον Α.Φ.Μ. του, αλλά αφορά εισόδημα της συζύγου του.

3. Από το πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 εξαιρούνται οι οφειλές υπέρ αλλοδαπού δημοσίου, οι οφειλές από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 4978/2022 (Κ.Ε.Δ.Ε., Α΄ 190) και οι οφειλές από τελωνειακούς δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν έσοδό της και αποδίδονται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

`Αρθρο 2
Διαδικασία διαγραφής οφειλών

1. α. Για τη διαγραφή των οφειλών των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 1, που υπόκεινται σε διαγραφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, απαιτείται υποβολή αίτησης από το δικαιούχο ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία αυτού ή κληρονόμο του, κατά περίπτωση, στην Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης στην οποία είναι βεβαιωμένες οι οφειλές ή έχουν καταχωριστεί τα στοιχεία των νόμιμων ή εκτελεστών τίτλων αυτών. Η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να υποβληθεί και μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη «my AADE» της Α.Α.Δ.Ε. Στην αίτηση επισυνάπτονται:

i. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων) ή του διαβατηρίου και

ii. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, από το οποίο προκύπτει η κρίσιμη ιδιότητα ή συγγενική σχέση.

β. Η διαγραφή των οφειλών, των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 1, πραγματοποιείται με την έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ., στην οποία είναι βεβαιωμένες οι οφειλές, με μνεία στη διάταξη του άρθρου 72 του Ν. 5043/2023 (Α΄ 91). Ακολούθως συντάσσεται ατομικό φύλλο έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) στο οποίο επισυνάπτεται αντίγραφο της σχετικής απόφασης.

Για βεβαιωμένες οφειλές υπέρ τρίτων ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία και αποστέλλεται αντίτυπο του (Α.Φ.ΕΚ.) προς ενημέρωση.

2. α. Η διαγραφή οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, διενεργείται αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί κάθε τυχόν εκκρεμής πίστωση ποσών που έχουν καταβληθεί, συμψηφιστεί, αποδοθεί από επιβληθέντα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ή παρακρατηθεί κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής έως και την 31η Μαρτίου 2023 για τις οφειλές αυτές.

β. Για τη διαγραφή:

i. Οφειλών από φόρο εισοδήματος φορολογικών ετών έως και 2017, Φ.Μ.Α.Π., Ε.Τ.ΑΚ. Φ.Π., έκτακτη εισφορά εισοδήματος Φ.Π. ν. 3758/2009, εισφορές και τέλος επιτηδεύματος ν. 3986/2011, διαφορά πρόσθετου φόρου εισοδήματος Φ.Π. ν. 4446/2016 που έχουν βεβαιωθεί στον Α.Φ.Μ. προσώπου της παρ. 1 του άρθρου 1 ή συζύγου αυτού και

ii. οφειλών που έχουν περιέλθει στο πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 1 από κληρονομική διαδοχή και είναι βεβαιωμένες στον Α.Φ.Μ. αποβιώσαντος τρίτου προσώπου, απαιτείται προηγούμενος διαχωρισμός χρεών, κατόπιν αίτησης του προσώπου της παρ. 1 του άρθρου 1 ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία αυτού ή κληρονόμου του, κατά περίπτωση, στην Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης στην οποία είναι βεβαιωμένες οι οφειλές.

3. Για τη διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών στα Τελωνεία των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 1 εκδίδεται απόφαση του Προϊσταμένου της Τελωνειακής Αρχής στην οποία είναι βεβαιωμένες οι οφειλές κατόπιν υποβολής αίτησης από τον δικαιούχο.

Τα σημεία α΄ της παρ. 1 και τα σημεία α΄ και β (ii) της παρ. 2 εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία.

Η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να υποβληθεί και μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη «my AADE» της Α.Α.Δ.Ε.

`Αρθρο 3
Προστασία δικαιούχων έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγραφής

1. Από την 1η/4/2023 και έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 2, οι οφειλές που υπόκεινται σε διαγραφή δεν λαμβάνονται υπόψη:

α. Για τη χορήγηση στον δικαιούχο αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής,

β. για συμψηφισμό με απαιτήσεις του δικαιούχου έναντι του Δημοσίου,

γ. για την άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο κατ΄ άρθρο 25 του Ν. 1882/1990 ,

δ. για την επιβολή από τη Φορολογική Διοίκηση μέτρων διασφάλισης καθώς και μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη αυτών και

ε. για την επιβολή από τη Φορολογική Διοίκηση σε βάρος του οφειλέτη διοικητικών μέτρων λόγω μη καταβολής αυτών, όπως το μέτρο των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του Ν. 3943/2011 (Α΄ 66).

2. Σε περίπτωση που εντός του χρονικού διαστήματος της παρ. 1 έχουν ληφθεί από τη Φορολογική Διοίκηση μέτρα κατά παράβαση της παρ. 1, ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλών Προϊστάμενος Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης προβαίνει αμελλητί στην άρση αυτών ως προς τις οφειλές που υπόκεινται σε διαγραφή. Ποσά που έχουν καταβληθεί, συμψηφιστεί, αποδοθεί από επιβληθέντα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ή παρακρατηθεί κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής για τις οφειλές που υπόκεινται σε διαγραφή, εντός του χρονικού διαστήματος της παρ. 1, επιστρέφονται στο δικαιούχο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2023
Ο Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: