Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.5078/2023.

Αιτιολογική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 89
11 Απριλίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4075

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Αρθρο 1 Υπαγωγή στους κλάδους και λογαριασμούς του Ο.Α.Ε.Δ.
Αρθρο 2 Κατάργηση απαλλαγής από εργοδοτικές εισφορές
Αρθρο 3 Συγχώνευση του «Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων» στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Αρθρο 4 Καθορισμός ενιαίου ποσοστού πρόσθετων ειδικών εισφορών
Αρθρο 5 Εισφορές απασχολούμενων συνταξιούχων
Αρθρο 6 Ασφάλιση οικοδόμων που απασχολούνται σε σταθερό εργοδότη ως συντηρητές κτιριακών εγκαταστάσεων
Αρθρο 7 Υπαγωγή κατηγοριών ασφαλισμένων σε κλάδους και λογαριασμούς του Ο.Α.Ε.Δ.
Αρθρο 8 Ασφάλιση μαθητευομένων
Αρθρο 9 Ασφάλιση απασχολουμένων στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων του ΟΑΕΔ
Αρθρο 10 Ειδικές διατάξεις για την ασφάλιση του προσωπικού του Ο.Σ.Ε.
Αρθρο 11 Πολλαπλή ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε είδος
Αρθρο 12 Υπολογισμός εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΜ ασφαλισμένων τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Εκπροσώπων και Υπαλλήλων Εργατικών Επαγγελματικών Οργανώσεων (ΤΕΑΕΥΕΕΟ)
Αρθρο 13 Απασχολούμενοι σε εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, παράλληλα ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
`Αρθρο 14 Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων
Αρθρο 15 Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Οικοδομικών Έργων
Αρθρο 16 Υποβολή ΑΠΔ
`Αρθρο 17 Έλεγχος Δηλωθεισών - Καταβληθεισών Εισφορών
Αρθρο 18 Χρόνος ενημέρωσης Ασφαλιστικής Ιστορίας Απασχολουμένων στις περιπτώσεις μη καταβολής του συνόλου των Δηλωθεισών Ασφαλιστικών Εισφορών
Αρθρο 19 Εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ
`Αρθρο 20 Προθεσμία καταβολής εισφορών
Αρθρο 21 Πρόσθετα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών
Αρθρο 22 Κατάργηση αυτοτελούς προστίμου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Αρθρο 23 Ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Αρθρο 24 Αρμοδιότητες Οργάνων ΙΚΑ
Αρθρο 25 Ευθύνη Νομικών Προσώπων
`Αρθρο 26 Ρυθμίσεις ασφαλιστικών θεμάτων
Αρθρο 27 Κανονιστικό πλαίσιο ΚΕ.Π.Α.
Αρθρο 28 Προμηθευτικοί Συνεταιρισμοί
Αρθρο 29 Ρυθμίσεις ΤΑ . Π . Ι . Τ .
Αρθρο 30 Κατ΄ οίκον φροντίδα
Αρθρο 31 Αναγνώριση χρόνου εργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΓΚΑ και ΦΚΑ
`Αρθρο 32 Ρυθμίσεις ΟΑΕΕ
`Αρθρο 33 Ρυθμίσεις ΕΤΑΠ ΜΜΕ
Αρθρο 34 Ρυθμίσεις Ο . Α . Ε . Δ .
Αρθρο 35 Προσλήψεις βάσει του Ν . 2643/1998
`Αρθρο 36 Ρυθμίσεις ΕΤΕΑ
Αρθρο 37 Διαχωρισμός περιουσίας ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ με ΕΟΠΥΥ
Αρθρο 38 Τροποποίηση της κ.υ.α. 33165/23.6.2006, όπως ισχύει
Αρθρο 39 Ασφάλιση δικαστικών λειτουργών
Αρθρο 40 ΔΣ ΗΔΙΚΑ ΑΕ
Αρθρο 41 Ρυθμίσεις ΟΓΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ
Αρθρο 42 Ένταξη στον ΕΟΠΥΥ
Αρθρο 43 Οργανωτικά θέματα ΕΟΠΥΥ
`Αρθρο 44 Οργανωτικά και Οικονομικά Θέματα
Αρθρο 45 Θέματα Δ . Σ . και Υ . Σ . ΕΟΠΥΥ
`Αρθρο 46 Θέματα Προσωπικού
`Αρθρο 47 Σύσταση Λογαριασμών Παροχών σε Χρήμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙ­ΑΣ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΗΦΘΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩ­ΣΕΙΣ BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ΚΑΙ ETUC ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 96/34/EK
`Αρθρο 48 (άρθρα 1 και 3 της Οδηγίας) Σκοπός
`Αρθρο 49 (ρήτρα 1 της συμφωνίας - πλαισίου Παράρτημα της Οδηγίας) Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 50 (ρήτρες 2 έως 4 της συμφωνίας - πλαισίου Παράρτημα της Οδηγίας) Γονική άδεια ανατροφής - Δικαιούχοι
`Αρθρο 51 (ρήτρες 3 παράγραφος 3 και 7 της συμφωνίας - πλαισίου Παράρτημα της Οδηγίας) Ειδικές γονικές άδειες
`Αρθρο 52 Εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα Προστασία εργαζομένων (ρήτρα 5 της συμφωνίας - πλαισίου Παράρτημα της Οδηγίας)
`Αρθρο 53 (άρθρο 2 της Οδηγίας) Κυρώσεις
`Αρθρο 54 (ρήτρα 8 της συμφωνίας - πλαισίου Παράρτημα της Οδηγίας) Τελικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 55 Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και νοσοκομείων ΕΣΥ
Αρθρο 56 Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφοράς της Πρόνοιας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρθρο 57 Ρυθμίσεις θεμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων (Ε.Τ.Π)
`Αρθρο 58
Αρθρο 59
Αρθρο 60
Αρθρο 61
Αρθρο 62
Αρθρο 63 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: